Gemeenteraad 08-10-2002

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


                    12-10-2002    

 
Halfuurtje van de burger:

a) Anton Van Bree, inwoner van de Cederstraat,  stelde zich ernstige vragen bij de zin van het groene meldingsnummer voor reukoverlast. Hij deelde mee dat hij, bij een geval van overlast op 21 september, op dat nummer op goedkope wijze werd afgescheept. Hij vroeg zich af waar de burger echt terecht kan met zijn klachten. 

De burgemeester wees er hem op dat de klacht voor reukoverlast in handen zit van het parket en dat er binnen het ROM-project intenties zijn om een centraal meldingsnummer op te starten dat de klok rond bereikbaar is en onafhankelijk opereert van de bedrijven.

b) Jörge Engels, voorzitter van de Zelzaatse Jeugdraad, deed op diverse punten zijn beklag over het gebrek aan aandacht van de politiekers voor de jeugd van Zelzate en over de gebrekkige medewerking van het gemeentebestuur op dit vlak. Hij benadrukte dat zijn bedoeling niet was stenen te smijten en persoonlijke aanvallen te doen, maar wel tot oplossingen te komen. 

Hij bracht volgende klachten ter sprake:

 • slecht beheer van het materiaal van de jeugduitleendienst door de technische dienst

 • briefwisseling van de jeugdraad naar het gemeentebestuur die niet beantwoord wordt of zoek raakt

 • te weinig betrokkenheid van de politiekers bij het jeugdbeleid in de gemeente

 • er is veel werk gemaakt van het jeugdwerkbeleidsplan, maar er staan veel zaken in die niet worden uitgevoerd

 • er is te weinig overleg tussen het jeugdhuis Kiepietiezie en het gemeentebestuur. 

 • het gemeentebestuur doet niets aan de talrijke gemelde gebreken aan het jeugdhuis in de Marktstraat

 • het onderhoud van veel speelpleintjes laat te wensen over.

Het werd zeer stilletjes aan de schepentafel bij deze onverbloemde publieke kritiek. Paul Tollenaere, schepen van jeugd, schoof ongemakkelijk heen en weer op zijn stoel. De burgemeester reageerde in zijn gekende intimiderende stijl. De zwarte piet werd zowaar doorgeschoven naar de jeugd zelf, die vaak gebrek aan verantwoordelijkheidszin zou vertonen. Hij haalde een aantal voorbeelden aan waarbij de jeugd in de fout

Het reglement laat niet toe dat de gemeenteraadsleden reageren tijdens het halfuurtje van de burger. Mocht dit wel mogelijk zijn geweest dan zou Martin Acke de aanwezige jongeren gewezen hebben op het feit dat de CD&V-fractie wel degelijk veel aandacht heeft voor het jeugdbeleid tijdens de overlegmomenten in de gemeenteraad. Ook buiten de gemeenteraad is er binnen de partij permanent aandacht voor deze materie, niet in het minste omdat vele leden en bestuursleden zelf jaren actief zijn geweest in jeugdbewegingen en -organisaties. Het is dan ook niet fair om alle politiekers over dezelfde kam te scheren en een gebrek aan belangstelling toe te dichten. 

De gemeenteraad heeft unaniem het jeugdwerkbeleidsplan goedgekeurd, samen met de maatregelen die daar in stonden. De CD&V heeft de jeugdraad zelfs proficiat gewenst met het beleidsplan, ook al beweerde schepen Tollenaere ten onrechte dat hij het geschreven had. Het is uiteindelijk het schepencollege dat dit plan samen met de jeugdraad moet uitvoeren maar hierin faalt. De oppositie kan zich hierin dik maken en deze zaken telkens maar aanklagen, maar het schepencollege doet (of doet niet) wat het wil omdat het kan rekenen op voldoende ja-knikkers. Dat brieven zoek zouden geraken in het gemeentehuis, daar twijfelen we aan. De voorbije jaren is de gemeentelijke administratie op dit vlak, mede onder druk van de CD&V-fractie, sterk verbeterd. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er steeds een vlug en duidelijk antwoord komt. Daarvoor is immers een duidelijke visie van het schepencollege nodig, samen met schepenen die hun materie goed opvolgen. 

I. OPENBARE ZITTING

Pierets De Colvenaerplein1. Mededelingen

- Colvenaerplein: Het schepencollege heeft (zonder de gemeenteraad vooraf te raadplegen) beslist het ontwerp van het Pierets De Colvenaerplein te wijzigen: er worden op het plein 20 parkeerplaatsen aangelegd. Bij het origineel concept was sprake van groen op dit plein.

