Gemeenteraad 29-03-2001

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Home Up Next                    22-10-2001    

 Deze zitting van de gemeenteraad ging door op
 
29 maart 2001 met aanvang om 19.30 uur
in de bovenzaal van het gemeentehuis.

Voor meer informatie over de agendapunten kan u steeds terecht bij de CVP-gemeenteraadsleden:

MARTIN ACKE  Leegstraat 156A  9060 Zelzate  09-345 53 36
RONNIE COLPAERT  Roggestraat 4  9060 Zelzate  09-345 73 48
of stuur een berichtje naar
martin@acke.info

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

De PVDA-fractie organiseerde de voorbije weken een petitie voor gratis huisvuil in Zelzate en verzamelde daarbij 2700 handtekeningen. In een ludieke actie hingen zij de petitiebladen te drogen aan waslijnen aan de ingang van het gemeentehuis. Aangezien de partij de inwoners had opgeroepen om de gemeenteraad bij te wonen zat de raadszaal afgeladen vol. Burgemeester Schenkels zag de bui al hangen en had twee politiemensen opgevorderd om indien nodig de orde te handhaven.

Bij de aanvang van de zitting viel de afwezigheid op van de volledige VLD-VVD-fractie. Dit had alles te maken met de beslissing van het SP-partijbestuur van de dag voordien om een machtsgreep te plegen op de vzw Zelzaatse Sportinstellingen, de vzw die het zwembad en de Eurohal beheert. 

De Zelzaatse SP had reeds eerder aangekondigd dat de afgevaardigden van de Sportraad in het bestuur van de vzw niet meer gewenst waren en dat enkel en alleen gemeenteraadsleden het in de toekomst voor het zeggen zouden hebben. Sterker nog. In het scenario dat de Zelzaatse SP heeft uitgezet zou de Raad van Bestuur van de vzw uit amper 6 mensen bestaan, namelijk  4 SP + 1 VLD-VVD + 1 ZOW. Zij beroepen zich daarbij op een zogenaamde evenredige verdeling op basis van het verkiezingsresultaat (systeem Imperiali), maar beperken daarbij op geraffineerde wijze het aantal mandaten tot 6 omdat zij hierbij de absolute meerderheid verwerven. Het vroegere bestuur omvatte 12 bestuurders waarvan 6 leden van de gemeentelijke sportraad en 6 gemeenteraadsleden. Een samenstelling uit 12 gemeenteraadsleden zou bij toepassing van hetzelfde systeem immers een veel democratischer samenstelling van 5 SP + 3 VLD + 2 ZOW + 1 PBVDA + 1 CVP geven, waarbij de SP echter geen absolute meerderheid meer had. 

Het einddoel van deze zet werd de jongste dagen overduidelijk: de SP wil de alleenheerschappij over de Sportinstellingen en is van plan OCMW-voorzitter Freddy De Vilder half-time directeur te maken van het Zelzaatse Sportcomplex. Dit is een regelrechte poging om ook coalitiepartner VLD-VVD, die de voorbije zes jaar de (dik betaalde) directeur mocht leveren, volledig buiten spel te zetten. In de OCMW-raad beleefden wij een gelijkaardig scenario en heeft de SP nu alles voor het zeggen met 5 van de 9 zetels. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de VLD-VVD door deze machtsgreep de gordijnen in wordt gejaagd. Zij dreigden de voorliggende begroting 2001 niet te zullen goedkeuren waardoor Zelzate volledig onbestuurbaar zou worden. 

In een flauw excuus probeerde burgemeester Schenkels de aandacht van deze problemen af te leiden en startte hij de gemeenteraadszitting zonder coalitiepartner VLD-VVD.

1. Ontslag en opvolging OCMW-raadslid

Wegens het ontslag van VLD-VVD-raadslid Willy Leclercq als OCMW-raadslid neemt opvolger Kurt Reynhout zijn zitje in.

