Gemeenteraad 05-11-2002

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Up Next             09-11-2002    

De zitting van deze gemeenteraad ging door op dinsdag 05 november 2002. 
De agenda werd afgehandeld, zodat er geen tweede zitting doorgaat op 07 november.

 

I. OPENBARE ZITTING

Halfuurtje van de burger:

Op dinsdag 05 november 2002 om 19.00 uur

1. Ontslag gemeenteraadslid 

Marion Kasse, sp.a-gemeenteraadslid en echtgenote van de huidige OCMW-secretaris Gerdy Haes, geeft haar ontslag als gemeenteraadslid. Opvallend detail: zij heeft de Nederlandse nationaliteit. 

2. Aanstelling en beŽdiging gemeenteraadslid / wijziging rangorde

Andrťa Wolfaert werd bij de verkiezingen van oktober 2000 met 298 voorkeurstemmen als vierde opvolger voor de sp.a verkozen. Zij komt in de gemeenteraad na het wegvallen van respectievelijk Freddy De Vilder (was verkozen maar heeft mandaat niet opgenomen), Marc Thienpondt, Mario Willems en nu Mario Kasse. Daardoor wijzigt ook de wettelijke rangorde van de gemeenteraadsleden.

>>> Nieuwe samenstelling van de gemeenteraad vanaf 05-11-2002

3. Goedkeuring notulen gemeenteraden

De verslagen van de zittingen van 24 en 26 september worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

Het verslag van 8 oktober is nog niet beschikbaar. 

CD&V-raadslid Martin Acke drong vorige gemeenteraad aan bij de burgemeester om zijn politieverordening inzake doorrijverbod van fietsers in het slechte stuk Leegstraat richting Oudenburgse Sluis te herbekijken in functie van het donkere winterseizoen en de werkzaamheden van de landbouwers in de polder. Aangezien hij vastgesteld had dat tot op vandaag de fietsers nog steeds afgeleid worden via de onverlichte, afgelegen en gevaarlijk slijkerige Sint-Franciscusdijk, herinnerde hij de burgemeester aan zijn belofte om dit te onderzoeken. Onderstaande foto's duiden aan dat de huidige toestand onverantwoord is. Tal van fietsers negeren om die reden trouwens het verbod. Wanneer zij echter in de Leegstraat aangereden worden op een plaats waar ze wettelijk niet mogen rijden, riskeren zij juridisch hiervoor aansprakelijk te worden gesteld. 

Martin Acke herhaalde zijn vraag aan de burgemeester om dringend het politiereglement in te trekken, toch tenminste voor de duur van het winterseizoen. De burgemeester stelde dat hij de brandweer bij de oefening op donderdag 7 november het slijk zou laten wegspuiten, maar beloofde nog niet om het doorrijverbod voor fietsers in de Leegstraat effectief op te heffen.

>>> aanleiding doorrijverbod voor fietsers: zie gemeenteraad van 7 mei 2002

       

       

4. Mededelingen / Kennisgevingen

- VLD-VVD-fractieleider Frank Bruggeman deelde op de gemeenteraad mee dat zijn fractie voortaan geen rekening meer houdt met de visie van Hubert Stuyvaert omdat deze buiten het Zelzaats VLD-bestuur is gezet. Het schepencollege besliste intussen om de eerste schepen zijn enige bevoegdheid, financiŽn, toe te wijzen aan schepen Frederik Uyttendaele.

Stuyvaert reageerde door te stellen dat hij als VLD-VVD-er in de gemeenteraad blijft zetelen, zolang de hogere partijorganen niet beslissen dat hij daadwerkelijk uit de VLD wordt gezet.

5. Samenwerkingsovereenkomst Milieuklachtenmeldpunt

De gemeenten Zelzate en Evergem, stad Gent, het autonoom Havenbedrijf Gent en de Provincie en het Vlaams Gewest sluiten voor de duur van zes jaar een samenwerkingsovereenkomst voor oprichting van een milieuklachtenmeldpunt in de Gentse kanaalzone. Dit maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma milieukwaliteiten van het strategisch plan voor de kanaalzone. Ook inwoners van andere omliggende gemeenten kunnen hiervan gebruik maken.

