Gemeenteraad 05-06-2001

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Home Up Next                    22-10-2001    

 Deze zitting van de gemeenteraad ging door op
 
5 juni 2001 met aanvang om 19.00 uur
in de bovenzaal van het gemeentehuis.

Voor meer informatie over de agendapunten kan u steeds terecht bij de CVP-gemeenteraadsleden:

MARTIN ACKE  Leegstraat 156A  9060 Zelzate  09-345 53 36
MARLEEN VAN DEN ABBEELE  Leegstraat 123  9060 Zelzate  09-345 74 97
of stuur een berichtje naar
martin@acke.info

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

van 19u00 tot 19u13: vragen van burgers 

Dit vragenhalfuurtje werd vooral georkestreerd door de PVDA in hun campagne voor gratis huisvuil.

Niettemin werden een aantal terechte bekommernissen geformuleerd. Antoine Van Bree voelde zich bedrogen: eerst werd gevraagd om huisvuil te sorteren en nu moet ervoor betaald worden. Hij stelde naast gratis huisvuilophaling in plaats van een belasting een aantal financiële beloningen voor bij goed sorteergedrag. 

Maria Slock beklaagde zich terecht over het feit dat ze van het schepencollege nog steeds geen antwoord had gekregen op haar open brief die ze op de gemeenteraad van 29 maart heeft overhandigd. Zij wees ook op de hoge kost voor de aflevering van oude toestellen zoals frigo's op het containerpark. De burgemeester antwoordde dat zaken die dergelijke toestellen verkopen ondertussen bij wet verplicht zijn oude toestellen kosteloos terug te nemen.

Riet Verspreet herhaalde de gekende standpunten van de PVDA en stelde dat voor het storten van slib en gips beter ook 6 frank per kilogram zou worden betaald. 

Dirk De Cock kreeg bevestiging op zijn vraag dat in de Diftartarieven BTW inbegrepen was. 

Philiep De Vuyst vroeg welke maatregelen het gemeentebestuur neemt tegen sluikstorten en tegen de industriële vervuiling. De burgemeester verwees naar het gemeentelijk reglement met de hoge boetes (minimum 20.000 frank) bij het betrappen op sluikstorten. Inzake controle op de bedrijven is de gemeente niet bevoegd. Controle zal in de toekomst beter kunnen gebeuren indien we beschikken over gemachtigde controleurs. 

Nadat de bewoners aan het woord kwamen werd de gemeenteraad tot 19u30 geschorst. Tijdens die schorsing overhandigden de PVDA-raadsleden aan de burgemeester een petitie voor gratis huisvuil met meer dan 3.000 handtekeningen van Zelzatenaars.

1. Mededelingen

De VLD-fractie kondigde aan dat Willy Leclercq zicht terugtrekt als fractieleider en wordt vervangen door Frank Bruggeman.

Gilbert Zenner van de ZOW maakte de alliantie met de SP aan de gemeenteraad bekend en verklaarde dat SP en ZOW voortaan als één fractie zullen optreden. 

Als reactie op deze verklaring deed CVP-fractieleider Martin Acke beroep op de eerlijkheid van Zenner en vroeg om de mandaten in het "Vast Bureau" en het "Bijzonder Comité voor de sociale dienst" van het OCMW terug ter beschikking te stellen van de oppositie. Het stemakkoord, waarbij de PVDA en CVP de ZOW-kandidaat René Haemerlinck steunden voor het "vast bureau", had immers als doel de oppositie ook in dit orgaan inspraak te geven. Deze persoon zou de andere oppositiefracties geïnformeerd houden over hetgeen daar werd besproken. Vanuit diezelfde visie vroeg en kreeg de ZOW ook steun van de CVP voor de verkiezing van diezelfde René Haemerlinck voor het Bijzonder Comité voor de sociale dienst in het OCMW... maar, enkele weken later maakte de ZOW de alliantie met de SP bekend. Van boerenbedrog gesproken! De CVP is zwaar ontgoocheld bij deze vuile politieke zet van ZOW-leiding. Deze organen komen door deze alliantie volledig onder controle van de SP.

De gemeenteraad stemde in met het verzoek van de PVDA-fractie om het agendapunt "belastingreglement Diftar", oorspronkelijk pas voorzien als 26ste punt, eerst te behandelen. 

2. Belastingreglement Diftar

Het schepencollege legt volgend

Voornaamste uitgangspunten:

De opbrengst van de gemeentelijke milieubelasting en van de nu ter goedkeuring voorliggende belasting is ruim ontoereikend om de totale kosten van huisvuilverzameling en -verwerking te betalen. Het overschot wordt gefinancierd met o.a. de aanvullende personenbelasting.

