Gemeenteraad 22-02-2001

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Home Up Next                    22-10-2001    

 Deze zitting van de gemeenteraad ging door op
 
22 februari 2001 met aanvang om 19.30 uur
in de bovenzaal van het gemeentehuis.

Voor meer informatie over de agendapunten kan u steeds terecht bij de CVP-gemeenteraadsleden:

MARTIN ACKE  Leegstraat 156A  9060 Zelzate  09-345 53 36
RONNIE COLPAERT  Roggestraat 4  9060 Zelzate  09-345 73 48
of stuur een berichtje naar
martin@acke.info

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Ontslag gemeenteraadsleden

De gemeenteraad nam akte van het ontslag van twee van haar leden.

 • Schepen Marc Thienpondt (SP) ziet zich om familiale redenen verplicht ontslag te nemen als schepen en als gemeenteraadslid.

 • Ook gemeenteraadslid Mario Willems (SP) stelt zijn mandaat als gemeenteraadslid ter beschikking.
  Hij stapt op uit ontevredenheid omdat de SP Ronny Schatteman verkoos als opvolgend schepen van Marc Thienpondt, niettegenstaande hij bij de verkiezingen van 8 oktober met 498 stemmen ruimschoots die van Schatteman overtrof (398 stemmen).

2. Aanstelling en beëdiging gemeenteraadsleden / wijziging rangorde
 • Marc Thienpondt wordt als gemeenteraadslid opgevolgd door de eerste opvolger Marion Kasse.

 • Mario Willems wordt als gemeenteraadslid opgevolgd door de tweede opvolger Luc Van Waesberghe.

Beide nieuwe raadsleden legden de eed af. Marion Kasse, echtgenote van OCMW-secretaris Gerdy Haes heeft de Nederlandse nationaliteit . De gemeenteraad ging ook met algemene stemmen in op het verzoek van Marc Thienpondt om de titel van ereschepen te mogen dragen.

3. Verkiezing en beëdiging schepen / wijziging rangorde schepenen

De SP schuift Ronny Schatteman naar voor als kandidaat-schepen. Naast de verantwoordelijkheden van Marc Thienpondt zou hij ook het domein milieu onder zijn bevoegd krijgen. Volgens PVDA-raadslid Dirk Goemaere kan betrokkene het schepenambt onmogelijk op een goede manier combineren met zijn taak als hoofddélégué van Sidmar, vooral nu wegens de in gang zijnde fusies in de staalsector. Daarnaast wees hij op een onverenigbaarheid tussen de bevoegdheid milieu en het mandaat van vakbondsafgevaardigde in het staalbedrijf.

 Aldus wordt de nieuwe samenstelling van het college van burgemeester en schepenen:

 • Burgemeester: John Schenkels: algemene zaken, begroting, brandweer, politie, informatie, verkeer en energie en openbaarheid van bestuur.

 • 1ste Schepen: Hubert Stuyvaert: financiën.

 • 2de Schepen: Paul Tollenaere: jeugd, cultuur, huisvesting, ontwikkelingssamenwerking en onderwijs.

 • 3de Schepen: Frederik Uyttendaele: openbare werken, gebouwen en lokale economie.

 • 4de Schepen: Nelly De Beule: burgerlijke stand, sociale zaken, volksgezondheid, personeel en emancipatie.

 • 5de Schepen: Ronny Schatteman: leefmilieu, Europese Zaken, feestelijkheden, ontvangsten en sport.

4. Mededelingen door de burgemeester

Mededelingen i.v.m. vraag naar informatie over het SIF-voortgangsrapport 1999  en i.v.m. de vraag naar snelheidsmaatregelen op de N49.

5. OCMW-begroting 2001

De OCMW-begroting voorziet voor het dienstjaar 2001 voor de gewone dienst 343,4 miljoen ontvangsten en 335,5 miljoen uitgaven. Het overschot van ongeveer 8 miljoen dient om het tekort van de vorige dienstjaren op te vangen. De gemeente zal voor 2001 een tekort van 65,5 miljoen frank dienen aan te zuiveren (in 1999 was dit nog 50,8 miljoen en in 2000 voorzag men 65,8 miljoen). 

Wat de buitengewone begroting betreft voorziet men 40 miljoen uitgaven die zullen worden gefinancierd met 12,6 miljoen subsidies, 5 miljoen door verkoop van patrimonium in het bezit van het OCMW en 22,4 miljoen bijkomende leningen.

