Gemeenteraad 07-01-2003

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Up             08-01-2003    

De eerstvolgende zitting van de gemeenteraad gaat door op dinsdag 07 januari 2003 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd heeft een tweede zitting plaats op donderdag 09 januari 2003 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis

I. OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

Jozef Peirens nam het woord namens  ACW-Zelzate. 

Het ACW van Zelzate, de koepel van de katholieke verenigingen, is geen politieke partij maar een drukkingsgroep. Het voerde gedurende 2002 een buurtonderzoek in de omgeving van het Groenplein en toetste de vaststellingen aan de accentennota 2000-2006 die het ACW-bestuur opstelde bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000.

Het buurtonderzoek omvatte drie luiken:

 • eigen waarnemingen van de ACW-bestuursleden bij een observatiewandeling
 • uitgebreide enquête van 24 personen of gezinnen in diverse straten in de buurt
 • openbare hoorzitting op 4 december 2002 met deelname van een 40-tal inwoners

Jozef Peirens overhandigde het eindrapport "De toekomst van het Groenplein en omgeving" officieel aan schepencollege en gemeenteraad. De burgemeester beloofde rekening te houden met deze inbreng van ACW-Zelzate bij het verder uitwerken van het renovatiedossier van het Groenplein.

1. Mededelingen / Kennisgevingen

- Openbare verlichting Chalmetlaan: Martin Acke vroeg vorige gemeenteraad om aandacht te hebben voor het overeenstemmen van de openbare verlichting op het rond punt Wachtebekestraat x Rijkswachtlaan, Burg. Jozef Chalmetlaan en die van het Pierets De Colvenaerplein, om zo een op elkaar afgestemd geheel te vormen. De burgemeester stelde dat de verlichtingspalen van een verschillend type zijn, en dat dit ook zo uitgevoerd zal worden.

- Er werd bij De Post klacht ingediend wegens het, niettegenstaande priorzegels, laattijdig bezorgen van de aanvulling van de vorige gemeenteraadsagenda aan de raadsleden. Voortaan zal de gemeente dit per drager laten bezorgen.

2. Dossier renovatie Groenplein – inbreng van ACW-Zelzate aan de hand van de resultaten van een gevoerd buurtonderzoek op het Groenplein en omgeving (verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

ACW-Zelzate voerde een buurtonderzoek in de omgeving van het Groenplein. Het volledige eindrapport van het buurtonderzoek wordt vandaag tijdens het halfuurtje van de burger officieel overhandigd aan schepencollege en gemeenteraad. Het ACW-bestuur wil een positieve inbreng te doen in het renovatiedossier van het Groenplein en vroeg mij een aantal van hun waarnemingen, vaststellingen en opmerkingen in de gemeenteraad ter bespreking te brengen.

In het rapport staan vele aandachtspunten voor de ruime omgeving van het Groenplein. Bij deze tussenkomst beperk ik me echter tot enkel die facetten van het onderzoek die direct verband houden met het renovatiedossier van het Groenplein, in de hoop dat het schepencollege en de gemeenteraad bij de definitieve uitwerking en goedkeuring van de renovatieplannen en de daarmee verband houdende politiereglementen inzake verkeer, hiermee rekening houden.

Communicatie

1. Hoorzittingen verhogen de betrokkenheid van de bewoners in het beleid en maken het voor het gemeentebestuur gemakkelijker om belangrijke beslissingen te nemen.

 • er wordt aan het gemeentebestuur gevraagd om in de toekomst de inwoners van bij de aanvang beter te betrekken bij dossiers zoals het Groenplein
 • de diverse technische opmerkingen over het ontwerp renovatie Groenplein van de bewoners worden bij deze aan de aandacht van de gemeenteraad gebracht

Veiligheid

2. Strengere aanpak van kleine criminaliteit.

Uit cijfers blijkt dat Zelzate (na Eeklo) vorig jaar het slechtst scoorde op provinciaal vlak. Politie en rijkswacht moeten extra inspanningen doen om de kleine criminaliteit terug te dringen, niet enkel repressief maar zeer zeker ook preventief.

 • aandacht voor voldoende verlichting bij heraanleg Groenplein

3. Aangepast optreden tegen leegstand en verkrotting.

De verloedering van bepaalde wijken, straten brengt de leefbaarheid ervan in gevaar. De reglementeringen dienen strikt toegepast. Daarnaast moet renovatie worden gestimuleerd door het bestaande stelsel aan premies beter bekend te maken.

 • bekendmaking premiestelsels voor renovatie en verbetering van woningen
 • controle door gemeente op misbruiken door huisjesmelkers
 • wegwerken wateroverlast op Groenplein

4. Aandacht voor de positie van de zwakke weggebruiker, zeker bij heraanleg van straten en wegen.

 • algemene aanpak voetpaden + aanpassing voor rolstoelen en kinderwagens
 • betere aanduiding en degelijke inrichting van de zone 30
 • fietsveiliger maken van sommige gevaarlijke verkeersdrempels (afronden kanten)
 • voldoende fietsenstallingen op Groenplein

5. Strijd tegen vervoersongelijkheid.

Bepaalde groeperingen in de samenleving (kinderen/jongeren; bejaarden/senioren, personen met een (motorische, psychische of meervoudige) handicap) moeten zich evenzeer vlot kunnen verplaatsen.