Gezinnen, natuurlijke personen en rechtspersonen welke niet in de bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven betalen geen aanvullende personenbelasting maar kunnen wel genieten van de huisvuilverwijdering. Het vragen van een extra financiele inspanning voor deze categorie is dus verantwoord.

Voor de restfractie is naast tarifering per gewicht ook een vaste vergoeding per lediging van een container aangewezen om aanbieden van nauwelijks gevulde containers te ontraden en aldus tijd en kosten te besparen. Dit is niet aangewezen voor gft-afval aandien de kwaliteit hiervan voor compostering afneemt naarmate het tijdsverloop.

Weging zal in principe mogelijk zijn vanaf 1 juli, zodat vanaf dan de financiële bijdragen in relatie kunnen worden gebracht met de aangeboden hoeveelheid afval. Sociale correcties dienen volgens het college te gebeuren via een toelagereglement.

Aanslagvoeten:

Per lediging (enkel voor de grijze container met restafval):

  • Tarief van 5, 10 of 20 BEF per lediging van een container van respectievelijk 40, 120 of 240 liter. 

Per aangeboden gewicht:

  • Zowel voor restafval als voor gft worden één of meerdere containers tot een maximum van 240 liters gratis terbeschikking gesteld. Bij overschrijding van de 240 liter dient men bijkomende container(s) aan te kopen bij IDM.
  • Gezinnen, natuurlijke en rechtspersonen ingeschreven in het bevolkingsregister van Zelzate betalen een basisbelasting van 6 BEF per kilogram restafval en 3 BEF per kilogram gft-afval. Voor een containerinhoud van méér dan 240 liter betalen deze personen respectievelijk 12 en 6 BEF per kilogram.
  • Gezinnen, natuurlijke en rechtspersonen ingeschreven in het bevolkingsregister van Zelzate betalen eveneens 6 BEF per kilogram restafval en 3 BEF per kilogram gft-afval.
Betaling:
  • De aanslag wordt per zes maanden ingevorderd en moet worden betaald binnen twee maanden na toezending.
  • Diegenen die menen onrechtmatig te zijn belast moeten hun bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen

Alhoewel het ontwerpreglement voorzag dat voor niet-ingeschrevenen in het bevolkingsregister een dubbele aanslag (12 BEF voor restafval en 6 BEF voor gft-afval) diende te worden betaald omdat zij geen paanvullende personenbelasting in Zelzate betalen, stelde de burgemeester voor dit te schrappen. Hij vreest immers dat dit omwille van het billijkheidsprincipe zal worden geschorst door de overheid.

De CVP-fractie weigerde dit reglement goed te keuren zolang dit niet gekoppeld wordt aan een fatsoenlijk toelagereglement dat de onaanvaardbaar extra-belasting van een aantal hulpbehoevende bevolkingsgroepen in voldoende mate compenseert. Hij verwees concreet naar incontinente personen die aangewezen zijn op het dagelijks gebruik van luiers en naar gezinnen met kleine kinderen (zie argumentatie bij punt 27 van de agenda). Zo wijzen ramingen op een jaarlijkse verhoging van de huisvuilbelasting door Diftar van 9.000 frank voor een incontinent persoon en 2.900 frank voor een klein kind. Ook voor gezinnen met meerdere kleine kinderen moet de toelage hiermee rekening houden. De 500 frank (1.000 frank per jaar) toelage die het college voorstelt lijkt ons wel aanvaardbaar voor aantal categorieën inwoners met laag inkomen, maar is totaal onaanvaarbaar voor de geciteerde (en nog een aantal andere) categorieën. Het voorstel duidt erop dat door het schepencollege in de voorbereiding van dit reglement geen fatsoenlijk onderzoek is gebeurd.

SP-VLD-ZOW stemden voor deze belasting, CVP en PVDA stemden tegen.

3. Verderzetten overeenkomst VEM-OCMW-Gemeente i.v.m. voorkomen schorsen levering elektriciteit en gas

Elektriciteit- en gasfacturen moeten altijd worden betaald. De schorsing van de levering van elektriciteit kan in sociale noodgevallen echter de menselijke waardigheid aantasten en dient in dergelijke gevallen ten zeerste worden vermeden.  Daarom heeft het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas een aantal aanbevelingen uitgewerkt die ook in Zelzate worden toegepast.

Zo geeft de gemeente de elektriciteitsleverancier VEM de opdracht om de namen van in gebreke gebleven betalers door te spelen aan het OCMW. Het OCMW deelt daarop binnen de acht dagen na ontvangst (eventueel op hun verlengbaar) aan de VEM mee welke van die wanbetalers volgens haar in sociale moeilijkheden verkeren. Tijdens deze periode schorst de VEM iedere actie op. Het OCMW helpt de VEM voor het opmaken van een betalingsplan voor betrokken verbruiker. 

