Gemeenteraad 20-12-2001

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Home Up Next                    30-12-2001  

   

I. OPENBARE ZITTING

1. Begroting 2002 gemeente
a) algemene bespreking + jaarverslag
Tussenkomst van Martin Acke namens de CD&V-fractie

De onvolledige belastingscijfers, die tot op het laatste moment verborgen bleven voor de oppositie, maken een fatsoenlijke voorbereiding van de begroting bijzonder moeilijk. Tal van op het laatste moment gewijzigde cijfers zorgen ervoor dat noch de begroting, noch het meerjarenplan 2002-2005 op hun juistheid kunnen worden ingeschat. 

De berichtgeving in het VTM-laatavondnieuws deed me vermoeden dat ik vanavond op de verkeerde gemeenteraad uitgenodigd was. Zowel de nieuwslezer als John Schenkels deden een aantal uitspraken, waarvan ik toch ferm moest opkijken. Welkom in het belastingparadijs Zelzate! Het tart elke verbeelding hoe onze burgemeester het aandurfde om zonder blikken of blozen foutieve nonsens te verklaren? Ik kom straks, bij de behandeling van de belastingen, op dit nieuwsbericht terug. 

1. Overzichtstabel Gewone Dienst

- Begroting 2001:

 De laatste begrotingswijziging van 2001 gebeurde nog maar net in september. Er blijkt uiteindelijk een geraamd overschot van 9,5 MBEF te zijn. Zoals door de CD&V-fractie aangetoond bleek de ontvangst van 4 MBEF havenrechten inderdaad op drijfzand te berusten. Toch bleef dit bedrag in de begroting staan om ze toch maar sluitend te krijgen. 

- Begroting 2002: 

U rekent voor 2002 in de gewone dienst op 488 MF ontvangsten en 458 MF uitgaven, zodat een overschot van een kleine 30 MF op het eigen dienstjaar de negatieve trend van de voorbije jaren zal keren. Voor het eerst in vele jaren moet ik u toegeven dat dit normaal moet lukken ook. De verkoop van Telenet-aandelen en de scherpe verhoging van diverse belastingen zorgen hiervoor. 

Volgens de officiële cijfers zal Zelzate eind 2002 met een algemeen begrotingsoverschot zitten van 22,8 MBEF. Dit is een foute voorstelling van de werkelijkheid, temeer dat tussen het moment van de opmaak van deze begroting en het debat op de gemeenteraad nog heel wat plooien dienden glad te worden gestreken en knopen worden doorgehakt tussen het blok sp.a-ZOW enerzijds en de VLD-VVD anderzijds. 

Dit document, nochtans de basis van de bespreking vanavond, is dus al voor een stuk achterhaald, wat u daarnet trouwens toegaf bij het vrijgeven van nieuwe cijfers. Inschatten van de financiële impact van deze begroting zullen we slechts tenvolle kunnen wanneer we beschikken over de definitieve versie van de begroting en het meerjarenplan. Maar dan is de goedkeuring al achter de rug. Een aantal cijfers in mijn hiernavolgende tussenkomst zullen dan ook verschillen van de werkelijkheid. Helaas heb ik vanavond niet de mogelijkheid om ze te corrigeren met de recente wijzigingen. 

2. Overzichtstabel Buitengewone Dienst

- Begroting 2001:

Zoals gewoonlijk zien we dat slechts een beperkt deel van de aangekondigde investeringen daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In dit geval viel het nogal mee 216 MF van de 248 MF, dus 87%. Dit schijnbaar mooi cijfer is echter vooral het gevolg van de vastlegging in 2001 van de rioleringswerken in de Chalmetlaan. De uitvoering komt er immers pas in 2002. Het daarvoor benodigde geld zal ook pas geleend worden in 2002. 

Dit verklaart voor een groot stuk waarom de buitengewone ontvangsten slechts voor 42% gerealiseerd werden, en het initieel geraamde begrotingsoverschot van 29 MF naar een tekort van 85 MF duikelt. 

Welke aangekondigde investeringen werden niet uitgevoerd in 2001: herinrichting lokettenzaal gemeentehuis, vervanging dak VEM, aankoop politieontvangers, afwerking Rode Kruisgebouwtje, wegenis terrein voormalig open zwembad, aanleg fietspaden, investeringen verkeersplan, fietspad Poel-Denderdreve, vervangen straatnaamborden, enz…Zo worden meer dan 32 MF niet uitgevoerde investeringen verschoven naar de begroting van 2002. Leuk, want dan kan ons college er nogmaals mee uitpakken naar de pers. 