 • voorbehouden plaatsen voor mindervaliden op Groenplein.

6. Aandacht voor de verkeersleefbaarheid van bepaalde wijken en straten.

Ook hier is politieoptreden en een doordachte inrichting van de wegen, wijken, buurten, straten, noodzakelijk.

 • twijfel over éénrichtingsverkeer begin De Keyserstraat + richting Veldbrugstraat en invloed hiervan op afwikkeling verkeer in de zijstraten. Een vaarafgaand grondig onderzoek door de bevoegde instanties is hier aangewezen.
 • betere inrichting van de zones 30 (asverschuivingen – verkeersdrempels?)
 • betere bewegwijzering rond Groenplein

Milieu en groenvoorzieningen

7. Aanleg van groenvoorzieningen en het onderhoud ervan

Voor de leefbaarheid en verfraaiing van de omgeving is het belangrijk dat (waar mogelijk) groenvoorzieningen worden aangelegd en onderhouden.

 • planmatig onderhoud van de groenvoorzieningen van de gemeente
 • voldoende aandacht voor groen bij de heraanleg van het Groenplein
 • aanleg van enkele hondentoiletten (speelplein hoogbouw – Groenplein)

8. Strenger optreden tegen sluikstorten

Sluikstorten kan moeilijk worden gecontroleerd of gesanctioneerd. De gemeente kan de ‘black points’ inventariseren en initiatieven nemen: van zodra gestort is opruimen, opruimacties organiseren of stimuleren,...

 • doorgedreven aanpak van het sluikstorten in Zelzate
 • proper houden van de braakliggende gronden, zeker die van de gemeente
 • meer vuilbakjes voorzien op de publieke plaatsen en ze regelmatig ledigen

Cultuur en verenigingsleven

9. Cultuur, zowel met grote als kleine 'c' verdient de nodige aandacht.

Iedereen heeft het recht deel te nemen aan het culturele (verenigings-)leven in een gemeente. Er moet een betaalbaar cultureel programma worden uitgewerkt.

 • betere communicatie van de activiteiten: bord voorzien aan luifel op Groenplein

10. Er is dringende nood aan een ontmoetingsruimte voor het brede verenigingsleven.

Een ontmoetingscentrum dat polyvalent kan worden gebruikt en dat sober maar degelijk is ingericht. Er moet ruimte zijn voor vergaderingen en grotere activiteiten.

 • evenementenplein van vernieuwde Groenplein kan stimulans betekenen. Technische uitrusting voorzien om dit mogelijk te maken (elektriciteit - water - waterafvoer).

Technische zaken i.v.m. plannen Groenplein

11. Specifieke opmerkingen/aandachtspunten i.v.m. inrichting Groenplein en omgeving

 • vraag voor behouden van voldoende aantal parkeerplaatsen en mogelijkheid tot kortparkeren langs de zijde van de winkels.
 • parkeerplaats voor mindervaliden (breder dan normaal!) aan hoek van recent verkocht stuk gemeentegrond naast CM.
 • voorbehandeling van de betonnen zitbankelementen om beter te kunnen onderhouden (bijv. voor verwijderen graffiti).
 • fietsenstalling Groenplein verdelen over twee uiteinden plein.
 • geen dolomiet op pad tussen bomen maar gele klinkers of gele tarmac
 • geen trappen op de schuine “boulevard”, maar hellingen geschikt voor rolstoelen en kinderwagens
 • verstevigde fundering voetpaden langs kant van de winkels (laad- en losszone).
 • vraag voor invoering van beurtelings parkeren in Beukenstraat.

Burgemeester Schenkels reageerde positief op dit onderzoek, in het bijzonder omwille van de concrete actiepunten. Hij had wel bedenkingen bij het voortijdig naar buiten brengen van een voorontwerp van het Groenplein (dat in een gemeenteraadscommissie was besproken) en stelde dat aan de bevolking een gewijzigd voorontwerp zal worden voorgesteld. Hij wees erop dat het schepencollege en de gemeenteraad, binnen de mogelijkheden van het in de begroting voorziene budget, rekening zal houden met de verdere uitwerking van het dossier. CD&V-raadslid Martin Acke dankte de burgemeester hiervoor.

3. Aanpassing politieverordening van 9 april 2002 i.v.m. het doorgangsverbod van fietsers en de omleiding via de Sint-Franciscusdijk omwille van het slechte wegdek in de Leegstraat-Oost (verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

1. De burgemeester pleegt obstructie van de gemeenteraad:

Niettegenstaande mijn uitdrukkelijk verzoek, tot twee maal toe bij de agendering van dit punt, stel ik vast dat ik volgende documenten niet ter inzage heb gekregen:

 • Verslag politieonderzoek dat de burgemeester beloofde n.a.v. de vragen van Martin Acke op de gemeenteraad van 07-05-2002 omtrent de onduidelijke verkeerssituatie kruispunt Zeestraat met Leegstraat.
 • Verslag politieonderzoek dat de burgemeester beloofde op de gemeenteraad van 8 oktober 2002.
 • Verslag van het overleg met het polderbestuur dat de burgemeester beloofde op de gemeenteraad van 8 oktober 2002.
 • Overzicht van de onkosten bij de brandweer voor het proper spuiten van het wegdek.