Het OCMW mag in bepaalde gevallen aan de VEM de voorlopige plaatsing van een vermogenbeperker van 6 Ampère of van een voorafbetaalmeter vragen. Deze kosten van plaatsen en wegnemen vallen ten laste van de VEM. Het OCMW bekomt bij zijn tussenkomsten financiële hulp vanuit een bijzonder fonds.

4. Verderzetten overeenkomst Reprobel

De vennootschap Reprobel werd bij Koninklijk Besluit belast met het innen en verdelen van de vergoeding aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren van werken die op grafische of soortgelijke wijze zijn vastgelegd. Ook het gemeentebestuur van Zelzate is gehouden deze vergoedingen te betalen en sluit zich hiervoor aan bij de gangbare overeenkomsten hieromtrent.

Voor de gemeentelijke administratie gaat men uit van 1 kopie van een beschermd werk per werkdag en per personeelslid. Gerekend aan een kostprijs van 0,6 frank voor een zwart/wit-kopie en 220 werkdagen per jaar, betekent dit 132 BEF per personeelslid (excl. BTW). 

Voor de onderwijsinstellingen maakt men onderscheid tussen kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs. De bedragen werden daar vastgelegd op respectievelijk 16,5, 66 en 99 BEF/leerling per jaar.

Tot slot heeft men bij een openbare bibliotheek het bedrag bepaald op 1.287 BEF per jaar voor elk voltijds equivalent personeelslid. 

Alles samen kosten deze vergoedingen het gemeentebestuur van Zelzate ongeveer 25.000 BEF per jaar.

5. Beleidsnota's (vervolg)

De bespreking van deze omvangrijke bundel werd omwille van de zware agenda nog maar eens uitgesteld. De wet verplicht bespreking van een algemene beleidsnota. Dit zal op volgende gemeenteraad worden geagendeerd. De bespreking van de individuele beleidsnota's van de diverse departementen worden verwezen naar de commissies.

6. Contractuele aanwerving van studenten

De begroting voorziet 200.000 BEF voor de tewerkstelling van werkstudenten tijdens de vakantiemaanden juli en augustus. De Zelzaatse 16- tot 17-jarige studenten zullen worden ingezet in de opkuis van de gemeentelijke terreinen. De tewerkstelling gebeurt met een studentenovereenkomst voor een maximale periode van 1 maand. De bezoldiging is 205 BEF/uur. Op het loon is enkel een solidariteitsbijdrage van 2,5% voor de werknemer en van 5% voor de werkgever van toepassing omdat het vakantiewerk betreft. Er is dus geen inhouding van bedrijfsvoorheffing noch sociale zekerheidsbijdrage.

De gemeenteraad ging in op de vraag van de CVP-fractie om het bijgevoegde modelcontract consequent te gebruiken en hierin duidelijk de door de gemeenteraad genomen beslissingen zoals opdracht, betaling,arbeidsduur, arbeidscvoorwaarden,... te vermelden.

7. Uitbreiding formatie statutair personeel

Het decreet "Ruimtelijke Ordening" eist dat elke gemeente met meer dan 10.000 inwoners een vastbenoemd stedenbouwkundig ambtenaar in de personeelsformatie dient op te nemen. Tot op heden wordt deze functie in Zelzate ingevuld door een gesubsidieerde contractuele ambtenaar (gesco). 

Daarom wordt aan de bestaande statutaire personeelsformatie bij het administratief personeel, dienst grondgebiedzaken, één functie van stedenbouwkundig ambtenaar niveau B1-B3 toegevoegd.

CVP-fractieleider Martin Acke stelde vast dat het personeelsbehoefteplan uit het Personeelsstatuut werd gewijzigd zonder dat de gemeenteraad dit heeft besproken. Dit is nochtans de bevoegdheid van de gemeenteraad. De burgemeester beloofde de reden hiervan te onderzoeken en de zaak recht te zetten.

8. Wijziging administratief statuut

Is een gevolg van voorgaand punt. De bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, de functieomschrijving en de evaluatiecriteria voor de functie stedenbouwkundig ambtenaar B1-B3 worden toegevoegd aan het administratief statuut.

De functie Stedenbouwkundig Ambtenaar is te begeven bij aanwerving. De kandidaten hiertoe moeten in bezit zijn van een diploma van een opleiding ruimtelijke ordening en in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A of B, zijnde een universitair diploma of een diploma van het hoger onderwijs van het lange type gelijkgesteld met het universitair onderwijs (niveau A) of een diploma hoger onderwijs van het korte type (niveau B). 

