Gemeenteraad 03-04-2001

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


 Back Home Up Next  

 

I. OPENBARE ZITTING

1. Ontslag gemeenteraadslid Ronnie Colpaert - aktename

Zoals op vorige gemeenteraad aangekondigd heeft CVP-raadslid Ronnie Colpaert ontslag genomen om professionele redenen.

2. Aanstelling en beŽdiging gemeenteraadslid Marleen Van den Abbeele - wijziging rangorde gemeenteraadsleden

Eerste opvolger Marleen Van den Abbeele legt de eed af in handen van de burgemeester. Zij wordt de vijfde vouw in de gemeenteraad. 

Opmerkelijk detail: bij de verkiezingen in oktober werden slechts 2 vrouwen op 23 raadleden rechtstreeks verkozen, dus nog geen 9%. Marleen Van den Abbeele is sedert 1 januari reeds de derde vrouw die als opvolgster in de raad komt. Daardoor stijfgt de vrouwelijke aanwezigheid naar op 5 op /23 of 21 %.

3. Marktreglement - wijziging

De wijziging van het marktreglement kwam er vooral om de opvolging te regelen van wegvallende marktkramers en om een aantal maatregelen te nemen om rde reinheid van het marktplein te bevorderen. Voortaan kan het gebruiken van de gras- of boomperkjes of het achterlaten van zwerfvuil aanleiding geven tot intrekking van de marktplaats. 

Het reglement voor opvolging voorziet dat voortaan voorrang wordt gegeven aan een handelaar met eenzelfde product als het verdwijnende, daarna aan een handelaar met een product dat nog niet wordt aangeboden op de markt en ten derde aan de andere handelaars (telkens in tweede instantie ook rekening houdend met hun plaats op de wachtlijst).  

CVP-fractieleider Martin Acke had het moeilijk met deze criteria voor opvolging. Hij opperde dat de markt de voorbije jaren verschraalt en te weinig variatie biedt: de klemtoon ligt te veel op textiel. Niettegenstaande het reglement een maximum van 44% textiel vooropstelt meent hij dat het aanbod momenteel om en bij de 60% ligt. Een markt dient meer variatie te bieden om mensen van binnen en buiten de gemeente te blijven aantrekken. Hij pleitte dan ook voor het veranderen van de voorrangsregel in het voordeel van de nog niet verkochte producten. Hij vroeg tevens het productenaanbod concreet te onderzoeken via opmaak van een inventaris. 

Alhoewel schepen Uyttendaele beweert dat bij het marktbeleid wel naar verruiming van het productenaanbod wordt gestreefd, neemt hij door dit reglement niet te willen wijzigen toch de verkeerde maatregelen.

4. Voorstel van strategisch plan Gentse Kanaalzone - 3de ontwerpversie - Voorstel van afbakening zeehavengebied Gent

Procedure

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bepaalt bindend dat het Vlaams Gewest voor de zeehavens in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen terreinen als zeehavengebied afbakent. De Afdeling Ruimtelijke Planning van AROHM is in het najaar van 2000 gestart met de afbakening voor de Gentse zeehaven en heeft de opdracht gegeven aan Studiegroep Omgeving en KU Leuven om de voorstudie hiervoor op te maken. Deze zaak werd uitgebreid besproken in de tijdelijke ROM-werkgroep Ďafbakening zeehavengebiedí. 

Advies Stad Gent en Havenbedrijf

Interessant om weten is dat Stad Gent en het Havenbedrijf op 2 februari reeds een gecoŲrdineerd advies hebben uitgebracht met een aantal merkwaardige passages. In de adviesnota wordt een pleidooi gehouden om zowel het regionaal bedrijfsterrein RO Moervaartpark als de industriegebieden Moervaart-Noord en Moervaart-Noord reserve mee op te nemen in het zeehavengebied, ook al zijn het geen zeehaventerreinen. 

- Voor de noordwestelijke begrenzing van het zeehavengebied (Callemansputte) wordt in het advies het volgende voorgesteld: Het stort voor baggerspecie "Callemansputte" hoort uiteraard thuis binnen het zeehavengebied. Teneinde langsheen het knooppunt R4 West/ N 49 geen restgebied te creŽren, verdient het aanbeveling om in deze zone de begrenzing van het zeehavengebied te laten samenvallen met de begrenzing van de reservatiezone voor de te bouwen verkeerswisselaar.