- Parking in Leegstraat: Het schepencollege is zinnens om naast de lagere school "De Reigers" van het gemeenschapsonderwijs een parking van 27 plaatsen aan te leggen en heeft hiertoe, binnen het bestek van het dossier Chalmetlaan (zonder toelating van de gemeenteraad) een ontwerp laten opmaken. 

Een parking op die plaats is geen slecht idee, aangezien ouders in de toekomst, via een inrijstrook, hun kinderen kunnen afzetten zonder dat het verkeer in de Leegstraat wordt gehinderd. Bovendien kan ook een groot deel van de plaatselijke parkeerdruk wegvallen die vooral veroorzaakt wordt door wagens van leerkrachten van de middelbare en lagere gemeenschapsschool. 

Dit dossier kreeg echter een heel andere wending wanneer uit vraagstelling van Martin Acke aan de burgemeester bleek dat het schepencollege deze parking op privé-terrein wil bekostigen vanuit de Zelzaatse gemeentekas. Aangezien een gemeentebestuur geen investeringen mag doen op privé-grond moet de school dan wel eerst de gronden gratis afstaan aan de gemeente. In de praktijk betekent dit dat de Zelzatenaar zou betalen voor een parking ten bate van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs. Dit is geen correcte gang van zaken.

De vrije scholen van Sint-Laurens hebben de voorbije jaren met eigen middelen zwaar geďnvesteerd in de aanleg van een parking met uitweg naar de Leegstraat ter hoogte van de Wachtebekestraat en in de aanleg van een parking tussen de Grijphoek en de Kennedylaan met uitweg naar de Kerkstraat, teneinde de parkeeroverlast in de straten rond de school te verminderen. De resultaten hiervan zijn in de omgeving duidelijk zichtbaar.Leegstraat: parking naast gemeenschapsschool "De Reigers"

Eenzelfde inspanning mag worden verwacht van het gemeenschapsonderwijs door de parking met eigen middelen (Vlaams overheidsgeld trouwens) aan te leggen. Door dit met Zelzaats geld te willen bekostigen benadeelt het sp.a-VLD- college de Zelzaatse belastingbetaler en bevoordeelt het één bepaald net van het onderwijs. Dit is voor Martin Acke onaanvaardbaar.

De burgemeester beweerde dat de Broeders van Liefde ook de kans hebben gekregen om de grond aan de Grijphoek gratis aan de gemeente over te dragen voor aanleg van een parking, maar dat zij hier niet wilden op in gaan en de parking wilden voorbehouden voor eigen personeel. 

Hij stelde tevens dat het schepencollege, binnen de beperkingen van 10% van het budget van het dossier Chalmetlaan, zelfstandig mag beslissen over eventuele meerwerken en dat de gemeenteraad zich hier in dit stadium niet mee moet bemoeien. Het is trouwens nog niet zeker dat de parking er komt. Hij verweet Martin Acke fanatisme en stelde dat de gemeenteraad bij eventueel latere overdracht van de gronden nog de kans zou hebben om over deze zaak te debatteren.

- ROM-project: de Zelzaatse gemeenteraad weigerde in vorige zitting de voorgestelde beleidsovereenkomst "Aanvullend grondbeleid en sociale begeleiding in het kader van van de havenontwikkeling van de Gentse Kanaalzone" goed te keuren omdat het te weinig concrete engagementen ten opzichte van de Zelzaatse bevolking inhield. Ondertussen had een overleg plaats met Gouverneur Balthazar, waarbij naar verluid een stevig woordje is gevallen. Op 5 november 2002 komt het dossier terug op de agenda en dient de gemeenteraad een definitieve beslissing te nemen.

2. Verkaveling J. Stobbaertstraat - zaak van de wegenis

Het gemeentebestuur kreeg een aanvraag tot verkaveling van een terrein in het verlengde van de Joannes Stobbaertstraat (Matexi-wijk) in 14 loten met aanleg van de weg. Voordat de vergunning kan worden goedgekeurd moet de gemeenteraad de voorwaarden voor aanleg van wegenis, voetpaden en nutsleidingen - de zaak der wegen - vastleggen.

