Gemeenteraad 06-09-2001

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Home Up Next                    22-10-2001  

 

I. OPENBARE ZITTING

vervolg van de agenda van de gemeenteraadszitting van 4 september 2001
21. Basisakte verkoop KMO-zone Molenstukken

Er was onenigheid binnen de meerderheid over dit punt. De VLD was al op 4 september zinnens op te stappen, waarop de gemeenteraad besliste op vraag van de burgemeester de behandeling van dit punt uit te stellen tot deze zitting. Bijkomend overleg heeft blijkbaar niet voor verzoening gezorgd. De SP voelt zich uiteraard sterk met de ZOW'ers in alliantie. 

Het schepencollege stelde voor artikel 2 van de bijzondere voorwaarden van de basisakte voor verkoop van KMO-grond in BPA-Molenstukken op te heffen. Dit artikel specifieert ondermeer dat handel in textiel, schoeisel of voeding, dit alles in de meest ruime zin van het woord en de uitbating van een danszaal of discotheek in die zone verboden is.

Zie voor meer informatie de basisakte dd. 23-01-1995

Tussenkomst van CVP-fractieleider Martin Acke

Het schepencollege stelt voor artikel 2 van de bijzondere voorwaarden van de basisakte voor verkoop van KMO-grond in BPA-Molenstukken op te heffen. Dit artikel specifieert ondermeer dat handel in textiel, schoeisel of voeding, dit alles in de meest ruime zin van het woord en de uitbating van een danszaal of discotheek in die zone verboden is.

We kunnen ons de vraag stellen wat het schepencollege met deze opheffing beoogt. De motivatie uit het ontwerpbesluit stelt dat het verbod bestaande en eventuele nieuwe exploitanten hindert in hun mogelijke expansie. Er wordt evenwel niet bij vermeld over welke zaken het gaat, alhoewel we wel een vermoeden hebben gezien de aan gang zijnde bouwwerken in de MaÔsstraat.

1. Bescherming commerciŽle centra en kleine middenstand

De bijzondere voorwaarden kwamen er destijds om de kleine middenstand en het commerciŽle centrum van Zelzate te beschermen. De CVP-fractie was in 1995 met de beperkende maatregelen akkoord omdat daardoor de commerciŽle centra van Zelzate en de kleine middenstand werden beschermd. Verlaat de meerderheid vandaag deze visie? De CVP-fractie heeft het hiermee moeilijk.

2. Ongeoorloofde discriminatie en favorisme

Daarnaast creŽrt u door deze maatregel een ernstige discriminiatie tussen de plaatselijke zaken. Bekijken we de daar gevestigde zaken, dan kunnen we vier soorten onderscheiden:

- zaken die met alles prima in regel zijn
- zaken die in het verleden een officiŽle afwijking op het reglement bekwamen
- zaken die eigenlijk in overtreding zijn maar waar dit door het college gedoogd wordt
- nieuwe zaken die nu voor alle activiteiten officieel carte blanche krijgen.

Dit betekent dat voor dezelfde gemeentelijke bouwgrond (en kostprijs) de ťne zaakvoerder veel meer faciliteiten krijgt dan de andere. Een gemeentebestuur kan zich dergelijk favorisme niet permitteren. Het is juist door dergelijk gepaling dat ons SP-VLD-college er steeds in slaagt zich in de moeilijkheden te werken. Regels moeten door iedereen gerespecteerd worden.. dit houdt men het langst vol.

3. Gebrek aan consequentie

Het gemeentebestuur heeft in het verleden wellicht een aantal zaken in hun expantieplannen geremd omdat zij zij textiel, schoeisel of voeding wilden verkopen en daardoor geen aanspraak konden maken op grond. Nu gebruikt u precies datzelfde argument om het wel toe te laten. U bent dus helemaal niet consequent. Nochtans heeft het college vrij recent, bij de verkoopsonderhandelingen van de voormalige zaak "De Hermelijn", steeds officieel benadrukt dat de voorwaarden van de basisakte moesten gerespecteerd worden (zie collegeverslagen van 29-6-1999 en 27-6-2000). Hierbij heeft u wellicht potentiŽle kopers afgeschrikt en nu laat u anderen wel toe om hetzelfde te doen. Dit is ontoelaatbaar.

4. Risico op ongewenste activiteiten

U wil vandaag bovendien elke beperking schrappen, zodat er binnenkort ook bijvoorbeeld een dancing kan opgericht worden. Hoe gaat u die tegenhouden? Ik hoor de burgemeester al antwoorden dat hij veiligheidsredenen zal inroepen zoals hij gedaan heeft om de komst van een LIDL in Zelzate-West tegen te houden. Waar gaan we naartoe in deze gemeente?

5. Overtrad het schepencollege de gemeentewet???

Tot slot is er nog een belangrijk aspect. De eigenaars van de gronden liggen via hun notariŽle aankoopakte gebonden aan de vroegere beperkingen. Een nieuwe handelszaak die het College blijkbaar wenst te favoriseren, is momenteel in oprichting. Ik veronderstel dat hiervoor door het College een bouwvergunning werd verleend. De grond moet dus de facto al verkocht en de koopakte verleden zijn... conform met de basisakte van 23-01-1995 en dus onderworpen aan de beperkingen van 1995. Zoniet zal ik het Schepencollege aanklagen dat het zijn boekje te buiten is gegaan en de beslissing van de gemeenteraad van 1995 niet heeft uitgevoerd.