Frank Bruggeman, in oktober verkozen op de ZOW-lijst en ondertussen uit zijn partij gezet zetelde tot nu toe als onafhankelijke. Hij verklaart voortaan tot de VLD-VVD-fractie te behoren.

CVP-raadslid Ronnie Colpaert neemt, zoals eerder aangekondigd, na deze zitting ontslag als gemeenteraadslid waardoor Marleen Van den Abbeele op de volgende zitting haar intrede in de raad zal doen. De burgemeester dankt Ronnie voor zijn twaalf jaren inzet voor de bevolking vanuit de gemeenteraad en huldigt zijn inzet voor het Zelzaatse verenigingsleven. Ronnie Hij overhandigt hem namens de gemeenteraad een blijk van waardering onder de vorm van een polsuurwerk.

2. Begroting 2001

Toen de burgemeester overging tot dit punt van de agenda ontstond er ongenoegen bij de aanwezigen in de zaal. PVDA-raadslid Frans Van Acoleyen had de burgemeester blijkbaar vooraf verzocht een vragenstonde voor het publiek in te lassen, een maatregel die beloofd was in het SP-verkiezingsprogramma en wou een motie van orde indienen om het spreekrecht toe te staan. De burgemeester weigerde dit toe te staan, zich beroepende op ťťn of ander onduidelijk artikel van de gemeentewet, maar zou na een half uurtje, tijdens de eerstvolgende schorsing van de zitting, de aanwezige woordvoerders van de bevolking de gelegenheid geven de leden van de gemeenteraad toe te spreken. 

Jaarverslag 2000:

Geen opmerkingen

Algemene bespreking van de begroting

Er kwamen vrij spoedig twee onvoorziene schorsingen vanwege het bellen van de GSM van de burgemeester. Zonder enige verantwoording, zonder enig respect voor de gemeenteraad, noch voor de bevolking, schorste hij daarbij telkens de zitting van de gemeenteraad om zonder verantwoording voor een tijd te verdwijnen achter de schermen. Deze onderbrekingen hadden duidelijk alles te maken met de dreigende coalitiebreuk. De aanwezigen op de publieksbanken en een aantal raadsleden werden terecht ongeduldig.

Wellicht werd bij de telefoontjes druk overleg gepleegd met de Gentse partijleidingen van SP en VLD, want wonder boven wonder verscheen na een kwartiertje de complete VLD-VVD-fractie en vervoegde zonder enige verklaring de gemeenteraad.

Schepen van financiŽn Hubert Stuyvaert trachtte, wellicht deels aangeslagen door het gebeurde maar vooral ook door de weinig overtuigende financiŽle cijfers, een positief beeld te geven van de Zelzaatse gemeentefinanciŽn. Hij erkende dat er bepaalde gegevens ontbraken of onduidelijk waren. De teneur in zijn betoog was duidelijk anders dan dat van voor de verkiezingen. Burgemeester Schenkels relativeerde ook zelf al een aantal cijfers uit de begroting. Zo gaf hij spontaan toe dat de 4 MF ontvangsten uit havenrechten oninbaar zouden zijn en eingenlijk berustten op "wishfull thinking". Toch werd geen enkel cijfertje in de begroting gewijzigd!

Bij de vraag naar tussenkomst vanwege de gemeenteraadsleden verleende hij als eerste het woord aan CVP'er Martin Acke. Terug ongenoegen bij de aanwezige toeschouwers die meenden dat Van Acoleyen eerst zijn hand had opgestoken en dus eerst aan het woord moest zijn gekomen. Een tactische zet van Schenkels... wellicht!

