Gemeenteraad 02-10-2001

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


                  24-11-2001  

 

I. OPENBARE ZITTING

De gemeenteraad begon met een receptie ter gelegenheid van de vereremerking van volgende laureaten van de arbeid:

Bronzen erekenteken: 
    Karine Verhoeven, Paul De la RiviŤre, Rudy De Moor, Erik De Muynck, Marc Dhooghe en Peter Leeman.

Zilveren erekenteken: 
    Maurice Eggermont, Jean-Marie Litzenburger, RaphaŽl Roegiers, Eddy Schepens en Lucien Van de Velde.

Daarna volgde het halfuurtje van de burger, waarbij een delegatie van inwoners van De Katte hun bekommernis i.v.m. de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van varkensboer Marc Deklerck kwamen uiten. Zij beklaagden zich terecht over het gebrek aan informatie dat zij kregen op de door het gemeentebestuur ingerichte informatievergadering en vroegen de niet mis te verstane steun van het college van burgemeester en schepenen in hun strijd tegen de uitbreiding van deze varkenskwekerij.         

Na de gemeenteraad vergaderde het schepencollege en bracht volgend negatief advies uit: advies college 02-10-2001

De "informatieloze" informatieavond van 27 september schoot ook bij Martin Acke in het verkeerde keelgat:
                                Zie brief aan het schepencollege.
Wegens het niet doorgaan van de tweede zitting van de gemeenteraad op 4 oktober, was het agendapunt helaas te laat om nog te worden behandeld op de gemeenteraad (moet immers 5 vrije dagen voor de zitting worden ingediend). Dit punt zal dus maar kunnen behandeld worden op de gemeenteraad van 4 december. Uitstel is echter geen afstel.

1. Mededelingen

Martin Acke deelde de gemeenteraad mee dat, na de naamswijziging van de CVP op het congres van 29 september, de gemeenteraadsfractie voortaan ook onder de naam CD&V zal werken.

2. Het subregionaal overlegorgaan voor de Gentse kanaalzone

Reeds een aantal jaren stuurt het Rom-project de ruimtelijke planning binnen de Kanaalzone met als doel de economische, ruimtelijke en ecologische factoren maximaal op elkaar af te stemmen, zodat de haven-, bedrijven en woonfunctie van dit gebied elk op zich maximale kansen krijgen. Een evolutie in de Vlaamse wetgeving heeft ervoor gezorgd dat dit ROM-project zal worden omgezet in een Subregionaal Netwerk (kortweg SRN).

Op 11 mei van vorig jaar keurde de Zelzaatse gemeenteraad het principe van de oprichting van dit SRN voorwaardelijk goed. De gemeenteraad stelde echter een hele reeks voorwaarden die voornamelijk de leefkwaliteit van onze gemeente en de inspraak van onze bestuurders moesten waarborgen. De CVP-fractie werkte constructief mee aan dit debat. Er werden immers heel wat opmerkingen en suggesties van Martin Acke weerhouden.

Het schepencollege stelt de gemeenteraad nu voor om een definitieve afsprakennota goed te keuren over de samenwerking en de werkstructuur van dit SRN. De CD&V-fractie nam dit document zorgvuldig door en kwam tot een aantal onthutsende vaststellingen, waarbij Zelzate zich toch wel een aantal ernstige vragen moet stellen over de bedoelingen van het Provinciebestuur en de Stad Gent.

De tussenkomst van Martin Acke:

"In het verleden heb ik in dit dossier zeer veel tijd geÔnvesteerd omdat het een enorme impact heeft op de leefbaarheid in onze gemeente. Ook de gemeenteraad heeft in het verleden terecht veel tijd uitgetrokken voor de bespreking van het ROM-project in zijn diverse facetten. Ik meen te mogen stellen dat dit steeds een materie is geweest waarin mijn fractie zeer constructief heeft meegewerkt. De debatten verliepen steeds in positieve sfeer en ik ben de meerderheid nog steeds dankbaar dat tal van onze voorstellen in de besluitvorming werden weerhouden.

Precies daarom was ik sterk ontgoocheld bij het doornemen van voorliggende afsprakennota betreffende de samenwerking binnen het Subregionaal Netwerk Gentse Kanaalzone. Wij hebben het zeer moeilijk met dit document waarbij de ROM-stuurgroep de Zelzaatse gemeenteraad een neus zet.

