Gemeenteraad 22-01-2001

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Home Up Next                    22-10-2001    

 Deze zitting van de gemeenteraad ging door op
 
22 januari 2001 met aanvang om 19.30 uur
in de bovenzaal van het gemeentehuis.

Voor meer informatie over de agendapunten kan u steeds terecht bij de CVP-gemeenteraadsleden:

MARTIN ACKE  Leegstraat 156A  9060 Zelzate  09-345 53 36
RONNIE COLPAERT  Roggestraat 4  9060 Zelzate  09-345 73 48
of stuur een berichtje naar
martin@acke.info

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Eedaflegging en installatie gemeenteraadslid - nieuwe rangorde

Lieve Ryckaert, verkozen voor de VLD-VVD, verzaakt aan haar mandaat. Eerste opvolger, Willy Leclercq, legde de eed af 
als gemeenteraadslid. Hierdoor wijzigde de rangorde van de gemeenteraadsleden die op 1 januari werd vastgesteld.

2. Mededeling door de burgemeester

- Bevoegdheden van de leden van het college van burgemeester en schepenen:

 • Burgemeester: John Schenkels: algemene zaken, begroting, brandweer, politie, leefmilieu, informatie, verkeer en energie en openbaarheid van bestuur.

 • 1ste Schepen: Hubert Stuyvaert: financiën.

 • 2de Schepen: Paul Tollenaere: jeugd, cultuur, huisvesting, ontwikkelingssamenwerking en onderwijs.

 • 3de Schepen: Frederik Uyttendaele: openbare werken, gebouwen en lokale economie.

 • 4de Schepen: Marc Thienpondt: Europese Zaken, feestelijkheden, ontvangsten en sport.

 • 5de Schepen: Nelly De Beule: burgerlijke stand, sociale zaken, volksgezondheid, personeel en emancipatie.

-Intentieverklaring van de nieuwe coalitie:

Openbaarheid en informatie:

 • vragenuurtje voor de bevolking bij elke gemeenteraad

 • vaste vergaderdag voor de gemeenteraad op de eerste dinsdag van de maand, verlofperiodes uitgezonderd

 • gemeentelijk informatieblad om de 3 maanden

 • oprichting van 5 wijkraden (2 voor Zelzate-Oost en 3 voor Zelzate-West)

 • oprichting van een gemeentelijke internet-website

Gemeentelijke commissies:

 • oprichting van 4 gemeenteraadscommissies (algemene zaken, openbare werken-gebouwen-verkeer, 
  financiën en leefmilieu-volksgezondheid)

 • samenstelling commissies: 3 SP, 1 VLD-VVD, 1 ZOW, 1/2 CVP, 1/2 PVDA. De commissies worden 
  voorgezeten door een gemeenteraadslid; aanwezigheid van een schepen is verplicht.

Hervorming sportinstellingen:

 • hervorming van de huidige vzw Zelzaatse Sportinstellingen tot een nieuwe vzw die uitsluitend uit
  gemeenteraadsleden bestaat.

 • Algemene Vergadering bestaat uit de voltallige gemeenteraad, voorzitter is de burgemeester.

 • Raad van Bestuur bestaat uit 7 bestuurders: 4 SP, 2 VLD-VVD, 1 ZOW.

 • gemeentelijke sportdienst wordt geïntegreerd in deze vzw

 • halftijdse directeur in directe samenwerking met de sportfunctionaris.

OCMW:

 • een afsprakennota tussen gemeentebestuur en OCMW moet resulteren in een OCMW-beleidsdocument.

 • het OCMW moet terug haar voorbeeldfunctie krijgen van uit het verleden en zich concentreren op de 
  kerntaken.

Personeel:

 • inschakeling van vakantiejobbers tijdens de grote vakantie voor algemene opkuis van de gemeente.

 • na opmaak van de gemeentebegroting wordt invulling gegeven aan de CAO's met het personeel.

Openbare werken, gebouwen en verkeer:

 • naast de geplande aanpak van de Burgemeester Chalmetlaan, Franz-Wittoucklaan, Leegstraat, 
  Notelaarstraat en Lappersfort zullen ook de Havenlaan, het Groenplein en Klein-Rusland grondig worden 
  aangepakt. 

 • er komt flink wat overheidsgeld ter beschikking om de leefbaarheid van Klein-Rusland te verbeteren.