Ik vraag elk gemeenteraadslid hier aan tafel consequent te zijn en de bestaande beperkingen in de basisovereenkomst te handhaven in plaats van te schrappen zoals het college vraagt. Onze handelscentra en de kleine middenstander zullen u hiervoor dankbaar zijn.

De burgemeester vroeg zich af wie wij dan wel waren om bepaalde handelsactiviteiten te verbieden. Hij beweerde bovendien dat alle bedrijven in die zone in overtreding waren: Sportwinkel Ingels verkoopt kledij, Motoshop Verburgh verkoopt motorpakken, het Fitnesscentrum heeft een bar, aan Flanders Electro wordt een cafťtaria uitgebaat,... Aan wie zou een diepvrieszaak concurrentie doen? John Schenkels dreigde dat het enig alternatief was dat de bedrijven die in overtreding waren zouden beboet worden met een miljoenenbedrag zoals voorzien in de basisakte. Wat mijn commentaar bij de verkoopsprocedure betreft rammelde hij wat zinsloos gezwets af en zij dat ik de zaak dan maar moest aanklagen (wat trouwens ook zal gebeuren!).

De CVP liet zich echter niet intimideren door te stellen dat de CVP-gemeenteraadsleden niet verantwoordelijk konden worden gesteld voor het lakse optreden van het SP-VLD-schepencollege gedurende al die jaren. Het zijn zij die de toestand lieten aanmodderen tot wat het vandaag is. De CVP-fractie stemde dan ook tegen deze middenstandsonvriendelijke maatregel. De SP-ZOW-alliantie stemde voor de wijziging van het reglement; de VLD-fractie verliet de vergadering bij de stemming voor dit punt. 

25. Jeugdwerkbeleidsplan 1999-2001 - werkingsverslag 2001

Het werkingsverslag beschrijft de wijze waarop het college het jeugdwerkbeleidsplan in het voorbije jaar heeft uitgevoerd. 

De voornaamste negatieve commentaren van de oppositie situeerden zich rond de uitbating en werking van het jeugdontmoetingscentrum 'Kiepietiezie". De nieuwe schepen van jeugd, SP'er Paul Tollenaere beloofde beterschap.

26. Aankoop brandweermateriaal met en zonder financiŽle rijkshulp
- Aankoop van 15 brandweerjassen en 15 brandweerhelmen met 75% staatstussenkomst: kostprijs 410.000 BEF.
- Aankoop van 15 brandweeroveralls en 15 paar brandweerlaarzen zonder staatstussenkomst: kostprijs 16.000 BEF.
27. Veiligheidscharter - kennisgeving

Het veiligheidscharter is een voorlopig document dat geldig is tot op 1 januari 2002 de eenheidspolitie in werking treedt. Om die reden waren de commentaren vanuit de gemeenteraad vrij beperkt.

Toch wees Martin Acke op het feit dat er geen engagementen waren opgenomen inzake de minimum-aanrijtijd voor de politiediensten. De burgemeester erkende dat er momenteel organisatorische problemen zijn die tot zekere vertragingen kunnen leiden. Hieraan wordt gewerkt. Daarnaast vroeg de CVP-fractieleider bij de verdere onderhandelingen met ex-Gemeentepolitie en ex-Rijkswacht te streven naar gelijke openingsuren van de loketten binnen de zone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate, en dan toch minstens binnen dezelfde gemeente.

28. Begrotingswijziging 2001

Overzicht van de opvallende wijzigingen van de gewone dienst (> 200.000 BEF).
De belangrijkste bedragen worden in vet afgedrukt.

Gewone Uitgaven:

 • eurominikits + maaltijdcheques personeel: + 963 kBEF

 • aankoop kledij brandweer: + 560 kBEF

 • herstellingen gesofisticeerd brandweermateriaal: + 430 kBEF

 • opleiding bestuurders vorkheftruck en bandenkraan: + 230 kBEF

 • uit te voeren wegmarkeringen: + 300 kBEF

 • onroerende voorheffing leasing zwembad: + 343 kBEF

 • toelage vzw Zelzaatse Sportinstellingen: + 1 MBEF

 • tussenkomst gemeente in intrestlast gewaarborgde lening Jachthaven: + 200 kBEF

 • arbeidsongevallenverzekering personeel bibliotheek: + 260 kBEF

 • extra-toelage OCMW (maaltijdcheques personeel): + 1,9 MBEF

 • werkingskosten ontsmetting en openbare reiniging (miljoenpoten en MKZ): + 385 kBEF

 • aankoop compostvaten en PMD-zakken: + 325 kBEF

 • prestaties inzake huisvuil: + 880 kBEF

 • opmetingskosten Lappersfort, Molenstukken en Notelaarstraat: + 250 kBEF

Gewone Ontvangsten:

 • eigen aandeel personeel in maaltijdcheques: + 200 kBEF

 • belasting banken zit voortaan in belasting bedrijven: - 458 kBEF

 • belasting vennootschappen wordt vervangen door belasting bedrijven: + 1 MBEF

 • federale toelage voor de politie: + 1,7 MBEF

 • subsidie ministerie voor aankoop brandweerkledij: + 308 kBEF

 • extra toeganggelden voor verjaardagzwemmen: + 240 kBEF

 • terugvordering onroerende voorheffing leasing zwembad: + 343 kBEF

 • meerwaarde opbrengst verkoop Telenet-aandelen: + 10,6 MBEF

In totaal verhogen voor het eigen dienstjaar de geraamde ontvangsten met 14,3 MBEF en verhogen de uitgaven met 10,9 MF. Rekening houdend met een verslechtering van de resultaten van de vorige dienstjaren met 363 kBEF stijgt het geraamd algemeen begrotingsresultaat 2001 van 12,7 naar 16 MBEF.

Overzicht van de opvallende wijzigingen van de buitengewone dienst (> 1,5 MBEF). 
De belangrijkste bedragen worden in vet afgedrukt.

Buitengewone Uitgaven:

 • herinrichting lokettenzaal gemeentehuis: + 900 kBEF

 • aankoop software en hardware GIS-stedenbouw: + 1 MBEF

 • buitenaanleg nieuw politiekantoor: + 500 kBEF

 • nieuw oproepsysteem brandweerdienst: + 3 MBEF

 • ereloon wegenwerken Burg. J. Chalmetlaan: + 6 MBEF

 • beperking budget renovatie Havenlaan tot enkel kosten ereloon: - 2,2 MBEF

 • buitengewoon herstel voetpaden - fase 5: + 1 MBEF

 • buitengewoon herstel diverse straten: + 2,75 MBEF

 • ontwerpkosten voor herinrichting Groenplein: + 900 kBEF

 • zebra-padverlichtingen aan scholen: + 1,45 MBEF

 • buitengewone toelage aan Jachthaven wordt vervangen door gewaarborgde lening: - 10 MBEF

 • contract met RUG voor bestrijding miljoenpoten: + 500 kBEF

 • subregionaal overlegorgaan kanaalzone: + 500 kBEF

 • Regensea-project (bverkeerssituatieonderzoek): + 500 kBEF

Buitengewone Ontvangsten:

 • verhoging leningenpakket voor bovenstaande uitgaven: + 1,4 MBEF

 • niet-verkoop gronden voormalige school Klein Rusland (gratis overdracht aan OCMW): - 1,6 MBEF

 • niet-verkoop gebouwen voormalige gemeenteschool Klein-Rusland: -1,6 MBEF

 • toelage fietspad Burg. J. Chalmetlaan: + 2,3 MBEF

 • subsidie Regensea-project: + 500 kBEF

In totaal verhogen de geraamde ontvangsten voor het eigen dienstjaar met 1 MBEF en verhogen de uitgaven met 7,5 MF. Rekening houdend met de resultaten van de vorige dienstjaren (21,3 MBEF hoger) daalt het geraamd algemeen begrotingsresultaat 2001 van 29,6 naar 26,7 MBEF. De burgemeester stelde de gemeenteraad echter nog een aantal last-minute-wijzigingen voor die bovenstaande cijfers wellicht licht kunnen beÔnvloeden.

Verrassend was het voorlezen door VLD'er Charles Reynhout van een brief van de vzw Zelzaatse Sportinstellingen aan het Schepencollege waarin gewezen werd op het probleem dat de vzw onvoldoende middelen heeft om rond te komen. Zelfs het personeel zou niet kunnen worden betaald. Er zou een tekort zijn van 4 miljoen BEF, terwijl de begrotingswijziging maar 1 MBEF extra voorziet. Anderzijds zou de burgemeester aan de leden van de Raad van Bestuur beloofd hebben om voortaan per vergadering 3.000 BEF zitpenningen uit te betalen. 

Deze mededeling ontlokte aan CVP-fractieleider Martin Acke de opmerking dat de burgemeester of het schepencollege blijkbaar belangrijke documenten achterhoudt voor de gemeenteraadsleden zodat de begrotingsbespreking niet correct kan gebeuren. De burgemeester beweerde dat dit geen officiŽle brief was. Maar zoals we al meerdere keren ondervonden is hij van de eerste leugen niet gebarsten. Martin Acke zal dit dreigend tekort inde vzw in elk geval verder onderzoeken. We kunnen ons echter afvragen waarom de VLD-fractie toch de begrotingswijziging heeft goedgekeurd, goed wetende dat er voor de vzw Sportinstellingen 3 MBEF te weinig is begroot!

29a. Retributiereglement op de inzameling van bruin- en witgoed op het containerpark en de huis-aan-huisinzameling van grof vuil en bruin- en witgoed - wijziging

Met de betreffende sector is een overeenkomst bereikt voor terugname en verwerking van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), het zogenaamde wit- en bruingoed. Daartoe werd de organisatie RECUPEL opgericht die vanaf 1 juli 2001 voor inzameling zorgt van de apparaten.

Gevolg hiervan is dat de retributie op de inzameling van wit- en bruingoed op het containerpark en de huis-aan-huisophaling van grof vuil en bruin- en witgoed vanaf heden wordt opgeheven. 