Doelstellingen:

  • ťťn aanspreekpunt voor de bewoners voor milieuklachten
  • de lokale hinderbeleving duidelijk in kaart brengen
  • efficiŽnte klachtenregistratie- en opvolging
  • betere communicatie met de bewoners. 

Finale doel is de reductie van de lokale hinderproblemen.

Vanaf vrijdag 8 november om 18u00 treedt het gratis telefoonnummer 0800/92999 in werking. Het is de bedoeling dat de beller tijdens de kantooruren in eerste instantie terecht komt bij de milieudienst van zijn eigen stad- of gemeentehuis en bij onbeschikbaarheid daarvan of buiten de kantooruren wordt doorverbonden naar de havenkapiteindienst van het Havenbedrijf (7 dagen op 7 en 24 uren op 24 bemand). Er kan ook gekozen worden om rechtstreeks naar de afdeling Milieuinspectie te bellen.

In de overeenkomst is een belangrijke rol weggelegd voor het eigen gemeentebestuur in de terugmelding naar de melder van een klacht. Martin Acke drong erop aan om hiervoor binnen de eigen administratie een duidelijke handelswijze op te stellen.

6. Bepaling gedeelte van het nieuw gemeentefonds rechtstreeks door te storten aan het OCMW

De financiering van gemeenten via het Vlaams Gemeentefonds is sterk gewijzigd. Er is voortaan ook geen sprake meer van Sociaal Impulsfonds of SIF+ geld. Als gevolg daarvan zijn afspraken nodig tussen het gemeente- en OCMW-bestuur voor het bepalen van de onderling aandeel van de gelden van het Fonds. De wet garandeert een minimum-dotatie van 8% aan het OCMW.

De gemeenteraad bepaalde dat 25% van het gemeentelijk aandeel binnen het Vlaams Fonds rechtsreeks zal worden doorgestort aan het OCMW. Dit percentage geldt zolang het niet door de gemeenteraad en OCMW-raad wordt gewijzigd. 

Het geraamde aandeel van het Nieuw Gemeentefonds in 2003 is Ä 2.266.843, waarvan dus ongeveer Ä 566.710 rechtstreeks naar het OCMW zal gaan.

7. Statutenwijziging intercommunale Vereniging voor crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen

Ingevolge het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zijn een aantal aanpassingen aan de statuten noodzakelijk. De vroegere "intercommunale" wordt nu een "opdrachthoudende vereniging" met de gemeenten als deelnemers. De duurtijd is vastgesteld op 18 jaar. De inbreng van de provincie in het kapitaal is beperkt tot 20%. De mandaten van de Raad van Bestuur worden voortaan bepaald per district en in verhouding van het inwoneraantal. De raad van bestuur wordt uitgebreid met 3 leden uit de oppositie met raadgevende stem. Het College van Commissarissen wordt afgeschaft; in de plaats komt een Bedrijfsrevisor. Voortaan zullen er  2 Algemene Vergaderingen per jaar worden gehouden. Twee maal per jaar moeten de bestuurders verslag uitbrengen over hun mandaat.

>>> Enkele gegevens over de Intercommunale Westlede

8. Diverse investeringswerken openbare verlichting

- Openbare verlichting in de Leegstraat en Notelaarstraat - 11 verlichtingspalen - Ä 23.479,54
- Openbare verlichting aan het Pierets De Colvenaerplein - 17 verlichtingspalen - Ä 42.808,00
- Openbare verlichting in Strijderslaan en Schoolstraat - 7 verlichtingspalen - Ä 11.377,88 (recuperatie armaturen)

De intercommunale VEM wordt gelast met de uitvoering.

9. Gratis grondafstand Lappersfort - goedkeuring akten

De gemeenteraad keurde op 22 februari 2002 voor de uit te voeren wegen- en rioleringswerken van het Lappersfort een onteigeningsplan goed. Nu werden de akten voor gratis grondafstand van een vijftal eigenaars goedgekeurd. In totaal gaat het over een oppervlakte van 118 m2.

10. Aankoop elektrische radiator school Debbautshoek

Er wordt een elektrische radiator aangekocht voor gebruik in het directiebureel van de gemeenteschool tijdens het weekend: kostprijs Ä 297,00.

