Gemeenteraad 17-12-2002

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Up Next             11-04-2003    

I. OPENBARE ZITTING

op dinsdag 17 december 2002 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

Een jongen van de studentenclub Pionier van het Koninklijk Atheneum deed zijn beklag voor het weigeren van gebruik op 8 februari 2003 van de voormalige parochiezaal voor een studentenfuif. Zijn versie van de feiten: een drietal weken terug deden zij hun aanvraag en kregen van de gemeentesecretaris de verzekering dat dit mogelijk was. Wanneer ze na twee weken geen antwoord kregen van de gemeente namen ze inlichtingen op het gemeentehuis en kregen daar te horen dat de aanvraag afgekeurd was. Ondertussen waren zij met de voorbereiding gestart, hadden drukwerk klaargemaakt en materiaal besteld. 

De burgemeester antwoordde dat er geen fuiven in de parochiezaal toegelaten zijn en dat de jeugddienst en de administratie dat weten. 

Een meisje van dezelfde studentenclub kwam toen tussen en wees erop dat er in Zelzate geen alternatieven zijn voor dergelijke fuiven, zodat zij 30 à 40.000 BEF extra zouden moeten uitgeven voor een tent, wat financieel niet haalbaar is. 

De burgemeester verwees naar de aanwezige eigen zalen in de scholen en stelde dat de scholen hun verantwoordelijkheid niet moeten afschuiven op de gemeente. 

Het meisje stelde dat de zaal in de school niet bruikbaar was voor dit doel. Zij tilde zwaar aan het feit dat zij door het gemeentebestuur niet direct verwittigd werden van de weigering. 

Schenkels wees erop dat een aanvraag minimum 30 dagen op voorhand moet worden gedaan (n.v.d.r. de jongeren waren echter ruim op tijd met hun aanvraag!) en dat een fout van de administratie hem ten zeerste zou verwonderen. Toen een derde student zwaaide met een door de burgemeester en secretaris ondertekende toelating waarop in kanttekening de weigering vermeld stond, begon de burgemeester te twijfelen. Als uit het onderzoek blijkt dat jullie een geschreven toelating hebben dan krijgen jullie ook vergunning, besloot hij. 

1. Mededelingen / Kennisgevingen

Verslag raad van bestuur dd. 20-11-2002 van IDM

- Nu men in alle aangesloten gemeenten van IDM gestart is met DIFTAR, volgt er een algemene communicatiecampagne naar de inwoners, evenals een affichecampagne in het kader van de sluikstortproblematiek.
- De netheid rond de glasbollen blijft voor problemen zorgen. Regelmatig wordt glas of ander afval naast deze containers gedeponeerd. Dit is sluikstorten! Er komen waarschuwingsborden dat dit sluikstorten strafbaar is.
- In het containerpark komt er inzamelmogelijkheid voor lege inkjet- en tonercartridges van printers.

De burgemeester stelde de raad voor om agendapunt 6 eerst te behandelen omdat schepen Rony Schatteman voortijdig weg moest. De raad stemde hiermee in.
6. Sportdienst sportpromotieplan / financieel verslag 2001

De gemeenteraad wordt gevraagd om het sportpromotieplan voor het komende jaar goed te keuren. Ook het financieel verslag van 2001 wordt aan de goedkeuring van de gemeenteraad voorgelegd.

Na uitvoerige bespreking werden beide documenten goedgekeurd.

2. Verkaveling Di Franco Carmello zaak van de wegenis

Er werd in juni door Di Franco Carmelo-Cowlessur Marie op het gemeentebestuur een aanvraag gedaan voor een verkaveling van een terrein gelegen tussen de Knikkerstraat en de Warande in 7 loten, met aanleg van wegen. Er werd één bezwaar ingediend omtrent de bekommernis van een aangelande over bijkomende hinder en mogelijke schade door het bijkomende verkeer en over de noodzaak tot afwerking van een wachtgevel. Bovendien werd de toegankelijk voor de veiligheidsdiensten in twijfel getrokken.

Vooraleer het schepencollege een verkavelingsvergunning kan goedkeuren moet de gemeenteraad een besluit nemen over de zaak der wegen. Uit onderzoek door de brandweer blijkt dat er zich inderdaad een toegankelijkheidsprobleem stelt voor de veiligheidsdiensten. De gemeenteraad volgde daarom het voorstel van het schepencollege om de wegenis van de verkaveling niet goed te keuren.