Personen met een diploma dat toegang geeft tot niveau A of B (echter geen diploma ruimtelijke ordening) die bij een overheidsadministratie gedurende minstens 6 jaar ruimtelijke ordening als hoofdtaak hadden, kunnen voor de eerste aanwerving mits bijzondere voorwaarden genieten van een overgangsmaatregel. Zij krijgen een periode van 4 tot 6 jaar om te slagen in een test of het vereiste diploma te behalen.  

9. Openverklaring betrekking stedenbouwkundig ambtenaar B1-B3

Is een gevolg van beide voorgaande punten..

10. Kerkfabriek Sint-Laurentius - rekening 2000

De rekening sluit af met 47.000 BEF meer gewone ontvangsten en 4,75 miljoen frank (MF) minder buitengewone inkomsten dan begroot. Langs uitgavenzijde waren er vorig jaar 200.000 BEF minder uitgaven ten behoeve van de eredienst, 500.000 BEF minder gewone uitgaven en 5 MF minder buitengewone uitgaven, zodat er uiteindelijk een batig saldo van ongeveer dan 1 MF overblijft.

Redenen van dit batig saldo zijn een terugvordering van 130.000 BEF van de aannemer van de renovatie van de kerk, 200.000 BEF minuitgaven voor onderhoud meubelen en het uitstellen van een belegging voorzien in het jaar 2000 naar 2001 om te dienen als reserve voor de binnenwerken.

11. Reglement van orde van de gemeenteraad - wijziging

Het schepencollege stelt voor om de personeelsleden die aanwezig zijn op de vergadering van de gemeenteraad of gemeenteraadscommissie eenzelfde presentiegeld als de raadsleden toe te kennen.

De gemeenteraad keurde dit goed, mits hierover overleg wordt gepleegd met de vakbond. Dit om discussies of problemen achteraf te vermijden.

12. Definitieve aanvaarding van het definitief ontwerp gedeeltelijke herziening BPA Wittouck-uitbreiding

Volgende stap in de procedure om de bestemming van het terrein van de watertoren binnen het bestaande BPA te wijzigen van 'zone van openbaar nut' naar 'zone voor sociale woningbouw'. Deze zware procedure loopt reeds sedert september 1997.

De bestemmingswijziging is nodig om de watertoren te kunnen inrichten met sociale appartementen.

13. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende inrichting van een zone 30

Invoering van zone 30 in de zogenaamde Scholenzone-Oost, omvattende volgende 11 straten: Leegstraat (ten westen van R4), Kerkstraat (ten zuiden van R4), Patronagestraat, Grijphoek, Forelstraat, Landstraat, Kreekstraat, Zandstraat, J. Schenkelsstraat, Karperstraat en Notelaarstraat.

De infrastructurele ingrepen beperken zich tot het voorzien van de nodige verkeersborden en het bijleggen van 7 bijkomende verkeersdrempels: Kerkstraat t.h.v. huisnummers 26-45-71, Leegstraat t.h.v. huisnummers 59-103-141, Patronagestraat t.h.v. huisnummer 41. In het dossier van de rioleringswerken van de Chalmetlaan wordt later de aanleg van verkeersplateau's aan de kruispunten Leegstraat met Kerkstraat en Leegstraat met Wachtebekestraat voorzien. 

De CVP-fractie steunt deze maatregelen aangezien ze ongetwijfeld de veiligheid van de schoolomgeving zullen verbeteren. Toch heeft de fractie een aantal ernstige bedenkingen over de wijze waarop de verkeersproblematiek in het algemeen door dit SP-VLD-bestuur wordt aangepakt. 

Het gemeentebestuur laat momenteel door een studiebureau een mobiliteitsplan opmaken. Als één van de initiatieven hierrond kregen de ouders van leerlingen die in Zelzate school lopen de voorbije week via de school een enquêteformulier bezorgd. Daarin stelt het schepencollege dat het de bedoeling is waardevolle informatie te verzamelen omtrent hun visie op de verkeerssituatie in de omgeving van hun school en op de mogelijke oplossingen.

In de eerste plaats stel ik me ernstige vragen over het inhoudelijke van deze enquête. Deze vragenlijst is duidelijk opgesteld door mensen die Zelzate niet kennen. Ook het College van Burgemeester en Schepenen heeft blijkbaar geen enkele moeite gedaan om de bevraging inhoudelijk te verrijken. Wij vragen ons af waarom de begeleidingscommissie voor het mobiliteitsplan hierin niet werd geraadpleegd. Deze enquête is daardoor een gemiste kans en lijkt meer op populariteitsstunt van het college om de bevolking de valse indruk te geven dat het met dit probleem op een professionele wijze bezig is.