11. Ontwerp beleidsovereenkomst aanvullend grondbeleid en bewonersbegeleiding in het kader van de havenontwikkeling Gentse kanaalzone

Op de gemeenteraad van 26 september 2002 werd dit ontwerp door de gemeenteraad unaniem afgekeurd wegens te onduidelijk. Zie discussie gemeenteraad 26-09-2002. Ondertussen werden burgemeester en gemeentesecretaris op het matje geroepen bij de provinciegouverneur. 

Diverse engagementen werden ondertussen verduidelijkt en op papier gezet. De gemeenteraad keurde de beleidsovereenkomst deze keer  wel goed, net zoals ondertussen in Evergem is gebeurd.

12. Regeling in verband met de schouwing van de grenspalen

Momenteel wordt jaarlijks een schouwing gedaan van de toestand van de grenspalen zowel door Nederland als door BelgiŽ. Wegens het invoeren van een vijfjaarlijkse periodieke onderhoudsbeurt kan ťťn jaarlijkse controle via beurtrol volstaan. Hiertoe moet een afspraak worden gemaakt met de Permanente Grenscommissie en de Nederlandse overheid.

13. Herfinanciering van het rioleringsnet - principebesluit

TMVW bood het gemeentebestuur aan om als penhouder op te treden voor de geÔnteresseerde deelnemende gemeenten in een systeem van herfinanciering van het rioleringsnet gekend onder het cross border lease systeem en wenst van zijn diverse partners te vernemen of hiervoor interesse bestaat. Bij voldoende interesse zal TMVW het bestek opmaken, de publicatie van de opdracht verzorgen en de ontvangen offertes op hun waarde onderzoeken en bij het eventueel afsluiten van een contract de belangen van de partner verder blijven opvolgen.

Door deze principiŽle toezegging tot deelname verbindt het gemeentebestuur zich nog tot niets. Pas nadat TMVW op korte termijn bijkomende gegevens beschikbaar zal stellen in verband met het bestek, juridische gevolgen, enz... zal de gemeenteraad zich opnieuw over eventuele verdere deelname moeten uitspreken.

De gemeenteraad gaf zijn principieel akkoord tot deelname aan een cross border lease project voor herfinanciering van het rioleringsnet waarbij TMVW zal optreden als "penhouder" in het dossier. Enkel PVDA stemde tegen. 

Tussenkomst van Martin Acke namens de CD&V-fractie:

De zogenaamde cross border lease komt er in feite op neer dat het bestaande rioleringsstelsel zou worden geherfinancierd door middel van een langlopende concessie aan een Amerikaanse onderneming en dat het gemeentebestuur dit onmiddellijk via een kortlopende concessie over 25 jaar terugneemt. Voor het gemeentebestuur is hieraan een groot ťťnmalig financieel voordeel verbonden van honderdduizenden euros. Ook de Amerikaanse investeerder wint hierbij omdat hij, bij een concessie van 100 jaar, volgens de Amerikaanse wetgeving wordt beschouwd als de economische eigenaar waardoor hij afschrijvingen kan doen op het geÔnvesteerd kapitaal. In BelgiŽ blijft het gemeentebestuur de economische en juridische eigenaar zodat de controle over het rioleringsnet blijft behouden.

TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening) biedt aan de vennoten haar diensten aan om als penhouder kosteloos de voorbereidende werkzaamheden te verrichten tot aan de effectieve aanduiding van de dienstverlener voor de financiering. Bij beslissing tot effectieve deelname kan de gemeenteraad dan wel aan TMVW een mandaatopdracht geven en de diensten hiervoor zullen dan tegen kostprijs moeten vergoed worden.

Tegen de financiŽle spitstechnologie van dergelijke leasings kunnen diverse bedenkingen en twijfels van juridische, financiŽle, ideologische en ethische aard worden geformuleerd.

Juridisch:

- Het gaat om een langlopend contract waaraan ongetwijfeld serieuze risicoís verbonden zijn. Dit wordt bevestigd door de synthesenota voor de marktconsultatie van TMVW. De opsomming van risicoposten is immers zeer uitgebreid en de aangeboden garanties en risicobeheer zullen maar liefst voor 45% meespelen bij de gunning.