- Begroting van 2002: 

De bijzondere ontvangsten van het vorige én het eigen dienstjaar zouden samen 124 MF hoger moeten liggen dan de uitgaven, zodat we 2002 eindigen met een overschot van 39 MF. 

3. Detail van de begroting gewone dienst

Uitgaven:

U voorziet 1MF intresten voor in het rood gaande rekeningen. Kaskrediet is duur. Het is verontrustend dat u dit als een normale zaak beschouwt. Ook bij de bespreking van de OCMW-begroting bleek men daar 3,6 MF kredietintresten te voorzien. Dit duidt op een slecht financieel beheer van gemeente en OCMW. Voor alle intrest- en aflossingsbedragen voor leningen en leasings zal de gemeente 65,5 MF betalen tegenover 55,6 MF vorig jaar. 

De personeels- en werkingskosten voor politie, in de begroting van vorig jaar goed voor samen 33,8 MF, vervallen integraal en worden vervangen door een overdracht van 32,8 MF aan de politiezone Lochristi- Moerbeke- Wachtebeke- Zelzate. Betekent dit profijt? Neen want de personeelssubsidies zakken met 2,3 MF aan inkomstenzijde , zodat de totale operatie op een meerkost van 4% uitkomt t.o.v. vorig jaar. 

De personeelskost van de brandweer stijgt behoorlijk met 1,8 MF. De aanwerving van een beroepskorporaal is hiervan de oorzaak. De andere kosten blijven nagenoeg gelijk. 

Verkeer- en waterstaat moet het stellen met 1,8 MF minder personeelsuitgaven. Graag vernam ik de reden hiervan. 

Ik moest in de krant lezen dat ons schepencollege momenteel onderhandelt met de Vlaamse Gemeenschap over de overname van het gemeentelijk basisonderwijs. Dit zou volgens de gewone begroting een besparing op de post onderwijs van 4,2 MF opleveren, misschien nog vermeerderd met de 1,2 MF eigen personeelskost voor het BLO. Toch vind ik het straf dat het college hierover onderhandelt zonder dat de gemeenteraad hiertoe opdracht heeft gegeven. Met welk mandaat gebeuren deze onderhandelingen? Kunnen de meerderheidsfractieleiders van de partijen in de gemeenteraad me bevestigen dat zij het gemeentelijk onderwijs op termijn wensen af te schaffen en over te hevelen naar het Gemeenschapsonderwijs? 

Daarnaast verhogen de overdrachten naar toelagen zoals jeugdraad, jeugdgroeperingen,… van 9,5 naar 12 MF. Ook de toelagen aan de diverse raden stijgt behoorlijk met zowat 600 kF. De CD&V-fractie vindt dit een verheugende vaststelling. Uiteraard heeft dit te maken met de ruimer beschikbare middelen.

De vzw Sportinstellingen krijgt 10,3 MF toelage, een stijging met 2MF. Het stoot me wel voor de borst dat de 16 heren en dames van de raad van bestuur zichzelf een royale zitpenning van 3.000 BEF per vergadering hebben toegekend wat op jaaarbasis 250.000 BEF zal kosten. 

Welke motivatie wendt het college aan om de 40 kF subsidiëring voor ZRO te verantwoorden? Ik twijfel er sterk aan of dergelijke sponsoring van een privé-initiatief met overheidsgeld kan en mag. Dit is een principiële zaak. 

Het OCMW-tekort wordt voor dit jaar op maar liefst 89,5 MF geschat, op zich al een stijging van 22 MF t.o.v. het voorziene budget 2001. Daar bovenop komen nog eens 7,5 MF inkomsten van het ambulancevervoer. De discussie van eergisteren bij de OCMW-begroting gaan we niet opnieuw voeren, maar ik herhaal mijn bekommernis dat onze gemeente met de politieke keuze voor onvoorwaardelijke en maximale uitbouw van het OCMW, en het daaruit voortvloeiend belastingklimaat voor de Zelzatenaar, op termijn financieel en sociaal in de problemen riskeert te komen. Een voorzichtiger OCMW-beleid lijkt me hier meer op zijn plaats. Andere gemeenten bewijzen dat goed uitgebouwde sociale dienstverlening ook kan met minder middelen. Wat onze bestuurders ook mogen beweren.