Meest opvallend is dat er zwaar in de personeelsuitgaven wordt gesnoeid. Het personeelsbestand vermindert met liefst 21 voltijdse tewerkstellingen (dit is meer dan 10%). Anderzijds zal men voor een aantal projecten beroep doen op PWA'ers en wil men ook vakantiejobbers inschakelen voor het opvangen van afwezigheden van het personeel omwille van verlof. 

De OCMW-voorzitter minimaliseerde de voorziene ontslagen maar kon de oppositie niet overtuigen dat niettegenstaande deze maatregel eenzelfde kwaliteit van dienstverlening kan worden gewaarborgd. Op arrogante en bijwijlen zelfs onbeschofte wijze werden de tussenkomsten en kritieken van de oppositie-partijen door burgemeester Schenkels en OCMW-voorzitter De Vilder regelmatig onderbroken. Alle punten van kritiek werden afgedaan als onjuist, vals, belachelijk of misleidend. Toen CVP-fractieleider Martin Acke zich zelfs door deze taktiek niet liet overdonderen, ontnam de burgemeester hem het woord en gaf, niettegenstaande formeel protest, het gemeenteraadslid geen gelegenheid meer zijn betoog verder te zetten. Hij maakte hierbij duidelijk misbruik van zijn functie als voorzitter van de gemeenteraad en was zelfs zo arrogant om Martin Acke de raad mee te geven dan maar naar de gouverneur te schrijven.

Martin Acke slikt dit niet en zal over dit onaanvaardbaar optreden van Schenkels inderdaad klacht indienen bij de provinciegouverneur.

De CVP-fractie gaat niet akkoord met verschillende voorgestelde maatregelen en is ervan overtuigd dat de dienstverlening aan de bevolking aan kwaliteit zal inboeten.  Zij keurde de OCMW-begroting voor 2001 dan ook af. 

Samenvatting van de CVP-commentaar bij de OCMW-begroting:

 • De slechte financiële toestand van het OCMW werd om electorale redenen tot na de verkiezingen verborgen via een geflatteerde begroting. Er blijkt vandaag geen overschot van 3,2 maar wel een tekort van 5,7 miljoen te zijn. Dit hypothekeert uiteraard sterk de mogelijkheden binnen deze begroting.

 •  
 • Een aantal voorziene meerinkomsten betekenen voor de gemeentefinanciën enkel vest- broekzakoperaties. De vergoeding voor de VEM-permanantie (1 miljoen) die voortaan zal moeten worden betaald aan het OCMW  betekenen immers een vermindering van het toekomstige VEM-dividend. Het aanrekenen van de personeelskost voor de afwezigheid voor interventies van een brandweerman komen voortaan ten laste van het gemeentebudget. 

 • Naast de 65 miljoen gemeentelijke toelage krijgt het OCMW ook integraal beschikking over 20,5 miljoen overheidstoelagen van het sociaal impulsfonds (SIF en SIF+) en ontvangt in ruil voor de facturatie alle ontvangsten uit de ambulancedienst (5,5 miljoen). De gemeente draagt echter alle lasten van deze dienst.

 • Men verlaagt op willekeurige wijze het voorziene budget voor steun- en bestaansminimum-trekkers. Deze verlaging wordt nergens verantwoord met objectieve criteria en is niet geschraagd door een duidelijke visie. Zij betekenen dan ook geen nekele houvast.

 • De beleidsnota spreekt weinig over het ontslaan van personeel, wel veel over het niet verlengen van contracten: het resultaat is echter hetzelfde. Mensen verliezen hun job en de dienstverlening gaat achteruit.

 • Volgens de OCMW-voorzitter wordt in het OCMW resoluut gekozen voor kwaliteit in plaats van voor kwantiteit. Het klopt dat met de talrijke ontslagen flink wordt gesnoeid op de kwantiteit. De begroting voorziet echter geen middelen voor verhoging van de kwaliteit van het personeel (opleiding, promotie,...) behalve de installatie van een rusthuis-directeur. Gelet op de ervaringen van de voorbije jaren wordt het ongetwijfeld terug een politieke benoeming. We hoorden al de naam van een SP-gemeenteraadslid circuleren. Het is weinig geloofwaardig dat met zoveel minder personeel dezelfde kwaliteit van dienstverlening zal kunnen worden geleverd, tenzij de OCMW-voorzitter de overtuiging heeft dat die mensen daar geen goed werk leverden.

