Gemeenteraad 07-02-2002

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Home Up Next                    24-02-2002    

 

I. OPENBARE ZITTING

Verdere afhandeling van de agenda van dinsdag 5 februari.
26. Bibliotheek - aanpassing van het gebruikersreglement

Schrapping van volgende clausule in het reglement: "Alleen de lezers die een kwartier voor sluitingstijd in de bibliotheek aanwezig zijn, kunnen op bediening aanspraak maken". 

27. Bibliotheek - retributiereglement

De retributies voor de ontleningen en boetes werden na invoering van het dienstreglement voor de gemeentelijke openbare bibliotheek op 11 mei 2000 nooit in een reglement vastgelegd. De vroegere bedragen worden, afgerond, omgezet in euro.

De CD&V-fractie vraagt of de tarifering van € 1,25voor het interbibliothecair lenen niet overdreven is. Er wordt op gewezen dat deze prijs zowel de verzendkosten voor verzending per post van het werk (heen en terug) als de postkaart voor het verwittigen van de aanvrager omvat. De kosten overschrijden zelfs de vraagprijs.

Martin Acke stelt tevreden te zijn dat eindelijk de gebruikskost voor het internet wegvalt. Hij wijst erop dat de PC indertijd met Vlaamse subsidies is gekocht met de raadgeving ze gratis ter beschikking te stellen. Bedoeling was de drempel voor het internetgebruik voor niet-bezitters van een PC maximaal te verlagen. De vroegere gebruikskost van 50 BEF per half uur was een te hoge drempel en verklaart waarom het gebruik bleef slabakken. Hij voorspelt dat het gebruik vanaf nu sterk zal toenemen en hoopt dat de Raad van Bestuur van de bibliotheek beslist tot bijplaatsen van een PC wanneer daar aanleiding toe is.

28. Huishoudelijk reglement GECORO - goedkeuring

Het huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening wordt unaniem goedgekeurd. 

29. Plaatsnaamgeving wegenis (Ter Loverendreef) - definitief besluit

De gemeenteraad wenst het stuk Kasteelstraat aan de westelijke zijde van de A11/N49 voortaan Ter Looverendreef te noemen. 

De aanleiding van deze wijziging was het verduidelijken van de scheiding tussen de oostelijke en de westelijke zijde van de Kasteelstraat voor de veiligheidsdiensten. Met de aanleg van de verkeerswisselaar Zelzate-West en de uitbouw van de R4-West kan het westelijk stukje Kasteelstraat immers langs de (officiële) weg nog enkel via Ertvelde worden bereikt. 

De nieuwe naam verwijst naar de vroegere heerlijkheid "Ter Looveren", waarvan Zelzate in de 14de eeuw deel uitmaakte. Van deze vestiging is nog enkel een deel van de versterkte kasteelhoeve overgebleven. Ze wordt momenteel bewoond door het echtpaar Daniël Wauters en Roza Pauwels. 

De provinciale commissie van advies voor plaatsnaamgeving wil dat de schrijfwijze "Ter Loverendreef" wordt gehanteerd conform met de moderne spelling. De Zelzaatse raad vindt dat de geschiedkundige benaming primeert op de spelling en gaat tegen het advies van de commissie in beroep. iedereen stond achter deze beslissing.

30. Retributiereglement brandweerprestaties - aanpassing

Het retributiereglement wordt aangevuld met de kosten voor gebruikte medisch materialen (diverse types verbanden, maskers, producten, naalden, medicijnen, en dergelijke). Vroeger vielen deze hulpmiddelen ten laste van de brandweer en dus de gemeentelijke kas. Er bestaat geen raming van de inkomsten door deze maatregel, maar alle inkomsten van het ambulancevervoer komen in de kas van het OCMW terecht, terwijl de uitgaven door de gemeente worden gedragen.

De mutualiteiten komen voor de gebruiker wel tussen in de kosten. Dit geldt ook voor de wachtvergoeding van € 4,00 per begonnen kwartier wanneer de ambulance moet wachten voor verder vervoer of terugkeer van de patiënt.

31. Cultureel overlegplatform - wijziging

Activiteiten gericht op cultuur, recreatie en ontspanning, georganiseerd door de cultuurraad, de jeugdraad, de sportraad, de bibliotheekraad, het verbroederingscomité en het gemeentelijk feestcomité in onderlinge samenwerking en/of in samenwerking met het gemeentebestuur komen in aanmerking voor betoelaging en/of pré-financiering.

Het cultureel overlegplatform wordt voortaan gevormd door de voorzitters van de diverse raden en 3 leden van het schepencollege, onder het voorzitterschap van de schepen van cultuur. Zij onderzoeken ingediende aanvragen voor subsidieerbare activiteiten en adviseren het schepencollege hieromtrent.