Bij het opvragen van documenten via de gemeentesecretaris, de normale weg voor een gemeenteraadslid, ondervind ik doorgaans geen problemen. Van zodra het echter over documenten gaat die tot bevoegdheden van de burgemeester behoren, loopt de zaak stroever. Veelal beschikt het secretariaat zelfs niet over deze documenten (politieverordeningen, adviezen van politie, fuivendraaiboek,... Dit vind ik geen normale toestand. Wat het dossier Leegstraat-Oost betreft kan ik slechts tot twee zaken besluiten: ofwel heeft de burgemeester zijn beloftes aan de gemeenteraad nooit uitgevoerd en bestaan bewuste documenten niet. Ofwel ligt de burgemeester dwars en wil hij het de oppositieraadsleden zo moeilijk mogelijk maken. In beide gevallen pleegt hij obstructie van de gemeenteraad. Dit is onaanvaardbaar. De burgemeester staat niet boven de wet, maar heeft zich zoals elke burger hieraan te houden.

Gezien de manifeste onwil van burgemeester Schenkels om de situatie in de Leegstraat-Oost te laten corrigeren, zag ik me trouwens verplicht een klacht te richten aan minister Isabelle Durant, minister van Mobiliteit en Vervoer.

2. Schets van het probleem in de Leegstraat-Oost:

Naar aanleiding van een klacht bij de gouverneur over het slechte wegdek van de Leegstraat-Oost te Zelzate besliste de burgemeester van Zelzate tot invoering van doorrijverbod en een plaatselijke omleiding van fietsers. Op 9 april 2002 stelde hij een politieverordening op voor een tijdelijke verkeersreglementering, die op 7 mei 2002 door de gemeenteraad werd bekrachtigd.

Deze verkeersregeling was niet sluitend en de signalisatie werd uitgevoerd op een manier die niet overeenkomt met deze politieverordening. Dit werd door mij al op de gemeenteraad van 7 mei 2002 opgemerkt en de burgemeester beloofde een politieonderzoek uit te laten voeren. Dit is bij mijn weten nooit gebeurd en de onwettige toestand bleef vele maanden bestaan. Nochtans is de burgemeester ingevolge art. 133 van de Nieuwe Gemeentewet belast met de uitvoering van politiewetten en -verordeningen.

Op de gemeenteraad van 8 oktober 2002 vroeg ik de burgemeester te overwegen om de omleiding voor de fietsers tijdens de winterperiode op te heffen aangezien het risico van het fietsen via een slijkerige, onverlichte en zeer afgelegen landbouwweg m.i. meer risico inhield dan via het beschadigd maar verlicht wegdek van de Leegstraat. Niettegenstaande zijn toezegging tot politieonderzoek liet hij dit nooit uitvoeren en bleef de toestand ongewijzigd (overtreding art. 133 bis NGW).

Na vragen uit de kindergemeenteraden (!!) van 16 september en 18 oktober 2002 omtrent een onduidelijkheid werd omstreeks oktober-november, buiten weten van de gemeenteraad, vermoedelijk wel een beperkte aanpassing aan de signalisatie uitgevoerd ter hoogte van het kruispunt Zeestraat-Leegstraat. Ik kan dit echter niet aantonen.

Op de gemeenteraad van 5 november 2002 kaartte ik de zaak terug aan. De burgemeester beweerde dat hij het verslag van het politieonderzoek nog niet gekregen had maar dat het kortelings werd verwacht. Dit was klaarblijkelijk een leugen… ik heb dit politieonderzoek nog niet gezien.

Uiteindelijk zette ik een aanpassing van de omstreden politieverordening als punt op de agenda van de gemeenteraad van 17 december en vroeg daarbij de verslagen van de politieonderzoeken ter inzage van de gemeenteraadsleden te leggen. Niet alleen verzuimde burgemeester Schenkels deze documenten toen al ter inzage te leggen, maar hij profiteerde van een blijkbare fout van De Post (ontijdige bestelling van brieven met de aanvullende agendapunten), om mijn toegevoegd punt van de agenda van de gemeenteraad af te voeren. Nadien bleek ook dat hij pas de dag voor die gemeenteraad uiteindelijk het politieonderzoek heeft bevolen waarmee hij op de gemeenteraad van 17 december zwaaide.

3. Waarom een tijdelijke opheffing van de omleiding:

Hiervoor stelt de CD&V-fractie om diverse redenen een aanpassing voor van de politieverordening uitgevaardigd door de burgemeester op 09-04-2002 en bekrachtigd door de gemeenteraad op 07-05-2002.

1. Niet sluitende reglementering en signalisatie op 18 december 2002:

- Art. 3 van het politiereglement spreekt van doorrijverbod voor fietsers en bromfietsers in de twee richtingen in de Leegstraat-Oost tussen kruispunt Sint-Stevensstraat en grens Wachtebeke. In werkelijkheid verbiedt de signalisatie dit verbod slechts op een deel van dit traject (vanaf landweg naar Sint-Franciscusdijk en grens met Wachtebeke). De signalisatie laat fietsen wel toe tussen Sint-Stevensstraat en landweg Sint-Franciscusdijk, terwijl de politieverordening dit verbiedt.