Pariculieren kunnen met deze apparaten terecht op het gemeentelijk containerpark, eindverkopers worden hiervoor doorverwezen naar het Regionaal Overslagstation te Lokeren.

Zie voor meer informatie reglement dd 06-09-2001

29b. Retributiereglement op het storten van afval door KMO's en ZO's op het containerpark - aanpassing

Als gevolg van bovenstaande overeenkomst kunnen KMO's en ZO's niet meer terecht met afgedankte elektrische en elektronische apparaten op het Zelzaatse containerpark, maar worden doorverwezen naar het

Zie voor meer informatie  reglement dd 06-09-2001

30. Contante belasting op de aansluitingswerken op het openbaar rioolnet - hernieuwing

Op 14 mei 1997 werd in Zelzate een belasting ingevoerd op de aansluitingswerken op het openbaar rioolnet. Daarbij werd bepaald dat de algehele kosten van de werken voor aansluiting op het rioleringsnet worden verhaald op de eigenaar van de eigendom. In de praktijk is deze belasting, die kan oplopen tot ettelijke tienduizenden franken, echter nooit effectief geboekt geweest op betreffende artikel in de begroting. Op de vraag van Martin Acke waar deze belastingontvangsten in de begroting werden ingeschreven kwam van de burgemeester geen duidelijk antwoord.

Deze belasting verliep eind 2000 en wordt nu terug ingevoerd door de meerderheid, niettegenstaande de SP in haar verkiezingsprogramma afschaffing beloofde. De reden hiervan is dat bij afschaffing vandaag, de vroegere belastingbetalers die opteerden voor 10-jaarlijkse aflossing allen het al betaalde deel tot op heden zouden moeten terugkrijgen. Dit bedrag kan serieus oplopen en is onmogelijk te dragen voor de gemeentekas.

De CVP-fractie kan zich akkoord verklaren met een terugvordering van de aansluitkosten op de riolering, doch niet voor het algehele totaal der uitgevoerde kosten, zoals voorzien in het reglement. Een inwoner heeft immers geen vat op de aard en staat van de openbare weg en kan slechts verantwoordelijk worden gesteld tot aan de perceelsgrens van zijn eigendom. Aangezien dergelijke werken al vlug tot een paar tienduizenden franken kunnen oplopen, stelt de CVP-fractie voor een gemiddelde eenheidsprijs te bepalen en die te laten betalen door de inwoner.

De meerderheid wilde echter niet ingaan op dit CVP-voorstel, zodat de fractie tegen de hernieuwing van deze belasting stemde.

31. Algemene gemeentebelasting op de bedrijven

De adjunct-auditeur van de Raad van State oordeelde in het verslag van 14 juli 2000 dat de invoering van het Zelzaatse belastingreglement op bepaalde categoriŽn van vennootschappen, de zgn. vennootschapsbelasting, dient te worden vernietigd. Een 40-tal bedrijven tekende bezwaar aan tegen deze belasting. Een definitieve uitspraak van de Raad van State is er nog niet, maar doorgaans wordt het advies van de auditeur gevolgd. Het schepencollege ziet de bui al hangen en wenst voor 2001 en aangepast belastingreglement in te voeren.

De auditeur van de Raad van State was van oordeel dat het gelijkheidsbeginsel werd geschonden doordat in het vroegere belastingreglement geen objectieve criteria worden aangevoerd om een onderscheid te maken tussen een vennootschap, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, en een natuurlijke persoon die een bedrijfsactiviteit uitoefent op het grondgebied van de gemeente. De door de gemeente Zelzate aangevoerde motieven voor de invoering van de vennootschapsbelasting waren dat een vennootschap een grotere entiteit of omvang (en derhalve meer hinder en gebruik van de gemeentelijke infrastructuur) veronderstelt en dat natuurlijke personen reeds bijdragen in de kosten in het kader van de aanvullende personenbelasting (wat niet het geval is voor een vennootschap). Met de voorziene forfaitaire basisbelasting en twee aanvullende belastingen op basis van kadastraal inkomen en hinderlijkheidsklasse is deze gewenste selectiviteit echter volgens de auditeur niet objectief en redelijk te verantwoorden en dus strijdig met het gelijkheidsbeginsel.

Het college vroeg de gemeenteraad een aangepast reglement goed te keuren dat dezelfde tarieven uit het reglement van vorig jaar handhaaft, doch uitgebreid naar alle natuurlijke en rechtspersonen die als hoofd- of bijkomende activiteit, hoe miniem ook, op het grondgebied van Zelzate een nijverheids-, landbouw- of handelsbedrijf exploiteren, een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitvoeren of instaan voor het beheer van gelden, patrimonium en/of verzekeringen. Ook gepensioneerden die bijkomend een van deze activiteiten uitoefenen zouden voortaan aan de belasting (minimaal 8.000 BEF) onderworpenzijn. De burgemeester stelde voor 2001 een meerontvangst van 1 MBEF voor deze belasting in het vooruitzicht. Dit bedrag lijkt ons echter totaal uit de lucht gegrepen, aangezien het nieuwe reglement wellicht 200 ŗ 300 extra belastingplichtigen zal treffen.