 • belangrijk jaarlijks buitengewoon budget voor herstelling van wegen, riolering en voetpaden.

 • aanschaf van een veegwagen samen met andere gemeenten.

 • totale renovatie van de brandweerkazerne

 • jaarlijks buitengewoon krediet ter bevordering van de verkeersveiligheid.

 • jaarlijks buitengewoon krediet voor de aanleg van fietspaden.

Allerlei:

 • reorganisatie van het gemeentelijk belastingensysteem met afschaffing van de liniare gemeentelijke 
  belastingen (milieu, aanleg eerste voetpaden, aansluiting op rioleringen) en invoer van het DIFTAR-systeem 
  (wegen van het huisvuil).

 • verregaande samenwerking tussen gemeente en OCMW waarbij kostenbeparing centraal dient te staan
  (VEM en vzw Sportinstellingen dienen hierbij te worden betrokken).

 • toegankelijk juridisch advies voor de diverse besturen en het OCMW-cliënteel.

 • oprichting van een woon- werkwinkel.

 • driemaandelijks verslag van alle vertegenwoordigers van de gemeente in intercommunales, maatschappijen 
  en verenigingen aan de commissie algemene zaken.

 • kwaliteit van het woningenbestand moet verbeteren

3. Bekrachtiging politieverordening burgemeester

Burgemeester Schenkels vaardigde op 4 januari 2001 een bijzondere politieverordening uit die de politiediensten 
machtiging verleent om een verwilderd dier, mogelijks een wolf, op het grondgebied van de gemeente te bestrijden 
in samenwerking met de natuurbeschermingsorganisaties. Bedoeling is het dier levend te vangen, mocht het niet 
anders kunnen dan mag het dier op andere wijze onschadelijk worden gemaakt, desnoods door het te doden.

Deze politieverordening moet bij wet door de gemeenteraad worden bekrachtigd.

4. Bepaling presentiegeld voor het bijwonen van een gemeenteraadzitting en van een zitting van een gemeenteraadscommissie

Het college stelt de gemeenteraad voor het presentiegeld voor het bijwonen van een gemeenteraadszitting en voor het bijwonen van een gemeenteraadscommissie te verhogen van 3.000 naar 6.000 frank. De opeisbaarheid van deze 
zitpenningen zal wel gepaard gaan met een aantal aanvullende bepalingen in het reglement van orde van de 
gemeenteraad.

CVP-fractieleider Martin Acke stelde de gemeenteraad voor om de beslissing uit te stellen tot er duidelijkheid was 
omtrent de organisatie van de gemeenteraadscommissies. Zonder reglementering hieromtrent zou het immers voor een gemeenteraadslid mogelijk zijn om aan diverse commissievergaderingen op één dag deel te nemen en daarvoor telkens zitpenningen te innen. In theorie zou aldus een bruto-inkomen van 24.000 frank op één dag mogelijk zijn. Dit is uiteraard onaanvaardbaar en dergelijke misbruiken moeten ondervangen worden. De gemeenteraad ging akkoord met deze visie; 
de beslissing werd uitgesteld.

5. Verkiezing OCMW-raadsleden

De 9 verkozen OCMW-raadsleden zijn:

 • voor de SP: Tania Bauwens, Freddy De Vilder, Jerry Goethals, Georges Meuland en Luc Van Waesberghe

 • voor de VLD-VVD: Willy Leclercq met als opvolger Kurt Reynhout

 • voor de ZOW: René Hamerlinck met als opvolgers Johan De Jonghe en Irène Claeys

 • voor de PVDA: Roland Van Acker met als opvolger Rita Verspreet

 • voor de CVP: Rik Laureys

Een momentje van verbazing toen bij de stembrieven ook een persoonlijke brief van SP-raadslid Mario Willems bleek te zitten. De brief werd wijselijk NIET meegeteld bij de uitslag en terugbezorgd aan de verstrooide eigenaar. Eens iets anders dan blauwe bolletjes op de stembrief.