32. Presentiegeld raadsleden - eurobedragen

De bedragen voor de zitpenningen moeten worden omgezet in euro. Het presentiegeld voor het bijwonen van een gemeenteraadszitting wordt vanaf 1 januari 2002 bepaald op € 149,00 per zitting (was voorheen 6.000 BEF). Voor een commissiezitting wordt dit € 74,50 (was voorheen 3.000 BEF).

De CD&V-fractie heeft uiteraard niets tegen de omzetting naar de euro, maar stemt tegen het toekennen van zitpenningen voor de commissievergaderingen zolang er geen reglementering is die de overdreven uitbetaling van zitpenningen belet. Zo wees Martin Acke erop dat op woensdag 30 januari een paar gemeenteraadsleden twee zitpenningen hebben opgestreken voor twee opeenvolgende commissies en aldus op amper twee en een half uur tijd € 149,00 binnen reven. Dit is onverantwoord en niet in verhouding tot de financiële toestand van de gemeente.

33. Diverse tarieven VZW Zelzaatse Sportinstellingen - aanpassing bedragen in euro

Het punt wordt teruggetrokken omdat de Raad van Bestuur eerst zijn besluit moet nemen over de omzetting van de tarieven. 

34. Onderhoud perken - goedkeuring bestek

Er wordt een bedrag van voorzien € 39.633,00 net zoals vorig jaar.  Martin Acke stelde vast dat de werken vorig jaar nochtans gegund werden voor een heel wat lagere prijs en dat niettegenstaande dit feit toch hetzelfde budget wordt behouden. De burgemeester repliceerde met een flauw argument door te stellen dat het niet zeker is dat we dit jaar terug dergelijk goede prijs zullen krijgen.

35. Onderhoud wegenis en riolering - goedkeuring bestek

Net zoals vorig jaar raamt men een uitgave t.w.v. bijna € 124.000,00. Dit maal voorziet men de mogelijkheid om het contract 2 maal te verlengen. 

In de rand van de discussies vroeg Martin Acke de stand van werken ter hoogte van Leegstraat 185 en 156B (ten oosten van de Kennedylaan). Waarvoor werdt het pas aangelegde voetpad aan beide zijden onderbroken en hoelang zullen de werken nog duren? De burgemeester bleef het antwoord schuldig en zou de zaak laten nakijken.

36. Project herstelbemiddeling

Een aantal minderjarigen hebben de afrastering van het gemeentelijk skate-park aan het Hoogbouwplein ernstig beschadigd. Herstelbemiddeling behelst een alternatieve strafregeling voor dit misdrijf. Het punt wordt uitgesteld omdat er nog geen definitieve afspraak is met de betrokken partijen. 

37. Sportdienst - financieel verslag 2000

Het financieel verslag van de Gemeentelijke Sportdienst werd op de gemeenteraad van 18 december door de gemeenteraad teruggetrokken na de vaststelling van Martin Acke dat diverse bedragen in de eindafrekening niet overeenstemden met de werkelijkheid. Schepen Schatteman heeft zijn huiswerk overgedaan.

Hij had het blijkbaar moeilijk met de kritiek op zijn werk en kon niet nalaten na te trappen door te stellen dat ik in juli 2001 al op de hoogte zou geweest zijn van de fouten die hij in december 2001 in zijn sportverslag opnam. Weinig sportieve verliezer onze schepen van sport.

38. Vft-begeleidingscommissie - samenstelling

De PvdA-fractie meende recht te hebben op afvaardiging van één van haar leden, omdat zij destijds de aanleiding zijn geweest voor oprichting van de begeleidingscommissie. De gemeenteraad bevestigde echter de keuze die de milieuraad heeft gemaakt, namelijk de voordracht van Marleen Maenhout. 

39. Verkoop voormalige gemeenteschool in de Kerkstraat - goedkeuring ontwerpakte

Gebouwen en terreinen van de voormalige gemeenteschool in de Kerkstraat worden verkocht aan de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij met als doel de oprichting van sociale woningen. De bedragen hiervoor zijn ingeschreven in de begroting van vorig jaar. De akte vermeldt een bedrag van € 275.161,00, de totale oppervlakte behelst 5.580 m2.

40. Voetpaden kerkhof - meerwerken

De gemeenteraad keurde meerwerken ter waarde van € 6.495,00 goed voor de voetpaden op het kerkhof.

Martin Acke merkte op dat de aannemer Van den Berghe hiermee niet aan zijn proefstuk was en zowel in 1997 als in 2000 zijn boekje op dit vlak te buiten ging door eigenhandig meerwerken uit te voeren zonder voorafgaande toelating. Hij vroeg de aannemer hiervoor terecht te wijzen. De burgemeester beklemtoonde dat dit was gebeurd door ondermeer een deel van het meerwerk niet te betalen.