- Art. 3 van het politiereglement maakt een uitzondering voor plaatselijke bewoners. In werkelijkheid werd deze uitzondering nergens gesignaleerd en gold het verbod dus voor alle fietsers.

- Art. 4 voorziet een wegomlegging voor fietsers via land- en betonweg Sint-Francies in beide richtingen enerzijds van de grens grondgebied Wachtebeke, Zeestraat en anderzijds Leegstraat komende uit de richting Zelzate-Centrum. Fietsers komende vanuit de Zeestraat mogen niet rechtsaf richting Wachtebeke maar worden verplicht linksaf te slaan richting Zelzate om dan via de landweg Sint-Franciscusdijk de omleiding te volgen. Dit is in strijd met de politieverordening die op dat traject in beide richtingen een doorrijverbod heeft ingesteld. Bovendien geeft het met doorzichtige tape overplakte onderbord M3 aan het einde van de Zeestraat aanleiding tot verwarring.

Na de gemeenteraad van 16 december wendde ik me rechtstreeks tot de lokale politie om de situatie aan te klagen. Als gevolg hiervan werd de verkeerssignalisatie enigszins aangepast, vooral wat de toegankelijkheid voor de plaatselijke bewoners aangaat. Ook deze ingreep is echter niet sluitend en introduceerde trouwens een nieuwe signalisatiefout.

2. Niet sluitende reglementering en signalisatie op 28 december 2002:

- De signalisatie laat nog steeds fietsen toe tussen Sint-Stevensstraat en landweg Sint-Franciscusdijk, terwijl art. 3 van de politieverordening dit verbiedt.

- Fietsers komende vanuit de Zeestraat mogen niet rechtsaf richting Wachtebeke maar ook niet linksaf richting Zelzate (uitgezonderd plaatselijke bewoners). Doorgaande fietsers kunnen m.a.w. niet meer verder fietsen. De signalisatie in de Zeestraat kondigt bovendien niet aan dat links afslaan verboden is (is ook niet de bedoeling). Het overplakte onderbord aan de Zeestraat blijft verwarrend.

- Plaatselijke bewoners mogen komende vanuit richting Wachtebeke nog steeds niet rechtdoor naar de Leegstraat, alhoewel de politieverordening dit wel toelaat.

- Het onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” werd aangebracht onder het snelheidsbord “30 km”, zodat plaatselijke bewoners daar nu eigenlijk 90 km/u mogen rijden. Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn.

3. Diverse redenen tot tijdelijke opheffing van een omleiding voor fietsers:

Ik herhaal mijn voorstel tot tijdelijke opheffing van die omleiding. Bedoeling zou zijn artikels 3 en 4 van bovenvermelde politieverordening te schrappen omwille van volgende redenen:

a) Bij duisternis houdt het fietsen langs de omleiding via een afgelegen en onverlichte polderweg, met regelmatig voorkomende hindernissen zoals slijk en takken, een groter veiligheidsrisico in dan langs het in slechte staat verkerende, maar behoorlijk verlichte, stuk Leegstraat.

De politie stelt in zijn advies van 16-12-2002 dat er gewikt en gewogen moet worden tussen deze vrij goed berijdbare landbouwweg en een straat vol putten (dit houdt geen standpunt in). Voor het argument van ontbrekende openbare verlichting verwijst de politie naar andere in Wachtebeke gebruikte eenzame wegen die nauwelijks verlicht zijn (weinig bruikbaar argument - trouwens niet de bevoegdheid van Zelzate).

b) Bij een ernstig ongeval van een fietser op die verlaten polderweg kan het zeer lang duren vooraleer hulp kan worden verleend, wegens het ontbreken van bewoning en omdat gewoon autoverkeer daar verboden is.

c) Vooral jonge, en daardoor kwetsbare, schoolgaande fietsers moeten het zeer afgelegen traject van de omleiding volgen en lopen daardoor een groter risico het slachtoffer te worden van personen met misdadige bedoelingen.

De politie stelt dat de Leegstraat-Oost en andere wegen bij winteravonden ook verlaten wegen zijn zoals de landbouwweg (vergelijking met Sint-Francies gaat niet op – absoluut geen doorgaand verkeer), verwijst naar het in groep rijden van en naar school, vraagt zich af welke jongere geen GSM bij zich heeft (argument houdt steek maar kan niet veralgemeend worden) en stelt dat bewoning niet veraf is (betwistbaar argument).

d) Tal van fietsers negeren trouwens bij duisternis de omleiding om voorgaande redenen, begaan aldus een verkeersovertreding en stelen zich bloot aan vervolging door politie of juridische aansprakelijkheid bij ongeval.

e) De niet sluitende verkeerssignalisatie, waardoor bij bepaalde situaties de doorgaande fietsers nagenoeg worden verplicht een overtreding te begaan (tenzij zij te voet verder gaan).

De politie stelt dat er een sluitend signalisatieplan werd opgesteld. (heb bewijs dat dit niet zo is – politie wijzigde het trouwens al – tot op heden niet sluitend - discordantie met het politiereglement).