In 2002 zal Zelzate amper 2MF minder betalen aan de huisvuilintercommunale IDM. De toelage daalt slechts van 36 naar 34 MF, niettegenstaande de zware inspanningen van de inwoners gedurende 6 maanden. Deze inspanningen zijn op financieel vlak nagenoeg tevergeefs geweest, enkel het milieu is er wellicht iets beter van geworden. Terwijl de inwoners hun afval per gewicht betalen bleef Zelzate aan IDM per inwoner betalen. Slechts 2 gemeenten stapten tot nu toe in Diftar. De rest profiteerde dit jaar van de extra (dure) inspanningen van Zelzatenaars en Moerbekenaars. Het wordt hoog tijd dat dit verandert. De statuten van IDM moeten dringend worden veranderd zodat de gemeente bij minder vuilnisaanvoer ook minder aan de intercommunale moeten betalen. 

Ontvangsten:

De toelichting bij de begroting stelt ons bij diverse inkomstenposten (VEM - IDM) niet in staat de degelijkheid van de gepresenteerde cijfers te controleren. Hoe kan deze raad de begroting goedkeuren zonder dat de ingeschreven cijfers voldoende worden gemotiveerd. 

Het geraamde winstaandeel van de VEM is uiteindelijk 60 MF i.p.v. de eerst aangekondige 70 MF. Ook dit lijkt me nog zeer ambitieus, afgaande op de gedaalde elektriciteitsprijs en de gratis levering van de eerste 100 kWh aan particulieren. 

Tabel met de evolutie van de diverse belastingen:

Belastingen: (1 kF = 1.000 BEF)

Rekening 2000

Begroting 2001

Begroting 2002

Administratieve prestaties:
Belasting op afgifte van milieuvergunningen

134 kF

200 kF

200 kF

Belasting op afgifte van administratieve documenten

671 kF

1.300 kF

1.000 kF

Verhaalbelastingen
Belasting op leggen van trottoirs

690 kF

800 kF

800 kF

Prestaties van openbare hygiëne
Belasting op sluikstorten

45 kF

100 kF

100 kF

Belasting op het lijkenvervoer

0 kF

afgeschaft

 
Belasting op afgifte van huisvuilzakken (restafval en PMD)

4.475 kF

3.972 kF

7.500 kF

Milieubelasting

5.471 kF

14.166 kF

8.000 kF

Belastingen op nijverheid, handel, landbouw
Belasting op drijfkracht

3.060 kF

3.060 kF

6.500 kF

Belasting op het openblijven van café’s na het sluitingsuur

296 kF

400 kF

400 kF

Belasting op reclameborden

202 kF

250 kF

250 kF

Verblijfsbelasting

93 kF

afgeschaft

 

Belasting op banken en financiëringsinstellingen

458 kF

0 kF

450 kF

Belasting op stortplaatsen

3.876 kF

5.000 kF

1.000 kF

Belasting op ondernemingen en vennootschappen

6.757 kF

8.957 kF

8.000 kF

Gebruik van het openbaar domein
Belasting op plaatsrecht openbare markt

3.606 kF

3.800 kF

3.800 kF

Belasting op kermissen

221 kF

250 kF

250 kF

Belasting op kaairechten

-

4.000 kF

valt weg

Belasting op parkeren

153 kF

300 kF

11.000 kF

Belasting op frituren

325 kF

336 kF

336 kF

Belasting op benzinepompen

77 kF

afgeschaft

 

Belastingen i.v.m. het openbaar patrimonium
Belasting op tweede verblijven

105 kF

105 kF

105 kF

Belasting op krotwoningen en leegstand

opcentiemen

opcentiemen

valt weg

Diverse belastingen
Belasting op jacht- en wapenvergunningen

16 kF

16 kF

16 kF

 

 

 

 

Totaal gemeentebelastingen en retributies

30.761 kF

47.032 kF

49.737 kF

 

Gemeentelijke opcentiemen
Aanvullende belasting op onroerende voorheffing

32.651 kF

54.888 kF

71.700 kF

Aanvullende personenbelasting

92.482 kF

79.187 kF

92.000 kF *

Aanvullende belasting op motorrijtuigen

4.204 kF

4.893 kF

4.330 kF

Aanvullende belasting op leegstand en verwaarlozing

0 kF

600 kF

600 kF

 

 

 

 

Totaal opcentiemen

129.337 kF

139.568 kF

168.630 kF

 

 

 

 

Totaal gemeentelijke belastingen

160.098 kF

186.600 kF

218.367 kF

( * stijging is het gevolg van de opslag van 6 naar 7% aanvullende personenbelasting voor het aanslagjaar 2001)

 

Commentaar bij de belastingen:

De aanvullende personenbelasting is begin van 2001 verhoogd van 6 naar 7%, wat nu te merken is in een verwachte stijging voor 2002 met zowat 13 MF. De verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 1050 naar 1450 geeft een geraamde meeropbrengst van een kleine 17 MF. 