41. Kennisgeving: overeenkomst tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de burgemeesters van de politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate

De politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate gaat officieel maar van start op 4 maart 2002. In afwachting is er nood aan een tijdelijk afspraak betreffende het gezag, de leiding, het beheer en de organisatie van de zone.

Martin Acke zat met een aantal vragen:

Hoe komt het dat de leden van de ex-gemeentepolitie bovenop hun oude wedde slechts 80% van het verschil tussen hun oude en nieuwe wedde krijgen uitbetaald terwijl de ex-rijkswachters wel reeds hun nieuwe weddes trekken sedert 1 april 2001. De burgemeester legde de verantwoordelijkheid hiervan bij de weddecentrales. Die van de ex-rijkswacht weigert momenteel de dossiers van nieuwe politieleden (de ex-gemeentepolitie) te behandelen, terwijl de weddecentrale van de gemeente (Schaubroeck) weigert te investeren in een softwaretoepassing om deze berekening mogelijk te maken, terwijl ze nu al weet dat dit een uitdovende job is. Dit zou in de eerste helft van maart in orde moeten komen.

Met de vakbonden werd afgesproken dat zolang de in de plaatsstelling niet gebeurd is, 80% van het verschil zonder toelagen wordt uitbetaald. Martin Acke stelde dat niet correct is en dat beter 100% van het geraamde verschil zou worden uitbetaald, ook al moet nadien een deel worden gerecupereerd. De burgemeester beaamde dit maar stelde dat omwille van de persoonlijke aansprakelijkheid van de ontvangers deze de verantwoordelijkheid voor latere regularisatie niet durfden nemen.

Tot slot vroeg Martin Acke hoe het zat met de zogenaamde 'baaldagen' of toegelaten afwezigheid zonder ziektebriefje. De ex-rijkswacht konnhierop beroep doen terwijl bij de ex-gemeentepolitie dit niet bestond. De burgemeester stelde dat de mammoetwet deze mogelijkheid voorziet maar dat er syndicaal kan worden besloten dat dit niet mag. Dit wordt een punt voor de volgende politieraad.

42. PV kasnazicht 2de, 3de en 4de kwartaal

Op vraag van raadslid Erick De Wispelaere stelde schepen van financiën Stuyvaert dat de voorbije twee kennisgevingen van het kasnazicht niet tijdig zijn gebeurd op vraag van de ontvanger. Dit zou te maken hebben met de installatie van de politiezone, de omschakeling naar de euro en de invoering van het diftarsysteem. De gemeentewet verplicht een kasnazicht per kwartaal met kennisgeving aan de gemeenteraad. 

43. Toelage aan ZRO

Martin Acke vroeg zich af om welke reden ZRO reeds jaren een toelage kreeg van 40.000 BEF zonder dat dit ooit gemotiveerd is geweest. Hij wijst er op dat de gemeenteraad van 23 december 1996 beslist heeft om éénmalig de aankoop van speciale apparatuur voor melding van rampsituaties t.w.v. 125.000 BEF te betalen (begrotingen van 1996 en 1997). Hij vroeg zich af op welke basis het college in 1198, 1999, 2000 en 2001 telkens een toelage van 40.000 BEF heeft uitbetaald. 

De burgemeester stelde dat dit ter compensatie is van de dienstverlening voor melding van calamiteiten. Volgens de burgemeester is dit de voorbije jaar toch 10 à 20 keer gebruikt geweest. Martin Acke stelde dat de gemeenteraad hiertoe nooit enig besluit heeft genomen en kon niet nalaten te wijzen op het feit dat deze toch wel royale toelage in scherp contrast staat met die van diverse socio-culturele verenigingen zoals de feestcomité's, het Rode Kruis,...

Niettegenstaande deze bedenkingen besliste de CD&V-fractie dit krediet van € 992,00 voor 2002 mee goed te keuren.

44. Vraag tot beschikbaar stellen van inforum (juridische gegevensbank van de lokale besturen) aan geïnteresseerde gemeenteraadsleden - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke
Deze juridische gegevensbank is raadpleegbaar via internet en bevat zeer veel waardevolle informatie, wetgeving en reglementering die een gemeenteraadslid dienstig kan zijn bij het uitvoeren van zijn mandaat. Het gemeentebestuur is reeds geabonneerd op inforum via Publilink. Een uitbreiding van dit contract is mogelijk. Voor het schepencollege kost dit € 32,23 per maand, voor de voltallige gemeenteraad € 61,97 per maand.

De gemeenteraad is akkoord om Inforum ter beschikking te stellen van de geïnteresseerde gemeenteraadsleden.