 • Het afschaffen van de onderhoudsplicht is ongetwijfeld een populaire maatregel en werd alsdusdanig al gretig gecommuniceerd aan de pers. Men dient zich echter de vraag te stellen of deze minontvangst van 840.000 frank verantwoord is met de huidige financiële slechte toestand van OCMW- en gemeentekas. Naast het feit dat de jaarlijkse uitgaven amper kunnen worden gefinancierd torsen gemeente en OCMW elk een zware uitstaande schuld van respectievelijk 600 en 84 miljoen frank. De CVP is voorstander van responsabilisering van de mensen, ook van kinderen voor hun ouders. Het spreekt vanzelf dat men daarbij niet moet overdrijven en voldoende dient rekening te houden met de financiële draagkracht van de kinderen. Afschaffing van de onderhoudsplicht zal kinderen er vlugger toe bewegen om hun ouders te plaatsen in het OCMW in plaats van ze langer in eigen omgeving te verzorgen. Deze maatregel zal bovendien ook een aanzuigeffect creëren van bejaarden uit de omliggende gemeenten waar de betalingsplicht wel wordt toegepast. Waarom neemt Zelzate hierin het voortouw terwijl men in het Vlaams Parlement, in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten hierover wetgevende initiatieven overweegt. Wellicht resulteert dit in een Vlaamse verplichte zorgverzekering.

 • De zogenaamde opwaardering van de sociale dienst beperkt zich tot het openverklaren van één statutaire en één gesko-betrekking. OCMW-voorzitter Freddy De Vilder vergat wijselijk te vermelden dat hijzelf al jaren de vaste invulling van een maatschappelijk werker blokkeert doordat hij tijdens zijn parlementair mandaat via loopbaanonderbreking op de loonlijst van het Zelzaatse OCMW bleef staan. Ook toen hij na zijn slechte uitslag bij de verkiezingen van juni 1999 uit de boot viel en opgevist werd als kabinetsmedewerker van minister Van den Bossche, bleef hij in dienst van het Zelzaatse OCMW, maar werd toen gedetacheerd naar het kabinet. Pas op de dag voor zijn aanstelling tot OCMW-voorzitter nam hij effectief ontslag als OCMW-personeelslid... omdat hij anders volgens de wet geen OCMW-voorzitter kon worden. Is dit de sociale SP'er ?

 • Positief is het plan tot betere samenwerking tussen de technische diensten van gemeente en OCMW. 

 • De verkoop van een aantal woningen in bezit van het OCMW wordt vooropgesteld (geraamde opbrengst 5 miljoen). Het antwoord op de vraag van Martin Acke welke huisvestingsmaatschappijen zouden worden ingeschakeld kwam er niet. Het is immers geen geheim dat de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij waarvan de burgemeester Schenkels zaakvoerder en Freddy De Vilder voorzitter is, momenteel geen woningen mag verhuren. Een eerdere poging tot fusie met de Gentse Goedkope Werkmanswoning zou dit wel mogelijk hebben gemaakt, maar liep om duistere redenen spaak. Het is ook geen geheim dat de relatie tussen het gemeentebestuur en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (voorzitter Livien Danschutter) zeer slecht is en dat aan die maatschappij geen kansen worden gegund. De burgemeester laat duidelijk niet in zijn kaarten zien.

 

6. Gemeentebegroting - derde voorlopige twaalfde

Vorig jaar gaf de gemeenteraad het bestuur twee maanden extra tijd, dus tot eind febrari 2001, om de begroting voor 2001 op te stellen. Het gemeentebestuur slaagt er echter niet in om nog deze maand de begroting rond te krijgen. Om de verplichte uitgaven zoals personeelsuitgaven te kunnen doen dient de gemeenteraad een bijkomend voorlopig twaalfde goed te keuren.

De begroting zou klaar zijn, doch de meerjarenplanning is nog niet af. Daarom zal de volgende gemeenteraad ook niet doorgaan op 6 maart, de vast geplande (??) eerste dinsdag van de maand.

 

7. Lappersfort: definitieve vaststelling rooilijnplan - definitieve vaststelling onteigeningsplan

In het gedeelte van het Lappersfort dat uitgeeft in de Groenstraat zal riolering worden aangelegd en het wegdek worden gerenoveerd. Een aantal inwoners doet gratis afstand van grond om deze werken mogelijk te maken. Op de gemeenteraad van 9 november 2000 werden de voorlopige vaststellingen van het rooilijnplan en het onteigeningsplan gedaan. Bij het openbaar onderzoek dat hierna werd georganiseerd kwamen i.v.m. de plannen geen bezwaren van inwoners binnen. De definitieve vaststelling der plannen worden goedgekeurd. 