Tussenkomst van CVP-fractieleider Martin Acke i.v.m. de bespreking van de begroting 2001

1. Overzichtstabel Gewone Dienst

Begroting van 2000:

Uit deze tabel blijkt duidelijk dat de CVP-fractie op 28 november van vorig jaar, bij de bespreking van de begrotingswijziging van 2000, meer dan gelijk had wanneer ze erop wees dat de SP-VLD-meerderheid de gemeenteraad bedroog door de gemeentelijke financiŽle toestand veel te rooskleurig voor te stellen. Het bewijs ligt hier voor: we zien niet minder dan 21,4 miljoen frank (MF) minder ontvangsten en slechts 8,8 MF minder uitgaven dan ťťn maand voor de jaarwisseling aangekondigd. U moet dit duidelijk geweten hebben en u heeft de gemeenteraad voor 12,6 MF misleid.

Volgens uw officiŽle cijfertjes houdt Zelzate met een algemeen begrotingsoverschot van 3,3 MF net de lippen boven het water, maar zelfs dit is een foute voorstelling van de werkelijkheid. Dat zal later in mijn betoog duidelijk worden, zelfs al beperk ik me hierbij tot de meest in het oog springende zaken.

Niettegenstaande de financiŽle put waarin onze gemeente vandaag is verzeild, wijst niets in het aankoopgedrag van onze schepencollege op enige voorzichtigheid. Zo presteerden zij het om tijdens de laatste maanden van 2000 liefst 2,8 MF meer uit te geven dan het voorziene budget. Tot op vandaag moeten de leveranciers op hun centen wachten, sommigen al maanden lang. Ik nam de stapel onbetaalde facturen door en merkte daarin niet alleen onbetaalde brandstof, telefoonkosten, erelonen, abonnementen op tijdschriften, softwarediensten, containerledigingen, grondanering van de spoorwegbedding van Klein-Rusland en elektriciteitsfacturen, maar ook tal van drankrekeningen en restauranttickets.

Dergelijke overschrijdingen gebeurden blijkbaar nog in het verleden, doch in het belang van de leveranciers werden deze uitgaven toch betaald en geregulariseerd via de begroting van het volgende jaar. Meer dan terecht ging deze vlieger dit jaar niet op. Onze plichtsbewuste gemeenteontvanger weigerde deze facturen te betalen omwille van het nijpend geldtekort van de gemeente. U moet immers weten dat deze topambtenaar een serieuze persoonlijke financiŽle aansprakelijk heeft.

Begroting 2001:

Sedert 1 januari werkt de gemeente met voorlopige twaalfden omdat er geen goedgekeurde begroting is. Dit betekent dat de gemeente alleen een aantal verplichte uitgaven mag doen. Zo mocht de nieuwjaarsreceptie op 2 januari eigenlijk niet doorgaan wegens gebrek aan geld. Ik geeft toe dat ik me niet geroepen voelde om hiertegen te ageren, wetende dat een onpopulaire afgelasting in dat geval fijntjes op de nek van de CVP zou worden geschoven. Ook de voorbije maanden bleef het schepencollege de strikte uitgavenbeperking naast zich neerleggen. Gevolg: nog een stapel onbetaalde facturen van een paar honderduizend franken, waarvan het grootwarenhuis, de brouwer of de restauranthouder soms al maanden hopen dat die zo vlug mogelijk wordt vereffend. Zelfs nieuwe burgemeester- en schepensjerpen van elk meer dan 5.000 frank bleken dermate hoogdringend te zijn dat de wetgeving hiervoor opzij werd geschoven. Dergelijke praktijken zijn onaanvaardbaar en ik zal dan ook de komende jaren hierop speciaal op toezien.

U rekent voor 2001 in de gewone dienst op 420 MF ontvangsten en 410 MF uitgaven, zodat een overschot van een kleine 10 MF de negatieve trend van de voorbije jaren zal keren. Ik zal de leden van de gemeenteraad straks aantonen dat dit onmogelijk is.

2. Overzichtstabel Buitengewone Dienst

Begroting van 2000:

Zoals gewoonlijk zien we dat slechts een beperkt deel van de aangekondigde investeringen daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In dit geval slechts 172 van de 308 MF, dus amper 56%. Voor de buitengewone ontvangsten werd slechts 50% gerealiseerd, waardoor het initieel geraamde begrotingsoverschot van 9 MF naar een tekort van 2,8 MF duikelt.

