Gemeenteraad 05-03-2002

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Home Up Next                     21-03-2002    

 

I. OPENBARE ZITTING

1. Mededelingen

- Brief met reactie van Watco op pamflet PvdA-fractie.

- Onduidelijkheid over al of niet onderworpen zijn van zitpenningen in intercommunales of gemeentelijke vzw aan sociale bijdragen.

- De Provinciale Commissie van Oost-Vlaanderen van de Koninklijke Commissie van Advies voor Plaatsnaamgeving bevestigt dat plaatsnamen in de huidige spelling moeten worden geschreven, maar verzet zich niet tegen de schrijfwijze 'Ter Looverendreef' met dubbele "o" omwille van de verwijzing naar het vroegere kasteel.

2. Gratis zwemmen voor 6-jarige inwoners

Alle Zelzaatse kinderen die in 2002 zes jaar worden krijgen gedurende een periode van twaalf maanden volgend op hun zesde verjaardag gratis toegang tot het zwembad. De periode wordt verlengd met drie maanden voor de kinderen die zes jaar zijn geworden tussen 1 januari 2002 en heden. Met deze maatregel beoogt het gemeentebestuur bevordering van het zwemmen en promotie van het gemeentelijk zwembad.

Alle in aanmerking komende kinderen zijn ondertussen aangeschreven met de vraag zich met een pasfoto te komen aanmelden op het gemeentehuis; zij krijgen dan een soort van paspoort waarmee ze zich kunnen aanmelden aan de balie van het zwembad.

DE RAAD:

OVERWEGING / MOTIVATIE:

- Overwegende dat meestal de kinderen pas vanaf de leeftijd van 6 jaar in staat zijn om de aangeleerde zwemtechnieken zelfstandig uit te voeren;
- Overwegende dat het gemeentebestuur de kinderen welke 6 jaar worden en in het Zelzaatse bevolkingsregister zijn ingeschreven, gedurende een periode van 12 maanden volgend op hun zesde verjaardag gratis toegang wenst te verlenen tot het zwembad om het zwemmen aan te leren of te verbeteren;
- Gelet op de belangrijkheid van het zwemmen in de ontwikkelingsfase van het kind;
- Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende erkenning en subsidiëring van de gemeentelijke sportdiensten, de provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapcommissie;
- Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 19 november 1996 tot uitvoering van voormeld decreet, meer in het bijzonder artikel 4§1;
- Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 117.

BESLUIT:

In openbare zitting

Met algemene stemmen:

Artikel 1 : - Alle kinderen ingeschreven in de Zelzaatse bevolkingsregister en welke in 2002 zes jaar worden of zijn geworden, krijgen gedurende een periode van 12 maanden volgend op hun zesde verjaardag gratis toegang tot het zwembad.

Voor de kinderen welke zes jaar zijn geworden tussen 1 januari 2002 en heden wordt deze periode met 3 maanden verlengd.

Artikel 2 : - Het College van Burgemeester en Schepenen wordt verder belast met de uitvoering van deze maatregel, waarbij volgende principes worden vooropgesteld:

a) de identificatie van het rechthebbende kind moet sluitend zijn, bijvoorbeeld door een toegangskaart met foto.
b) alle kinderen welke in aanmerking komen voor deze regeling dienen te worden aangeschreven.
c) de vzw Zelzaatse Sportinstellingen dient te worden vergoed voor de ontbeerde toegangsgelden; hiertoe dient een sluitend controlesysteem met de vzw Zelzaatse Sportinstellingen te worden afgesproken.

Artikel 3 : - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de vzw Zelzaatse Sportinstellingen en aan de gemeenteontvanger.

3. Intercommunale Durme-Moervaart - statutenwijziging

Aanpassing van de statuten van de afval-intercommunale aan het nieuw decreet voor intergemeentelijke samenwerking.

4. Milieuraad - wijziging huishoudelijk reglement

Schrappen van de vaste vergaderdagen en voorzien van de mogelijkheid voor een individueel lid om agendapunten toe te voegen.

