Gemeenteraad 06-11-2001

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Home Up Next                  16-11-2001  

 Deze zitting van de gemeenteraad ging door op
 
6 november 2001 met aanvang om 19.00 uur
in de bovenzaal van het gemeentehuis.

Voor meer informatie over de agendapunten kan u steeds terecht bij de CD&V-gemeenteraadsleden:

MARTIN ACKE  Leegstraat 156A  9060 Zelzate  09-345 53 36
MARLEEN VAN DEN ABBEELE  Leegstraat 123  9060 Zelzate  09-345 74 97
of stuur een berichtje naar
martin@acke.info

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

halfuurtje van de burger: van 19u00 tot 19u30 

Mevrouw Slock bracht een ongeval ter sprake dat gebeurde aan het kruispunt Assenedesteenweg met Brazeke op De Katte. Naar haar mening was de signalisatie van de daar aan de gang zijnde werken onvoldoende. Zij vroeg wie hierbij de verantwoordelijkheid draagt en hoe dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden zijn. Zij pleitte alvast voor een betere controle van wegsignalisaties.

De burgemeester stelde dat hij niet op de hoogte was van signalisatieproblemen daar ter plaatse en dat hij zich zou informeren.

1. Mededelingen

- Antwoord van de minister i.v.m. de gestelde vragen omtrent een gezondheidsonderzoek in Zelzate. Minister Vera Dua overweegt in de Kanaalzone een algemeen gezondheidsonderzoek te organiseren. Daarbij dienen de prioriteiten nog worden vastgelegd.

- De PVDA vroeg een hernummering van de Denderdreve. Uit een bevraging van de inwoners bleek de ruime meerderheid tegen hernummering: 82 waren tegen, 7 voor en 58 bewoners reageerden niet.. Er komt dus geen hernummering. 

2. Wijziging statuten gemeentelijke feestcommissie

Pro memorie.

3. Basisakte KMO Molenstukken - wijziging

Pro memorie.

4. OCMW - begrotingswijziging 2001

De commentaar van Martin Acke namens de CD&V-fractie bestond uit drie luiken: 

1. Kritiek aan het schepencollege: 

Hij verwees in de eerste plaats naar de gemeenteraad van 22 februari 2001 waarbij de initiële OCMW-begroting 2001 werd besproken. Deze voorzag een tekort van 65,5 MBEF. Op dat moment voorzag de gemeentelijke begroting een algemeen begrotingsresultaat van (slechts) 13 MBEF. 

Op 6 september 2001 stemde de gemeenteraad een gemeentelijke begrotingswijziging die slechts rekening hield met 2 MF stijging van de OCMW-tussenkomst omwille van de maaltijdcheques, bekomen bij de CAO-onderhandelingen. Het begrotingsresultaat werd toen bepaald op 17,5 MBEF.

De spectaculaire cijfers van het OCMW-tekort moeten toen al gekend geweest zijn. Er is immers regelmatig overleg tussen OCMW en Gemeente. Toch was er geen vuiltje aan de lucht bij de bespreking van de begrotingswijziging. Indien men toen had rekening gehouden met het OCMW-tekort van 16 MF dan zou de Zelzaatse begroting, rekening gehouden met een aantal dudielijk aantoonbare onderschatte uitgaven en overschatte inkomsten, zeker deficitair zijn geweest. Dit is wettelijk verboden. 

Het moge duidelijk zijn dat de meerderheid bij de gemeentelijke begrotingswijziging in september bewust de gemeenteraad (en de toeziende gouverneur) heeft misleid door een verbloemde begrotingswijziging in te dienen. 

2. Kritiek aan het OCMW-bestuur:

De slechte financiële toestand van het OCMW werd om verkiezingsredenen tot na de stembusgang verborgen via een geflatteerde begroting. In februari bleek er inderdaad al een tekort van 5,7 MBEF in plaats van een aangekondigd overschot van 3,2 MBEF te zijn. Dit hypothekeerde uiteraard al sterk de mogelijkheden gedurende het jaar 2001. 