1. Discordanties tussen afsprakennota en het strategisch plan:

De inhoud van de afsprakennota wijkt op diverse punten af van de derde ontwerpversie van het voorstel van strategisch plan voor de Gentse kanaalzone:

a. de taakomschrijvingen stemmen niet overeen (het pre-adviesrecht in het vergunningenbeleid bij bijzondere zwaarwegende projecten valt weg - de inhoudelijke aansturing en controle van het Havenbedrijf Gent valt weg.

b. de samenstelling van de stuurgroep is gewijzigd (uitbreiding met vzw Gentse Havengemeenschap) waardoor de economische tak een grotere greep krijgt op de werking.

c. er is geen sprake meer van werkgroepen binnen het SRN

d. het permanent secretariaat krijgt een coŲrdinerende en beleidsvoorbereidende taak i.p.v. een ondersteunend karakter voor SRO en SRN toegewezen. Dit geldt ook inzake de communicatie met de lokale actoren.

e. de bijzondere bepalingen i.v.m. oprichting en beheer van een structuurfonds en gebiedsenveloppe zijn onttrokken aan deze afsprakennota. In de nota is er ook geen sprake meer van koppeling van de hiertoe op te richten rechtspersoon aan het autonoom Havenbedrijf Gent. Het beheer over de financiŽle middelen vormt nochtans een essentieel luik binnen de werking van het SRN.

2. De afsprakennota wijkt sterk af van de eerder genomen Zelzaatse voorwaardelijke principebeslissing - de voorwaarden worden totaal genegeerd.

Het document wijkt in belangrijke mate af van de tekst die deze gemeenteraad op 11-05-2000 voorwaardelijk principieel heeft goedgekeurd. De auteurs van dit document gingen bovendien op geen enkele voorwaarde, vraag of opmerking van de Zelzaatse gemeenteraad in. Ik vind dit een kaakslag voor de gemeente Zelzate;

a. Er is geen akkoord voor het zich laten bijstaan van de SRO-vertegenwoordiger door een ambtenaar.

b. De adviserende functie van het SRN wordt afgeschaft i.p.v. nader gedetailleerd zoals de gemeenteraad expliciet vroeg. Er is geen enkele verduidelijking van de wijze van communicatie tussen de diverse partners.

c. De gemeentelijke ambtelijke deskundige bijstand in het grensoverschrijdend adviesorgaan is niet gewaarborgd

d. De lijsten met de te verwerven onroerende goederen en prioriteiten hebben wij nog steeds niet kunnen inkijken. De gemeenteraad stelde echter formeel dat de principebeslissing voorwaardelijk is zolang deze lijsten door de gemeenteraad niet worden goedgekeurd.

e. De convenanten voor verwerving van onroerende goederen en voor het sociaal begeleidingsplan zijn nog steeds niet vervolledigd met de vereiste bijdragen. Meer nog: er is binnen deze afsprakennota zelfs geen sprake meer van deze documenten.

f. Er is nog steeds geen duidelijkheid over de vorm van de nieuwe rechtspersoon en de relatie ervan met het Havenbedrijf gab.

g. Dit document garandeert geen Zelzaatse vertegenwoordiging in het Havenbedrijf gab.

h. Er is geen enkele specificatie of concretisering opgenomen inzake communicatie met de lokale actoren en bevolking. Sterker nog: de verantwoordelijkheid hiervan werd van het SRN naar het permanent secretariaat overgeheveld.

i. Er is nog steeds geen verduidelijking over welke besturen grenzend aan het zeehavengebied (bijv. Wachtebeke) men zal betrekken in SRO en SRN.

j. De financiŽle verdeelsleutel blijft voorzien dat Zelzate als basisbijdrage voor de werking van het SRN evenveel betaalt dan Gent en Evergem, namelijk 500.000 BEF. Dit is niet evenredig met de financiŽle draagkracht van stad of gemeente.