8. Onderhoud van perken - goedkeuring bestek

Deze opdracht behelst het uitbesteden van het onderhoud van de gemeentelijke groenzones gedurende het jaar 2001, meer bepaald de onkruidbestrijding en bemesting, het onderhoud van de perken met beplanting, het scheren van hagen en het snoeien van heesters en bosgoed. De gemeenteraad keurt het bestek goed waarmee een prijsvraag zal worden georganiseerd.

9. Aankoop schuilhuisje bushalte

Het schuilhuisje zal worden geplaatst aan Sint-Jan-Baptist en worden voorzien van een zitbank voor 2 personen en van een infobord. De gemeente betaalt 25% van de kosten (ongeveer 40.000 BEF), de overige 75% wordt betaald door De Lijn. 

In de rand van dit agendapunt wees Martin Acke op de slechte staat van het wegdek aan de hoofdingang van Sint-Jan Baptist. Talrijke putten vormen een gevaar voor fietsers en voetgangers. De burgemeester vond dit een terechte opmerking en beloofde in de begroting middelen te voorzien om dit probleem aan te pakken.

10. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - aanvulling

Momenteel is op de Grote Markt het gebruik van de laad- en loszones (de rode steentjes) toegelaten van 7u00 tot 11u00. Er was vraag vanuit middenstandskringen om deze periode uit te breiden. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de periode te verlengen tot 14u00. De politie adviseert deze wijziging positief, maar koppelt dit aan strengere controles van laden en lossen buiten de toegestane periode. De CVP steunt deze versoepeling van het reglement aangezien deze ruimte er anders toch ongebruikt bijligt.

In de Sint-Sebastiaanstraat besliste het schepencollege om, niettegenstaande het negatief advies van de politie, toch een parkeerplaats voor de woning van een mindervalide inwoner in te richten. De gemeenteraad gaf hieraan zijn goedkeuring door wijziging van het politiereglement.

11. Aankoop meubilair politiekantoor - goedkeuring bestek

Voor het in aanbouw zijnde nieuwe politiekantoor dient meubilair te worden voorzien. Het huidig meubilair is meer dan 25 jaar oud en niet meer verantwoord inzake ergonomie en functionaliteit. De aankoop wordt geraamd op 2,3 miljoen en zal worden gefinancierd door een lening. De gemeenteraad keurde het bestek goed.

Normaal zou het gebouw opgeleverd worden eind maart, doch wegens een aantal vertragingen is de verhuis pas voorzien eind mei. Gelukkig komt hiermee een einde aan de onaanvaardbare huisvesting van onze politiediensten aan de Westkade. 

12. Samenstelling milieuraad - wijziging

Op 1 april wordt statutair de gemeentelijke milieuadviesraad vernieuwd. Het college stelt de gemeenteraad een aantal wijzigingen voor inzake samenstelling.

 • Wegens de overname van de gemeentelijke BLO-school  door de provincie wenst men voortaan 4 i.p.v. 3 vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen op te nemen (1 gemeentelijk onderwijs, 1 gemeenschapsonderwijs, 1 vrij onderwijs en 1 provinciaal onderwijs).

 • De vertegenwoordiger van de landbouworganisaties dient voortaan lid te zijn van ten minste 2 organisaties. Het schepencollege beweert hiermee meer pluralisme na te streven, maar de essentie van dit voorstel ontgaat ons. Zo vroeg Martin Acke sarcastisch of het college deze lijn zou doortrekken door ook van de vertegenwoordigers van de vakbonden te eisen dat ze lid zijn van bijvoorbeeld ACV en ABVV.

 • Geïnteresseerde burgers kunnen op basis van criteria als deskundigheid, inzet of positieve interesse deel uitmaken van de milieuraad.

13. Oprichting gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) - bepaling samenstelling en werkingsmiddelen

Ingevolge een Besluit van de Vlaamse Regering moet de gemeente Zelzate voor 1 mei 2001 overgaan tot de samenstelling van een GE(meentelijke) CO(mmissie) voor R(uimtelijke) O(rdening). Volgens ons aantal inwoners dient de gemeenteraad minstens 9 en maximum 13 leden te benoemen. 