5. Brandweer - ruil autopomp

Ruil van tweedehandse autopomp van de Gentse Brandweer tegen 4 nieuwe kunststof persluchtflessen en beschermhoezen van de Zelzaatse Brandweer ( waarde € 3.050,00).

6. Parkeerbelasting - principebeslissing

Het schepencollege stelt volgend principe voor inzake de invoering van het betalend parkeren te Zelzate: principe.

De CD&V-fractie heeft zich steeds verzet tegen het betalend parkeren in Zelzate. Hierna volgt de samenvatting van de tussenkomst van fractieleider Martin Acke:

Verkeerstechnisch bekeken:

 • De sp.a-ZOW- en VLD-VVD-meerderheid beweert dat het mobiliteitsprobleem op de Grote Markt enkel met betalend parkeren is op te lossen. CD&V stelt dat dit ook kan door invoering van de blauwe zone. Het is de meerderheid echter duidelijk om de centen te doen.
 • Bij de invoering van het betalend parkeren op de parking Vredekaai in 1999 stelde het schepencollege dat deze betalende parking nodig was om te voorkomen dat bij een vol marktplein (maandagsmarkt of belangrijke manifestaties) een gevaarlijk en druk voetgangersverkeer langs de R4 zou ontstaan naar de daarlangs geparkeerde auto's. Nu wijst het college deze zone expliciet aan als gratis parkeerzone! Begrijpe wie begrijpe kan. De R4 blijft inderdaad een gevaarlijke weg.
 • Door betalend parkeren in te voeren in nagenoeg volledig het centrum worden alle langparkeerders verdrongen naar de omliggende (smalle) straten die daar absoluut niet op zijn voorzien. 
 • Men verplicht de mensen nagenoeg altijd te betalen want er wordt binnen loopafstand geen gratis alternatief voorzien. De parking Oude Westtragel kan amper als alternatief worden genoemd en zal op zijn beurt leiden tot parkeerproblemen aan het administratief centrum in de Suikerkaai (Postkantoor).
 • Mensen die gebruik willen maken van het openbaar vervoer (bus-trein) maar met de wagen tot aan het autobusstation komen, zullen niet meer in de directe omgeving kunnen parkeren omwille van tijdsbeperking en kostprijs. Dit zal ten nadele zijn van het openbaar vervoer.

Fiscale gevolgen:

 • Betalend parkeren vormt een bijkomende gemeentebelasting.
 • Minder inkomsten voor de middenstand leidt tot minder winst en dus minder aanvullende inkomstenbelasting voor de gemeente.

Economische gevolgen:

 • Deze maatregel verarmt het belangrijkste commerciële centrum van de gemeente omdat het publiek omwille van de parkeerkosten vlugger zal uitwijken naar de rand van de gemeente of erger... naar andere gemeenten. Voor het Kennedycenter en voor Zelzate-West kan deze maatregel anderzijds een gunstig effect hebben. De uitstraling van Zelzate en zijn Grote Markt zal er in elk geval onder lijden. Er kan terecht worden gevreesd dat deze maatregel zal leiden tot inkomstenverlies voor de plaatselijke middenstand.
 • De aantrekkelijkheid voor vestiging van zaken in het centrum van Zelzate vermindert omdat de personeelsleden over geen gratis parkeermogelijkheid in de omgeving meer beschikken. Akkoord dat de Grote Markt van deze langparkeerders moet worden verlost maar dit kan best gebeuren door het bieden van een gratis alternatief zoals de parking tussen Oostkade en Westkade. 

Voorstel van de CD&V-fractie:

 • De in het voorstel voorziene rode zone wordt blauwe zone  (gratis parkeren maar wel beperkt in tijd)
 • De gele en groene zones vervallen en blijven gratis parkeren (en dan toch zeker de parking tussen Oostkade en Westkade).
 • Indien de meerderheid dan toch het betalend parkeren wil doordrukken, dan moet er minstens een gratis parkeerkaart komen voor de bewoners van de betalende zones die geen eigen parkeeralternatief hebben.