3. Reglement gebruik voormalige parochiezaal

De parochiezaal Debbautshoek wordt sinds kort beheerd door het gemeentebestuur. De verhuur gebeurt in overeenstemming met het reglement op het gebruik van gemeentelijke zalen en materialen.

Het schepencollege stelt de gemeenteraad voor een specifiek gebruiksreglement voor deze zaal op te stellen, zonder dat dit nu al dient goedgekeurd te worden. De waarborg voor de erkende verenigingen wordt herleid tot € 125,00 niettegenstaande de vraag van de VLD om dit op € 250,00 te handhaven

>>> zie voorstel gebruiksreglement

De CD&V-fractie stelde een aantal bemerkingen en vragen over dit gebruiksreglement, Die vragen betekenen geenszins dat de CD&V zich nu akkoord verklaart met de aankoop van de zaal, maar zijn eerder geïnspireerd door de bekommernis dat het beheer op faire wijze gebeurt, zonder discriminatie van die verenigingen die tot op heden vooral gebruik maakten van deze infrastructuur.

Door het feit dat het over een vroegere parochiezaal gaat, waren het in het verleden vooral, maar absoluut niet exclusief, de katholieke verenigingen die er gebruik van maakten. Vanwege de goede kwaliteit en behoorlijke capaciteit van deze zaal en omwille van het gebrek aan gelijkwaardige gemeentelijke infrastructuur valt te verwachten dat door het gemeentelijk worden en de goedkopere gebruiksprijs de vraag sterk zal verhogen, ook van verenigingen die vroeger geen gebruik maakten van deze zaal. Op zich is dit een gunstige evolutie. De vraag is echter of de zaal in voldoende mate de behoefte zal kunnen dekken. Wij hopen maar dat dit geen negatieve weerslag zal hebben op de werking van een aantal verenigingen. In die zin zullen wij waken over een eerlijke toewijzing van het gebruik van de zaal. Wij blijven bovendien pleiten voor aanvullende socio-culturele infrastructuur voor Zelzate. Wellicht kan voor Zelzate-West ook het dienstencentrum De Kastanje hier ook een rol in spelen.

Vragen:

- Wanneer geschiedt de definitieve overdracht van de zaal? 
- Betalen energie. Waarom afwijking t.o.v. andere gemeentelijke zalen, waar dit niet wordt verrekend?
- Er zou een nieuw contract met een brouwer worden bedongen. Wat bij activiteiten zoals koffietafels, wijnproeverijen, etentjes? In het contract kan best met deze specifieke situaties rekening worden gehouden.
- De inschrijvingen tot en met 30 juni moeten opnieuw bevestigd worden. Hoe ziet het huidige reservatieboek eruit? Welke volgorde wordt gehanteerd bij de toewijzing? Hebben de huidige inschrijvingen voorrang (op voorwaarde dat zij lid zijn of worden van een erkende raad?). Wat met de eventuele afspraken met een periodiek karakter?
- Vanaf 30 juni wordt een nieuwe planning opgesteld. Wat moeten we hieronder verstaan? Wordt bijv. voorrang gegeven aan verenigingen met periodieke activiteiten?
- Stelt het OCMW-Zelzate van Zelzate het dienstencentrum De Kastanje momenteel ter beschikking van verenigingen? Welke criteria worden hierbij gehanteerd? Bestaat hiervoor een gebruiksreglement of een reglement van orde? Zo ja, graag een afschrift.
- Welke zijn de criteria die worden gehanteerd voor toetreding van verenigingen tot de diverse gemeentelijke culturele raden. Kunnen de diverse reglementen van orde worden bezorgd aan de fracties?
- Geen duidelijke criteria voor aansluiting in reglementen. Vraag naar beide raden om deze om te maken.

4. Gemeentebegroting voorlopige twaalfden

Het schepencollege geraakt niet tijdig klaar met de gemeentebegroting voor volgend jaar. Dit heeft voor een stuk te maken met het OCMW-bestuur dat er ook niet in slaagt zijn huiswerk tijdig af te werken.

Om de noodzakelijke kosten te kunnen betalen, zoals de lonen van het personeel, vraagt het schepencollege de gemeenteraad een voorlopig twaalfde op basis van de gewone uitgaven van 2002 goed te keuren.

De CD&V-fractie kon deze laattijdigheid van OCMW en gemeentebestuur niet goedkeuren. Anderzijds mogen de noodzakelijke uitgaven zoals lonen voor het personeel hierdoor niet geblokkeerd worden. Daarom hebben de CD&V-raadsleden zich onthouden.