45. Vraag tot beschikbaar stellen van e-mailadres (zelzate.be) aan geïnteresseerde gemeenteraadsleden - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke
Door een eenduidige adresstructuur van de raadsleden (voornaam.familienaam@zelzate.be) wordt de communicatie via e-mail eenvoudiger:
 • Er is immers meer en meer gegevensuitwisseling tussen de administratie en de raadsleden via internet.
 • Geen twijfel bij gemeentelijke administratie over het te gebruiken adres.
 • Communicatie tussen de raadsleden onderling vergemakkelijkt.
 • Voor het gemeenteraadslid is de correspondentie voor als gemeenteraadslid praktisch gemakkelijker te scheiden van de andere berichtgeving (automatisch folderen).
 • Voor de e-mailende inwoner zijn de raadsleden aldus eenduidiger bereikbaar.

De gemeenteraad benadert dit voorstel positief maar er blijkt geen duidelijkheid te zijn over de financiële consequenties van het ter beschikking stellen van dergelijk e-mailadres door CEVI. Dit aspect wordt eerst onderzocht vooraleer een beslissing te nemen.

sp.a-ZOW-fractieleidster Patricia De Meyer stelt dat niet iedereen over een PC kan beschikken en vraagt of bijvoorbeeld in het fractielokaal een PC met de nodige voorzieningen kan worden opgesteld. De burgemeester stelde dat momenteel de administratie binnen het schepencollege nagenoeg volledig via computer verloopt en dat eraan gedacht wordt om dit nog binnen deze legislatuur ook uit te breiden naar de gemeenteraad. Dit zal dan wel de nodige investeringen vergen.

46. Probleem van sluikstorten na invoering betalend ophaalsysteem voor huisvuil (diftar) - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke

Tussenkomst van Martin Acke:

In tegenspraak met wat schepen van Milieu Rony Schatteman eerder in de pers verklaarde blijkt het probleem van sluikstorten na de invoering van Diftar toch niet te onderschatten.

Ik schets u een hele resem concrete voorbeelden:

 • 1. In een brief van 12 juli van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - afdeling Bos en Groen, meldt men dat ‘enorme hoeveelheden vuil gedeponeerd worden zowel in als naast de vuilnisbakken in het park’. Dit vuil zou door externen in het park worden gedeponeerd. Persoonlijk heb ik vastgesteld dat in diverse vuilbakken rond de visvijver inderdaad plastiek boodschappentasjes met afval, botervlootjes,… bevatten, alhoewel deze bakken nog maar pas waren geledigd.
 • 2. Ik beschik over een melding van het Ministerie - Afdeling Bovenschelde dat zij in september zwerfvuil dienden op te ruimen aan de Slachthuisstraat.
 • 3. Het probleem van het klandestien droppen van kleine boodschappentasjes met huisvuil in de vuilnisbakken op de Grote Markt is genoegzaam gekend.
 • 4. Ik vernam dat er op het Europaplein vroeger vuilnisbakjes stonden in het parkje voor de appartementsgebouwen. Wellicht omwille van het ongeoorloofd dumpen van huisvuil in deze bakken werden zij uiteindelijk verwijderd, met vervuiling van de omgeving tot gevolg. Er staan daar blijkbaar ook regelmatig huisvuilzakken.
 • 5. Op diverse gemeentelijke speelpleintjes zijn geen vuilnisbakjes meer aanwezig, zodat zwervuil zoals blikjes, papier,enz… de omgeving vervuilt.
 • 6. Op 9 november bezochten de leerlingen van de gemeentelijke basisschool een aantal gemeentelijke pleinen in Zelzate-West. Daarbij verzamelden zij 5 vuilniszakken zwerfvuil aan het Hoogbouwplein, 2 zakken aan de 2de Gidsenlaan en 1 zak aan de Duivenlaan.
 • 7. Er is ook een sluikstort in de Vrijwilligerslaan in Klein-Rusland. Een alerte inwoner werd met een klacht hiervoor bij onze politie wandelen gestuurd en naar het gemeentehuis verwezen. Het probleem blijft aanslepen.
 • 8. Zelf heb ik kunnen vaststellen dat aan het tunneltje van Klein-Rusland in de wegberm regelmatig plastiekzakken met afval worden gedumpt, die daar lang blijven liggen.
 • 9. De Technische dienst van de gemeente meldt dat de openbare vuilnisbakken in de gemeente wekelijks 2 à 3 maal geledigd worden en dat daarbij zonder uitzondering elke keer sluikstortingen worden vastgesteld in of naast de bakken. Helaas blijkten er zelden bruikbare identificatiegegevens aanwezig te zijn, waardoor een pv door de politie weinig zin heeft.
 • 10. Er wordt door de gemeente geen enkele registratie gedaan van de opruiming van sluikstorten. Op mijn vraag van een maand geleden naar het aantal geregistreerde pv’s bij de politie wacht ik nog steeds op antwoord.