Martin Acke haalde in zijn tussenkomst namens de CVP-fractie sterk uit naar dit voorstel:

De CVP onderschrijft het principe dat in een maatschappij de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Toch zal de CVP-fractie tegen de wijze stemmen waarop de Zelzaatse SP-VLD-meerderheid alle bedrijvigheid (ook ťťnmansbedrijven, vrije beroepen, landbouwers, gepensioneerde bijverdieners,...) in Zelzate wil belasten met een bedrag van minimum 8.000 frank, oplopend tot een paar miljoen.

Bij het heffen van deze belasting kan in de eerste plaats worden gevreesd dat dit onrechtstreeks invloed zal hebben op de tewerkstelling in onze gemeente. De zaken en bedrijven kunnen maar gezond blijven en dus maximaal personeel aan het werk houden wanneer zij voldoende winst maken. De economische sector heeft het in Zelzate al moeilijk genoeg en moet gestimuleerd in plaats van tegengewerkt worden.

Deze belasting slaat op deze keer wel op de ganse lokale economische bedrijvigheid, om tegemoet te komen aan het standpunt van de Raad van State, maar zij blijft discriminerend.

De toegepaste criteria zijn immers onverantwoord in functie van het doel van de belasting. Het college gaat er immers vanuit dat de combinatie van het kadastraal inkomen en de hinderlijkheidsklasse evenredig zijn met de mate waarin een bedrijf voor hinder zorgt en gebruik maakt van de gemeentelijke infrastructuur. Dit klopt slechts ten dele. Zaken worden bijvoorbeeld door hun ligging op de Markt en het Groenplein extra benadeeld vanwege de hoge huurprijzen, het hoge kadastraal inkomen en dus extra-hoge belasting.

Er zijn daarnaast ongetwijfeld zaken of bedrijven met weinig personeel die op beperkte oppervlakte een hoge winst kunnen maken, maar anderzijds ook bedrijven met veel personeel en veel benodigde ruimte die slechts beperkte winsten kunnen realiseren. Ook hier blijkt het kadastraal inkomen een onevenredig penaliserende factor, en dan nog vooral voor de tewerkstellende sector.

Tot slot houdt het ontwerp van belastingen rekening met verschillende criteria: kadastraal inkomen en klasse van hinderlijkheid. Dit heeft bij een gemeentebelasting al meermaals op verzet gestuit bij de hogere overheid.

Het schepencollege past het reglement aan om tegemoet te komen aan de reden waarom de Raad van State het nietig acht. De auditeur had echter genoeg aan het eerste verweermiddel van de klachtindieners om de zaak al gegrond te vinden. Ons college zou zich echter beter ook eens buigen over de andere middelen die werden aangevoerd om deze belasting te bestrijden. Zoniet hebben ze binnen een paar jaar terug een vernietiging van de Raad van State aan hun been.

Een flink aantal raadsleden rond de vergadertafel bleek niet ongevoelig voor de argumenten van Martin Acke. Ook de burgemeester was blijkbaar onder de indruk van de tussenkomst in die zin dat hij een schorsing vroeg van de gemeenteraad voor overleg met zijn schepencollege. Nadien werden ook de meerderheidsraadsleden bij de burgemeester geroepen voor hun steminstructie. 

Met een technische kunstgreep, die elke verbeelding tart en wellicht enkel in Zelzate mogelijk is, liet burgemeester Schenkels de wijziging van de belasting van de agenda afvoeren met als voorwaarde dat het reglement van de vorige jaren, mits een wijziging van het basisbedrag van 8.000 naar 8.001 BEF, als bijkomend punt op de agenda werd toegevoegd. Zijn motivatie: men heeft de mond vol over de autonomie van de gemeente... wel ze moeten ginder in Brussel maar eens leren dat wij ons niet zo maar neerleggen bij hun beslissingen.  

Alle SP-ZOW-VLD-raadsleden knikten tevreden, volmondig gesteund door de 2 PVDA'ers die per definitie vinden dat de "rijke, kapitalistische" neringdoeners extra belast moeten worden. Ook het oude reglement werd op die wijze met verpletterende meerderheid goedgekeurd: enkel de twee CVP'ers stemden tegen. Zeer raar... als we bedenken dat de ZOW de voorbije vier jaren absoluut tegenstander was van deze belasting. 

Deze gang van zaken ontlokte Martin Acke de uitspraak "Burgemeester, u beoogt met deze belachelijke beslisssing enkel veel show maar gelijktijdig maakt u het opperste gerechtshof van ons land belachelijk." Onze (?) burgervader kickte echter al op de perscommentaar die hij met deze actie ongetwijfeld zal halen. Arm Zelzate.

32. Belasting op bank- en daarmee gelijkgestelde inrichtingen - opheffing

Het initieel voorgestelde nieuwe belastingreglement op de bedrijven trof ook alle natuurlijke en rechtspersonen die instaan voor het beheer van gelden, patrimonium en/of verzekeringen. Dus ook de bank- en daarmee gelijkgestelde inrichtingen. Teneinde dubbele belasting voor dezelfde activiteit te vermijden stelde het college de gemeenteraad voor deze belasting af te schaffen.