Om toen met de begroting rond te komen verlaagde men o.a. op willekeurige wijze het voorziene budget voor steun- en bestaansminimum-trekkers, zonder deze verlaging te verantwoorden met objectieve criteria of een duidelijke visie. Vandaag blijkt dat deze budgetten inderdaad te laag werden ingeschat wat het natte vingerwerk van toen bevestigt. 

Naast de 82 miljoen gemeentelijke toelage het OCMW krijgt het OCMW ook integraal beschikking over 20,5 miljoen overheidstoelagen van het sociaal impulsfonds (SIF en SIF+) en alle ontvangsten uit de ambulancedienst (4 miljoen), dus samen ruim 106 MBEF. De gemeentelijke bijdrage is op twee jaar tijd nagenoeg verdubbeld! 

Volgens de OCMW-voorzitter zou het OCMW dit jaar resoluut kiezen voor kwaliteit in plaats van voor kwantiteit. Het klopt dat verschillende personen werden ontslagen, maar anderzijds werden ook totaal nieuwe personen/functies aanvaard. Enerzijds waren er dus dramatische familiale taferelen wanneer een aantal kansarme tewerkgestelden hun contract niet meer verlengd zagen, maar langs de andere kant werden volledig nieuwe personen aangeworven. En dit terwijl ik regelmatig geruchten opvang dat sommige gekwalificeerde personeelsleden binnen het OCMW momenteel onvoldoende worden gewaardeerd en worden ingezet voor jobs onder hun capaciteiten. Sommigen worden zelfs tegengewerkt, wellicht in de hoop dat zij spontaan hun ontslag zullen geven. Dit kan men bezwaarlijk investeren in kwaliteit noemen. Deze politiek geeft uiteraard ook invloed op de personeelskosten. 

De afschaffing van de onderhoudsplicht (840.000 BEF) in het begin van het jaar betekende een populariteitsmaatregel van de nieuwe OCMW-voorzitter… waarvan vandaag blijkt dat de gemeentekas de kost moet dragen. 

3. Kritiek op het algemeen gevoerde meerderheidsbeleid: 

De SP-ZOW-alliantie geeft blijkbaar alle voorrang aan het OCMW en aan de sociale dienstverlening in de gemeente. Ook CD&V is voorstander van degelijke sociale voorzieningen. De CVP vormde in ons land de voorbije decennia trouwens de basis van het solidariteitssysteem van onze sociale zekerheid. 

Wanneer we echter vaststellen dat in Zelzate vandaag 25% van de uitgaven van het gemeentebestuur rechtstreeks als toelagen naar het OCMW gaan, dan denk ik dat we naar een toestand evalueren waarbij het risico bestaat dat een zeer belangrijk evenwicht wordt verstoord. Een solidariteitssysteem vereist immers ook mensen die voldoende overschot hebben teneinde te kunnen bijdragen aan meer behoeftigen. Indien het gemeentebestuur echter de meer begoedigden verjaagt uit de gemeente, dan blijft men alleen met behoeftigen zitten en dan werkt het systeem niet meer. 

Hoe kan men zorgen dat deze beter vermogenden in onze gemeente blijven? Door te investeren in leefkwaliteit, uitbouwen van de handel, goedkoop wonen, fiscaalvriendelijkheid,.. 

De leegloop van onze gemeente is al jaren bezig; kijk maar naar de evolutie van het bevolkingscijfer. De oorzaken zijn velerlei: milieu, imago, stijgende belastingen, criminaliteit,… Bovendien worden de weggaande mensen steeds meer vervangen door minder vermogende mensen uit buurgemeenten die aangezogen worden door de Zelzaatse vrijgevigheid. Daardoor zitten we in Zelzate in een neergaande spiraal die door de resolute keuze van de meerderheid om alle voorrang te geven aan sterke sociale voorzieningen nog versterkt wordt. Het Zelzaatse OCMW-beleid faalt. De cijfers bewijzen dit overduidelijk. Niettegenstaande het het stijgende OCMW-budget evolueren SIF-parameters zoals werkloosheid, aantal bestaansminimumtrekkers, confortabele woningen,… verder in de negatieve richting. 

Het is deze tendens dat de CD&V-fractie verontrust. Niet het feit dat we de sociale voorzieningen binnen onze gemeente versterken ondermeer om rekening te houden met de toenemende vergrijzing. Het moet echter betaalbaar blijven voor iedereen. 