Ik vraag me bijgevolg af op welke gegevens schepen Schatteman zich baseerde bij zijn uitlatingen naar de pers. Uit het voorafgaande blijkt immers overduidelijk dat er wel degelijk een groot probleem van sluikstorten bestaat, terwijl hij dit juist minimaliseerde. Wellicht had hij gewoon de behoefte om eens in de gazet te komen.

De twee voornaamste negatieve effecten van dit frekwente sluikstorten zijn:

 • visuele vervuiling van de gemeente.
 • minder ontvangsten van huisvuilbelasting wat zich uiteindelijk vertaalt in meer belastingen voor de andere inwoners.

Doel van mijn tussenkomst: nagaan wat wij als gemeentebestuur hieraan kunnen doen.

Voorstellen van de CD&V-fractie:

 • 1. Campagne om de openbare vuilnisbakken van de parken en speelpleinen in orde te brengen en terug te voorzien waar nodig.
 • 2. Verhoging frekwentie van het ledigen van de gemeentelijke openbare vuilnisbakken.
 • 3. Vervanging van openbare vuilnisbakken door voorzieningen met kleinere opening.
 • 4. Regelmatige controleronde van de gemeentelijke parken en pleinen, ook in meer afgelegen delen van onze
  gemeente. Ook de wijkagent kan hierin een rol spelen.
 • 5. Registratie van de sluikstortingen door technische dienst.
 • 6. Gerichte controle van de politie op die plaatsen waar frekwent wordt sluikgestort.
 • 7. Consequent optreden van de politie bij klachten en eigen vaststellingen inzake sluikstortingen.

Ik wijs erop dat deze gemeenteraad bij het verlagen van de maximumretributie voor het opruimen van sluikstorten van 20.000 naar 5.000 BEF duidelijk gesteld heeft dat de politie strenger zou optreden. Ik heb de lakse houding van onze politie omtrent sluikstorten vroeger nog al ondervonden en gemeld aan de burgemeester. Blijkbaar volharden zij in de boosheid.

Dat de kosten hiervoor in mindering komen van de Diftar-belastingopbrengst dat moet de gemeente er maar bijnemen. De CD&V-fractie had u gewaarschuwd voor toename van het sluikstorten bij het invoeren van deze belasting.

47. Toelagereglement voor ondermeer gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar - aanpassing van de toelage voor gezinnen met kinderen aan de reële meerkost als gevolg van de invoering van Diftar - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke

Tussenkomst van Martin Acke:

Bij de invoering van Diftar werd door de Zelzaatse sp.a-VLD-VVD-meerderheid gesteld dat de meerkost van de invoering van Diftar voor gezinnen met kleine kinderen zou gecompenseerd worden via een toelagereglement, uitgaande van een reële schatting van die meerkost. 

Op de gemeenteraad van 5 juni 2002 stelde het college voor per kind jonger dan drie jaar een korting van 1.000 BEF op jaarbasis toe te kennen. De CD&V-fractie was hiermee niet akkoord. Ik rekende de raad voor dat het gebruik van luiers per baby minstens 2 kg restafval per dag of 730 kg per jaar zou betekenen. Aan 6 BEF per kilogram betekende dit een kost van 4.380 BEF. Met een maximum gewicht van 20 kg per zak dienden voor de invoering van diftar 37 grijze zakken van 40 BEF worden aangekocht, hetzij 1.480 BEF.

Dit deed me besluiten dat de meerkost van het invoeren van Diftar voor een baby minimaal 2.900 BEF of ongeveer € 72,00 zou bedragen. Deze raming werd in twijfel getrokken. Toch bleek de burgemeester niet ongevoelig voor mijn argument en beloofde mijn bewering te toetsen via een onderzoek.

In het verslag van de gemeenteraadszitting van 5 juni 2001 lees ik dan ook volgende tekst:

“De heer Martin Acke (CVP) herhaalt zijn reeds bij de bespreking van het diftarreglement gemaakte opmerkingen (het reglement is discriminerend tegenover bepaalde categorieën van mensen (incontinentiepersonen; gezinnen met kleine kinderen, …). Het ontwerp-toelagereglement moet worden herwerkt rekening houdend met de reële kosten voor de beoogde toelagetrekkers. Hij vraagt om een gedegen onderzoek naar de werkelijke meerkost voor beide categorieën wegens het invoeren van de diftartarieven en het bepalen van een in verhouding tot deze meerkost bepaalde toelage.
De burgemeester-voorzitter kan zich akkoord verklaren met een verder onderzoek en evaluatie na enkele maanden werking. Hij stelt dan ook voor om op heden nog geen besluit te nemen in verband met de toelagen en een evaluatie na 3 maanden werking af te wachten.
De gemeenteraad beslist met algemene stemmen om op deze manier te werk te gaan”.