De GECORO moet bestaan uit een voorzitter, leden (met plaatsvervangers) en een vaste secretaris en moet worden samengesteld uit 1/4 deskundigen, waaronder de voorzitter, en voor het overige vertegenwoordigers van minstens 4 verschillende maatschappelijke geledingen en de vaste secretaris.

Als maatschappelijke geledingen worden beschouwd: milieu- en natuurverenigingen, werkgevers- of zelfstandigenverenigingen, handelaars, landbouwers, werknemers. Leden van de gemeenteraad of het schepencollege kunnen geen lid zijn van de GECORO. Het schepencollege dient de voorzitter en vaste secretaris voor te dragen

De gemeenteraad opteert voor een samenstelling van 12 leden waarvan 3 deskundigen:

 • 3 vertegenwoordigers van de milieu- en natuurverenigingen

 • 1 vertegenwoordiger van de verenigingen voor werkgevers of zelfstandigen

 • 1 vertegenwoordiger van de verenigingen voor handelaars

 • 1 vertegenwoordiger van de verenigingen voor landbouwers

 • 3 vertegenwoordigers van de verenigingen voor werknemers

Het schepencollege krijgt de opdracht om in de plaatselijke dagbladen een oproep naar kandidaten lanceren.

Het college stelt 10.000 BEF aan werkingsmiddelen voor en wenst de presentiegelden voor de commissieleden vast te leggen op 200 BEF. De kosten voor het secretariaat zullen door de gemeentelijke administratie worden gedragen. CVP-fractieleider Martin Acke wees op het belachelijk lage bedrag van 200 frank voor de zitpenningen, dat in schril contrast staat met de geplande verhoging van de zitpenningen voor de gemeenteraadsleden naar 6.000 frank. Hij vroeg zich bovendien af of dit lage bedrag enig blijk van waardering kan betekenen voor de deskundigen die men wil aantrekken. 

14. Aankoop perceel grond - goedkeuring ontwerpakte

Bij de heraanleg van de Polderstraat werd een aantal jaren geleden grond ingenomen van een privé-persoon. Ter regularisatie van deze toestand worden door de gemeente twee stukjes grond van respectievelijk 17 m2 en 26 m2 aangekocht voor een totaalbedrag van 53.000 BEF. 

15. Buitengewoon herstel dakbedekking achterzaal bibliotheek - goedkeuring bestek

Men raamt hiervoor de kosten op 400.000 BEF, te financieren door een lening. Het feit dat het hoofd van de technische dienst deze uitgave oorspronkelijk op 780.000 BEF schatte doet ons toch wel de wenkbrouwen fronsen. 

16. Plaatsen van rioolputjes / aansluitingen op riolering - goedkeuring bestek

Het plaatsen van rioolaansluitingsputjes en de aansluitingen op de riolering worden door de gemeente uitbesteed aan een privé-firma. De gemeenteraad keurde het bestek hiervoor goed. Voor de komende 2 jaar denkt men een 40-tal aansluitingen te moeten realiseren. De kostprijs wordt geraamd op maximaal 1,8 miljoen.

Martin Acke vroeg de burgemeester welke maatregelen het gemeentebestuur zal nemen om de inwoners die dit kunnen te verplichten aan te sluiten op de riolering i.p.v. hun toe te laten te lozen in het oppervlaktewater. Al jaren is hieromtrent geen enkele actie waarneembaar. Dergelijke toestanden waren reeds meerdere keren de oorzaak van burenhinder en ruzies. Er bestaat een gemeentelijk taksreglement op niet-aansluiting op de riolering (10.000 BEF/jaar) maar het wordt niet toegepast. Daardoor discrimineert men de plichtsbewuste mensen. De burgemeester antwoordde dat het reglement moeilijk uitvoerbaar bleek en kondigde een aantal begrotingsmaatregelen aan (zijn klassieke formule om lastige vragen te ontwijken).

17. Verkeersonveilige toestand aan het Pierets-De-Colvenaerplein

Een tijd geleden werden op het Pierets-De-Colvenaerplein extra parkeerplaatsen ingericht aan de binnenkant van het plein (tegenover Drukkerij Hamerlinck). De geparkeerde auto's belemmeren het zicht van de automobilisten komende uit de richting van het nieuwe VDK-kantoor. SP-raadslid Patricia De Meyer stelde de gemeenteraad voor om één parkeerplaats te schrappen. De CVP-fractie verzette zich al bij de aanleg van de parkeerplaatsen wegens het nu aangekaarte onveiligheidsprobleem en was bereid dit voorstel te steunen. De burgemeester wimpelde de zaak echter af door een tegenvoorstel aan te kondigen:  parkeren uitsluitend toelaten voor auto's met een beperkte hoogte. Wat gaan ze in Zelzate nog allemaal uitvinden?