- Bij dit soort constructies zijn in BelgiŽ ook weinig precedenten voor de behandeling van geschillen. De techniek op zich is niet echt nieuw en werd de voorbije decennia reeds veelvuldig gebruikt binnen Europa toen de verschillen in de fiscale wetgeving van de huidige Europese partners groter waren. Wel nieuw is dat de Amerikaanse investeerders in het buitenland op zoek gaan naar mogelijke kleine partners zoals gemeentebesturen omdat geen partners meer worden gevonden bij grote instellingen. De CD&V-fractie staat dan ook aarzelend tegenover deze ingewikkelde constructie, waar men gebruik maakt van verschillen in begrippen en in de fiscale wetgeving en waarbij wij, zelfs in TMVW-verband, als kleine partner moeten opboksen tegen gehaaide professionele zakenlui, wereldbanken en advocatenbureauís.

- De houding van de Amerikaanse belastingautoriteiten inzake dit soort leasingovereenkomsten is dubbelzinnig. Zij hebben de cross border lease goedgekeurd, niettegenstaande zij eisen dat lease-overeenkomsten in de eerste plaats een zakelijk doel dienen en niet slechts worden gebruikt voor belastingontwijking of Ėontduiking. We kunnen ons terecht de vraag stellen welk zakelijk belang een Amerikaans bedrijf in onze rioleringen kan hebben. Wat zal er gebeuren als deze tolerantie van de fiscus in de toekomst verdwijnt? Wat als de Belgische wetgeving verandert? Hoe langer de looptijd, hoe groter het risico hievoor.

Financieel:

Naast de bekommernis over de risicoís en de mate waarin deze zullen worden ingedekt, stellen wij ons ook vragen over de mogelijke netto opbrengst voor de gemeente. Er wordt gesteld dat het gemeentebestuur en de bemiddelaar elk ongeveer een kwart en de Amerikaanse investeerder de helft van de opbrengst van de operatie kunnen opstrijken. Ik heb echter geen idee van over hoeveel geld het concreet voor Zelzate gaat en ik twijfel sterk of het schepencollege hier al een goed zicht op heeft.

Ideologisch:

Op zijn zachtst gezegd is er ook enige onduidelijkheid over de toekomstige status van de riolering als gemeentelijk patrimonium. Terwijl onze sp.a-meerderheid in de energiedistributie steeds maar hamert op het belang van het in eigendom houden van het gemeentelijk elektriciteits- en gasnet, promoot ze hier juist het omgekeerde en gaat men naar een vorm van privatisering van het gemeentelijk patrimonium. De Zelzaatse socialisten zijn ideologisch dus weinig consequent: als het maar centen opbrengt. Ik merk hier enige parallellen met de uitbesteding van de parkeermeters in het centrum van Zelzate (voor zover die er nog komen).

Ethisch:

Ook een aantal vragen van ethische aard blijven open. Onttrekken wij geen belastinggeld aan de Amerikaanse fiscus, waarvan in de eerste plaats de sociaal zwakkeren van dat land zullen de dupe worden? Verbinden wij ons niet te veel aan de Amerikaanse economie terwijl we er alle belang bij hebben om als tegengewicht een sterk Europa uit te bouwen? Ook hier willen wij toch enige voorzichtigheid in acht nemen.

De Zelzaatse gemeentekas is leeg

De CD&V-fractie is echter ook niet blind voor de komende financiŽle noden van onze gemeenten. Wij hebben in het verleden het slecht financieel beleid van ons gemeentebestuur steeds aan de kaak gesteld. Daar bovenop komen nu al diverse maatregelen van de paarsgroene regering die aan de gemeentelijke financiŽn knagen en dit is nog maar het begin. Verhofstadt probeert de burger elke dag wijs te maken dat hij een pak minder belasting moet betalen. Stevaert steelt dagelijks de show met zijn sympathieke alles-voor-niets-politiek. De trieste waarheid is echter dat het de gemeenten zijn die moeten opdraaien voor de electorale profileringsdrang van onze regeringsleden. Zij zijn de dupe ondermeer via de hogere kosten voor de politiehervorming, de mindere fiscale inkomsten, de vermindering van de inkomsten uit energiedistributie,Ö en moeten hun gemeentelijke belastingen optrekken. En wie betaalt die? De inwoner natuurlijk. Hetgeen de Vlaamse overheid geeft moet de Zelzaatse overheid wel weer afpakken van de inwoner. Wij zijn daar absoluut niet gelukkig mee.