In het laatavondnieuws van donderdag 19-12-2001 verspreidde de VTM-nieuwsdienst foutieve berichtgeving i.v.m. de belastingpolitiek van de gemeente Zelzate. Ofwel gebeurde er een foutieve interpretatie door VTM, ofwel liet de redactie zich misleiden door verkeerde gegevens van burgemeester John Schenkels. Feit is zeker dat de uitspraken van de nieuwslezer én van de burgemeester van Zelzate op papier kunnen worden weerlegd. Op een vraag tot rechtzetting ging VTM tot op heden niet in.

Dergelijke foutieve berichtgeving op een landelijke TV-zender is onaanvaardbaar gezien het flagrante verschil tussen de berichtgeving en de werkelijkheid. De kijker heeft recht op correcte informatie. De begroting 2002 en het bijbehorend financieel beleidsplan spreken inderdaad andere taal.

VTM berichtte: "Goed nieuws voor de inwoners van de Oostvlaamse havengemeente Zelzate. Daar gaan een aantal belastingen omlaag. Maar bij de buren van Gent komen er nieuwe en hogere belastingen. Vooral bedrijven en eigenaars van onroerende goederen zullen meer moeten betalen."

Mijn commentaar: geen goed nieuws voor Zelzate want:

- de belastingen in Zelzate gaan NIET OMLAAG, integendeel zij stijgen met 30 miljoen BEF.
- ook in Zelzate komt er een nieuwe belasting: parkeermeters in het centrum.
- ook in Zelzate zullen bedrijven en eigenaars van onroerende goederen veel meer moeten betalen.

VTM berichtte: "Maar in Zelzate pakken ze de geldzaken anders aan de komende jaren. Het gemeentebestuur past het systeem van de correcte belastingen toe. Daardoor dalen een aantal taksen. Alleen de (on)roerende voorheffing gaat licht omhoog".

Mijn commentaar: slechts één taks, de milieubelasting daalt van 1000 naar 800 BEF per gezin en van 350 BEF naar 0 BEF voor de sociaal zwakkere klassen. Dit betekent één belastingverlaging van zowat 1,5 miljoen BEF. De onroerende voorheffing gaat daarentegen sterk omhoog met 38% (belastingverhoging van 17 miljoen BEF). Ook de drijfkrachtbelasting wordt verhoogd (stijging van de belasting met 3,5 miljoen BEF) en de parkeerbelasting wordt ingevoerd (verwachte opbrengst 11 miljoen BEF).

Burgemeester John Schenkels verklaarde op het VTM-scherm : "Lagere belastingen betekenen voor de havengemeente daarom niet meteen minder inkomsten. Ook volgend jaar zullen de 12.000 inwoners samen zo'n 4 miljoen euro of 150 miljoen frank storten".

Mijn commentaar: de inkomsten zullen uiteraard niet verminderen aangezien de belastingen sterk verhogen. De begroting van dit jaar voorzag 4,6 miljoen euro of 187 miljoen BEF gemeentelijke belastingontvangsten; voor 2002 is dit bedrag 5,3 miljoen euro of 214 miljoen BEF. Dit is een stijging met 15%.

Ook vorig jaar verhoogde de Zelzaatse SP-VLD-meerderheid al een aantal belastingen: de aanvullende personenbelasting ging van 6 naar 7% en de onroerende voorheffing van 850 naar 1050 opcentiemen, Diftar (betalend afval per kg.) werd ingevoerd. Slechts enkele kleinere belastingen vielen weg.

4. Detail van de begroting buitengewone dienst 

Het heeft weinig zin om dieper in te gaan op de buitengewone begroting met de investeringen. Een groot deel van de geplande en niet uitgevoerde zaken van vorig jaar komen volgend jaar terug, zowel langs uitgaven- als ontvangstenzijde. De voorbije jaren hebben aangetoond dat u toch om de haverklap uw plannen wijzigt. 

Wij staan achter de meeste van de geplande investeringen en kunnen maar hopen dat ze het komend jaar wel zullen worden uitgevoerd. 