De huidige bewoners van de wijk dienden via een door 42 personen ondertekende petitielijst bezwaar in tegen deze verkaveling. Zij vrezen dat het bijkomend verkeer gevaar zal meebrengen voor de kinderen en betreuren dat een deel van de bebossing rond de wijk verdwijnt. Aan het kruispunt van de Westkade met Charles Andriesstraat, moet het verkeer komende van het centrum voorrang verlenen voor het verkeer van de wijk. In de praktijk gebeurt dit niet. Bij uitbreiding van de wijk zal die toestand volgens de bewoners nog gevaarlijker worden.

Het schepencollege besliste toch de verkaveling goed te keuren aangezien de breedte van de wegen in de wijk ruim volstaat voor het bijkomend (louter plaatselijk) verkeer. Het probleem aan het kruispunt met de Westkade vinden zij niet relevant voor wat de uitbreiding betreft.

De gemeenteraad volgde het schepencollege hierin en keurde de aanleg van de wegen goed. 

Tussenkomst van CD&V-raadslid Martin Acke:

De CD&V-fractie deelt de bekommernis van de bewoners van de wijk wat het onveilige kruispunt van de Charles Andriesstraat met de Westkade betreft. De gemeenteraad aanvaardde zijn voorstel om in de Westkade een aanvullend waarschuwingsbord te plaatsen dat erop wijst dat de algemene voorrang van rechts op die plaats geldig is en dat de bewoners uit de Matexi-wijk voorrang hebben op het verkeer komende vanaf de Kennedylaan richting Sint-Jan-Baptist en Sidmar.

Hij wees er tevens op dat het gemeentebestuur vorig jaar weliswaar de belasting op de eerste aanleg van voetpaden (75% van de kostprijs) uitdovend heeft afgeschaft, maar nu de kosten voor de trottoirs volledig ten laste legt van de aannemer. Doordat die de kosten ongetwijfeld voor 100% zal doorrekenen aan de toekomstige eigenaars is de inwoner nu slechter af dan vroeger.

Hij vroeg of het de bedoeling was om de zones 30 in Zelzate fatsoenlijk in te richten volgens de wettelijke normen en wanneer. De burgemeester stelde dat het mobiliteitsplan hierin duidelijkheid zal geven. Het principe is dat overal in Zelzate zone 30 zal komen, behalve de noodzakelijke verbindings- en aswegen. Dit is echter momenteel geen prioriteit.

3. Gunning opmaak gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kwamen slechts twee offertes binnen. De opdracht wordt gegund aan de goedkoopste: Irtas uit Sint-Niklaas. De kostprijs bedraagt € 61.835.

De timing voorziet 600 dagen vooraleer een definitief ontwerp ter goedkeuring aangeboden kan worden aan de gemeenteraad:

Fase I    Startnota  -  150 d.

- opstartvergadering, gesprekken met bevoorrechte getuigen - 15 d.
- opmaken procesnota - 15 d.
- opmaken startnota - 90 d.
- overleg en bijsturing - 30 d.

Fase IIa    Onderzoeksfase  -  240 d.

- opmaak woonbehoeftestudie - 45 d.
- onderzoek kernbeleid - 45 d.
- onderzoek economische activiteiten - 30 d.
- onderzoek open ruimte (landbouw, natuur,...) - 30 d.
- onderzoek sport, toerisme en recreatie - 30 d.
- onderzoek verkeer en mobiliteit - 30 d.
- overleg, afweging en bijsturing - 30 d.

Fase IIb    Voorontwerp ruimtelijk structuurplan  -  120 d.

- gewenste ruimtelijke structuur - 60 d.
- programma van acties en interventies - 15 d.
- selectie en taakstelling - 15 d.
- overleg en bijsturing - 30 d.

Fase III    Definitief ontwerp gemeentelijk structuurplan  -  90 d.

- opmaak ontwerp gemeentelijk structuurplan - 60 d.
- overleg, afweging en bijsturing - 30 d.
- voorlopige aanvaarding door gemeenteraad

Fase IV    Goedkeuringsprocedure en definitief goedgekeurd structuurplan

- conform de decretale bepalingen

Om het gehele proces te begeleiden zijn verschillende overlegstructuren voorzien. 

Overlegstructuren :

Werkgroep GRS : motorfunctie

- Verslaggeving door studiebureau
- Samenstelling: burgemeester, betrokken schepenen, secretaris en ambtenaren, studiebureau, eventueel aanvullende deskundigen.

Stuurgroep : procesopvolging en informatiedoorstroming

- Verslaggeving door stuurgroep
- Samenstelling : afgevaardigden van bestuur en ambtenaren stedenbouw en TD; delegatie van Gecoro, vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties, adviesraden en sociaal culturele organisaties.