De gemeenteraad van 18 december 2001 besliste uiteindelijk toch het initiële voorstel van € 25,00 (1.000 BEF) toelage per kind en per jaar te handhaven. Concrete resultaten van een onderzoek werden niet voorgelegd, doch men beweerde zich hierover ernstig geïnformeerd te hebben.

De tweede week van januari kregen de Zelzatenaars Ideemilieu, de milieu- en afvalkrant van de Intercommunale Durme-Moervaart in de bus. Daarin trok een promotieartikel voor herbruikbare luiers mijn aandacht. Het rekensommetje in bewust artikel gaat uit van een aanbod van 1.500 kg af te voeren luiers per kind. IDM kan als specialist terzake worden aanzien, maar ook andere bronnen gaan uit van vergelijkbare ramingen. Herhalen we de rekenoefening van daarnet dan betekent dit 1.500 kg restafval aan 6 BEF min 75 huisvuilzakken van 40 BEF of een meerkost van 6.000 BEF of ongeveer € 150,00 per kind.

Ik stel de gemeenteraad dan ook voor het bedrag in artikel 4 van het toelagereglement van 18-12-2001 aan te passen van € 25,00 naar € 100,00 per kind jonger dan 3 jaar, zijnde een aanvaardbare gemiddelde compensatie voor de rechtstreekse meerkost voor deze categorie Zelzatenaars die diftar met zich meebracht. Het extra-benodigde krediet kan worden berekend aan de hand van het bevolkingsregister en kan later bij begrotingswijziging worden voorzien.

Beslissing van de gemeenteraad:

De burgemeester stelde de berekeningswijze van Martin Acke in twijfel door te stellen dat de berekening van IDM uitging van 1.500 kg restafval op een periode van 2,5 jaar, dus slechts 600 kg per jaar en een gemiddelde gewicht van een huisvuilzak van slechts 8 kg. Daardoor kwam hij uit op een meerkost van slechts 600 BEF t.o.v. een compensatie van 1.000 BEF. 

Hij stelde voor om niet in te gaan op het voorstel van de CD&V-fractie. De meerderheid stemde dan ook tegen de verhoging van de toelage. Aangezien de meerderheid blijkbaar niet te overtuigen was van de meerkost voor gezinnen met kleine kinderen kondigde de CD&V-fractieleider aan tegen volgende gemeenteraad een subsidiereglement voor het gebruik van herbruikbare luiers voor te stellen.

48. Verwaarloosde toestand speelterreinen Karnemelkpolder - bespreking - te nemen acties - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke
Een schrijven van een jonge inwoner klaagde de triestige toestand van het speelplein in de wijk Karnemelkpolder (Karperstraat) aan.  

Vaststellingen:

 • basketdoelen volledig onbruikbaar
 • hondentoilet vernietigd (is ondertussen weliswaar hersteld)
 • geen vuilnisbakjes
 • veel zwerfvuil (ook vaak glas!)
 • zandbak geeft verwaarloosde indruk
 • diverse zitbanken werden recent hersteld maar staan scheef 
 • hier en daar slecht onderhouden beplanting,… 

Voorstellen van maatregelen: 

 • herstelling van de basketdoelen
 • voorzien van verplaatsbare minivoetbaldoelen zodat verhard plein multifunctioneel kan worden aangewend
 • terug schilderen van de terreinmarkeringen
 • voorzien van een schommel of een wipplank (veel 6 tot 12-jarige gebruikers)
 • voorzien van vuilnisbakjes + regelmatig ledigen + regelmatige opkuis van zwerfvuil
 • voorzien van een groter hondentoilet
 • opkuis van de zandbak
 • opkuis van de beplanting (vooral ingang J. Schenkelsstraat)
 • opstelling van de glascontainer in de Karperstraat op een andere plaats in de gemeente
 • opname van het speelterrein (ook de andere) in een avondlijke politiecontroleronde

De burgemeester wees erop dat niet zo lang geleden de basketdoelen al werden vernieuwd, maar dat ze na korte tijd terug vernield waren. Het blijkt noodzakelijk uit te kijken naar (dure) speeltoestellen die bestand zijn tegen vandalisme. Er wordt jaarlijks een budget voor dergelijke aankopen voorzien. Het systeem waarbij de jeugdbewegingen peterschap kregen over een speelterrein blijkt niet te werken en daarom moet volgens de burgemeester uitgekeken worden naar een solidariteitssysteem binnen de buurt. Constant toezicht is immers onmogelijk te organiseren. Een concreet antwoord kregen we echter niet.