Wegens de bocht van 180 graden die de meerderheid nam bij de beslissing van vorig agendapunt wilden zij de gemeentelijke financiŽn toch vrijwaren door de belasting op de banken dan toch te behouden. Ook daartoe paste de burgemeester de kunstgreep toe om het voorliggende agendapunt te laten afvoeren en het behoud te laten stemmen. Daarmee blijft de belasting gehandhaafd.

Zie voor meer informatie het reglement dd. 29-03-2001

33. Belasting op de tweede verblijven - motivatie van de huurder/gebruiker als belastingsplichtige

De provinciegouverneur wees het gemeentebestuur op het feit dat in een ministeriŽle omzendbrief de voorkeur dient worden gegeven aan de eigenaar t.o.v. de huurder/gebruiker voor het innen van een belasting op tweede bedrijven. Het gemeentereglement voorziet in eerste instantie belasting van de huurder. Afwijking mag, doch mits goede motivatie.

De voorkeur voor huurder wordt in het Zelzaats reglement gehandhaafd, doch extra gemotiveerd.

Er wordt op vraag van de gouverneur ook een technische aanpassing voorzien voor het bepalen van de periode waarin men spontaan aangifte moet doen.

Zie voor meer informatie het aangepaste reglement dd. 06-09-2001

34. Contante belasting op het weghalen van niet-reglementair gestort afval - aanpassing

De provinciegouverneur valt over het feit dat het belastingreglement in artikel 3 een belasting van 5.000 BEF voorziet wanneer de gemeentediensten ter plaatse komen wanneer het sluikstort reeds is opgeruimd. Deze clausule wordt geschrapt.

Bovendien wordt de minimum-aanslag van 20.000 BEF verlaagd naar 5.000 BEF omdat deze oorspronkelijke miniumumbelasting niet altijd in verhouding was met de hoeveelheid weg te halen afvalstoffen.

Zie voor meer informatie het bestaande reglement dd. 29-03-2001

De CVP-fractie keurde deze aanpassingen goed, maar vroeg terzelfdertijd een consequenter optreden van de politiediensten tegen sluikstorters. Het gebeurde immers al meermaals dat klachten van burgers over sluikstorting door de politie werden genegeerd. De burgemeester zegde toe de bezorgdheid van de gemeenteraad hieromtrent over te maken aan de politiediensten.

35. Belasting op de eerste aanleg van trottoirs en opritten - aanpassing

De burgemeester-voorzitter stelde reeds eerder dat een afschaffing van de belasting niet tot de mogelijkheden behoort omwille van de plicht tot terugbetaling van de vroeger betaalde belastingen (gezien het bestaan van een aflossingsperiode Ė degenen die de totale belastingschuld ineens hebben betaald moeten hiervan een deel terugkrijgen). Daarom zal in de toekomst de aanleg van het voetpad ten laste worden gelegd van de verkavelaar conform de voorwaarden opgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen.

Volgens de gouverneur moet in artikel 9 van het belastingreglement worden verwezen naar het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Daarnaast moet de verordening uitgebreid worden met een artikel dat bepaalt dat de bepalingen van vroeger van kracht zijnde reglementen van toepassing blijven op de toestanden die tijdens hun heffingstermijn ontstonden en een artikel met een terugbetalingsclausule door de gemeente.

Zie voor meer informatie het aangepaste reglement dd. 06-09-2001

36. Retributie op de afgifte van inlichtingen - hernieuwing

Het gemeentebestuur wenst een retributie te heffen van 40 BEF per verstrekking van inlichtingen uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, vooraf te betalen aan de gemeenteontvanger.

Net zoals in het verleden zal de CVP-fractie zich verzetten tegen deze belasting aangezien de afgifte van dergelijke inlichtingen tot de kerntaken van een gemeentelijke administratie behoort. Hiervoor betalen de mensen hun algemene belasting.

Bovendien stelde Martin Acke vast dat er iets niet klopt met de overwegingen en de verwijzingen naar vroegere raadsbeslissingen in het ontwerpbesluit. Er is bovendien een tegenstrijdigheid met een al vroeger ingevoerd belastingreglement op inlichtingen zodat een dubbele heffing mogelijk is. Hij zal dit checken en zo nodig terug aan de agenda van de gemeenteraad brengen. 

37. Borgstelling voor een lening aan te gaan door VZW Watersportvereninging Zelzate

Ondertussen is door de Vlaamse overheid de basisinfrastructuur voor de Zelzaatse Jachthaven aangelegd. De vzw Watersportvereniging Zelzate wenst over te gaan tot verdere uitbouw van de infrastructuur (steigers, nutsvoorzieningen,...). 

De vzw zal hiervoor een lening van 10 MBEF aangaan die wordt gewaarborgd door de gemeente. Als garantie voor de gemeente werd bedongen dat de gemeente de aanlegsteigers verwerft bij het moeten tussenkomen door in gebreke blijven van de vzw in haar verplichtingen tegenover de bank.

De intresten van die lening zullen door de gemeente als jaarlijke subsidie aan de worden betaald.

38. Algemene beleidsnota

De wet voorziet dat de gemeenteraad een algemene beleidsnota goedkeurt. Het schepencollege maakt zich er gemakkelijk vanaf en stelt de gemeenteraad voor de intentieverklaring van het schepencollege van 22 januari hiervoor goed te keuren. Meerderheid tegen minderheid doet dit dan ook.