Structureel overleg met hogere overheid :

- Samenstelling: werkgroep GRS en hogere overheid

Intergemeentelijk overleg met buurgemeenten :

- Na eerste en tweede fase en op basis van een verruiming van de werkgroep

Men zal ook aandacht hebben voor regelmatige communicatie met de bevolking.

- in fase I : info avond
- in fase II : brochure + inspraakavond
- regelmatig zullen teksten door Soresma worden aangeleverd voor publicatie
- aanlevering van materiaal voor het organiseren van een beperkte tentoonstelling
- opmaak van een eenvoudige folder

Martin Acke loofde de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar voor de bevattelijke en overzichtelijke samenvatting van dit dossier. Hij drong erop aan dat de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening vroeger en nauwer wordt betrokken bij dit belangrijke dossier dan voorzien in het bestek. 

4. Vervangen centrale verwarmingsinstallatie portierswoning brandweer - principebeslissing

De centrale verwarmingsketel op stookolie wordt vervangen door een gasgestookte ketel. De kosten worden geraamd op € 2.479,00.

5. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer

5A. Bijvoeging of verwijdering van parkeerplaatsen voor mindervaliden en invoering van parkeerverbod op een aantal plaatsen. 

Martin Acke wees erop dat door de invoering van het betalend parkeren, de voorbehouden plaatsen voor mindervaliden sneller zullen ingenomen worden dan vroeger. De gemeenteraad ging in op zijn vraag om op de parking tussen Oost- en Westkade een aantal extra plaatsen voor mindervaliden te voorzien. 

5B. Wijzigingen aan het reglement die te maken hebben met de invoering van het betalend parkeren:

 • Invoering van blauwe zone in de Stationsstraat, Westkade (van Stationsstraat tot Groenstraat), Leegstraat (van Kerkstraat tot Wachtebekestraat), Peperstraat, Vredekaai (van R4 tot Oscar Boultonstraat), Burg. J. Chalmetlaan (van P. Colvenaerplein tot Verbroederingslaan), Marktstraat en Korte Straat.
 • Van krachtstelling van de rode, gele en groene betalende parkeerzones.

zie retributiereglement

Martin Acke wees erop dat het Ministerie van Verkeer weigerde te aanvaarden dat op de betalende parking Vredekaai, gratis plaatsen werden gereserveerd voor politie- en gemeentepersoneel, en vroeg om deze uitzondering te schrappen in het bestaande politiereglement. De burgemeester stelde dat er geen voorbehouden plaatsen meer zijn en dat dit artikel inderdaad zal worden geschrapt. Anderzijds is al geweten dat het gemeentebestuur een eigen privé-parking wil aanleggen langsheen de Havenlaan. Onze burgemeester en schepenen hebben dus niet de intentie om zelf parkeerbelasting te betalen.

6. Kerkfabriek Sint Laurentius - kerkraadsbesluiten d.d. 11 april 2002 in verband met wegenwerken rond kerkgebouw en buitenhoutwerk

De kerkfabriek krijgt toelating om een ontwerper aan te stellen voor de heraanleg van de wegenis en afsluitingen rond de Sint-Laurentiuskerk en voor het volledig herschilderen van het buitenhoutwerk.

7. Buitengewone uitgaven gemeentelijk onderwijs:
 • aankoop informaticamateriaal met 100% gewesttoelage (5 PC's, 3 monitors en 2 printers) t.w.v. € 4.040,00
 • aankoop informaticamateriaal (1 PC + printer) t.w.v. € 2.479,00
 • aankoop divers klein sportmateriaal t.w.v. € 496,00
8. Vervanging openbare verlichting in Oostkade

Twee verlichtingspalen op de Oostkade zijn in zeer slechte staat en moeten om veiligheidsredenen worden vervangen. De gemeenteraad wordt gevraagd om in totaal 5 verlichtingspalen te laten vervangen door VEM - kosprijs € 7.060,35.

9. Kosteloze overdracht polyvalente zaal school Debbautshoek en gebouw Burgemeester J. Chalmetlaan 52 aan OCMW Zelzate

De polyvalente zaal van de gemeentelijke basisschool Debbautshoek is al geruime tijd kosteloos in gebruik bij het OCMW als buitenschoolse kinderopvang. Ook het kinderdagverblijf "Pinnemuts", gelegen naast de brandweerkazerne in de Chalmetlaan, is gemeentelijk patrimonium dat wordt gehuurd door het OCMW. 