Ter conclusie stelt de politie zich de vraag (en Schenkels ook) of het nog wel zin heeft om de verordening op te heffen omdat de dagen al aan het lengen zijn. Mijn antwoord hierop is dat er zich na deze maanden palaveren inderdaad ’s avonds minder problemen stellen. Het is echter wachten tot 1 maart vooraleer de zon vroeger dan 7u30 opstaat. Dus als de burgemeester nog een paar maanden obstructie pleegt is de opheffing van de omleiding inderdaad de moeite niet meer. Er blijft bovendien de niet sluitende verkeerssignalisatie, waarop geen tijd staat. Daarop is mijn antwoord: als Schenkels of de lokale politie de zaak niet bijsturen, dan hoop ik dat de minister dit doet. Het gevolg dat zij geeft aan mijn klacht zal dit duidelijk maken.

Besluit:

Ik meen bijgevolg dat het politieadvies van 16-12-2002 mijn argumentatie slechts in beperkte mate tegenspreekt. Daarom handhaaf ik mijn voorstel tot aanpassing van de politieverordening van 09-04-2002 zoals ter inzage lag van de gemeenteraad.

Tot slot wil ik nog de aandacht vragen voor de aanpak van de grondoorzaak van deze discussie: de slechte staat van de weg, vooral dan van de fietsstroken langs de weg. Ik stelde vast dat in de begroting 2003 nog steeds geen sprake is van de riolerings- en wegenwerken. Ook in de meerjarenplanning heb ik hiervan niets concreet gevonden.

Al vier jaar geleden heeft de gemeenteraad voor het project Leegstraat-Zeestraat-Akker prioriteit gevraagd gezien de riolering in de Zeestraat zo spoedig mogelijk moest worden aangesloten op de collector in de Leegstraat. In juni van vorig jaar hebben we nog aanpassingen in het bestek goedgekeurd. Bij mijn weten zijn de subsidies van VMM voorzien voor 2003.

Toch is hiervan in de begroting niets te zien. Hoever staat dit dossier? Met de nieuwe aandacht voor de overstortleiding Groenstraat-Franz-Wittoucklaan heb ik het gevoel dat de Leegstraat-Oost nogmaals achteruitgesteld zal worden. De CD&V meent dat dit dossier prioriteit verdient omwille van milieuredenen en veiligheid. Mocht dit toch achteruitgesteld worden, dan dring ik aan om toch over te gaan tot herstelling van de slechtste stukken Leegstraat (voorzien in begroting 2003) zodat de fietsers niet meer moeten omgeleid worden en ook het risico voor de plaatselijke fietsers verdwijnt.

De burgemeester stelde dat aanbesteding is voorzien in 2003 en uitvoering gedurende het jaar 2004.

Martin Acke vroeg de gemeenteraad te stemmen over de aanpassing van de politieverordening van de burgemeester d.d. 9 april 2002 om de omleiding van fietsers via de Sint-Franciscusdijk tijdelijk op te heffen.

De burgemeester stelde de gemeenteraad voor om de omleiding toch te behouden en het voorstel van de CD&V af te keuren. Alle meerderheidspartijen deden dit. PvdA onthield zich.

4. Aanpassing reglement van orde van de gemeenteraad (verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Het betreft een vraag tot optimalisatie van de verslaggeving van de gemeenteraadszittingen.

Artikel 20 van het reglement van orde van de gemeenteraad beschrijft de wijze van verslaggeving.

“Art. 20 : De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waaromtrent de gemeenteraad geen beslissing genomen heeft. Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen.
De notulen zijn geen gedetailleerd of analytische verslag van de beraadslagingen van de raad, doch leggen de door de raad getroffen beslissingen vast.
Een raadslid kan erom verzoeken de rechtvaardiging van zijn stemgedrag in de notulen te laten opnemen.
Een beslissing van de raad vermeldt:

 • de wettelijke en/of reglementaire bepalingen waarop gestemd wordt;
 • de opportuniteitsoverwegingen vóór de beslissing;
 • het aantal stemmen vóór en tegen;
 • het aantal onthoudingen;
 • het beschikkend gedeelte.

De notulen vermelden eveneens de engagementen die verdere opvolging vereisen.”

Momenteel worden enkel de beslissingen zonder de bijbehorende notulen doorgestuurd aan de externe betrokken instanties, zodat dit geen volledig beeld van de beslissing weergeeft. De argumenten van de oppositie wordt dus meestal niet meegestuurd.

Bij het nemen van beslissingen moet de gemeenteraad veelal een afweging maken van elementen voor en tegen en het vermelden van die beide verhogen de kwaliteit van de besluitvorming en komen beter tegemoet aan de wettelijke motivatieplicht en de bruikbaarheid van de verslaggeving door de toezichthoudende overheden en door de burger.

De vermelding van het individuele stemgedrag van de leden van de gemeenteraad verhoogt sterk de bruikbaarheid van de verslagen zowel binnen de gemeenteraad als naar de burger toe (openbaarheid van bestuur - opinievorming).

Daarom stelde de CD&V-fractie de gemeenteraad voor dat aan art. 20 van het bestaande reglement van orde van de gemeenteraad wordt toegevoegd dat:

 • een raadslid kan verzoeken om bepaalde opportuniteitsoverwegingen vóór of tegen een beslissing op te nemen in een besluit;
 • de wijze van stemmen van de individuele raadsleden (enkel bij openbare stemming) opgenomen wordt in het besluit.