Begroting van 2001:

De bijzondere ontvangsten van het vorige ťn het eigen dienstjaar zouden elk 7 MF hoger moeten liggen dan de uitgaven, zodat we 2001 eindigen met een overschot van 12 MF. Ik ben benieuwd hoe u dat zult klaarspelen.

3. Detail van de begroting gewone dienst

Uitgaven:

U voorziet 500.000 F intresten voor in het rood gaande rekeningen. Kaskrediet is duur. Is dit enkel voor de eerste 3 maanden of verwacht u nog dergelijke intresten te moeten betalen?

Alle intrest- en aflossingsbedragen voor leningen en leasings worden voor het eerst onttrokken aan de verschillende posten en samen gebundeld. Waarom?

Voor het eerst zien we de afbetaling van de Eurohal in de begroting verschijnen: 9,5 MF per jaar.

Uit de begrote bedragen voor de mandatarissen blijkt dat u de herwaardering van de gemeenteraadsleden een bijzonder klein hart toedraagt. U voorziet voor de 4 nieuwe gemeenteraadscommissies amper 10 zittingen gedurende het ganse jaar, dus gemiddeld om de 4 maanden.

De uitgaven voor personeel op de diverse posten houden geen rekening met de lopende CAO-onderhandelingen. U gaat er blijkbaar vanuit dat het personeel geen opslag krijgt. Indien u rekening houdt met 3% verhoging kost u dit (onderwijzend personeel uitgezonderd want die worden betaald door de Vlaamse overheid) ongeveer 3,6 MF extra.

Ik vroeg me al af hoe de financiŽle transferts i.v.m. de werkingskosten van de nieuw op te richten politiezone zullen gebeuren. Tot mijn grote verwondering vind ik weinig nieuws op de politiebudgetten, afgezien van de investeringen voor bouw en inrichting van het nieuwe politiekantoor. U negeert in deze begroting volledig het risico dat er een meerkost zal zijn door de politiehervorming.

De vzw Sportinstellingen moet het daarentegen met 1,7 MF minder stellen dan vorig jaar en krijgt 7 MF. Dit is niet in overeenstemming met de goedgekeurde begroting van 8 MF van de vzw. De wedde van 1,2 miljoen van de ex-directeur Marc Kochuyt is hiervoor wellicht voor een groot deel verantwoordelijk, alhoewel ik vernam dat het SP-partijbestuur gisteren besliste Freddy De Vilder voor te dragen als halftime directeur van de sporthal. Hoeveel krijgt hij hiervoor? Een half miljoen?

Het OCMW-tekort wordt voor dit jaar op 65,5 MF geschat, hetzelfde bedrag dan vorig jaar, niettegenstaande zwaar in de personeelsuitgaven werd gesnoeid en 23 FT jobs moest inboeten.

3,15 MF lonen voor dienstenbanen, nepstatuten dus. Dit is bijna het dubbele van vorig jaar. Dit gaat wel ten koste van 2 MF inkrimping van Ďgewooní personeel.

Jobstudenten zullen blijkbaar maar 1.000 frank per dag of 125 frank per uur krijgen. In welke tijd leven wij? U trekt amper 200 kF uit voor deze grote zomerkuis van de gemeente.

IDM kost Zelzate 36 MF, dit is 1 MF minder dan vorig jaar. Toch stijgen de geplande huisvuilbelastingen van Zelzate spectaculair. Dit is niet logisch.

Ontvangsten

Er wordt blijkbaar gewerkt met een verborgen agenda. De toelichting bij de begroting stelt ons bij diverse inkomstenposten niet in staat de degelijkheid van de gepresenteerde cijfers te controleren. Hoe kan deze gemeenteraad de begroting goedkeuren zonder dat de ingeschreven cijfers worden gemotiveerd?