Deze beide gebouwen zullen gratis worden overgedragen aan het OCMW om de daar aangeboden diensten van openbaar nut te bestendigen.

10. Verkoop perceel grond aan Sidmar - principe

Sidmar wenst een smalle strook bouwland van 3.000 m2 aan te kopen, gelegen in de omgeving van de Broeder Leopoldstraat (De Heide), langsheen de kleiduifschietstand van Wapenhandel J. Parret. De gemeenteraad dient hiervoor principieel in te stemmen.

11. Dakbedekking atelier technische dienst

Laatste fase van de vervanging van de dakbedekking van de gemeentelijk ateliers in de Suikerkaai. Ter hoogte van het magazijn dient nog 300 m2 worden vernieuwd. Het benodigde budget is geraamd op € 19.831,00.

12. Forfaitaire bijdrage in brandweerkosten - advies

De vrijwillige brandweer van Zelzate bedient ook de gemeenten Moerbeke en Wachtebeke. Beide gemeenten dragen forfaitair bij in de kosten. Dit bedrag wordt via de provinciegouverneur vastgesteld. Voor het jaar 2000 is dit voor beide gemeenten samen € 281.691,00. De gemeenteraad moet hiervoor advies verlenen.

13. Rekening 2001

Kenmerken van de gemeenterekening voor het jaar 2001 (de laatste in Belgische frank -  MF = miljoen BEF - kF = duizend frank):

Uitgaven: 

De totale uitgaven bleven 4 MF onder het totale voorzien budget, niettegenstaande kredietoverschrijdingen voor een totaal van 2,1 MF. Vooral hogere leasingkosten en bezoldiging van gesko's bij de politie gaven aanleiding tot ernstige overschrijdingen. 

Ontvangsten: 

Bij de ontvangsten liep het in 2001 helemaal fout: 35,6 MF ontvangsten werden immers niet gerealiseerd. Van de voorziene 47 MF gemeentelijke belastingen werd slechts 26 MF (amper 55%) daadwerkelijk geďnd. Dit betekent een mininkomst van maar liefst 21 miljoen. Vooral de belasting op huisvuilzakken (-1,8 MF), de milieubelasting (-5,4 MF), de niet-inning van de vennootschapsbelasting (- 9MF) en de mininkomsten op plaatsrecht op de markt (-0,55 MF) liggen aan de oorzaak hiervan. Zoals voorspeld door de CD&V berustte ook de 4 MF kaairechten op een belachelijke fantasie van onze burgemeester, een doorzichtige truc om zijn begroting van 2001 in evenwicht te krijgen.

We vragen ons luidop af of het schepencollege nog weet waar zij mee bezig zijn!  

Gelukkig (voor de gemeentekas althans) kwamen er 4 MF onvoorziene meeropbrengsten uit onroerende voorheffing, want de aanvullende personenbelasting gaf dan weer 2,5 MF minder opbrengst dan verwacht.

Bij de brandweer werd ook 1 MF minder ontvangen uit prestaties en vergoedingen, bij de politie 580 kF gesko-bijdrage. Ook bij de technische dienst waren er minder ontvangsten te noteren, waaronder 1,7 MF gesko-subsidies van de overheid. Al jaren loopt een vordering tegen Electrabel van 1,6 MF. De provinciale toelage voor het bibliotheekpersoneel werd met 400 kF overraamd en blijkbaar laat men ook 450 kF overheidsbijdragen voor de bibliotheekwerking liggen. Een prefinanciering aan het cultureel overlegplatform van 350 kF werd niet terugbetaald en van de voorziene 100 kF sponsoring voor sportactiviteiten kwam niets in huis. De concessies op de begraafplaats lopen ook niet zoals men blijkbaar zou willen op het gemeentehuis, men ontving immers 500 kF minder dan ingeschat. Het blijft ook al vele jaren wachten op 1 MF ingevolge een lopende (?) rechtszaak i.v.m. de slibput van Callemansputte.

Wat het gemeentebestuur anderzijds niet kon voorspellen was het uitstel van de betaling van 7 MF Telenet-dividenden. Ook dit weegt zwaar door in de eindbalans. 