De uitslag van de stemming was te voorzien. Enkel CD&V en PvdA stemden tegen. ZOW heeft zich in het verleden steeds tegen het betalend parkeren verzet. Door nu voor te stemmen neemt deze partij een spectaculaire bocht van 180 graden en verloochent daarmee heel wat van haar kiezers. Ook de VLD, die zich wil profileren als de partij van de middenstander en van de verlaging van de belastingen stemde voor deze bijkomende belasting. Het betalend parkeren komt er in Zelzate. 

7. Herinrichting lokettenzaal - vervanging radiatoren

Pro memorie

8. Aankoop parochiezaal en verkoop pastorij Debbautshoek - herziening principebeslissing wegens ontoereikende voorlichting gemeenteraadsleden en onvoldoende motivatie - op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke

Door de raadsleden op de gemeenteraad van 5 februari voor te houden dat er een principieel akkoord bestond tussen de vzw Parochiale Werken en het gemeentebestuur voor de aankoop van parochiezaal en de verkoop van de pastorij voor de respectievelijke bedragen van € 247.157,00 en € 99.157,00 (zie motivatie ontwerpbesluit) heeft het college de gemeenteraad misleid.

Aangezien de CD&V-fractie uit de verstrekte gegevens door het schepencollege kon afleiden dat er een wederzijds akkoord was tussen beide partijen, heeft zij ter goeder trouw ingestemd met het principe van de gecombineerde verkoop en aankoop. Ten onrechte blijkt achteraf.

Uit gegevens die wij ondertussen via een aantal betrokken personen en de pers vernamen blijkt nu dat er absoluut nog geen akkoord is omtrent deze transacties. Zo zou de gemeente uitgaan van een veel te laag bedrag voor aankoop van de parochiezaal. De CD&V-fractie wenst dan ook dat deze gemeenteraadsbeslissing wordt herroepen en dat er een nieuwe stemming kan gebeuren op basis van de juiste gegevens.

9. Subsidiereglement voor het gebruik van herbruikbare luiers - op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke

Op de gemeenteraad van 7 februari sprak de burgemeester zich niet uit tegen het principe van een juiste compensatie van de meerkost door het gebruik van luiers bij kleine kinderen, maar trok wel de wijze waarop Martin Acke de meerkost berekende in twijfel.

In het artikel over herbruikbare luiers in de brochure “Ideemilieu” nr. 7" – januari 2002, worden de diverse voordelen van het gebruik van herbruikbare luiers aangetoond en wordt duidelijk gesteld dat dit milieuvriendelijker en goedkoper is, niet alleen voor de gebruiker maar ook voor de overheid die tonnen restafval kan voorkomen.

Daarom stelt de CD&V-fractie de gemeenteraad voor om het principe tot invoering van een subsidiereglement voor het gebruik van herbruikbare luiers goed te keuren, zowel voor kinderen tot 3 jaar als voor incontinente personen. Aangezien wij nog niet over concrete cijfergegevens over de gemeentelijke besparing per kilogram afval beschikken, kunnen we ons nu moeilijk uitspreken over een juist premiebedrag. Een procentuele vergoeding van bijvoorbeeld 10% van het aankoopbedrag van deze luiers lijkt ons echter een haalbare premie die voldoende motiverend kan werken naar de inwoner én de gemeentekas niet overdreven belast. Een simulatie kan leiden naar een realistisch in te schatten begrotingspost die bij begrotingswijziging kan worden voorzien.

10. Voorstel tot het verbieden van alle ADR-verkeer doorheen de dorpskom van de gemeente - op verzoek van de PVDA-fractie

Pro memorie

11. Weerslag op de begroting van de gemeente van de financiële problemen van Telenet en haar partner Callahan - op verzoek van de PVDA-fractie

Pro memorie

II. GEHEIME ZITTING

1. Lokale politie - niet-politioneel gemeentepersoneel in dienst bij het gemeentelijk politiekorps dat overgaat naar het administratief en logistiek kader

Pro memorie

2. Milieuraad - wijziging samenstelling

Pro memorie

3. Onderwijs - waarnemende aanstelling

Pro memorie
Back Home Up Next  

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014