De CD&V-fractie zal bijgevolg niet tegen de OCMW-begrotingswijziging stemmen omdat het personeel en de noodlijdenden niet het slachtoffer mogen zijn van het falend meerderheidsbeleid. Ze zal zich echter onthouden omwille van de bedrieglijke wijze waarop de begroting tot stand is gekomen en omwille van haar voorbehoud bij het gevoerde beleid.

5. Overdracht voormalige school Klein Rusland aan OCMW Zelzate - wijziging besluit d.d. 04 september 2001

Pro memorie.

6.  Levering vaste en mobiele telefoondiensten

Pro memorie.

7. Oprichting gemeentelijke economische adviesraad

De gemeenteraad besliste met algemene stemmen tot de oprichting van een gemeentelijke economische adviesraad. 

Dit orgaan zal zijn samengesteld uit: vertegenwoordigers van: 

 • dekenij Centrum; 

 • dekenij TOEN;

 • dekenij Debbautshoek; 

 • dekenij Kennedypark; 

 • KMO-zone Molenstukken;

 • KMO-zone Rosteyne; 

 • KMO-zone Karnemelkpolder;

 • KMO-zone Wachtebekestraat,

 • Unizo;

 • zelfstandige ondernemers (inwoner van de gemeente Zelzate)

 • vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties (ACV, ABBV, ACLVB);

 • één vertegenwoordiger van de lokale politie.

 • één vertegenwoordiger per politieke partij zetelend in de gemeenteraad (zonder stemrecht)

De schepen bevoegd voor lokale economie is voorzitter van de lokale economische raad. Indien hij belet is om een vergadering bij te wonen, wordt hij vervangen door een ander lid van het college van burgemeester en schepenen.

De gemeentelijke economische raad zal om advies worden gevraagd telkens het College of de gemeenteraad een besluit met economische gevolgen dient te nemen, in de meest ruime zin van het woord. Hierna volgt een niet-limiatieve lijst van beslissingen welke aan het advies van de lokale economische raad zullen worden voorgelegd: 

 • de opmaak van een kalender van diverse activiteiten onder de verschillende KMO-zones en dekenijen, zonder dat de activiteiten in de plaats komen van activiteiten die door het gemeentelijk feestcomité worden georganiseerd;

 • de opmaak van een lijst “afwijkingen van de wekelijkse rustdag”;

 • uit te voeren werken in KMO-zones en/of winkelcentra;

 • signalisatie van diverse KMO’s en winkelcentra;

 • tewerkstellingsinitiatieven;

 • oprichting en werking van de werkwinkel; 

 • de ruimtelijke planning binnen de gemeente.

De lokale economische adviesraad kan ook op eigen initiatief adviezen verstrekken aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de gemeenteraad. 

De CD&V-fractie zal volop meewerken aan de uitbouw van deze adviesraad omdat zij meent dat een goed draaiende economie een absolute noodzaak is voor elke gemeente. Bovendien zal de stimulatie van en de coördinatie tussen verschillende commerciële en socio-culturele activiteiten ongetwijfeld zorgen voor een positievere uitstraling van Zelzate. En daar heeft onze gemeente vandaag meer dan ooit nood aan.

8. Voorlopige raming van de uit te voeren werken aan de waterlopen 3de categorie gedurende het jaar 2002

Pro memorie.

9. Code infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen

Pro memorie.

10. Politiereglement op het storten van huishoudelijke afvalsstoffen in containers op het gemeentelijk containerpark - wijziging

Pro memorie.

11. Aanvraag van subsidies voor inburgeringtrajecten en tot deelname aan het onthaalbureau Kompas Meetjesland

Pro memorie.

12. Bestek huur / leasing kopieermachines

Pro memorie.

13. Informatievergadering van 27 september 2001 in verband met milieuvergunningsaanvraag klasse 1 voor veeteeltbedrijf - bespreking op verzoek van de heer Martin Acke

Op donderdag 27 september organiseerde het schepencollege een informatievergadering in verband met een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van Deklerck Marc, Assenedesteenweg 204 te Zelzate met als voorwerp: hernieuwen, uitbreiden en wijzigen veeteeltbedrijf (uitbreiding varkenskwekerij). 