 

Belastingen:

Rekening 1999

Begroting 2000

Begroting 2001

 

Administratieve prestaties:

 

Belasting op afgifte van milieuvergunningen

81 kF

200 kF

200 kF

 

Belasting op afgifte van administratieve documenten

997 kF

900 kF

1.300 kF

 

Verhaalbelastingen

 

Belasting op leggen van trottoirs

794 kF

1.300 kF

800 kF

 

Prestaties van openbare hygiŽne

 

Belasting op sluikstorten

80 kF

100 kF

100 kF

 

Belasting op het lijkenvervoer

5 kF

40 kF

afgeschaft

 

Belasting op afgifte van huisvuilzakken (restafval en PMD)

2.718 kF

5.220 kF

3.872 kF

 

Milieubelasting

5.514 kF

5.471 kF

14.166 kF

 

Belastingen op nijverheid, handel, landbouw

 

Belasting op drijfkracht

2.906 kF

3.060 kF

3.060 kF

 

Belasting op het openblijven van cafťís na het sluitingsuur

344 kF

350 Kf

400 kF

 

Belasting op reclameborden

121 kF

213 kF

250 kF

 

Verblijfsbelasting

73 kF

82 kF

afgeschaft

 

Belasting op banken en financiŽringsinstellingen

450 kF

480 kF

460 kF

 

Belasting op stortplaatsen

4.975 kF

5.000 kF

5.000 kF

 

Belasting op ondernemingen en vennootschappen

6.716 kF

6.684 kF

7.957 kF

 

Gebruik van het openbaar domein

 

Belasting op plaatsrecht openbare markt

3.736 kF

4.350 kF

3.800 kF

 

Belasting op kermissen

256 kF

270 kF

250 kF

 

Belasting op kaairechten

 

 

4.000 kF

 

Belasting op parkeren

22 kF

200 kF

300 kF

 

Belasting op frituren

291 kF

336 kF

336 kF

 

Belasting op benzinepompen

89 kF

89 kF

afgeschaft

 

Belastingen i.v.m. het openbaar patrimonium

 

Belasting op tweede verblijven

120 kF

140 kF

105 kF

 

Belasting op krotwoningen en leegstand

19 kF

opcentiemen

opcentiemen

 

Diverse belastingen

 

Belasting op jacht- en wapenvergunningen

15 kF

20 kF

16 kF

 

 

 

 

 

 

Totaal gemeentebelastingen en retributies

30.319 kF

34.506 kF

46.370 kF

 

 

 

Gemeentelijke opcentiemen

 

Aanvullende belasting op onroerende voorheffing

36.629 kF

41.987 kF

54.888 kF

 

Aanvullende personenbelasting

73.120 kF

93.939 kF

79.111 kF

 

Aanvullende belasting op motorrijtuigen

4.448 kF

4.154 kF

4.893 kF

 

Aanvullende belasting op leegstand en verwaarlozing

gemeentelijk

400 kF

600 kF

 

 

 

 

 

 

Totaal opcentiemen

114.196 kF

140.480 kF

139.492 kF

 

 

Commentaar bij een aantal belastingen:

De aanvullende personenbelasting opslaan van 6 naar 7% geeft in principe een meeropbrengst van 12,8 MF, maar wegens de inspanning van de regering om vorig jaar de achterstallige APB versneld terug te betalen merkt men dit niet in deze begroting. Het lijkt er vandaag op dat de regering nu gas terug moet nemen in het doorstorten van de APB. Bovendien komt dit geld pas volgend jaar ter beschikking.

De verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 850 naar 1050 geeft een meeropbrengst van 10,5 MF. We merken een toename in de te verwachten ontvangsten van 12,9 MF t.o.v. vorig jaar.

Hoeveel betaalt een Zelzaatse eigenaar voor deze verhoging?