5. Parking gemeenschapsonderwijsLeegstraat: parking naast gemeenschapsschool "De Reigers"

Het schepencollege is zinnens om naast de lagere school "De Reigers" van het gemeenschapsonderwijs een afzet- en ophaalzone voor kinderen en parking van 27 plaatsen aan te leggen en heeft hiertoe, binnen het bestek van het dossier Chalmetlaan (zonder toelating van de gemeenteraad) een ontwerp laten opmaken. De aanleg zou 55.800,00 EUR kosten aan de Zelzaatse gemeentekas. Het gebruik van de parking zou tijdens het schoolgebeuren exclusief voorbehouden zijn aan de leerkrachten van het gemeenschapsonderwijs.

De CD&V-fractie:
- verzet zich tegen de aanleg met gemeentelijk geld van 27 parkeerplaatsen met een aantal exclusieve rechten voor het gemeenschapsonderwijs, de daaraan verbonden gratis grondoverdracht en de bijbehorende uurregeling.
- is wel akkoord om op kosten van de gemeente een zogenaamde "kiss and ride"-strook aan te leggen mits de gratis overname van de daarvoor benodigde grond.

Tussenkomst CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V-fractie is tegen de aanleg van een parking met gemeentelijk geld om volgende redenen:

1) Het openbaar gebruik van de parking stelt weinig toegevoegde waarde voor.

Zelzate heeft geen nood aan nachtelijke parkeerplaatsen. De parkeerproblemen in Zelzate stellen zich immers vooral overdag (op maandag en op vrijdagnamiddag). Op dat moment is de parking niet beschikbaar voor het publiek. Enkel op zaterdag en tijdens de schoolvakanties zou de parking enige toegevoegde waarde kunnen betekenen voor de handelszaken in de Franz-Wittoucklaan en Leegstraat en een alternatief bieden voor wie betalend parkeren op de Grote Markt niet ziet zitten. Het openbaar profijt van deze investering blijft dus zeer beperkt.

Bovendien stelt er zich een praktisch probleem inzake de controle op het gebruik van de parking. Het is openbaar domein, dus zal de gemeentelijke overheid met de miserie van het controleren zitten, terwijl de school enkel de baten geniet.

2) Het schepencollege heeft de werken in de Leegstraat niet conform het bestek uitgevoerd met de intentie deze parking er door te drukken.

De burgemeester liet al uitschijnen in een mededeling op de gemeenteraad van 8 oktober dat hij deze parking als meerwerk zou uitvoeren. Daarbij stelde hij dat het schepencollege, binnen de beperkingen van 10% van het budget van het dossier Chalmetlaan, zelfstandig mag beslissen over eventuele meerwerken en dat de gemeenteraad zich hier niet mee moet bemoeien. Dit is misbruik van de wetgeving. Deze parking is geen meerwerk want hij heeft absoluut niets te zien met het initieel door de gemeenteraad goedgekeurde bestek. 
Het schepencollege is blijkbaar gezwicht onder deze argumentatie van de CD&V-fractie en zal de werken volgens een normale procedure laten verlopen.

3) Het idee om op die plaats een parking en afzetstrook voor de kinderen aan te leggen is op zich een goed idee en kan zonder meer de goedkeuring van CD&V wegdragen. De aanwezigheid van de school veroorzaakt in het begin van de Leegstraat tijdens de spitsuren immers ernstige verkeershinder door het brengen en afzetten van kinderen. Bovendien veroorzaken lang parkerende leerkrachten van het gemeenschapsonderwijs in de omgeving van de school voor inname van openbare parkeerplaatsen (Grote Markt - Kerkstraat - Onteigeningstraat). In de Leegstraat stelde het probleem van lang parkeren zich minder vanwege de aanwezigheid van een blauwe zone.

De aanleg van deze parking zou eigenlijk twee problemen oplossen:

a) er komen 27 parkeerplaatsen voor de leerkrachten van het gemeenschapsonderwijs, waardoor meer openbare parkeerplaatsen vrij blijven voor andere gebruikers.
b) de ouders kunnen via een inrijstrook hun kinderen veilig afzetten zonder dat het verkeer in de Leegstraat wordt gehinderd.