In de tweede plaats stel ik me vragen over de zin van deze enquête. We stellen immers vast dat het schepencollege voorstelt om vandaag reeds te beslissen over de inrichting van een zone 30 in de "Scholenzone Oost", nog vooraleer de studie van het mobliteitsplan is afgerond. Ook al steunt de CVP-fractie de inrichting van deze zone 30, toch getuigt het van weinig realiteitszin van het schepencollege te menen dat dit de enige nodige maatregel is om de schoolomgeving veilig te maken. Deze ingreep dient immers te kaderen binnen een ruimere visie van de omgeving. 

Daarnaast weet ik uit goede bron dat het college toch geen rekening zal houden met de aanbevelingen van het mobiliteitsplan. Waarom geeft het gemeentebestuur daar dan geld voor uit en laat het nog verdere dure initiatieven nemen? De politieke meerderheid zal de adviezen toch naast zich neerleggen en blijven geloven dat zijzelf alle wijsheid in pacht heeft. We zien in Zelzate waartoe deze houding heeft geleid.

Verslag hoorzitting invoering zone 30 in de schoolomgevingen Kerkstraat - Patronagestraat - Leegstraat

Op 15 mei ging een hoorzitting door op het gemeentehuis in verband met de veralgemening van de zone 30 in de omgeving van een aantal scholen. Een beetje verwonderlijk woonden slechts weinig mensen deze informatievergadering bij. Gemeenteraadslid Martin Acke was er wel en brengt u hierbij een kort verslag uit.

Bedoeling  is dat nog vóór het begin van het nieuwe schooljaar de bestaande zone 30 in de Patronagestraat, Landstraat en wijk Karnemelkpolder wordt uitgebreid met de Kerkstraat en het stuk Leegstraat tussen de Franz Wittoucklaan en de Kennedylaan. Aldus komen de voornaamste ingangen van de Sint-Laurensscholen en het Gemeenschapsonderwijs in een verkeersveiliger omgeving te liggen.

De afbakening van deze algemene zone 30 zal zich aldus bevinden ter hoogte van de kruispunten Kerkstraat met Kennedylaan, Kerkstraat met Leegstraat, Wachtebekestraat met Leegstraat en Leegstraat met Kennedylaan. Naast de bestaande verkeersdrempels in de straten waar nu al zone 30 bestaat, komen er 7 nieuwe bij. Raming kostprijs: 3,5 miljoen.

Aansluitend met de riolerings- en wegenwerken van de Jozef-Chalmetlaan komen er later, wellicht in de loop van volgend jaar, ook verkeersplateau's aan de kruispunten van Leegstraat met de Kerkstraat en de Wachtebekestraat (zie blauwe tekens op de kaart). 

Principe en bestek van de aanleg van de 7 nieuwe drempels zullen in principe in de gemeenteraad van 5 juni worden goedgekeurd, zodat zonder tegenslagen de werken in augustus kunnen worden uitgevoerd. 

De burgemeester kondigde aan dat er tegen eind 2002 in de Leegstraat ter hoogte van het kruispunt met de Kerkstraat een sociaal huisvestingsproject op gronden van het Gemeenschapsonderwijs komt. Een deel van de gronden van de voormalige tuin van Billiet zou worden overgenomen door de gemeente en worden ingericht als parking. Ouders kunnen langs deze weg hun kinderen veilig afzetten aan de basisschool van het gemeenschapsonderwijs. Gans deze zaak lijkt me echter wat voorbarig aangezien de gemeenteraad tot op heden noch van het huisvestingsproject, noch van de geplande parking in kennis werd gebracht. We merken echter meer dat er door het college in het geheim belangrijke zaken worden bedisseld.

14. Statutenwijziging Teveoost + bekrachtiging van diverse besluiten Raad van Bestuur i.v.m. Telenet

De gemeente Zelzate is voor de activiteit "Informatie- en Communicatiesignalen" (ICS) aangesloten bij de gemengde intercommunale Teveoost. Deze intercommunale is eigenaar van het kabelnet. 

Teveoost wenst de kabelactiviteit te integreren in Telenet. Aldus zal rond Telenet één groot multimediabedrijf in Vlaanderen ontstaan, dat niet alleen telefonie en internet zal aanbieden, maar ook TV-programma's en alle mogelijke interactieve breedbanddiensten. Het aandeelhouderschap van Telenet wordt anderzijds geactualiseerd wegens het aantrekken van een nieuwe strategische partner Callahan. 

Er zijn overeenkomsten gemaakt waarbij alle kabelmaatschappijen, waaronder Teveoost, hun kabelactiviteit en 100% van hun uitstaande aandelen zullen overdragen aan een nieuw op te richten vennootschap Mixt N.V.