Toch wil ik een belangrijke bedenking formuleren bij de geplande aankoop door het gemeentebestuur vande Parochiezaal van Debbautshoek. Ik vind deze parochiale verkoop zonde, maar heb er begrip voor omdat dit blijkbaar een oplossing betekent voor de huidige vzw. Ik hoop maar dat het gemeentebestuur voor de infrastructuur evenveel zorg zal dragen als dit tot op heden werd gedaan. Het moet echter duidelijk zijn dat deze aankoop geen oplossing zal zijn voor het nijpend zalenprobleem van Zelzate? Neen, absoluut niet, want de Parochiezaal Debbautshoek werd nu al vrij intensief gebruikt. De nood voor bijkomende culturele infrastructuur in Zelzate blijft bestaan. 

5. Besluit:

Het moet goed aanvoelen voor onze bestuurders zicht te hebben op een vettere beurs dan waarover zij de voorbije jaren konden beschikken. De belastingsdruk voor de Zelzatenaar wordt via deze begroting echter voor de tweede keer op rij enorm verhoogd. De inwoner, van klein tot groot, van arm tot rijk, zal zich veel minder comfortabel voelen dan onze bestuurders. 

Door de aard van de belastingsverhogingen zal het profiel van de Zelzaatse inwoner zal zich verder blijven aanpassen in negatieve zin. Mensen die het iets beter hebben zullen vanwege de hoge fiscale druk nog vlugger dan vroeger onze gemeente ontvluchten. De betere sociale voorzieningen zullen anderzijds meer minder begoede mensen naar onze gemeente lokken. U riskeert daarmee het broze evenwicht van ons solidariteitssysteem op termijn te ernstig te verstoren. 

Dit heeft dan weer gevolgen op het economische vlak. Minder koopkracht geeft aanleiding tot slechtere handelsresultaten, zodat ook op dit vlak al jaren een negatieve trend aan de gang is. Dit effect wordt nog versterkt door de hoge fiscale druk op bedrijven en vennootschappen, maar ook door het invoeren van betalend parkeren. U stelt dat deze belasting er komt om het mobiliteitsprobleem van de Markt op te lossen. Ik beweer dat dit niet zo is, daarvoor zijn immers andere systemen zoals blauwe zone mogelijk. Bovendien beperkt u het betalend parkeren niet tot de Grote Markt (de enige plaats waar buiten de maandagen regelmatig parkeerproblemen bestaan). Het is onze meerderheid duidelijk om de centen te doen. 

Voor de zoveelste keer worden we dit jaar in Zelzate geconfronteerd met een achteruitloop van het aantal inwoners, niettegenstaande het aantal woningen over de jaren heen sterk is toegenomen. Wil het gemeentebestuur dit niet zien? Of streven zij bewust naar een maatschappij waarin iedereen uit hun handje moet komen eten? Het begint er meer en meer op te lijken.

b) buitengewone uitgaven

Diverse buitengewone uitgaven werden unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. 

De CD&V-fractie vroeg hierbij wel aandacht voor een aantal zaken:

  • - De aankoop van een geluidsinstallatie voor de raadszaal van het gemeentehuis (600.000 BEF) was vooral bekeken in functie van de gemeenteraadszittingen (bijv. 23 microfoons met ingebouwde luidspreker en hoofdtelefoonaansluiting per raadslid). Martin Acke vondt dit van het goede te veel en pleitte voor een betere afstemming van de apparatuur voor publieke hoorzittingen, toespraken, culturele activiteiten... Deze nood werd door de gemeenteraad erkend en het bestek zal in die zin worden aangepast.
  • - De plaatsing van airconditioning in de bureelruimte van de officieren van de brandweer (120.000 BEF) dient te worden bekeken in functie van de geplande verbouwingen.
  • - Bij de aankoop van een 15-tal nieuwe vuilnisbakken (300.000 BEF)  dient rekening worden gehouden met het fenomeen van sluikstorten waarbij momenteel op tal van plaatsen in de gemeente kleine boodschappentasjes met huisvuil in de openbare vuilnisbakken worden gedumpt. Er zullen aangepaste modellen met kleine gleuf worden aangeschaft.

Voor meer details over de belangrijkse investeringen: zie Zelzat@rem n° 1.26

c) facultatieve uitgaven

De diverse facultatieve uitgaven voor 2002 waaronder telefoonvergoedingen, receptiekosten, toelagen aan allerlei raden, comité's en verenigingen, premies, enz...worden unaniem goedgekeurd, behalve een jaarlijkse toelage van 40.000 BEFaan de Zelzaatse Radio Omroep ZRO. De CD&V-fractie stelde vast dat deze toelage de voorbije jaren werd uitbetaald zonder dat er een gemeenteraadsbeslissing bestond die dit rechtvaardigde. De gemeenteraad dient hierover eerst een beslissing te nemen.