4) Is het de opdracht van het gemeentebestuur om 27 voorbehouden parkeerplaatsen voor de leerkrachten te voorzien? Neen. De gemeenschapsschool moet zelf voorzien in voldoende parkeervoorzieningen voor haar personeel.
Ik verwijs hierbij trouwens naar de vrije scholen van Sint-Laurens die de voorbije jaren met eigen middelen zwaar geïnvesteerd hebben in de aanleg van een privé-parking met uitweg naar de Leegstraat ter hoogte van de Wachtebekestraat en in de aanleg van een parking tussen de Grijphoek en de Kennedylaan met uitweg naar de Kerkstraat. De Broeders van Liefde hebben als inrichtende macht hun verantwoordelijkheid genomen, teneinde de door hun veroorzaakte parkeeroverlast in de straten rond de school te verminderen. De resultaten hiervan zijn in de omgeving duidelijk zichtbaar. Dit heeft de gemeente geen eurocent gekost.

Het is daarom niet correct en getuigt van verspilzucht wanneer het schepencollege voorstelt een parking voor de gemeenschapsschool te betalen uit de Zelzaatse gemeentekas. De kosten hiervan moeten niet door Zelzate maar uit het investeringsfonds van het gemeenschapsonderwijs en dus door de Vlaamse Gemeenschap worden betaald. Als we De Wael mogen geloven hebben die geld genoeg. Daarentegen is onze gemeentekas een platte portemonnee. Zelzate heeft die 55.800,00 EUR niet. We kunnen ons trouwens de vraag stellen of de school hiervoor de nodige inspanningen gedaan naar haar inrichtende macht?

Door dit met Zelzaats geld te willen bekostigen benadeelt het sp.a-VLD-college de Zelzaatse belastingbetaler en bevoordeelt het één bepaald net van het onderwijs. Dit is onaanvaardbaar.

De burgemeester stelt dat de het vrij onderwijs dezelfde kans heeft gekregen aan de Grijphoek. Maar is dit wel zo? Welke voorwaarden stelde hij? Ik daag hem uit om deze bewering hard te maken want hiervan is geen enkele melding terug te vinden in de verslagen van het schepencollege.

5) Is het de opdracht van het gemeentebestuur om het afzetten en ophalen van de schoolkinderen veiliger te laten gebeuren?

Daartegen zegt de CD&V-fractie volmondig ja. De gemeenschapsschool kan er immers niet aan doen dat de Leegstraat daar zo smal is. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente om de veiligheid op de openbare weg te verzekeren.

Onze fractie stelt de gemeenteraad daarom voor om een zogenaamde "kiss and drive"-strook aan te leggen op de beoogde plaats langsheen de Leegstraat. Dit zou de kost voor de gemeente m.i. kunnen beperken tot ongeveer een vierde van het voorgestelde bedrag, zowat 14.000,00 EUR en er zou slecht ongeveer een vierde van de grond dienen afgestaan te worden aan de gemeente. Wil de gemeenschapsschool toch haar personeelsparking, dan kan zij hierop inspelen door hem zelf te realiseren op haar eigen grond.

Besluit:

De CD&V-fractie:
- verzet zich tegen de aanleg met gemeentelijk geld van 27 parkeerplaatsen met een aantal exclusieve rechten voor het gemeenschapsonderwijs, de daaraan verbonden gratis grondoverdracht en de bijbehorende uurregeling.
- is wel akkoord om op kosten van de gemeente een "kiss and ride"-strook aan te leggen mits de gratis overname van de daarvoor benodigde grond.

>>> zie ook gemeenteraad 08-10-2002

De meerderheid drukte toch haar zin door.

7. Uitbreiding bebouwde kom

Omwille van uiteenlopende redenen wordt voorgesteld om de bebouwde kom van Zelzate, met daarbij behorende algemene snelheidsbeperking van 50 km/u, uit te breiden met een stuk Assenedesteenweg (De Katte tot aan gemeentegrens Assenede), en de straten ten Oosten van de Kennedybaan-Tractaatweg (Sint-Stevenstraat, Leegstraat, Zeestraat en Akker).

Op vraag van de CD&V werd in de motivatie voor de Leegstraat-Oost ook verwezen naar de nakende renovatie van de weg waarbij verkeersdrempels zijn gepland.

De CD&V-fractie stemde voor deze maatregel aangezien hij de veiligheid zal bevorderen. Nochtans zijn er twijfels dat het ministerie bepaalde trajecten met weinig bebouwing zal goedkeuren.

De roodgekleurde stukken werden toegevoegd aan de bebouwde kom

8. Dotatie politiezone

De bijdrage van de gemeente Zelzate voor 2003 zal in totaal 800.389,73 EUR bedragen.