49. Aankoop parkeermeters - goedkeuring bestek

De gemeenteraad keurde meerderheid tegen minderheid het bestek goed voor aankoop van 15 tot 20 parkeerautomaten. De buitengewone begroting voorziet hiervoor € 74.368,00. Daarmee komt het betalend parkeren in het centrum alsmaar dichter en dichterbij. Er is nog steeds geen parkeerreglement maar de burgemeester liet al los dat er wordt gedacht aan verschillende parkeerzones met verschillende tarieven en maximum parkeertijden. Er zou ook gratis kortparkeren worden ingevoerd van bijvoorbeeld 30 minuten. Het reglement mag worden verwacht tegen de gemeenteraad van maart.

De CD&V-fractie stemde tegen de aankoop omdat zij niet akkoord is met het invoeren van betalend parkeren in Zelzate.

50. Overdracht van het gemeentelijk onderwijs in Zelzate aan het gemeenschapsonderwijs - verslag van de besprekingen die het college ondertussen heeft gevoerd - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke

Vorig jaar werd het gemeentelijk Buitengewoon Lager Onderwijs, gevestigd in de Caluslaan, om financiële en praktische redenen overgeheveld naar de Provincie. Blijkbaar wil onze meerderheid ook het overige gemeentelijk onderwijs afstoten. Half december konden we in Het Volk en Het Nieuwsblad immers lezen dat ons schepencollege onderhandelt met de Vlaamse Gemeenschap over de overname van het gemeentelijk basisonderwijs. De nood aan financiële middelen zou aan de basis liggen van deze onderhandelingen. Burgemeester Schenkels sprak in de pers van een mogelijke besparing van € 1.700.000 (11 MF). Het stoorde CD&V-fractieleider Martin Acke dit te moeten horen via de pers.

Op de gemeenteraad van 20 december bleek dat de fractieleiders van de meerderheidspartijen sp.a, ZOW en VLD-VVD niet op de hoogte waren van de plannen van het college. Daarom ondervroeg Martin Acke het schepencollege over de stand van zaken van deze onderhandelingen.

De burgemeester was zoals gewoonte karig met concrete informatie en antwoordde dat het slechts om verkennende gesprekken ging. Deze materie voor het kerntakendebat zou later aan bod zal komen in de gemeenteraad. Hij betreurde dat dit punt door een lek in het college naar de pers is meegedeeld. Indien hieromtrent een belangrijk standpunt wordt ingenomen dan zullen gemeenteraad, ouders en kinderen hiervan zeker op de hoogte worden gebracht.

51. Standpunt van de gemeenteraad in verband met de plannen van De Post tot sluiting van onrendabele kantoren - bespreking van eventueel te nemen acties - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke

Pro memorie 

52. Niet rechtsgeldige samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) omwille van het ontbreken formele motiveringsplicht deskundigen + onevenwichtige vertegenwoordiging mannen en vrouwen - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke
De gemeenteraad werd bij de samenstelling van de GECORO op 19 april 2001 een eerste keer op de vingers getikt door de minister omdat voor de deskundigen geen plaatsvervangers werden aangeduid, omdat de kandiduren van de deskundigen niet uitdrukkelijk werden gemotiveerd en omwille van een onevenredige vertegenwoordiging mannen/vrouwen. Het ontbreken van plaatsvervangers werd rechtgezet door de GR op 5 juni maar aan de rest werd blijkbaar geen gevolg gegeven. In het gemeenteraadsbesluit van 5 juni wordt naar deze opmerkingen van de Provinciedeputatie zelfs niet verwezen.  

Uit een schrijven van de provincie van 29 juni 2001 blijkt dat er ondertussen slechts gedeeltelijk gunstig advies is verleend aan de samenstelling van de GECORO omwille van het ontbreken van de formele motiveringsplicht en de niet evenwichtige vertegenwoordiging tussen mannen en vrouwen.   

Ook op de startvergadering van de GECORO kwamen deze opmerkingen niet aan bod. Nochtans had dit gegeven invloed kunnen hebben op het stemgedrag bij de aanduiding van de ondervoorzitter, waarvoor zich ook een vrouw kandidaat had gesteld. Helaas moeten we vaststellen dat de SP ook in dit orgaan alle touwtjes stevig in eigen handen wil hebben met een voorzitter en ondervoorzitter duidelijk van SP-signatuur. Wanneer zal onze meerderheid eindelijk eens afstappen van haar mentaliteit om alle organen massaal te willen bemannen en controleren via hun politieke pionnen. Zo wordt elk initiatief of engagement van waardevolle inwoners zonder politieke ambities versmacht.  Vragen van de CD&V-fractie:

 • Waarom heeft het college deze officiële informatie aan de gemeenteraad onthouden? Deze kennis had wellicht de aanduiding van de deskundigen kunnen beïnvloeden.
 • Is de samenstelling van de GECORO ondertussen door de minister goedgekeurd?
 • Wat gaat de gemeenteraad aan de opmerkingen van de Deputatie doen?
53. De billijke vergoeding - bespreking op verzoek van sp.a-raadslid Patricia De Meyer

Naast de SABAM (een vergoeding voor de auteurs van muziek) moet nu ook een "billijke vergoeding" (een vergoeding voor de uitvoerders) worden betaald voor het ten gehore brengen van vooraf opgenomen muziek in een publiek toegankelijke plaats.