Van het geÔndexeerd Kadastraal Inkomen (KI) gaat 2,5% naar het Vlaams Gewest, 6,15% naar de Provincie en 26,25% (i.p.v. vroeger 21,25%) naar de gemeentekas.

De opslag van 850 naar 1050 opcentiemen kost de eigenaar van een woning bij de huidige index dus ongeveer 6,25% extra belastingen op het niet geindexeerde KI, d.w.z. ongeveer 625 frank per 10.000 F KI. Voor een KI van 40.000 F geeft dit al een opslag van 2.500 F. 

Van alle onroerende voorheffing die de Zelzatenaar betaalt gaat voortaan 75% naar de Zelzaatse gemeentekas.

De belasting op eerste aanleg van trottoirs zou worden afgeschaft, toch zien we nog 800 kF op de begroting staan. Trekt de meerderheid dan haar woord in?

Milieubelasting en belasting op huisvuilzakken stijgen samen van 8,2 MF in 1999 over een theoretische 10,7 MF in 2000 naar liefst 18,1 MF in 2001. Op welke detailberekening baseert het college zich bij de prognoses voor deze belastingen?

 • Het tarief DIFTAR is immers nog niet gekend, in de kranten was wel al een tarief te lezen van 6 frank voor restafval
  en 3 frank voor groenten-fruit-tuinafval (gft) i.p.v. de al eerder gestelde 4 en 3 frank.
 • Is het besparingseffect ingecalculeerd? Normaal zal de vuilvracht dalen en dus minder geld opbrengen voor de
  gemeente.
 • Wordt DIFTAR algemeen ingevoerd in IDM? Zijn de statuten aangepast voor berekening per vuilvracht? 
  Nu betaalt Zelzate haar aandeel in de intercommunale volgens het aantal inwoners. De gemeente wordt dus niet
  financieel beloond voor de inspanning van haar burgers.

Met veel tamtam werd de afschaffing van een aantal belastingen aangekondigd. Resultaat: afschaffing van een aantal minimale belastingen zoals de belasting op het lijkenvervoer, de verblijfsbelasting en de belasting op benzinepompen, samen goed voor 210 kF in 2000. Daarnaast verlaagt u de algemene milieubelasting amper met 150 frank maar zadelt de Zelzatenaar langs een andere weg een paar duizend frank extra kosten op. Dit is kiezersbedrog.

Belasting op kaairechten: 4 MF. Dit berust op drijfzandÖ U heeft nog geen harde bewijzen getoond dat dit wel degelijk zal kunnen. De burgemeester heeft dit trouwens in zijn inleiding al zelf erkend.

De belasting op ondernemingen verhoogt van 6,7 MF naar 8 MF, dit is bijna 20%. Hoe berekend? Welke concrete reglementwijziging stelt het college voorop?

U schat 60 MF winstaandeel van de VEM in. Daarnaast lijkt een winstaandeel over 2000 van 50 MF me zeer ambitieus, afgaande op de gedaalde elektriciteitsprijs en de gratis levering van de eerste 100 kWh aan particulieren. U vraagt bovendien al 10 MF frank voorschot op de winst van VEM voor dit jaar. Dat mag dan nog wettelijk in orde zijn, toch is het geen gezonde zaak, want het hypothekeert uw begroting van volgend jaar.

4. Detail van de begroting buitengewone dienst

Ontvangsten:

Het gemeentebestuur heeft in 2000 blijkbaar 8,7 MF meer geleend dan door de gemeenteraad was toegelaten. Kan dit zo maar? Waarvoor werd geleend?

Bij het privaat patrimonium vinden we al verschillende jaren tot vervelens toe de bedragen terug voor de verkoop van watertoren, gemeenteschool Kerkstraat en Klein-Rusland. Voor de watertoren en de Kerkstraat wil ik u nog geloven dat dit binnenkort wordt verkocht.