2. Aanvullende gemeentebelasting op de belasting op natuurlijke personen

De aanvullende personenbelasting wordt gedurende 2002 behouden op 7%.

Klik hier voor raadpleging van het nieuwe reglement

3. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

De opcentiemen voor 2002 worden verhoogd van 1050 naar 1450. Dit is de tweede verhoging op rij. In maart keurde de meerderheid reeds een opslag goed van 850 naar 1050 opcentiemen voor het jaar 2001.

Klik hier voor raadpleging van het nieuwe reglement

4. Belasting op de drijfkracht

De belasting op drijfkracht wordt voor 2002 verhoogd naar 1.150 BEF of  € 28,50 per kW; de vrijstelling wordt verlaagd tot de eerste 20 kW. De vorige jaren bedroeg deze belasting 650 BEF/kW en was er een vrijstelling van de eerste 100 kW.

Klik hier voor raadpleging van het nieuwe reglement

Let op: Art. 4 van het reglement met de omschrijving van de vrijstellingen is gevoelig gewijzigd t.o.v. vroeger. 

5. Milieubelasting

De algemene milieubelasting op de gezinnen en de bedrijven vermindert voor het jaar 2002 van 1.000 BEF naar  807 BEF of € 20,00. Het is het de bedoeling om deze de volgende jaren af te bouwen met telkens € 5,00 zodat ze volledig wegvalt tegen 2006. De sociale categoriën die tot op heden op hun milieubelasting een korting kregen en slechts 350 BEF betaalden, worden in het vervolg volledig vrijgesteld van deze belasting.

Dit scenario ontlokte Martin Acke de bedenking of het wel rendabel is om in 2004 en 2005 nog een belasting t.w.v. € 5,00 of € 10,00 te innen. De administratiekosten voor inning zouden wel eens hoger kunnen liggen dan de baten. In hoeverre wordt dan niet beter gedacht aan afschaffing. De burgemeester ging akkoord met deze stelling. Dit zal later worden geëvalueerd.

Klik hier voor raadpleging van het nieuwe reglement

6. Belasting op vennootschappen

Op de gemeenteraad van 6 september 2001 slaagde Martin Acke erin de meerderheid ervan te overtuigen af te zien van een veralgemening van de vennootschapsbelasting. Nadien forceerde de burgemeester op zeer dubieuze wijze de herinvoering van de vennootschapsbelasting in de oude vorm (met minimale wijziging van het basistarief met 1 BEF).
 
De burgemeester is ondertussen wellicht terecht gewezen door de overheid op zijn onwettige kunstgreep en liet de gemeenteraad eerst de beslissing van 6 september intrekken om dan hetzelfde reglement voor 2001 terug in te voeren. 

Daarna volgde de stemming voor de hernieuwing van dit reglement voor 2002, waarbij de bedragen van de belasting ongeveer worden gehandhaafd, afgezien van de minimale verschillen omwille van de omzetting naar de euro.

De CD&V-fractie heeft om dezelfde redenen als vroeger tegen deze belasting gestemd.

Zie discussie op Gemeenteraad 06-09-2001.

Klik hier voor raadpleging van het nieuwe reglement

7. Diftarbelasting - aanpassing

Omwille van het beschikbaar stellen van 1.100 liter-containers diende een belasting per lediging voor dit type containers worden vastgesteld. Daartoe dient het bestaande reglement worden gewijzigd.

Daarna stelde het college voor het belastingreglement te hernieuwen voor de periode 2002-2006. Daarbij werden de tarieven integraal omgezet naar de euro.

Klik hier voor raadpleging van het nieuwe reglement

8. Belasting op de afgifte van administratieve stukken - stedenbouwkundige informatie - inlichtingen

Agendapunt werd teruggetrokken.

9. VZW Zelzaatse Sportinstellingen - statutenwijziging

Pro memorie

10. Overdracht leningen aan politiezone

De poltiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate gaat op 1 januari van start. Dit betekent tevens dat het financieel beheer afgesplitst wordt van de individuele gemeenten. Eén van de maatregelen daartoe is het overdragen van lopende leningen ten behoeve van investeringen in de politiewerking. Zelzate draagt aldus ongeveer 6,4 miljoen BEF over aan de zone.Home Up Next  

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014