Klik voor meer uitleg: billijke vergoeding

Voor reglementering en tarieven: www.bvergoed.be

De tarieven voor deze billijke vergoeding variëren afhankelijk van de soort activiteit, de plaats waar dit doorgaat, de toegangsprijs en de oppervlakte die toegankelijk is voor het publiek. Ook de verenigingen dienen deze vergoeding te betalen. Zij kunnen echter rekenen op specifieke tarieven. Er is ook een speciale regeling uitgewerkt voor de eigenaars/verhuurders van polyvalente zalen. Via een jaarabonnement kan vermeden worden dat alle verenigingen individueel hun activiteiten moeten aangeven.

Patricia De Meyer stelde de gemeenteraad voor dat de gemeente voor de culturele activiteiten met opgenomen muziek van de door de culturele raad erkende verenigingen voor de gemeentelijke zalen het jaartarief 'polyvalente zalen - met drank' zou betalen. Zij rekende voor dat dit voor de refter en turnzaal van de gemeenteschool en de bovenzaal van het gemeentehuis zou neer komen op € 665,57 per jaar. Misschien kan ook gedacht worden aan het jaartarief "met dans".

CD&V-raadslid Martin Acke deelde mee dat ook het ACW-bestuur van Zelzate dergelijk voorstel voor de gemeenteraad aan het voorbereiden is en steunde dit voorstel tenvolle, maar zag dit graag uitgebreid naar de verenigingen van alle erkende raden (sportraad, jeugdraad, feestcomité's,...).

De volledige gemeenteraad was akkoord met het voorstel. Het schepencollege kreeg de opdracht om hierover een concreet voorstel voor te bereiden.

54. Motie voor de vrede - bespreking op verzoek van PvdA-raadslid Dirk Goemaere

Pro memorie

55. Gedeeltelijke terugbetaling van het menginitis-vaccin - bespreking op verzoek van PvdA-raadslid Frans Van Acoleyen

Pro memorie

56. Jeugdwerkbeleidsplan 1999-2001 - werkingsverslag 2001 - goedkeuring

CD&V-fractieleider Martin Acke stelde op de raadszitting van 5 februari vast dat het financiële verslag over de jeugdwerking in 2001 totaal foutieve bedragen vermeldde. Daarom werd het punt verdaagd naar de zitting van 7 februari. Het plan werd de voorbije dagen geactualiseerd en in orde gebracht. 

Als verklaring van deze blunder gaf schepen van jeugd Paul Tollenaere de personeelswissel in de jeugddienst op. Martin Acke vond het beneden alle peil om de schuld op het personeel af te wentelen en wees hem op zijn verantwoordelijkheid als schepen om de zaken te controleren vooraleer ze aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Pikant detail: eerder in deze gemeenteraad (punt 37) diende schepen Schatteman na een tussenkomst van Martin Acke in december ook al vergissingen in het financieel jaarverslag 2001 van de sportdienst toe te geven en recht te zetten. 

De reactie van de burgemeester bij dit herhaaldelijk geblunder van zijn schepen was merkwaardig. Hij stelde dat niet de individuele schepen, maar het volledige college hiervoor verantwoordelijk is. Een nobel gebaar, waarvan akte. Maar hij verweet Martin Acke deze fouten op de gemeenteraad aan openbaar te maken, in plaats van dit vooraf te melden (zodat de fout in alle stilte kon worden rechtgezet). Martin Acke repliceerde door te stellen dat het de oppositie niet kan verweten worden dat zij het falen van een politieke mandataris (in deze schepen Tollenaere) aan de openbaarheid brengt en dat bovendien de dossiers slechts dermate beperkte tijd voor de gemeenteraad ter inzage zijn dat er niet steeds gelegenheid is om fouten nog te laten corrigeren voor de stemming in de raad.

II. GEHEIME ZITTING

1. Machtiging rechtszaken

Pro memorie

2. Vft-begeleidingscommissie - ontslag / vervanging vertegenwoordiger milieuraad

Pro memorie

3. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstelling

Pro memorie

4. Onderwijzend personeel - vaste benoeming

Pro memorie

5. Brandweerpersoneel - aanwerving stagiairs - effectieve indienstneming brandweerlui$

Pro memorie

6. Brandweerpersoneel - ontslag

Pro memorie
Back Home Up Next  

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014