Maar hoe verklaart u de verkoop van de voormalige school van Klein-Rusland terwijl u aankondigt er een dienstencentrum van te willen maken. Gaat u dan verkopen aan het OCMW? Bovendien ligt het gebouw in een reservatiezone voor een spoorweg, en is dus zonevreemd. Belangrijke verbouwingen zijn er niet toegelaten. Mijns inziens zijn deze 3,2 MF buitengewone inkomsten niet realiseerbaar, zeker niet in 2001.

Op zich vind ik de vervroegde afbetaling van de gemeenteschuld met de opbrengst van de verkoop van Telenet-aandelen een goede zaak. Alhoewel ik durf pleiten voor het aanleggen van een reserve van een 10-tal miljoen, al was het maar om te vermijden dat je dure creditintresten moet betalen op in het rood gaande rekeningen, waardoor u het voorbije jaar in gemeente en OCMW een aantal miljoenen heeft verloren.

Anderzijds vraag ik me af op wat u zich baseert om deze Telenet-aandelen op 32 MF in te schatten, zeker met de huidige beursevoluties. Ik hoop dat ik me vergis, maar ik vrees dat u hier de bal misslaat.

De werken aan de Chalmetlaan worden gefinancierd met het investeringsfonds (36,7 MF) en overheidssubsidies (34,3 MF). De overige benodigde 32 MF wordt geleend. Hoe schat u de concrete timing van deze werken in?

Voor de aansluiting van het fietspad Langs de Poelstraat in Assenede aan de Denderdreve ontvangen we 3,6 MF Vlaamse subsidies. Voor het veiliger inrichten van de schoolomgevingen is dit amper 100 kF. Met dit laatste valt niet veel mee uit te richten.

Investeringen:

Vragen bij een aantal van de aangekondigde investeringen:

Vernieuwing dak VEM-gebouw: 1,3 MF. Ik meen me te herinneren dat er in het VEM-gebouw een asbestprobleem was met de verwarmingsbuizen. Hiervoor werd 300.000 frank uitgetrokken maar dit werk is nooit uitgevoerd. U dient hiervoor dringend budget te voorzien.

Vernieuwing van de brandweerkazerne. Vorig jaar stond hiervoor 7 MF op het budget, nu amper 200 kF. Betekent dit dat er geen renovatie komt dit jaar? Nochtans maakt het openbreken van de Chalmetlaan een investering voor een alternatieve uitweg van de kazerne noodzakelijk. Ik vind hiervoor geen middelen in de begroting.

Voor de aanleg van fietspaden voorziet u een algemene provisie van 4 MF. Waar komen die fietspaden concreet?

Voor de renovatie van het wegdek van de Havenlaan trekt u 4 MF uit. Aan de putten te merken is de riolering vermoedelijk ook kapot en zal een gewone vernieuwing van het wegdek niet volstaan. Het voorziene budget is ontoereikend voor een degelijke herstelling. Zie maar naar de onaanvaardbare situatie in de Sint-Stevenstraat.

Het fietspad tussen de Poel en de Denderdreve zal 9 MF kosten (lening 5,4 MF + Vlaamse subsidie 3,6 MF). Welk traject zal men uiteindelijk kiezen voor deze aansluiting? Volgt men gans het traject van de Poelstraat tot aan de Denderdreve om dan langsheen de Denderdreve aan de Groenenbriel (dreef naast wijk Vogelzang) uit te komen? Of verlaat men al veel vroeger de Poelstraat om aan te sluiten op het bestaande fietspad op de oude spoorwegbedding Assenede-Zelzate?

De 2 MF voor opmaak van het ruimtelijk structuurplan van Zelzate staat al sedert 1997 op de begroting en is nog steeds niet geÔndexeerd. Wanneer komt hier schot in de zaak?