Deze integratie van het kabelnet is noodzakelijk aangezien anders de gemeente zelf zal moeten instaan voor de noodzakelijke investeringen om de toenemende concurrentie uin deze sector het hoofd te kunnen bieden. Het gaat hier ongetwijfeld over een sterkere privatisering, maar de vervulling van de maatschappelijke opdracht blijft via het minderheidsaandeelhouderschap van de intercommunales gewaarborgd. Zo zullen ondermeer programmaraden worden opgericht om het beleid verder uit te tekenen en ondermeer te zorgen voor de samenstelling van het basispakket diensten.

De gemeenteraad wordt gevraagd om de in deze materie genomen beslissingen van de Raad van Bestuur van Teveoost te bekrachtigen en om de voorgestelde statutenwijzigingen van de intercommunale (wijziging maatschappelijk doel, kapitaalvermindering en winstverdelingscriteria,...) goed te keuren.

15. Jeugdwerkbeleidsplan - jaarplan 2001

Het Vlaams Gewest levert voor Zelzate een bijdrage van ongeveer 700.000 BEF voor het jeugdbeleid. De gemeente trekt in 2001 aanvullend 2,75 MF uit zodat in Zelzate in totaal 3,4 MF in het jeugdbeleid wordt geïnvesteerd. Van het gemeentelijk aandeel gaat zowat 850.000 BEF naar de weddes van de jeugdconsulente en de medewerker van het jeugdontmoetingscentrum, 700.000 BEF naar huur en uitrusting van het jeugdontmoetingscentrum Kiepietiezie, 300.000 BEF naar speelpleinuitrusting, 150.000 BEF naar de Roefeldag, 500.000 BEF voor projectondersteuning i.v.m. drugspreventie en weerbaarheid.

16. Bepaling van het presentiegeld voor het bijwonen van een gemeenteraadszitting en van de zitting van een gemeenteraadscommissie

De meerderheid stelt voor om de zitpenning voor de gemeenteraad op 6.000 BEF te brengen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2001. Voor de commissies bedraagt de zitpenning de helft van die van de gemeenteraad, dus 3.000 BEF.

In het reglement van orde van de gemeenteraad ontbreken beperkende maatregelen inzake mogelijke financiële cumul van zitpenningen van diverse commissies. Misbruiken zijn bijgevolg niet uit te sluiten en ik vind het onverantwoord dat een gemeenteraadslid hierdoor meerdere zitpenningen zou opstrijken. Het lijkt er sterk op dat de SP, de grootste partij in deze gemeenteraad, haar dominante machtsrol in de diverse commissies ook nog eens financieel wil verzilveren. 

De CVP-fractie zal dan ook de stemming vragen om voor commissiezittingen geen zitpenningen te betalen. 

17. Aanvraag aankoop afgeschreven pistool politiedienst

Privé-verkoop van een uit dienst genomen korpswapen aan een lid van het politiekorps.

18. Straatnaamgeving (Marguerite Ottestraat / Kasteeldreef)

Principebeslissing om de nieuwe weg in het verlengde van de Debbautshoekstraat, waar momenteel nieuwe woningen worden opgericht door de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, Marguerite Ottestraat te noemen. Marguerite Otte woonde op de hoek van de Debbautshoekstraat en heeft als verantwoordelijke een belangrijke bijdrage geleverd tot de uitbouw van de gemeentelijke bibliotheek.

Principebeslissing om van het gedeelte van de Kasteelstraat ten zuiden van de N49/A11de naam te wijzigen naar Kasteeldreef (voorstel van de ZOW-fractie op de gemeenteraad van 22 januari 2001).

19. Benoeming en ontslag van leden van de vrijwillige brandweer - bespreking
 (agendapunt toegevoegd op vraag van de heer Martin Acke)

In de gemeenteraad van 22 februari 2001 werd beslist de benoeming van een brandweerman uit te stellen om te onderzoeken of hij voldoet aan de nodige vereisten. De burgemeester kreeg opdracht van de gemeenteraad om dit onderzoek te voeren en het college zou deze zaak op een volgende gemeenteraad opnieuw agenderen. Op 27 april vernam ik uit verschillende bronnen dat betrokken brandweerman zijn ontslag zou hebben gekregen en dat ik er zou voor gezorgd hebben dat hij zijn ontslag kreeg, me baserende op één of ander KB.

Benoeming en ontslag van leden van de vrijwillige brandweer is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Jaren geleden werd deze bevoegdheid gedelegeerd naar het schepencollege voor wat de niet-officieren betreft. Na de zware moeilijkheden binnen de brandweer van een paar jaren geleden heeft de burgemeester op de gemeenteraad duidelijk gesteld dat deze beslissingen voortaan terug door de gemeenteraad zouden worden genomen. Dit gebeurde de voorbije jaren dan ook.