Om die reden kan het voorliggend voorstel voor de cross-border leasing, niettegenstaande voorgaande bedenkingen, op het begrip van de CD&V-fractie rekenen. Deze piste getuigt van financiŽle creativiteit en verdient verder onderzoek zodat we ons definitief standpunt later kunnen nemen. Wij nemen er akte van dat het gemeentebestuur zich via deze principiŽle toezegging nog tot niets verbindt en rekenen erop dat TMVW ons degelijk zal bijstaan in het maken van de keuze. Uit de timing heb ik begrepen dat dit al eind van dit jaar moet rond zijn. De CD&V-fractie zal dus JA stemmen op dit voorstel.

Opmerkelijk in de hele discussie was dat de burgemeester dit dossier absoluut niet kende en dit ook onomwonden toegaf. Zijn redenering was: we verbinden ons momenteel nog tot niets en we geven met dit principebesluit enkel aan dat Zelzate interesse heeft dat dit dossier verder onderzocht wordt. Hij noemde de tussenkomst van Martin Acke als niet ter zake en wou de tussenkomst dan ook afbreken. De CD&V-er liet zich echter niet doen en stelde dat het belangrijk was dat nu al een aantal mogelijke knelpunten in dit dossier aangegeven werden, zodat TMVW tegen eind van dit jaar, wanneer de definitieve beslissing moet vallen, hierop al een antwoord kan formuleren.

14. Gemeentelijke dotatie politiezone - aanpassing

pro memorie

15. Aankoop draagberrie brandweer

pro memorie

16. Vervanging toegangsdeuren kleutergebouw school Debbautshoek

pro memorie

17. Vervanging douches school Debbautshoek

pro memorie

18. Elektriciteitswerken school Debbautshoek

pro memorie

19. Snoeien van bomen

pro memorie

20. Afwerken gebouw Rode Kruis

De afwerking van het Rode Kruisgebouwtje naast de bibliotheek in de Burg. Jos. Chalmetlaan was een echte lijdensweg. Een typisch slecht voorbeeld hoe in de gemeente omgesprongen wordt met belastinggeld.

>>> zie pagina "Zwarte Vlekken"

Na de uitvoering van de ruwbouw van dit gebouwtje ging de aannemer failliet. De gemeente start een rechtszaak en diende te wachten tot toelating van de curator voor verdere afwerking. In september van 2001 beslist de gemeenteraad om het gebouw verder af te werken met eigen personeel. Een jaar later zijn we echter nog niet veel verder. Het benodigde materiaal werd aangekocht maar de technische dienst kwam er niet toe om de zaak af te werken. 

De gemeenteraad besliste dan maar om het werk te laten uitvoeren door privť-firma's in regie: raming Ä 15.000,00. of 600.000 BEF.

Martin Acke vroeg hoe het stond met de bereikbaarheid van het gebouw. De toegang moet immers gebeuren via de voormalige terreinen van het open zwembad en er zijn problemen met de verkavelingsvergunning. Het plan om daar woningen op te richten werd geweigerd door Stedenbouw omwille van planologische redenen. Hij informeerde hoe ver het stond met dit dossier. Het bleef echter bij een weinig concreet antwoord. Toegang voor personen kan langs de bibliotheek. Het verkavelingsproject zelf ligt momenteel stil. Hij sprak wel van de aanleg van parkeerplaatsen rond de bibliotheek, zodat via die weg het Rode Kruisgebouwtje bereikbaar zou worden. We zijn benieuwd wanneer.

21. Herstelling dak Vem-gebouw - goedkeuring bestek

pro memorie

22. Aankoop archiefrekken

pro memorie

23. Aanpassen centrale verwarming gemeentehuis

pro memorie

24. Bibliotheekpersoneel - openstelling halftijdse tijdelijke contractuele betrekking bibliothecaris

pro memorie

25. Verwaarloosde omgeving viaduct brug aan de Tweede Gidsenlaan (verwaarlozing groenzone - sluikstorten - zwerfvuil - graffiti - overwoekering voetpaden) - punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke

>>> Zie tekst van deze tussenkomst.

De burgemeester beaamde de aangehaalde onaanvaardbare toestand, maar stelde dat in het verleden al meerdere keren brieven werden verstuurd naar het Vlaams Gewest hieromtrent.