3. Onvoldoende inspraak voor bevolking en belangengroepen

De CD&V-fractie blijft het ook vooral moeilijk hebben met de vage omschrijving inzake participatie van en communicatie met de inwoners en lokale belangengroepen. Daarom blijven wij aandringen dat er in het SRN minstens 3 i.p.v. 2 afgevaardigden komen voor de erkende vakbonden (christelijke, socialistische en liberale strekking), en de lokale bewonersgroepen (Gent, Evergem en Zelzate). Wat mij betreft kan dit ook voor het bedrijfsleven en de lokale milieugroepen. De grote belangstelling voor de hoorzitting in Klein Rusland bewijst dat de mensen bekommerd zijn om hun wijk. Het is voor ons dan ook essentieel dat de bevolking van Zelzate een vertegenwoordiger krijgt in het SRN.

Besluit:

In plaats zich te houden aan het initieel aangegeven globaal organisatiemodel detecteer ik in de overgang van het ROM-project naar het SRO/SRN meer en meer een stapsgewijze evolutie in de richting waarvoor ik deze gemeenteraad reeds vroeger waarschuwde: een totale dominantie van de Provincie en de stad Gent, waarbij Zelzate en Evergem gewoon mogen toekijken en Wachtebeke zelfs nog niet als gesprekspartner wordt beschouwd. Eerst worden een aantal belangrijke uitvoeringsbeslissingen genomen zoals de oprichting van het autonoom Havenbedrijf en de afbakening van het Havengebied, pas dan gaat men over tot de oprichting van het SRN, nog later de uitvoeringsvennootschap die zich zal ontfermen over de concrete acties. Het lijkt op sommige punten de omgekeerde wereld wel.

Vorig jaar heeft de CVP-fractie de principeovereenkomst voor oprichting van het SRN samen met de meerderheid voorwaardelijk goedgekeurd. Na mijn uiteenzetting kan de gemeenteraad wellicht begrijpen dat de CD&V-fractie de afsprakennota vandaag met de beste wil van de wereld niet kan goedkeuren. Zelzate moet in deze eerst als volwaardige partner worden beschouwd en niet als marionet van Gent."

3. Zandmiljoenpoten - overeenkomst met RUG

De miljoenpoten blijven de politieke agenda van Zelzate beÔnvloeden. 
   
                                     Zie voor meer informatie miljoenpotenplaag in Klein-Rusland.

De gemeente wenst met de Rijksuniversiteit Gent (Prof. J. Mertens) een overeenkomst aan te gaan in verband met een project van wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening met als doel de beheersing van dit probleem. Via een densiteitsschatting en activiteitsbepaling van de beestjes wil men een actieplan opstellen tot reductie/voorkoming van de hinder die de buren hiervan ondervinden.

Eind juni moet het eindrapport klaar zijn. Concrete maatregelen (bijv. chemicaliŽn, gootjes,...) worden verwacht in de loop van de maand mei, juist vůůr het begin van de trek van de miljoenpoten.

Deze overeenkomst voorziet in een gemeentelijke tegemoetkoming van 2 miljoen BEF of  49.578,71 Ä als loonkosten voor een post-doctoraal onderzoeker. De overige kosten van het onderzoek moeten eveneens door de gemeente worden gedragen.

4. IDM - statutenwijziging

De Intercommunale Durme-Moervaart die instaat voor de afvalverwerking van onze gemeente, dient over te gaan tot een statutenwijziging ingevolge de invoering van de euro.

Zelzate beschikt in IDM over 3.289 van de 21.706 aandelen, of  81.532,18 van het totaal van 538.077,68 Ä  (ong. 15%).

5. Waterleidingnet - vervangen loden aansluitingen

Een flink deel van de drinkwateraansluitingen in Zelzate gebeurt nog via loden buizen. Aansluitingen van voor 19971 werden nagenoeg alle in lood gelegd en pas vanaf 1980 werd dit materiaal totaal geweerd. Aangezien lood een negatieve invloed heeft op de gezondheid zullen op termijn alle aansluitingen worden vervangen door PVC. Wegens de hoge kost (circa 768,00 Ä of 31.000 BEF per aansluiting) kan dit slechts geleidelijk gebeuren. 

De gemeenteraad voorziet in eerste instantie 121 aansluitingen in de Burg. J. Chalmetlaan, 21 in de Franz-Wittoucklaan en 19 in de Leegstraat. In een latere fase worden op het Pierets De Colvenaerplein 18 aansluitingen vernieuwd. Deze werken zullen worden uitgevoerd gelijktijdig met de geplande wegen- en rioleringswerken in deze straten. De totaalkost hiervan bedraagt ongeveer 136.334,00 Ä of 5,5 MBEF.