De burgemeester stelde de gemeenteraad voor om dit voorstel af te keuren en werd daarin gevolgd door zijn meerderheid. De PvdA was wel akkoord met het voorstel van de CD&V.

5. Opvolging punten kindergemeenteraden (verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Op 16-09-2002, 28-10-2002 en 18-11-2002 hadden zittingen plaats van de kindergemeenteraad van Zelzate. Het stoort me dat rond het doorgaan van deze kindergemeenteraden geen actieve openbaarheid bestaat. De eerste zitting werd gelanceerd met de nodige media-aandacht en werd een publiekstrekker. De tweede zitting was al heel wat minder: er was geen publiek. Ik was toevallig aanwezig op het gemeentehuis, anders had ik er niets van geweten. Ik had zelfs de indruk dat schepen Tollenaere mijn aanwezigheid niet op prijs stelde.

Ik meen dat de kindergemeenteraad au sérieux moet worden genomen en dat de echte gemeenteraadsleden de kans moeten krijgen om uit eerste hand kennis te nemen van hetgeen leeft bij de kinderen. Ik pleit daarom om de zittingen van de kindergemeenteraad voldoende op voorhand bekend te maken via de publicatieruimte in de reclamebladen (plaats en tijdstip) en de gemeentelijke website (agenda) en open te stellen voor het geïnteresseerde publiek.

Daarnaast stel ik voor dat de verslagen van de kindergemeenteraden automatisch aan elke politieke fractie van de gemeenteraad worden doorgestuurd zodat agendering van bepaalde punten op de echte gemeenteraad mogelijk is mocht dit opportuun lijken. Een duidelijk opvolgingssysteem van de aangebrachte punten zou niet misstaan, iets dat ook voor de echte gemeenteraad telt.

Het is me immers opgevallen dat door het schepencollege nogal wat ontwijkende antwoorden worden gegeven op nochtans duidelijke vragen. Zo vind ik het nogal frappant dat bij veel opmerkingen de kinderen de raad krijgen om zelf de politie te bellen. Zo kweekt men bij de kinderen de indruk dat de politie zelf geen toezicht moet houden maar pas optreedt bij klachten.

Op 18 november vroeg schepen Tollenaere om andere voorstellen en initiatieven naar voren te brengen dan verkeer. Blijkbaar ervaren de kinderen toch zeer grote problemen op dit vlak. Indien een oplossing wordt gegeven zullen deze opmerkingen vanzelf wegvallen.

Ik meen dat het, in het kader van de komende begrotingsbesprekingen, zinvol is om de belangrijkste opmerkingen vanuit de kindergemeenteraad te overlopen en de eventuele opvolging ervan te bespreken:

 • putten in Sint-Stevensstraat (renovatie wegdek opgenomen in begroting 2003)
 • fietspad Sint-Franciesdijk overgroeid met onkruid (handelt m.i. over noordelijke fietsstrook Oudenburgse Sluis)
 • situatie omleiding fietsers Leegstraat-Oost
 • skateramp: alternatieve locatie voor Gamma
 • werken aan speelterreinen: 2de doel, voetpad, gras zaaien in Vogelzang – mountainbike parcours Hoogbouw – banken Groot Park – putten Hoogbouwplein opvullen – gras wordt te weinig afgereden.
 • afval opruimen in bosje naast trappen viaduct brug.
 • meer redders in zwembad (kreeg melding dat er meer toezicht is na ongeval)
 • voetpaden Europaplein zou reeds voorzien zijn (wanneer?)
 • voor diverse voorstellen 18-10-2002 is geen opvolging voorzien
 • fietspad Poel (begroting 2003?)
 • nieuwe ramen voor De Krekel (begroting 2003?)

Welke resultaten zijn er van het verhoogd toezicht op vandalisme door de politie? Houdt de politie omtrent vaststellingen statistieken bij? Graag te bezorgen aan de gemeenteraad.

6. Invoering betalend parkeren – stand van zaken (verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Het schepencollege heeft tot op heden de beslissing van de gemeenteraad tot invoering van het betalend parkeren nog niet ingevoerd. De CD&V-fractie verheugt zich hierom want zij is fel gekant tegen de invoering.

Wij willen uiteraard wel de redenen kennen waarom het schepencollege de beslissing van haar eigen meerderheid in de gemeenteraad niet uitvoert. Graag ondersteuning via concrete cijfers en inzage in de relevante documenten

7. OCMW Budget 2003

De VLD-fractie wou, voorafgaand aan de uiteenzetting van de OCMW-begroting, bij monde van Charles Reynhout een tussenkomst doen om hun bezwaren tegen deze OCMW-begroting, de gemeentebegroting en de daaraan gekoppelde belastingen te uiten.  Burgemeester Schenkels liet dit, niettegenstaande aandringen van VLD-schepen Frederik Uyttendaele, niet toe.

OCMW-voorzitter Freddy De Vilder lichtte de OCMW-begroting toe, maar koppelde hieraan meteen een flinke dosis politiek steekspel. Burgemeester Schenkels liet begaan. Van twee maten en gewichten gesproken!