Mijn vragen:

Waarom werd betrokkene buiten medeweten van de gemeenteraad ontslagen?

Op welke wijze werd het ontslag betekend en hoe werd het gemotiveerd?

Aangezien ikzelf als gemeenteraadslid in deze zaak het voorwerp was van onterechte kritiek stelde ik hieromtrent op 28 april een schriftelijke vraag aan het college en vroeg ik het schepencollege onverwijld de juiste toestand van dit dossier mee te delen aan de brandweer en formeel aan het brandweerkorps te verklaren dat ik persoonlijk niets te maken heb met dit ontslag.

Mijn vragen:

Waarom kreeg ik na meer dan een maand nog steeds geen antwoord op deze schriftelijke vraag aan het college? Het reglement voorziet een schriftelijk antwoord zo spoedig mogelijk, uiterlijk een maand na ontvangst.

Werden mijn verzoeken tot mededelingen aan de brandweer ingewilligd?

Welke acties gaat het schepencollege ondernemen om de administratieve opvolging van de personeelsdossiers beter op te volgen zodat in de toekomst situaties zoals deze worden vermeden?
20. PV kasnazicht eerste kwartaal 2001

Pro memorie.

21. Rekening 2000

Pro memorie.

22. Bestek voor leningen 2001

Er wordt een algemene offerteaanvraag uitgeschreven voor de financiering van de uitgaven welke zijn voorzien voor het jaar 2001. We spreken hier over een totaal van 126,6 MF aan leningen. Het bestek moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

23. Buitengewone uitgaven - aanpassing begrotingskredieten

De begrote kredieten voor aankoop van een telefooncentrale en voor uitvoering van de schilderwerken voor het nieuwe politiegebouw zullen onvoldoende zijn. De uitvoering kan niet wachten op een begrotingswijziging. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd deze kredietaanpassingen goed te keuren.

24. Wegen- en rioleringswerken Leegstraat (deel) - goedkeuring eerste voorontwerp - aanvraag om betoelaging

Op 28 november 2000 keurde de gemeenteraad het principe goed tot de wegen- en rioleringswerken in de Leegstraat tussen de Sint-Stevenstraat en de Oudenburgse Sluis.

De gemeenteraad dient zich uit te spreken over een voorontwerpdossier van studiebureau Lesaffre, zodat de aanvraag tot betoelaging van de rioleringswerken aan de VMM kan worden overgemaakt. Het rioleringsproject werd opgenomen in het investeringsprogramma 2001-2005, werkingsjaar 2001. Geraamde kostprijs: 43,9 MF (incl. BTW).

Het voorontwerp voorziet in gescheiden afvoer van het regenwater via grachten en het huishoudelijk afvalwater via een riolering diameter 60 cm. Het wegdek wordt 5 meter breed en krijgt een butimuneuze verharding. Langs de kant van de even woningnummers (west- en zuidkant van de weg), wordt een tweerichtingsfietspad van 2 m breed in rode betonklinkers voorzien. Een verkeersplateau t.h.v. de Sint-Stevenstraat en 4 à 5 verkeersdrempels zullen de snelheid van het autoverkeer matigen. 

Aangezien tal van fietsende schoolkinderen, afkomstig van Zelzate en Wachtebeke, gebruik maken van deze weg, zal de CVP-fractie vragen om in het ontwerp de doortrekking van het fietspad tussen de Zeestraat en de Oudenburgse Sluis te voorzien, evenals de aanleg van een verkeersdrempel halfweg dit traject. 

In de begroting van 2002 zullen de nodige begrotingskredieten worden voorzien. Uitvoering is voorzien uiterlijk in 2003.

25. Wegen- en rioleringswerken Lappersfort - goedkeuring bestek

De gemeenteraad dient het bestek goed te keuren. Kostprijs van de werken wordt geraamd op 5 MF.

Aanbesteding is gepland in augustus, zodat dit werk wellicht in de periode september - oktober kan worden gerealiseerd. De uitvoeringstermijn bedraagt 20 dagen. Bij deze gelegenheid worden ook de loden huisaansluitingen voor drinkwater vervangen.

26. Wegen- en rioleringswerken Notelaarstraat - goedkeuring bestek

De gemeenteraad dient het bestek goed te keuren. Kostprijs van de werken wordt geraamd op 5 MF.