- openbaarheid en informatie:

* vragenuurtje in gemeenteraad

* gemeenteraadszitting op vaste dag (eerste dinsdag van elke maand, verlofperiodes uitgezonderd)

* om de 3 maand een infoblad

* oprichten van 5 wijkraden

* gemeentelijke website

- opwaardering mandaat gemeenteraadslid:

* oprichten 4 gemeenteraadscommissies (algemene zaken; financiŽn; openbare werken, verkeer en gebouwen; leefmilieu) met volgende samenstelling: 3 SP, 1 VLD-VVD, 1 ZOW, 1 CVP/PVDA (met eerste keuze voor PVDA). Ze worden voorgezeten door een gemeenteraadslid; keuze van het voorzitterschap volgens uitslag der verkiezingen: eerste 2 keuzes voor SP, derde keuze voor VLD-VVD, vierde keuze voor ZOW. Telkens zal een lid van het College van Burgemeester en Schepenen op de zitting van een commissie aanwezig zijn.

- vzw Sportinstellingen:

* wordt hervormd: de algemene vergadering zal uitsluitend bestaan uit de voltallige gemeenteraad onder voorzitterschap van de burgemeester

* een Raad van Bestuur bestaat uit 7 personen, gekozen uit de Algemene Vergadering (4 SP, 2 VLD-VVD, 1 ZOW)

* er wordt een duidelijke afspraak gemaakt met de VZW in verband met: uit te betalen subsidie; werking en toevoeging van de sportdienst aan de VZW; halftime directeur

- OCMW:

* moet terug naar haar kerntaken en voorbeeldfunctie

* een afsprakennota (beschikbare kredieten; nood aan een beleidsdocument ter bespreking voorgelegd in de gemeenteraad via de OCMW-voorzitter) zal met het OCMW moeten worden opgemaakt

- gemeentepersoneel:

* na opmaak begroting 2001 zal blijken welke financiŽle ruimte er is voor de CAO-besprekingen

- vakantiejobs:

* 16 en 17-jarigen zullen tijdens de vakantiemaanden vakantiejobs kunnen doen

- openbare werken, gebouwen, verkeer:

* volgende werken zijn gepland (niet limitatief): Notelaarstraat, Lappersfort, Franz Wittoucklaan, Havenlaan, Groenplein, Klein Rusland

* investeringen in materiaal, onder andere een veegwagen

* investeringen in verkeersveiligheid rond schoolgebouwen

* investeringen in groot onderhoud wegen

* totale renovatie brandweerkazerne

* jaarlijks buitengewoon krediet verkeersveiligheid

* jaarlijks buitengewoon krediet aanleg fietspaden

- fiscaliteit:

* wordt gereorganiseerd

* lineaire belastingen zullen worden afgeschaft (milieubelasting, aansluiting op rioleringen, aanleg eerste voetpad)

* diftarsysteem zal worden ingevoerd

- afspraken met OCMW, VEM en VZW Zelzaatse Sportinstellingen voor gezamenlijke offertes, gebruik materiaal, enz.

- toegankelijk juridisch advies voor diverse besturen in de gemeente en voor het OCMW-cliŽnteel moet worden gerealiseerd

- woon- en werkwinkel opzetten

- vertegenwoordigers in de diverse intercommunales moeten om de 3 maand uitleg verschaffen in de commissie algemene zaken

- huisvesting: kwaliteit van het woningenbestand moet verbeteren

39. Opmaak gemeentelijk structuurplan - principebeslissing

In het kader van het decreet "ruimtelijke ordening" is ťťn van de verplichte gemeentelijke taken de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Doel hiervan is de opmaak van een beleidsdocument dat het kader vormt voor de gewenste ruimtelijke structuur en een langetermijnvisie aanreijkt op de ruimtelijke ontwikkeling voor Zelzate.

Er wordt een ruimtelijke planner aangesteld voor de opmaak van dit plan. Hiertoe wordt een uitgave van 2 MBEF voorzien.

Op de vraag van Martin Acke wanneer de GECORO van start gaat antwoordde de burgemeester dat de uitnodigingen voor de eerste vergadering van deze adviesraad onderweg zijn.

40. Afwerking in eigen beheer gebouw Rode Kruis

De aannemer die de opdracht voor de ruwbouw van het Rode Kruislokaaltje aan de openbare bibliotheek kreeg is failliet. Daardoor liggen de werken aan het halfafgewerkt gebouw al geruime tijd stil. Er is ongeveer 80% van de aangenomen werken uitgevoerd. Moeten nog gebeuren: dakbedekking, opvoegen, vloeren, sectionaalpoort. De toelating van de curator van het bedrijf moet worden afgewacht om de werkzaamheden te kunnen verder zetten. 

De kosten voor verdere binnenafwerking van het gebouw (plaatsen sanitair, centrale verwarming, buiten- en binnenschrijnwerk, elektriciteit, vast meubilair en schilderwerken) worden geraamd op 505.000 BEF en zullen worden uitgevoerd door gemeentelijk personeel.