Na de uiteenzetting stelde Charles Reynhout dat zijn fractie de OCMW-begroting, de gemeentebegroting en de daaraan gekoppelde belastingen niet kon goedkeuren en drong aan op voorafgaand overleg in de commissie financiën en het in afwachting stemmen van voorlopige twaalfden. Toen de sp.a-ZOW-fractie tegen dit uitstel stemde verliet de VLD-fractie de gemeenteraad.

Tussenkomst van Martin Acke namens de CD&V-fractie:

De CD&V-fractie zal zich onthouden bij de stemming over het OCMW-budget 2003 om diverse redenen.

Geen meerjarenplanning:

Vorig jaar stelde de burgemeester dat er voor het OCMW geen meerjarenplan was omwille van omstandigheden. Dit is ook nu het geval en dat kan geen toeval zijn. Wij zijn dus blind wat de toekomst betreft en we vrezen dat het OCMW-bestuur dit ook is.

De gemeentelijke bijdrage tot de werking van het OCMW in Zelzate blijft onaanvaardbaar en abnormaal hoog.

Willen we de evolutie bekijken van de voorbije jaren dan moeten we de toelage van de gemeente aan het OCMW verhogen met het SIF-geld (periode 1999 tot 2002) en de bijdrage vanuit het gemeentefonds (vanaf 2003). De aldus bekomen totale OCMW-toelage steeg vanaf het dienstjaar 1999 zeer sterk, namelijk in een jaar tijd van 14% naar 20% van de totale gemeentelijke uitgaven. Sinds dan steeg het aandeel verder tot 27% in 2002.

In totaal kost het OCMW de gemeente in 2003 maar liefst 3,1 miljoen euro, of 255 euro per inwoner. Wij zijn daarmee ongetwijfeld koploper in Vlaanderen. Dit is een onhoudbare situatie. Het sterk stijgend tekort van het OCMW ligt ongetwijfeld mee aan de oorzaak van de dramatische gemeentelijke financiën. In die zin schuift de OCMW-voorzitter onze burgemeester een serieuze giftige appel toe. Maar ook het slecht beheer van het schepencollege zorgde voor flink wat onverantwoorde uitgaven en investeringen en voor het niet realiseren van tal van voorziene ontvangsten.

Op amper 4 jaar tijd verhoogde de totale OCMW-toelage met 64 %, terwijl de totale gemeentelijke uitgaven slechts met 31 % toenamen. Het sterke uiteenlopen van de stijgingspercentages is vanzelfsprekend op termijn niet houdbaar en daarom zal het OCMW moeten blijven besparen, of we dit graag hebben of niet.

Het OCMW-bestuur doet een inspanning tot besparen:

Het OCMW-bestuur heeft voor de tweede maal gekozen om zwaar te snoeien in het personeelsbestand. Het wegvallen van 17 full-time equivalenten blijft een pijnlijke zaak voor betrokkenen. Welke criteria bij de afdankingen werden gehanteerd zijn ons niet helemaal duidelijk. Mensen met vele jaren dienst, die steeds opnieuw een positieve beoordeling kregen, begrijpen niet waarom zij nu moeten vertrekken. Zij wijzen er op dat de voorbije jaren ook een aantal onbegrijpelijke nieuwe (zelfs vaste) aanwervingen zijn gebeurd. We weten dat de sp.a niet vies is van politieke benoemingen, maar in huidige omstandigheden is dit dubbel ongepast.

Wij dringen bovendien aan op maatregelen inzake begeleiding van het afgedankte personeel bij het zoeken naar een nieuwe job. Dit werd meegedeeld, maar welke concrete stappen worden er gezet?

Wat de dienstverlening naar de bevolking betreft maakt de OCMW-voorzitter zich sterk dat de kwaliteit van de dienstverlening niet zal verminderen. Wij hebben een aantal twijfels maar geloven anderzijds dat mits een doorgedreven professionalisering van het personeelsbeleid het rendement kan verhoogd worden. Dit was trouwens een opmerking van de VIPA-commissie die het rusthuisdossier negatief adviseerde.

Verdere besparing en optimalisatie zal de komende jaren noodzakelijk blijven:

De kerntaak van het OCMW is het overwaken dat wie hulp nodig heeft die ook krijgt. Onze fractie wees er reeds vroeger op dat het OCMW daarom niet alles zelf moet doen, maar beter kan samenwerken met andere dienstverlenende initiatieven, die trouwens voor een stuk via andere, niet gemeentelijke, kanalen gesubsidieerd worden. Het opsporen van de noden blijft wel een belangrijke taak van het OCMW. Vorig jaar kreeg ik de commentaar van mevr. De Meyer dat de sp.a niet wil dat de diensten aan de bevolking verzuilen. Sorry, maar alles centralistisch zelf willen doen is ook verzuilen.

Bovendien beweerde de sp.a-woordvoerster dat de kerntaken van het OCMW niets te maken hebben met de fiscaliteit. Ik zou het tegendeel willen beweren. Het financiële effect van de huidige begroting ten opzichte van de escalatie van de voorbije jaren is zichtbaar, maar nog ruim onvoldoende om een aanvaardbare gelijkloop te bekomen tussen de OCMW- en gemeentelijke uitgaven. Wil men daarenboven de plannen voor een nieuw rusthuis realiseren, dan zal men de komende jaren zeer zuinig en creatief moeten omspringen met de overheidsmiddelen. De gemeente heeft door verregaand wanbeleid haar eigen kruis te dragen. In de gemeentekas is geen geld meer te rapen en de herhaaldelijke belastingsverhogingen waarmee men de voorbije jaren de inwoner als een citroen leeg perst kan de meerderheid niet onbeperkt blijven aanhouden.