                                        Zie voor meer informatie geplande wegen- en rioleringswerken.

6. Onderwijs - lestijdenpakket

Op 1 februari 2001 waren voor het gemeentelijk onderwijs 129 kleuters ingeschreven (73 in de Caluslaan en 56 in Wittouck). Dit geeft uiteindelijk recht op het inrichten van 158 lesuren, waarvan 1 wordt getransfereerd naar het lager onderwijs. Dit geeft aanleiding tot 6 voltijdse ambten en 13 restlestijden. Bijkomend worden nog 6 u bewegingsopvoeding, 6 u zorgverbreding en 11 u kinderverzorging ingericht.

In de lagere school in de Caluslaan waren op 1 februari 2001 117 leerlingen ingeschreven, waardoor men 155 lesuren mag inrichten, vermeerderd met 1 getransfereerd uur van het kleuteronderwijs. Er komen 6 voltijdse ambten + 12 lestijden lichamelijke opvoeding. Op basis van de keuzes van de leerlingen kunnen 8 u Rooms-Katholieke godsdienst, 8 lestijden niet-confessionele zedenleer en bijkomend 4 u Protestantse godsdienst worden gegeven. 

Gezien het totaal aantal leerlingen van de Zelzaatse gemeenteschool hoger is dan 180 wordt een ambt van directeur buiten het lessenpakket toegekend.

7. Onderwijs - verlofregeling

De vakantiedagen worden vastgelegd voor het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2001-2002:

  • Start van de lessen: 3 september 2001;

  • Herfstvakantie: van 29 oktober t.e.m. 4 november 2001;

  • Kerstvakantie: 24 december 2001 tot 6 januari 2002;

  • Krokusvakantie: 11 februari t.e.m. 17 februari 2002;

  • Paasvakantie: van 1 april t.e.m. 14 april 2002;

  • Dag van de Arbeid: 1 mei 2002;

  • Hemelvaart: 9 mei t.e.m. 12 mei 2002;

  • Pinkstermaandag: 20 mei 2002;

  • Facultatieve dagen: 17 mei en 3 juni 2002;

8. Onderwijs - openstelling betrekking administratieve hulp

Voor de periode van 1 september 2001 tot 30 juni 2002 wordt voor extra administratieve hulp een betrekking voorzien van 19,5 u/week. Voor de periode van 1 juli tot 31 augustus wordt een betrekking van 9,5 u per week voorzien.

9. Naamsverandering stukje Kasteelstraat in Kasteeldreef

De gemeenteraad van 5 juni 2001 stemde, op voorstel van wijlen Gilbert Zenner, in met de straatnaamwijziging van het stuk Kasteelstraat ten westen van de N49-Expresweg naar Kasteeldreef. De Provinciale bevoegde adviescommissie gaf echter ongunstig advies omdat de nieuwe straatnaam gelijkluidend is met de oude, waardoor adresverwarring zou kunnen ontstaan met risico op nefaste tijdvertraging bij noodoproepen. Dit advies is bindend.

De gemeenteraad zal de procedure tot straatnaamwijziging overdoen met het voorstel "Ter Looverendreef".

10. Straatnaamgeving - Marguerite Ottestraat

In het verlengde van de Debbautshoekstraat werd ter ontsluiting van 22 nieuw opgerichte woningen een nieuwe straat aangelegd. Aan deze weg wordt de naam "Marguerite Ottestraat" toegekend. Deze in 1919 geboren dame overleed in 2000 en genoot in Zelzate bekendheid als gemeentelijke bibliothecaresse.

11. Toelagereglement voor incontinentiepatiŽnten, dialyse-patiŽnten, WIGW's, gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar, gerechtigden op bestaansminimum en personen die steun ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste worden genomen door de federale staat en gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag behouden