41. Plaatsing aanduidingsborden openbare gebouwen en KMO-zones - principebeslissing

In Zelzate is er amper signalisatie van openbare gebouwen en bedrijven voorzien. Bovendien is die signalisatie niet uniform. Er wordt een bedrag van 1 MBEF voorzien voor aanduiding van alle openbare gebouwen en bedrijven in de belangrijkste KMO-zones op het grondgebied van de gemeente.

Martin Acke vond dit de omgekeerde wereld. De CVP-fractie dringt al jaren aan op een algemeen signalisatieplan van de gmeente (is zelfs wettelijk verplicht). Er is echter nog steeds geen plan en toch wil men al overhaast de signalisatie aankopen. De burgemeester zegde toe dat er binnen de commissie gelegenheid zal zijn voor inbreng in de principes van het signalisatieplan.

De burgemeester loog tegen Frans Van Acoleyen (PVDA) dat enkel de KMO-zones en niet de bedrijven zelf zouden aangeduid worden, terwijl in de bespreking in de commissievergadering en in het ontwerpbesluit dit wel degelijk zo werd gesteld. 

42. Lokale politie - graadverandering + loonschaaltoewijzing

Alle politiemensen van Zelzate kozen voor het nieuwe statuut binnen de toekomstige eenheidspolitie. Zij krijgen elk een graad toegewezen met bijhorende loonschaaltoewijzing. 

43. Wateroverlast door stortregens (punt toegevoegd door de PVDA)

Frans Van Acoleyen wees het schepencollege op de wateroverlastproblemen op diverse plaatsen in de gemeente. Naast het gekende probleem op het Pierets De Colvenaereplein wees hij op een aantal andere structurele probleemsituaties  in de Aubenaslaan, de Verbindingsstraat en de Sint-Stevensstraat.

De burgemeester en schepen van Openbare werken namen akte van de opmerkingen en beloven aanpak van concrete problemen plus het algemeen probleem van verzanding van de riolering (o.a. door camera-inspecties en door aanschaf veegwagen).

44. Negeren van de milieuwetgeving door VFT (punt toegevoegd door de PVDA)

Frans Van Acoleyen stelde dat het bedrijf VFT in het kader van een beperkte uitbreiding van haar installaties vroeg om van een aantal wettelijke milieuverplichtingen ontslagen te worden. Omdat de vergunning niet werd toegekend zou het bedrijf volgens hem als pressiemiddel de investering afgeblazen hebben. 

De burgemeester stelde dat het bedrijf zowel mondeling als schriftelijk heeft gereageerd en een aanneembare verklaring heeft gegeven voor dit dossier.

45. Bespreking verkeerssituatie Assenedesteenweg - De Katte (punt toegevoegd door de VLD)

Frank Bruggeman kaartte de onveilige toestand op de Katte aan. Hij pielde eveneens naar de mogelijkheden om vrachtwagens daar te weren. Aangezien het gaat om een gewestweg is dit echter niet eenvoudig te bekomen. 

46. Kerkfabriek Sint-Laurentius - begrotingswijziging 2001

De gemeenteraad keurt deze begrotingswijziging goed. De gemeentelijke toelage is 592.000 BEF.

47. Kerkfabriek Sint-Laurentius - begroting 2002

De gemeenteraad keurt de begroting 2002 goed. De gemeentelijke toelage bedraagt 16.021,00 Ä. 

II. GEHEIME ZITTING

1. Commissie Algemene Zaken en FinanciŽn - vervanging van de heer Gilbert Zenner

De mandaten van Gilbert Zenner (overleden) worden in de commisies ingenomen door Erick De Wispelaere.

2. Algemene Vergadering en Raad van Bestuur VZW Zelzaatse Sportinstellingen - vervanging van de heer Gilbert Zenner

De mandaten van Gilbert Zenner (overleden) worden binnen de vzw Zelzaatse Sportinstellingen ingenomen door Jeannine Verstraeten.

3. Onderwijzend personeel - loopbaanhalveringen

Pro memorie.

4. Onderwijzend personeel - verlof zonder wedde

Pro memorie.

5. Politiepersoneel - pensioen

De pensioenaanvraag vanaf 1 juli 2002 van hoofdinspecteur van politie Louis Van Herreweghe wordt aanvaard.

6. Brandweerpersoneel - verlenging proefperiode

De proefperiode voor de benoeming van JŁrgen Audenaert en Eric Mingels als onderluitenant bij de brandweer wordt - conform met het grondreglement - met 1 jaar verlengd om deze mensen de gelegenheid te geven het brevet onderluitenant te behalen.

7. Onderwijs - participatieraad - wijziging samenstelling

Marleen Maenhout wordt vervangen door Frank Bruggeman in de afvaardiging van de inrichtende macht van de participatieraad van de Gemeentescholen.

8. Boekhouder - aktename van het besluit van de Raad van State inzake R. Herremerre tegen de Gemeente Zelzate - beslissing in verband met verder gevolg

De Raad van State vernietigde het besluit tot ontslag van boekhouder Radia Herremerre. 

De gemeenteraad beslist daarom om haar proeftijd met 6 maanden te verlengen.

9. Machtiging rechtzaken

Pro memorie.

Back Home Up Next  

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014