Hieronder vind u de tabellen met wat in theorie was voorzien (begroting 2001) en wat in werkelijkheid is gebeurd (rekening 2001). De kolom "verschil" toont duidelijk dat het gemeentebestuur in 2001 volledig de pedalen heeft verloren.

normale uitgaven en ontvangsten ( BEF )begroting 2001rekening 2001verschil
inkomsten eigen dienstjaar434.167.692398.535.772- 35.631.920
uitgaven eigen dienstjaar420.570.319416.535.498- 4.034.821
resultaat eigen dienstjaar13.597.373- 17.999.726- 31.597.099
saldo vorige dienstjaren + overboekingen- 917.481- 1.521.318- 603.837
resultaat van het dienstjaar- 12.679.892- 19.521.044- 6.841.154
begrotingsresultaat vorig jaar3.317.2303.317.230
algemeen begrotingsresultaat (= spaarpot gemeente)15.997122- 16.203.814- 32.200.936

Van een aantal investeringen, waaronder in hoofdzaak de wegen- en rioleringswerken van het dossier Chalmetlaan, werden de uitgaven vastgelegd in 2001. Aangezien diverse investeringen pas zullen gerealiseerd en betaald zullen worden in 2002 of later, vertoont het algemeen begrotingsresultaat van de rekening van 2001 een sterke negatieve waarde. 

investeringen en buitengewone ontvangsten (BEF)begroting 2001rekening 2001verschil
inkomsten eigen dienstjaar248.693.75548.684.589- 200.009.166
uitgaven eigen dienstjaar247.562.297184.788.133- 62.774.164
resultaat eigen dienstjaar1.131.458- 136.103.544- 137.235.002
saldo van vorige dienstjaren + overboekingen28.435.72936.777.2518.341.522
resultaat van het dienstjaar29.567.18799.326.29369.759.106
begrotingsresultaat vorig jaar-2.833.218-2.833.218
algemeen begrotingsresultaat (= pot gemeente)26.733.969- 102.159.511104.833.480
14. Begrotingswijziging 2002 nr. 1 en 2

De initiële begroting die eind vorig jaar meerderheid tegen minderheid werd goedgekeurd moet ferm worden bijgestuurd, ondermeer omwille van de sterk tegenvallende rekening van 2001. Zoals verwacht maakt het schepencollege hier echter geen enkel probleem van. Met verbazend gemak wordt zolang gegoocheld en geschoven met budgetten van tienduizenden euro tot er een positief resultaat op het scordebord staat. Of de bedragen wel realistisch zijn speelt minder rol: het voornaamste voor het schepencollege is dat het algemeen begrotingsresultaat positief is want anders kan en mag de gouverneur de begroting niet goedkeuren.

 

normale uitgaven en ontvangsten ( in € )originele begrotingna wijzigingverschil
inkomsten eigen dienstjaar11.942.94811.770.023- 172.925
uitgaven eigen dienstjaar11.350.85311.074.534-
resultaat eigen dienstjaar592.095695.489103.394
saldo vorige dienstjaren + overboekingen-408.464- 287.075121.389
resultaat van het dienstjaar183.631408.414224.783
begrotingsresultaat vorig jaar236.566-401.683- 638.249
algemeen begrotingsresultaat (= spaarpot gemeente)420.1973.731- 416.466

 

investeringen en buitengewone ontvangsten ( in € )originele begrotingna wijzigingverschil
inkomsten eigen dienstjaar3.932.5794.723.259790.680
uitgaven eigen dienstjaar3.438.0493.793.421355.372
resultaat eigen dienstjaar494.530929.838435.308
saldo van vorige dienstjaren + overboekingen2.562.1082.883.271321.163
resultaat van het dienstjaar3.056.6383.813.109756.471
begrotingsresultaat vorig jaar-2.106.760- 2.532.469-425.709
algemeen begrotingsresultaat (= pot gemeente)949.8781.280.640330.762

We zijn nu al benieuwd naar het resultaat van de rekening van 2002. Die kan men immers niet verbloemen, terwijl men dat met een begroting wel kan. Kijk maar naar hetgeen gebeurde met de rekening van 2001 in vorig agendapunt.

15. Ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007

Pro memorie.

16. Schoolreglement gemeentelijk onderwijs

Pro memorie.

II. GEHEIME ZITTING

1. Algemene Vergadering TEVEOOST - aanduiding vertegenwoordiger

Volgens de wet moet voor elke algemene vergadering van de intercommunale opnieuw een gemeentelijke vertegenwoordiger worden aangeduid.

2. Algemene Vergadering Intercommunale Durme Moervaart - aanduiding vertegenwoordiger

Zie hiervoor.

 


 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014