- Noordelijke begrenzing van het zeehavengebied: Volgens het voorstel van afbakening in het discussiedocument, valt een gedeelte van het kanaal Gent-Terneuzen, tussen de grens met Nederland en de stadsgrens Gent/Zelzate, buiten het zeehavengebied. Dit is onlogisch. Daarom wordt voorgesteld om ook dit noordelijke stuk van het kanaal Gent-Terneuzen binnen het zeehavengebied te laten vallen. De afbakeningslijn kan hier samenvallen met de oever van het kanaal, inclusief het insteekdok op de rechteroever.

Bespreking voorontwerp in de gemeenteraad

De procedure voorziet ook een besprekingsfase bij de provincie- en gemeenteraadscommissies. Tegen 1 mei zou men een definitief ontwerp willen hebben dat dan officieel wordt voorgelegd aan de bevoegde instanties zoals de gemeenteraden. Het is dan ook niet zonder belang dat de derde ontwerpversie (gedateerd maart 2001) van het strategische plan voor de Gentse kanaalzone op grondige wijze door onze gemeente wordt bestudeerd. In die zin is het betreurenswaardig dat het Zelzaatse schepencollege deze omvangrijke nota van 78 bladzijden nu pas aan de Zelzaatse gemeenteraadsleden bezorgt, en dan nog op een moment met de begrotingsbespreking op 26 maart en een volgende gemeenteraad amper 5 dagen later.

Het ontwerpplan bevat een voorstel tot afbakening van het havengebied met een nog een aantal onduidelijkheden. Voor wat het Zelzaats grondgebied betreft is hieronder een stukje gewestplan afgebeeld waarover het in onze gemeente vooral gaat: de zone ten zuiden van de N49 - Expresweg. 

De rode dikke lijn schetst ongeveer de voorgestelde afbakening van het havengebied. 

CVP-fractieleider Martin Acke wees de gemeenteraad op een aantal verontrustende vaststellingen. Zo zouden heel wat stukken Zelzaats grondgebied met niet-industriŽle bestemming toch ingepalmd worden door het havengebied

  • Het ontginningsgebied met nabestemming groen van de slibput van Callemansputte (paarsgroen gestreept met aanduiding C). "Het stort voor baggerspecie hoort uiteraard bij het havengebied", zo luidt het (zie advies van Gent en Havenbedrijf).

  • De gipsberg van Rhodia (ex-Kuhlmann), alhoewel deze momenteel ingekleurd is als buffergebied (groene zone met aanduiding T).

  • Een aantal stukken bufferzone tussen de gipsberg van Rhodia en de toekomstige verkeerswisselaar Zelzate-West en de wijk Klein-Rusland.

  • Het koppelingsgebied tussen Klein Rusland en het kanaal Gent-Terneuzen (gele kleur met aanduiding K1).

  • Een groot deel van de bufferzone "Heide en Tien Gemeten" (groene kleur met aanduiding T) tussen de stadsgrens met Gent (Sidmar - paarse kleur) en Sint-Jan-Baptist (blauwe kleur). Volgens burgemeester Schenkels zou deze zone nog verder strekken tot tegen de N49.

Gelijkaardige zaken zien we gebeuren in Desteldonk waar landbouwgebieden ten noorden en te zuiden van de Rechtstraat zouden worden opgenomen in het havengebied. Het doel is duidelijk: een havengebied moet volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen minimum over 5% ecologische infrastructuur beschikken. Door de "groene zones" van reeds bestaande bufferzones en koppelingsgebieden in te pikken wil het Gentse havengebied deze verplichting doodgewoon omzeilen en op die manier al haar industriegrond maximaal reserveren voor de havenactiviteiten. 

Dit is niet alleen tegen de geest van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat ook binnen industriegebieden een minimum aan groen wil voorbehouden, maar heeft ook zijn risico's voor de leefbaarheid van de omgevende dorpen. Eens deze gronden opgenomen zijn in het havengebied, is het in de toekomst makkelijker om deze gronden via Ruimtelijke Uitvoeringsplannen een andere bestemming te geven. Ook hierin schuilt het gevaar dat het Gentse Havenbedrijf en de Vlaamse Overheid de economische functie van de haven in de toekomst nog meer laat primeren op de leefbaarheid van Zelzate. Zo zien we al jaren de plannen om de slibput van Callemansputte op de gipsberg van Rhodia te laten aansluiten op ons afkomen. Door hetgeen nu gebeurt zou Zelzate elke controle hierop kwijtspelen. Dit is voor de CVP-fractie onaanvaardbaar.