5. Besluit

De Zelzaatse portemonnee is zo plat als een vijg. De belastingsdruk voor de Zelzatenaar wordt via deze begroting enorm verhoogd en toch is het einde van de tunnel bij lange na niet in zicht. Zo houdt men zich blind voor de duistere toekomstbeelden inzake gemeentelijke financiŽn waarover iedereen het eens is (politiehervorming Ė liberalisering energiemarkt Ė verlaagde overheidsbelastingen waardoor ook de aanvullende gemeentelijke belasting zal dalen). In plaats van, zoals elk fatsoenlijk bedrijf, een reserve aan te leggen blijft het college zichzelf leugens wijsmaken. Meer nog, ik kan in deze begroting geen enkele besparingszin of voorzichtigheid inzake financieel beleid terugvinden. Integendeel: de verspilzucht neemt nog toe.

Overdrijf ik? Vraag onze sociaal bekommerde burgemeester maar eens hoeveel hij in december uitgaf aan chique diners op restaurant: 46.415 frank. En dat met een lege gemeentekas, zonder dat de er budget was voorzien. Ik ben ermee akkoord dat de burgemeester een zekere representatiefunctie heeft te vervullen. Afgaande op het aantal menuís hebben deze diners echter een gemiddelde kostprijs van 2.442 frank per persoon en zijn ten laste van de Zelzaatse belastingbetaler. Dat is onverantwoord met de slechte gemeentelijke financiŽn waarin we verkeren.

Uw begroting kan onmogelijk een reŽle weergave zijn van het financieel beleid dat u gedurende 2001 zult voeren. De CVP-fractie zal daarom tegen de goedkeuring stemmen.

Klik hiernaast voor een overzicht van de Zelzaatse gemeentefinanciŽn        

Toen de burgemeester wou beginnen met het beantwoorden van de vragen van raadslid Acke raakte het geduld van de PVDA-raadsleden stilaan op. Zij eisten dat de burgemeester de gelegenheid zou geven om de woordvoerders van het publiek eerst hun zegje te doen. Ook de toeschouwers begonnen duidelijk sporen van irritatie te vertonen. 

WORDT VERVOLGD

Buitengewone uitgaven

Wordt later aangevuld

Facultatieve uitgaven

Wordt later aangevuld

3. Belastingreglementen en retributiereglementen
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

verhoogt van 6 naar 7% - te verwachten meeropbrengst van 12,8 MF (volgend jaar)

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

verhoging van 850 naar 1050 opcentiemen - te verwachten meeropbrengst van 12,8 MF

Gemeentebelasting op de drijfkracht

Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting

Belasting op de reclameborden

Belasting op mobiele tuigen voor publiciteitsdoeleinden

Belasting op bank- en daarmee gelijkgestelde inrichtingen

Belasting op drankslijterijen open na het sluitingsuur

Belasting op tweede verblijven

Belasting op markten en kermissen

Belasting op het occasioneel gebruik van het gemeentelijk domein

Belasting op het parkeren

Belasting op het niet-reglementair gestort afval

Belasting op de milieuvergunningsaanvraag

Belasting op de afgifte van administratieve stukken

Belasting op het storten van slib op Zelzaats grondgebied

Belasting op de verkoop van huisvuilzakken

Retributie op brandweerprestaties

Milieubelasting

Retributie op de afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen

Belasting op het huwelijksceremonieel

Contante belasting op jacht- en wapenvergunningen

4. Situatie op de N49 n.a.v. de werken in de tunnel (verzoek van raadslid Patricia De Meyere)

Pro memorie.

5. Onveilige situatie in de tunnel n.a.v. de wegenwerken (verzoek van raadslid Dirk Goemaere)

Vraag voor stillegging van de werken door de burgemeester tot de verkeerssituatie in en rond de tunnel voldoende veilig is gemaakt.

 

II. GEHEIME ZITTING

1. Bevordering tot inspecteur van politie

Pro memorie.

2. Samenstelling Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Pro memorie.

3. Onderwijzend personeel - benoemingen

Pro memorie.

4. Machtiging rechtszaken

Pro memorie.

 


Back Home Up Next  

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014