9. Openbare verlichting Kasteelstraat

Er komt openbare verlichting in de dreef tussen Kasteelstraat en Eikelstraat.

Pas bij aanvang van de bespreking van de punten van de oppositie meldde Schenkels dat er een probleem was omdat de brief met toegevoegde agendapunten nog niet bij een aantal raadsleden was toegekomen. Niettegenstaande de punten door de raadsleden legitiem waren ingediend kon dit juridisch een probleem betekenen. Nadien bleek dat de gemeenteadministratie de zending vrijdag had gepost met Priorzegel, maar dat verschillende zendingen pas op woensdag, de dag na de gemeenteraad, bij de bestemmeling zijn toegekomen. Er vertrok intussen een klacht naar de post.

Desondanks ging de gemeenteraad akkoord om verder te gaan met de agenda.

10. Gevaarlijke situatie kruispunt N49/R4W (verzoek van PVDA-raadslid Dirk Goemaere)

pro memorie

11. Dossier renovatie Groenplein – inbreng van ACW-Zelzate aan de hand van de resultaten van een gevoerd buurtonderzoek op het Groenplein en omgeving (verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

De raad ging ook akkoord om het tweede punt “Dossier renovatie Groenplein – inbreng van ACW-Zelzate vanuit een buurtonderzoek” te behandelen. Toen Martin Acke de bespreking nog maar pas begonnen was opperde VLD-fractieleider Bruggeman echter dat hij dit moeilijk kon volgen zonder begeleidende nota. 

Martin Acke kon hiervoor begrip opbrengen: de materie was immers niet hoogdringend en hij wou dit gerust uitstellen tot de volgende gemeenteraad begin januari. 

Daarbij toch deze bedenking: alle fractieleiders in de gemeenteraad, ook Frank Bruggeman, hadden deze nota al 5 dagen voor de gemeenteraad (weliswaar is dit slechts officieus) via e-mail toegestuurd gekregen van Martin Acke.

12. Aanpassing politieverordening van 9 april 2002 i.v.m. het doorgangsverbod van fietsers en de omleiding via de Sint-Franciscusdijk omwille van het slechte wegdek in de Leegstraat-Oost (verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Dit voorstel beoogde de opheffing van het doorrijverbod en de omleiding van fietsers door aanpassing van de politieverordening uitgevaardigd door de burgemeester op 09-04-2002 en bekrachtigd door de gemeenteraad op 07-05-2002.

Burgemeester Schenkels toonde bij de behandeling van dit punt nog maar eens zijn waar gelaat. Hij liet de oppositie goed gevoelen dat hij, en alleen hij, de baas is in Zelzate. Martin Acke kreeg niet eens de gelegenheid dit punt in te leiden, zoals nochtans voor toegevoegde punten de regel is. Burgemeester Schenkels stelde dat hier geen hoogdringendheid kon worden ingeroepen en liet zijn meerderheid het punt wegstemmen van de agenda. CD&V-fractieleider Martin Acke gaf Schenkels een veeg uit de pan voor deze smerige zet en verliet boos de gemeenteraad.

Deze vuile zet maakt duidelijk dat Schenkels, het hoofd van bestuurlijke politie in Zelzate, lijdt aan grootheidswaanzin en in die zin geen enkele commentaar op zijn beslissingen duldt, ook niet wanneer dit aantoonbaar verkeerde beslissingen zijn en zelfs niet als die mensen in gevaar kunnen brengen. Zijn extreme houding getuigt van duidelijke onwil in dit dossier. Reeds van 7 mei wees Martin Acke hem op de problemen van deze verkeersregeling. Aangezien diverse pogingen via de gemeenteraad om deze toestand te corrigeren steeds worden genegeerd of gesaboteerd door een koppige burgemeester zal Martin Acke via politie, Provinciegouverneur en Minister Durant zijn gelijk proberen halen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

WERDEN NIET MEER BEHANDELD

13. Aanpassing reglement van orde van de gemeenteraad (verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Vraag tot optimalisatie van de verslaggeving van de gemeenteraadszittingen

14. Opvolging punten kindergemeenteraden (verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Bespreking en opvolging van de belangrijkste opmerkingen vanuit de kindergemeenteraad.

15. Invoering betalend parkeren – stand van zaken (verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

pro memorie

II. GEHEIME ZITTING

1. Brandweerpersoneel aanwerving brandweerman stagiairs

pro memorie


Up Next

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014