De gemeenteraad besliste terug een formeel schrijven te richten aan het Vlaams Gewest i.v.m. de voorgestelde acties rond het viaduct, de trappen en de groenzone, met kopie aan de bevoegde ministers. Om de druk te verhogen zal de gemeente zelf een opkuisactie ondernemen en de factuur opsturen aan het Vlaams Gewest.

Inzake het slecht onderhoud van trottoirs en afvoergoten noemde hij de toestand schandalig en erkende de schuld van de gemeentelijke diensten. Deze week nog zou worden proefgereden met een nieuwe veegwagen. Schepen Uyttendaele stelde dat de omgeving van het viaduct zal meegenomen worden in de testronde teneinde de afvoergoten en trottoirs te ontdoen van vuil en onkruid. 

De blikvanger werd vorige week vervangen maar was na enkele dagen terug vernield door vandalen. Hij wordt definitief verwijderd.

26. Informatie van de gemeenteraad over de recente massale voedselvergiftiging bij de brandweer - punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke

Martin Acke kreeg meerdere vragen en tegenstrijdige opmerkingen over de mogelijke oorzaken van de recente voedselvergiftiging bij de brandweer. Dit gebeurde bij een zelf georganiseerde maaltijd, een activiteit waar veel Zelzaatse verenigingen zich regelmatig aan wagen. 

Sommigen beweren dat de traiteur met het vlees in de fout ging, anderen wijzen naar de groenten en sauzen, nog andere zijn ervan overtuigd dat de taartjes met slagroom de boosdoeners waren. Feit is dat de gevolgen van een voedselvergiftiging nooit te onderschatten zijn. Informatie en bespreking van dit voorval kan belangrijke informatie opleveren waaruit de verenigingen wellicht lessen kunnen trekken. Bovendien is er ook een commercieel belang voor betrokken traiteur dat de juiste oorzaak van de problemen aan het licht komt.

De burgemeester stelde dat hij samen met de brandweerleiding deze zaak van zeer dichtbij heeft opgevolgd. Het verslag is ter inzage van de gemeenteraadsleden. De oorzaak was geen salmonella-besmetting. Onderzoek door de eetwareninspectie heeft aangetoond dat de traiteur die de beenhesp leverde in deze niets te verwijten was. Anderzijds zijn er wel toxinen teruggevonden in andere in beslag genomen voedselresten. Wie hiervoor verantwoordelijk zal worden gesteld kon hij nog niet meedelen. Er werd een klacht tegen onbekenden ingediend en het onderzoek is nog niet rond. 

De operationaliteit van de brandweerdienst is ten alle tijde verzekerd geweest zodat geen beroep moest gedaan worden op Gent. Bij de ambulance heeft men wel assistentie moeten inroepen. Schade werd voorlopig vergoed vanuit de kas van de vriendenkring van de Brandweer in afwachting van uitbetaling door de verzekering.

Martin Acke stelde dat, volgens de door de burgemeester verstrekte informatie, het probleem door de brandweer blijkbaar zeer professioneel werd aangepakt. Hij vroeg de brandweer hiervoor felicitaties over te maken. 

27. Protestmotie ingevolge de onaanvaardbare meerkost van de politiehervorming voor de gemeenten - punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke

>>> Zie tekst van deze motie.

De burgemeester stelde het aangehaalde cijfer van 15% minder operationele politie-mankracht in twijfel, aangezien de basis tot vergelijking (de vroegere gegevens van de diverse politie- en rijkswachtkorpsen) zeer verscheiden en dus onbetrouwbaar is. Hij wees erop dat de federale regering beloofd had enkel de aanvaardbare meerkost te vergoeden (basis Q-norm) en dat deze belofte grosso modo is nagekomen behalve op twee punten. Het aandeel van 50% in het boetefonds kan niet worden gerealiseerd want dit was niet in de begroting ingeschreven (zal in 2003 worden ingeschreven) en het probleem van de afbouw van de sociale toelage is nog niet geregeld (is beloofd door de premier). De regering moet nog de tijd krijgen om haar beloftes na te komen. Hij vond bovendien dat er absoluut geen sprake was van chaos bij de politie. Hij besloot door te stellen dat hij in deze zaak geen bruggen wilde opblazen en geen zin had om een politiek spelletje mee te spelen, ernaar verwijzend dat dat het Octopusakkoord, dat aan de basis van de politiehervorming ligt, een initiatief was van de vorige regering onder leiding van de CD&V.