Een eerste versie van dergelijk toelagereglement werd op de gemeenteraad van 5 juni voorgelegd door het schepencollege. CVP-fractieleider Martin Acke wees de gemeenteraad toen op de zware financiŽle gevolgen van de Diftar-belasting op een aantal gezinnen. Zo worden incontinente personen zeer zwaar aangepakt. Deze personen zijn immers permanent aangewezen op het gebruik van luiers die met het dure restafval moeten worden verwijderd. De meerkost kan, afhankelijk van het geval, gerust oplopen tot 9.000 frank per jaar. Hetzelfde, weliswaar in mindere mate vanwege het formaat, geldt voor gezinnen met kleine kinderen, waar de meerkost geschat wordt op zowat 3.000 frank per kind. De jaarlijkse toelage van 24,79 Ä of 1.000 BEF die het college voorstelde was een lachertje vergeleken met de duizenden franken extra kosten. Na een zware discussie kon de CVP de SP er duidelijk van overtuigen af te stappen van dit onfaire toelagereglement. Het reglement werd teruggetrokken en komt nu terug op de agenda.

In het voorstel van het college wordt nog geen concreet bedrag voor tussenkomst vermeld. Wel worden volgende categorieŽn gerechtigden vooropgesteld: personen die lijden aan een chronische incontinentie, gezinnen met kinderen die jonger zijn dan 3 jaar,

De CD&V-fractie raadt het schepencollege aan vooral voor de incontinentiepatiŽnten en de gezinnen met kleine kinderen met een serieuze financiŽle tegemoetkoming op de proppen te komen. Het zijn immers vooral deze personen die door het Diftar-systeem onaanvaarbaar streng worden getroffen.

12. Strategisch plan Kanaalzone

De derde ontwerpversie (maart 2001) van het voorstel van Strategisch Plan Gentse Kanaalzone met de welluidende naam "Welvarende kanaalzone" werd de gemeenteraad reeds op 3 april 2001 ter bespreking voorgelegd. Nu wordt gevraagd het formeel goed te keuren. 

                                        Zie voor meer informatie bespreking ontwerpnota ROM-project.

Aan het document werd echter intussen geen letter gewijzigd, niettegenstaande de diverse opmerkingen van de Zelzaatse gemeenteraad. Inspraak van Zelzate? No way! Ook hier moet Zelzate zich een aantal ernstige vragen stellen over de bedoelingen van het Provinciebestuur en de Stad Gent (zie ook punt 2 van de agenda).

13. Mobiliteitsconvenant - wijziging samenstelling gemeentelijke begeleidingscommissie

Burgemeester Schenkels blies op 7 december van vorig jaar de werking van de gemeentelijke begeleidingscommissie op. Aangezien de door het studiebureau gelanceerde ideeŽn en voorstellen niet overeenkwamen met zijn persoonlijk gedacht, vond hij er niet beter op dan in volle vergadering het studiebureau hiervoor de mantel uit te vegen en de vergadering naar huis te sturen.

Nu stelt de burgemeester dat op de vergaderingen van de gemeentelijke begeleidingscommissie is gebleken dat de samenstelling te omvangrijk is om optimaal als overlegforum te kunnen functioneren. Hij wil voortaan nog enkel met de Vlaamse ambtenaars, de lokale politie ťn de afgevaardigde van het studiebureau rond tafel zitten. Begrijpe wie begrijpe kan. De geÔnteresseerde gemeenteraadsleden, inwoners en gemeentelijke belangengroepen worden blijkbaar geweerd omwille van fouten van het studiebureau. 

14. Gemeentelijk verbroederingscomitť - subsidiereglement

Pro memorie.

15. Aanbrengen zebrapadverlichting ter hoogte van de scholen

Pro memorie.

16. Tobintaks

Pro memorie.

17. Gebruik gemeentelijk wapenschild

Pro memorie.

18. Aanleg voertuigensluis tussen Grijphoek en Forelstraat (agendapunt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke)

Pro memorie.

II. GEHEIME ZITTING

1. Brandweerpersoneel - ontslagen

Pro memorie.

2. Brandweerpersoneel - indienstnemingen

Pro memorie.

3. Boekhouder - verlenging proefperiode

Pro memorie.

4. Onderwijs - tijdelijke benoemingen

Pro memorie.

5. Onderwijs - uren administratieve ondersteuning

Pro memorie.

6. Verhoging schepenwedde

Pro memorie.

7. VZW Watersportvereniging Zelzate - wijziging vertegenwoordiging

Pro memorie.

8. VZW Zelzaatse Sportinstellingen - wijziging vertegenwoordiging

Pro memorie.

9. Machtiging rechtszaken

Pro memorie.

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014