Martin Acke woonde deze vergadering bij en was na afloop zodanig in zijn wiek geschoten dat hij de zaak aan de agenda van de gemeenteraad bracht. Hierna volgt zijn tussenkomst:

Dat deze vergadering geenszins au serieux werd genomen door het schepencollege mag blijken uit volgende vaststellingen:

- Er werd door de schepen van milieu geen enkele toelichting gegeven over het voorwerp van de aanvraag van de milieuvergunning, noch over de inhoud van het aanvraagdossier. Milieuschepen Schatteman, noch de aanwezige gemeentelijke beambte bleken inhoudelijk op de hoogte te zijn van het aanvraagdossier. Na een korte verwelkoming door de schepen werd direct overgegaan tot vraagstelling door het publiek.

 - Op mijn vraag tot toelichting van het dossier stelde milieuschepen Schatteman dat burgemeester Schenkels wat later het dossier zou meebrengen en dit voor het publiek zou toelichten. Niettegenstaande twee telefonische beloftes daagde de burgemeester uiteindelijk niet op. Diverse leden uit het publiek uitten hun ongenoegen over het feit dat er door het gemeentebestuur geen informatie werd verstrekt. 

- De zitting beperkte zich aldus tot vraagstelling en opmerkingen van het publiek en antwoorden en replieken van de woordvoerder van Deklerck. Wegens totaal gebrek aan dossierkennis kon de aanwezige schepen, noch de beambte, enige toelichting of verduidelijking aan de discussies toevoegen. 

Informatieavonden (?) zoals deze zijn bijgevolg een aanfluiting van het publiek en schieten voor een groot stuk hun doel voorbij. Diverse gemaakte opmerkingen zijn wellicht goed bruikbaar, doch de niet gestructureerde discussies in het vrij chaotisch verloop zullen eerder de tegenstellingen tussen de aanvrager en de omwonenden versterken, dan wederzijds begrip opwekken. Dit komt de leefbaarheid in de gemeente absoluut niet ten goede. Ik durf dan ook aandringen op een toekomstige fatsoenlijke gemeentelijke voorbereiding van dergelijke informatievergaderingen zodat het publiek de informatie krijgt waarop het recht heeft en zodat de gemaakte opmerkingen voldoende kwaliteit halen om als argument te worden gebruikt bij het bepalen van het collegeadvies. 

Ik dring bovendien aan op het afvaardigen van een schepen die weet waarover hij praat en een minimum aan basiskennis van het dossier heeft. Ondermeer door dit voorval heb ik sterke twijfels over de ernst waarmee het milieubeleid in onze gemeente wordt aangepakt.

14. Verkeerssituatie Denderdreve - bepreking op verzoek van de heer Frank Bruggeman

Pro memorie.

15. CAO 1999-2001

Pro memorie.

16. Dakherstelling VEM-gebouw - goedkeuring bestek

Pro memorie.

17. Herinrichting lokettenzaal - goedkeuring bestek

Pro memorie.

18. Ontslag politieraadslid / verkiezing nieuw politieraadslid

Pro memorie.

19. Verslag over de werking van de VZW Zelzaatse Sportinstellingen - bespreking op verzoek van de heer Martin Acke

Het botert al gans het jaar niet meer binnen de vzw Zelzaatse Sportinstellingen, het orgaan dat het zwembad en de sporthal beheert. Sedert de ZOW een alliantie aanging met de SP is het hek helemaal van de dam. De SP wil overal zijn klauwen inslaan en alle macht naar zich toetrekken. Dit machtsspelletje verlamt de werking van het orgaan. Na het vertrek van de vorige uitbater (SP'er Martin Schrooten) besliste de raad van bestuur unaniem de concessie van de kantine aan een Antwerpse uitbater toe te kennen, zeer tegen de zin van de SP die de zaak liever zag runnen door iemand van rode signatuur. Onder druk van het college besloot deze persoon zich na korte tijd terug te trekken en het contract te verbreken. Resultaat: de poulain van de SP haalde zijn slag thuis. Als volgende stap probeert de SP nu wellicht directeur en VLD'er Marc Kochuyt een voetje te lichten.