Martin Acke pareerde deze opmerkingen door te stellen dat het Octopusakkoord destijds door alle democratische partijen werd goedgekeurd, ook door die van de huidige premier, maar dat het schort aan de correcte uitvoering van de plannen. Hij wees op het groot algemeen tekort van ongeveer Ä 313.000 van onze politiezone, niettegenstaande de zaak voor Zelzate zelf meevalt. Ondanks de hogere rekening vindt de modale inwoner dat er minder blauw op straat is te zien. Hij verduidelijkte met deze motie de druk op het nakomen van de financiŽle beloften van de overheid te willen verhogen. Nu riskeert de inwoner via hogere belastingen de rekening te betalen.

De burgemeester stelde de gemeenteraad voor om de motie niet goed te keuren en werd hierin gevolgd door alle raadsleden behalve de CD&V.

27. Voorstel voor motie tegen de dreigende Bush-oorlog  - verzoek van de PVDA-raadsleden Frans Van Acoleyen en Dirk Goemaere

Deze motie gaat over materie die niet tot de bevoegdheid behoort van de gemeenteraad. De gemeenteraad volgde het voorstel van de burgemeester om ze niet te bespreken.

II. GEHEIME ZITTING

1. Buitengewone Algemene Vergadering intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer:
  • aanduiding vertegenwoordiger + vervanger
  • aanduiding lid Raad van Bestuur met raadgevende stem
2. Buitengewone Algemene Vergadering intercommunale Veneco -aanduiding vertegenwoordiger + vervanger

pro memorie

3. onderwijzend personeel waarnemende aanstellingen

pro memorie

4. Onderwijzend personeel tijdelijke aanstellingen

pro memorie

5. Bibliotheekpersoneel - tijdelijke aanstelling bibliothecaris

pro memorie

6. Bibliotheekpersoneel - terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden

pro memorie

7. Brandweerpersoneel - effectieve indienstnemingen ambulanciers

pro memorie

8. VEM - Raad van Bestuur - ontslagen / aanduiding nieuwe vertegenwoordigers

pro memorie

9. TV-Oost - College van Commissarissen - wijziging vertegenwoordiging (op verzoek van de heer Frank Bruggeman)

De gemeenteraad besliste het vertrouwen in eerste schepen Hubert Stuyvaert (VLD-VVD) op te zeggen en zijn mandaat als Commissaris bij de intercommunale TeveOost over te hevelen naar Charles Reynhout.

10.Gemeenteraadscommissie FinanciŽn - wijziging samenstelling

pro memorie

11.Gemeenteraadscommissie Leefmilieu en Volksgezondheid - wijziging samenstelling

pro memorie

12. Informatie van de gemeenteraad over de omstandigheden van de verdrinking van een vierjarig meisje in het Zelzaatse zwembad en de mogelijke verantwoordelijkheden - punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke

Op 16 oktober verdronk een vierjarig meisje in het Zelzaatse zwembad. Martin Acke kreeg als gemeenteraadslid regelmatig vragen over de omstandigheden van dit ongeval en over de mogelijke verantwoordelijkheid van de Zelzaatse redders, directie en bestuurders van het zwembad, evenals de begeleiders van de Schippersschool 't Molenschip uit Evergem.

Het gerecht zal ongetwijfeld de juiste toedracht en de verantwoordelijkheden vastleggen.

In afwachting van de resultaten van het gerechtelijk onderzoek mag het bestuur van de vzw Zelzaatse Sportinstellingen, de instantie die het zwembad beheert, niet bij de pakken blijven zitten en moeten onverwijld acties worden genomen om de kans op herhaling van dergelijke voorvallen maximaal uit te sluiten. Aangezien het over een gemeentelijke vzw gaat, heeft de gemeenteraad recht op de juiste informatie over dit spijtige ongeval.

De burgemeester bleef, naar zijn zeggen na ruggespraak met de procureur, uiterst voorzichtig met het verstrekken van gegevens. Hij bracht geen zaken aan het licht die al niet in de pers waren verschenen: de wettelijke normen inzake toezicht op het zwembad waren gerespecteerd, de school was een regelmatige bezoeker op woensdagnamiddag en het interne noodplan heeft correct gewerkt.


Back Up Next

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014