Een zorgvuldig personeelsbeleid en verdere afbouw van het OCMW-patrimonium zullen daarom wellicht onafwendbaar zijn. In die zin stel ik me ernstige vragen bij het creëren van een aantal topfuncties in het personeelskader en bij de aanschaf van het gebouw van Zenner. Niet alleen de aanschaf maar ook de aanpassing en inrichting zullen zware investeringen vergen, maar er is geen geld beschikbaar. Dit geldt trouwens ook voor een aantal door het OCMW overgenomen gemeentelijke gebouwen. Het OCMW dient er dan ook angstvallig over te waken dat de stijging van de leninglast beperkt blijft.

Besluit:

Net als mijn college Rik Laureys in de OCMW-raad wil ik dit OCMW-budget niet volledig afkeuren omdat er een aantal positieve elementen in waar te nemen zijn. Om het budget echter goed te kunnen keuren heeft onze fractie meer nodig dan sterke woorden. U kan ons slechts overtuigen met daden en daadwerkelijke trendbreuken.

Overzicht evolutie OCMW-bijdragen 1992 tot 2003 

 jaar

gemeentelijke uitgaven

som OCMW-bijdragen vanuit de gemeentekas

in % van  de gemeentelijke uitgaven

aantal inwoners

kost OCMW per inwoner

1992

6.815.328,03

1.138.370,47

17%

12.335

92,29

1993

7.405.415,36

1.194.438,86

16%

12.352

96,70

1994

7.851.817,01

1.319.063,38

17%

12.375

106,59

1995

8.549.942,89

1.359.431,23

16%

12.283

110,68

1996

8.949.097,79

1.371.825,91

15%

12.231

112,16

1997

8.846.515,81

1.294.835,26

15%

12.244

105,75

1998

9.107.803,61

1.294.141,11

14%

12.201

106,07

1999

9.287.145,04

1.880.698,46

20%

12.139

154,93

2000

9.785.920,76

2.285.535,93

23%

12.121

188,56

2001

10.325.645,28

2.336.525,95

23%

12.113

192,89

2002

11.074.534,00

2.956.451,58

27%

12.098

244,38

2003

12.178.074,31

3.091.647,82

25%

12.098

255,55

Resultaat van de stemming: sp.a en ZOW stemden voor, PvdA stemde tegen, CD&V onthield zich. (VLD nam niet deel)

8. VZW Zelzaatse Sportinstellingen - begroting

Tussenkomst van Martin Acke namens de CD&V-fractie:

Wij zullen ons onthouden bij deze stemming bij gebrek aan voldoende gegevens. 

Ik betreur dat samen met de begroting geen werkingsverslag van de vzw wordt gepresenteerd, waardoor we kunnen evalueren of de middelen wel goed besteed worden. Zelfs als lid van de Algemene Vergadering van de vzw krijg ik geen respons op vragen voor informatie. Aangezien ik op 20-12-2002 niet aanwezig kon zijn, vroeg ik schriftelijk via een e-mail op 15 december 2002, gericht aan Lucien Pardo en Dirk Willems, respectievelijk voorzitter en waarnemend directeur, aanvullende informatie. Zonder enige respons. Slechts na het informeren van de gemeentesecretaris hiervan kwam deze avond antwoord op een aantal van mijn vragen. Dit is onaanvaardbaar. Als gemeenteraadslid heb ik immers de taak de goede werking van de vzw te overwaken.

De toelage voor de vzw Zelzaatse Sportinstellingen was gedurende de voorbije jaren:

 • 2000     € 198.315,00
 • 2001     € 205.752,00
 • 2002     € 256.117,00
 • 2003     € 244.480,00

In 1996 werd als één van de motivaties voor de peperdure renovatie van het overdekte zwembad een toekomstige afbouw van de werkingstoelage vooropgesteld. We zijn ondertussen al een aantal jaren met het vernieuwde zwembad bezig. Van de afbouw van de werkingstoelage is helaas geen sprake. Integendeel. Op vier jaar tijd een stijging van 23%.

De werking van het complex kost de gemeente in 2003 naast deze € 244.480 exploitatiekosten nog eens € 240.279 leasingkosten, wat het totaal kostenplaatje op € 485.000 brengt. Ik durf de vergelijking niet maken met wat in 1996 werd vooropgesteld. Deze beslissing is één van de oorzaken van de lege gemeentekas en de scherpe belastingstijgingen van de voorbije jaren.

9. Overstortleiding Groenstraat - F. Wittoucklaan - samenwerkingsovereenkomst + addendum bij de overeenkomst van 4 februari 2002 omtrent de studie van het Aquafinproject 21.541

Aanleg werd met algemene stemmen goedgekeurd.

10. Gratis grondafstand Lappersfort - goedkeuring akten

Goedgekeurd met algemene stemmen

 

De gemeenteraad besliste hierna de zitting te beëindigen en verder te doen op de donderdag 9 januari 2003.


Back Up

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014