18. Aanleg van bijkomende zebrapaden in de omgeving van de Eurohal

Naar aanleiding van een ongeval van een leerkracht bij het begeleiden van schoolkinderen aan de sporthal vroeg raadslid Patricia De Meyer aanleg van een zebrapad en verkeerssignalisatie. De gemeenteraad besloot tot aanleg van diverse bijkomende zebrapaden in de omgeving van het Eurohal-complex.

19. Openstelling van één betrekking inspecteur van politie bij bevordering

Dit punt wordt bij hoogdringendheid aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd aangezien de benoeming dient te gebeuren vóór 1 april 2001 (wegens het op dat moment in werking treden van de politieraad) en pas op 15 februari de ministeriele goedkeuring van de gewijzigde personeelsformatie werd ontvangen.

Er wordt één voltijdse betrekking van inspecteur van politie open verklaard en deze plaats is te begeven bij bevordering.

II. GEHEIME ZITTING

1. Machtiging rechtszaken

Opeising betaling van een niet-verplichte brandweertussenkomst.

2. Gemeentelijke vertegenwoordiging in de Intercommunale Durme-Moervaart - wijziging

Burgemeester Schenkels wenst zich te laten vervangen als vertegenwoordiger in de afval-intercommunale IDM. Frank Bruggeman (onafhankelijke ex-ZOW) wordt aangeduid als vervanger.

3. Beheerraad Plaatselijke Openbare Bibliotheek - vertegenwoordiging politieke fracties

Wegens de legislatuurwissel dienen 7 nieuwe afgevaardigden van de politieke fracties te worden aangesteld als beheerders van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek (3 SP, 1 ZOW, 1 VLD-VVD, 1 CVP en 1 PVDA). De CVP-fractie duidt Rudi Bellemans hiervoor aan.

De vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen, alsook van de lezers, zullen in een latere gemeenteraadszitting worden aangeduid.

4. PWA-Zelzate - vertegenwoordiging politieke fracties

Wegens de legislatuurwissel wordt ook dit bestuur vernieuwd. Het komt de gemeente toe 6 van de 12 beheerders van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) van Zelzate te benoemen. Het schepencollege stelt voor, verwijzende naar de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, om 4 SP- , 1 VLD-VVD- en 1 ZOW-lid  af te vaardigen.

Met dit voorstel tot samenstelling ontneemt het college de CVP- en de PVDA-fractie de mogelijkheid tot inspraak en controle in dit orgaan. De CVP-fractie betreurt deze houding van de meerderheid.

5. Verbroederingscomité - vertegenwoordiging politieke fracties

Wegens de legislatuurwissel wordt ook dit bestuur vernieuwd. Per politieke fractie kan 1 afgevaardigde zetelen in het dagelijks bestuur van het Verbroederingscomité. De CVP vaardigt hiervoor Jozef Peirens af.

6. Brandweerpersoneel - diverse ontslagen / aanstelling stagedoende brandweermannen

De CVP verzette zich tegen de benoeming van een stagiair-brandweerman omdat hij volgens ingewonnen informatie geen attest van brandweerman behaalde. Het grondreglement van de brandweer stelt deze voorwaarde. De CVP-fractie wil dat men zich aan het reglement houdt teneinde geen precedenten te scheppen. Het brevet van brandweerman moet tevens een zekere kwaliteit garanderen.

De burgemeester bevestigde noch ontkende dat betrokkene over een brevet beschikte maar zou dit onderzoeken. Het punt komt volgende gemeenteraad terug aan de orde.

De CVP-fractie liet ook twee geplande ontslagen van brandweerlieden verdagen naar een volgende zitting, tot er meer duidelijkheid was over hun eigen standpunt hierover.

7. Politieraad - vervanging ontslag nemend lid

Dit punt werd bij hoogdringendheid aan de agenda toegevoegd.

Frederik Uyttendaele (VLD-VVD) ziet af van zijn zitje in de politieraad ten voordele van Willy Leclercq
Wegens het ontslag van Mario Willems (SP) wordt Gino D'Haene als opvolger aangeduid.

 


Back Home Up Next  
   

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014