Er heerst een grote onduidelijkheid over het eigendomsrecht van deze private weg. De overheid mag slechts investeren op opebaar domein. Daartoe zal er afstand van grond aan de gemeente moeten gebeuren door de diverse eigenaars. Aangezien dit onduidelijk is wordt gestreefd naar een rechtzetting van het eigendomsrecht op basis van de feitelijke toestand. Het verlijden van de nodige akten zal echter nog wat voeten in de aarde hebben zodat de uitvoering nog niet voor binnenkort is. 

Het bestek wordt weliswaar goedgekeurd maar de gunning zal pas gebeuren nadat zekerheid is rond het eigendomsrecht.

27. Toelagereglement voor incontinentie-, stoma- en dialysepatiënten, WIGW's en gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar.

Het ontwerpreglement voorzag een toelage van 500 BEF per persoon die aan volgende voorwaarden voldoet:

  • lijden aan chronische incontinentie;
  • WIGW's, gerechtigden op Bestaansminimum en personen die gesteund worden door OCMW of Staat, gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, gerechtigden aan wie een tegemoetkoming aan gehandicapten wordt verleend;
  • dialysepatiënten die thuis verzorgd worden;
  • STOMA-patiënten.

Het ontwerpreglement voorzag ook een toelage van 500 BEF per gezin dat op 1 januari 2001 één of meerdere kinderen ten laste heeft die de leeftijd van 3 jaar niet hebben bereikt. 

Fractieleider Martin Acke wees de gemeenteraad op de zware financiële gevolgen van de Diftar-belasting op een aantal gezinnen. Zo worden incontinente personen zeer zwaar aangepakt. Deze personen zijn immers permanent aangewezen op het gebruik van luiers die met het dure restafval moeten worden verwijderd. De meerkost kan worden geraamd op 9.000 frank per jaar. Hetzelfde, weliswaar in mindere mate vanwege het formaat, geldt voor gezinnen met kleine kinderen, waar de meerkost geschat wordt op zowat 3.000 frank per kind. De 500 frank toelage (voor 6 maanden) die bovenstaande toelage voorziet is een lachertje vergeleken met de duizenden franken extra kosten. Na een zware discussie kon de CVP de SP er duidelijk van overtuigen af te stappen van dit onfaire toelagereglement. Het reglement werd teruggetrokken en zal na een evaluatieperiode van een paar maanden in september terug worden besproken. Tegen dan hoopt men een betere kijk te hebben op de afvalstromen en het financieel effect van de invoering van Diftar.

28. Nieuw reglement op het gebruik van gemeentelijke zalen en materialen: toepassing - resultaten - mededeling aan de verenigingen (verzoek van Patricia De Meyer).

Pro memorie.

29. Vraag naar opheldering waarom de burgemeester geen maatregelen rond de veiligheid heeft genomen toen de directie van Sidmar - een Sevesobedrijf - alle mogelijke poorten van het bedrijfsterrein heeft opengezet en geblokkeerd tijdens de staking van de bedienden (verzoek van Dirk Goemaere).

Pro memorie.

30. Vraag om toelichting door schepencollege i.v.m. het aantasten van de leefbaarheid van de gemeente door de plannen voor het 'Noorderkanaal' (verzoek van Dirk Goemaere).

Pro memorie.

31. Statutenwijziging VZW Zelzaatse Sportinstellingen - resultaat van de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 mei 2001 (verzoek van Lucien Pardo).

Pro memorie.

32. Verplaatsing van punt 26 (belastingreglement Diftar) naar punt 1 of 2 van de agenda (verzoek van Frans Van Acoleyen).

Agendapunt kwam zonder voorwerp aangezien op dit verzoek werd ingegaan.

33. Bestrijding miljoenpotenplaag Klein Rusland en aanpalend gebied (verzoek van Frans Van Acoleyen).

Pro memorie.

34. Informatieve vraag betreffende in het vooruitzicht gestelde werken Havenlaan (verzoek van Frans Van Acoleyen).

Pro memorie.

35. Goedkeuring bestek buitengewoon herstel voetpaden (op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen mits akkoord gemeenteraad).

Pro memorie.

II. GEHEIME ZITTING

1. GECORO - samenstelling

Pro memorie.

2. Aanduiding vertegenwoordigers bibliotheekraad

Pro memorie.

3. Machtiging rechtszaken

Pro memorie.

4. Brandweerpersoneel - aanstelling ambulancier

Pro memorie.

5. Brandweerpersoneel - ontslag brandweerman-stagiair

Pro memorie.

6. Milieuraad - herinstallatie

Pro memorie.

7. VZW Zelzaatse Sportinstellingen - aanduiding bijkomende vertegenwoordigers namens de gemeenteraad en namens de sportraad.

Pro memorie.

8. Politiepersoneel - aanvraag pensioen (op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen mits akkoord gemeenteraad).

Pro memorie.Back Home Up Next  
 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014