Ook burgemeester Schenkels kan zich met de inpalming van de slibput van Callemansputte en de gipsberg niet verzoenen, daarentegen ziet hij geen graten in de andere grondinnames. Die zouden volgens hem Zelzate zelfs voordeel opleveren omdat de bufferzone "Heide en Tien Gemeten" nu eindelijk effectief zou worden omgevormd tot bos op kosten van een ander. 

Martin Acke vroeg aan de gemeenteraad om zich tegen deze plannen te verzetten. Op zijn vraag zal deze materie, vooraleer definitief advies te geven, nog eerst besproken worden in de bevoegde gemeenteraadscommissie. 

5. Herstelling dak gebouw Vredekaai - principebeslissing

Pro memorie.

6. Grondbezetting NMBS-bedding

Pro memorie.

7. Wegen- en rioleringswerken verkaveling Groenstraat

Pro memorie.

8. Verkoop gronden aan Sidmar

Pro memorie.

9. Algemeen beleidsprogramma van het College van Burgemeester en Schepenen

Pro memorie.

10. Politiekantoor - schilderwerken - goedkeuring bestek

Pro memorie.

11. Aankoop 2 woningen

Paul Vermeersch verzocht de gemeente om een schadevergoeding op basis van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, omdat hij een bouwweigering opliep voor verbouwing van de twee woningen Leegstraat 60 en 62. Betrokken eigendommen bevinden zich immers binnen de grenzen van het goedgekeurd onteigeningsplan, ter realisatie van BPA Molenstukken en zijn ingekleurd als zone voor wegenis.

De gemeenteraad keurde daarom de principebeslissing goed tot aankoop van de percelen gelegen Leegstraat 60 en 62, eigendom van de heer Paul Vermeersch, Fr. Wittoucklaan 4 te 9060 Zelzate, met het oog op de realisatie van een d.d. 25.06.93 bij M.B. goedgekeurd onteigeningsplan. De aankoop geschiedt dus om reden van openbaar nut. Het Eerste Comitť tot Aankoop van onroerende goederen te Gent, werd gemachtigd tot schatting van de eigendom, tot onderhandeling met de eigenaar en de eventuele huurder, tot vertegenwoordiging van de gemeente in de akte en tot het verlijden van de akte, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Martin Acke vroeg om, eens de 2 gebouwen zijn aangekocht, deze niet in de huidige enigszins verkrotte toestand te laten staan. De burgemeester beloofde dit en stelde dat op termijn afbraak de bedoeling is gezien de rooilijn moet worden gerealiseerd.

Martin Acke stelde de vraag of elke inwoner van de Sint-Sebastiaanstraat op gelijke voet werd behandeld inzake planschade (hij dacht in het bijzonder aan de inwoners die hebben moeten bouwen volgens de nieuwe rooilijn). De burgemeester antwoordde dat niemand de eigenaars verbiedt om aan het gemeentebestuur een vraag tot aankoop van hun eigendom in te dienen. Voor de mensen die hebben gebouwd volgens de rooilijn was hij de mening toegedaan dat er geen planschade moet worden betaald.

12. Protest tegen het niet toelaten van een gemeenteraadslid op de persconferentie van het schepencollege dd 27-3-2001 (agendapunt toegevoegd door PVDA-raadslid Dirk Goemaere)

Pro memorie.

13. Vraag naar uitleg rond de 'Seveso-bedrijventocht' op het kanaal Gent-Terneuzen op 21-3-2001 (agendapunt toegevoegd door PVDA-raadslid Dirk Goemaere)

Pro memorie.

14. Inlossen vanaf heden van de belofte voor het instellen van een vragenuurtje door de bevolking bij de aanvang van de gemeenteraad (agendapunt toegevoegd door PVDA-raadslid Dirk Goemaere)

Pro memorie.

15. Vraag voor hernummering van de huizen in de Denderdreve (agendapunt toegevoegd door PVDA-raadslid Dirk Goemaere)

Pro memorie.

II. GEHEIME ZITTING

1. VZW Zelzaatse Sportinstellingen - gemeentelijke vertegenwoordiging

Pro memorie.

2. Onderwijs - participatieraad

Pro memorie.

3. Brandweerpersoneel - ontslag/aansteling stagiairs-ambulanciers

Pro memorie.

4. VfT-begeleidingscommissie - wijziging samenstelling

Pro memorie.

5. VZW Watersportvereninging Zelzate - wijziging samenstelling

Pro memorie.

6. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger in Progecov

Pro memorie.

7. Raad van Bestuur VEM - wijziging samenstelling

Pro memorie.
 Back Home Up Next  

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014