Reeds jaren klaagde CD&V'er Martin Acke binnen de raad van bestuur de onprofessionele uitbating van de vzw aan. Hij kwam daarbij regelmatig in aanvaring met directeur Kochuyt. Al die jaren bleek er voor SP echter geen vuiltje aan de lucht te zijn. Nu ze de liberalen niet meer nodig hebben, maken de socialisten er ineens wel een levensgroot probleem van. De verklaring ligt voor de hand: in de wandelgangen wordt verteld dat niemand minder dan SP'er Freddy De Vilder zou azen op dit vet betaalde postje.

Ook financieel gaat het de vzw Sportinstellingen niet voor de wind. Men stevent blijkbaar af op een tekort voor 2001 van 12 MBEF i.p.v. de voorziene 8 MBEF. Ook op dit vlak speelt zich een steekspel af tussen de SP-ZOW-meerderheid en de VLD-directie. Niettegenstaande het ferm begrotingstekort zou de burgemeester zich naar de sportraad toe geëngageerd hebben dat er per vergadering van de raad van bestuur 3.000 BEF zitpenningen zouden worden betaald. Goed voor nog een half miljoen extra uitgaven. 

De Zelzaatse inwoner heeft geen boodschap aan dit politiek getouwtrek... zij hebben in tegendeel recht op een professionele uitbating van zwembad en sporthal, met zo weinig mogelijk kosten voor de belastingbetaler. En dat is vandaag absoluut niet het geval.

Na de verkiezingen werd Martin Acke geweerd uit de raad van bestuur, zodat hij nu slechts uit tweede hand en vanuit de algemene vergadering de informatie over de gebrekkige werking kan opvolgen. Vorige week escaleerden de problemen tijdens een raad van bestuur in zoverre dat de algemene vergadering nadien niet kon doorgaan en de begroting 2002 niet kon worden goedgekeurd. Om die reden brengt Martin Acke de zaak ter bespreking op de gemeenteraad. Daar zal hij de vertegenwoordigers van beide partijen aan de tand voelen over deze ontoelaatbare situatie. 

Gezien het gevorderd uur zat de burgemeester met een probleem. Het reglement zegt: afwerken van het punt dat om 23 uur in behandeling is en nieuwe samenkomst van de gemeenteraad volgende donderdag.

De burgemeester is echter donderdag verhinderd om de gemeenteraad bij te wonen. Naar zijn zeggen omwille van een vergadering van groot gemeentelijk belang. Blijkbaar heeft hij weinig vertrouwen in zijn collega's schepenen. De bemerking van Martin Acke dat de burgemeester zich ook kan laten vervangen als voorzitter van de gemeenteraad, viel immers in dovemansoren. 

Hij polste voorzichtig of de CD&V-fractie bereid was van de door haar toegevoegde punten te verschuiven naar volgende gemeenteraad begin december? Antwoord van Martin Acke: een aantal relevante agendapunten zoals het probleem van sluikstorten, de werking van de commissies en de toestand van het speelterrein Karnemelkpolder zijn actueel en dus niet uit te stellen, de rest kan wel. Reactie van de burgemeester na enige aarzeling: dan eindig ik hier de vergadering. Langs zijn neus weg gaf hij eveneens te kennen: als ge het zo wil spelen dan kan het best zijn dat de gemeenteraad donderdag niet zal kunnen doorgaan omwille van te weinig aanwezigen. 

We vernamen ondertussen dat de SP-ZOW-fractie inderdaad orders heeft gekregen om donderdag thuis te blijven en de gemeenteraad, nochtans samengeroepen door College van Burgemeester en Schepenen zelf, te boycotten. Het is ver gekomen dat de Zelzaatse meerderheid dergelijke praktijken aanwendt om de oppositie te beletten gevoelige pijnpunten binnen de gemeente aan de oppervlakte te brengen.

DE OVERIGE PUNTEN VAN DE AGENDA WORDEN VERSCHOVEN NAAR DE EERSTVOLGENDE GEMEENTERAAD

 
Back Home Up Next  

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014