6. Verkiezing leden politieraad

De 5 verkozen leden van de Politieraad zijn:

 • voor de SP: Schatteman Rony, Mario Willems en Paul Tollenaere

 • voor de VLD-VVD: Frederik Uyttendaele

 • voor de CVP: Martin Acke

Klik hier voor meer informatie over de politieraad

7. Rhodia Chemie - dadingsovereenkomst gipsstort

In het verleden wou de gemeente Zelzate het bedrijf Rhône-Poulenc een belasting opleggen op het gipsstort. Na een gerechtelijke procedure kwam er een minnelijke schikking in de vorm van een overeenkomst waarbij het bedrijf zich de voorbije 6 jaar engageerde om de gemeente jaarlijks 2,4 miljoen (geïndexeerd) te betalen. Deze overeenkomst verviel eind 2000 en werd toen, op vraag van de PVDA+, slechts voor één jaar vernieuwd in afwachting van een definitieve beslissing 
van de nieuwe gemeenteraad. Het college stelt de nieuwe gemeenteraad nu voor de dadingsovereenkomst met het huidige Rhodia Chemie NV te verlengen voor de duurtijd van deze legislatuur, dus tot eind 2006.

De PVDA stelde voor deze overeenkomst niet goed te keuren en het oorspronkelijke belastingsreglement van 1991 opnieuw in te voeren. Zij vragen een taks op basis van stortingsoppervlakte en niet volgens m3 (grond is schaars in Zelzate en ook na het storten blijft de oppervlakte belast). De taks moet een vorm van schadevergoeding zijn voor de bedreiging van de volksgezondheid. Zij wijzen op de gebrekkige openbaarheid van het bedrijf bij incidenten en menen dat het bedrijf voldoende financiële draagkracht heeft om de belasting te betalen. Deze belasting zou het verlies van een eventuele afschaffing van de huisvuilbelasting kunnen compenseren. Dit alternatieve voorstel werd weggestemd. De CVP onthield zich bij dit alternatieve voorstel van de PVDA omdat de fractie niet in de mogelijkheid was dit voorstel vooraf te bestuderen. Ook concrete cijfergegevens ontbraken.

De oorspronkelijke dadingsovereenkomst werd uiteindelijk goedgekeurd.

8. Bepaling voorwaarden overdracht computers/GSM's aan uittredende mandatarissen of ontslagnemende ambtenaren

Via dit besluit wil de gemeenteraad het mogelijk maken dat uittredende gemeenteraadsleden of ambtenaren de door de gemeente voor dienstredenen persoonlijk ter beschikking gestelde PC's, printers en gsm's kunnen overnemen mits
 betaling van een financiële vergoeding. 

9. Verkoop voormalige gemeenteschool Kerkstraat - plannen sociaal huisvestingsproject - alternatieven voor de verenigingen en diensten "Kind en Gezin".    (punt door de CVP-fractie op de agenda geplaatst)

Al jaren weten we dat de voormalige gemeenteschool in de Kerkstraat zal worden verkocht aan de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor een sociaal woonproject. Blijkbaar komt er nu schot in de zaak want het schepencollege besliste begin december dat vanaf 1 februari de verenigingen geen gebruik meer mogen maken van de lokalen.

De CVP-fractie wenst het college van Burgemeester en Schepenen hieromtrent een aantal vragen te stellen en in de gemeenteraad hierover een debat te voeren:

 • Hoe zal het sociaal woningproject eruit zien? Welke timing voorziet men?

Het schepencollege heeft officieel vanwege de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij enkel kennis genomen van de intentie en de beoogde gronden voor het sociale huisvestingsproject. De plannen zelf worden nog niet vrijgegeven. Men gaat uit van 10 sociale koopwoningen en 8 sociale bejaardenwoningen. Van zodra het voorontwerp officieel wordt vrijgegeven zal er een openbaar onderzoek worden gevoerd en een informatievergadering voor het publiek worden georganiseerd. Het dossier is onlangs in een stroomversnelling gekomen: de officiële verkoop gebeurt binnen de eerstkomende weken. De burgemeester bevestigde op vraag van Martin Acke uitdrukkelijk dat er geen sprake van is dat terrein en lokaal van de meisjeschiro Samjolé izouden ingepalmd worden voor dit project.

 

 • Welke verenigingen maken momenteel gebruik van de lokalen? Met welke frequentie?

Naast Kind & Gezin (12,5 u per week) zijn de vaste wekelijkse gebruikers de AA-club (4,5 u per week), Tafeltennisclub TCC Smash (8 u per week) en de organisatoren van schilderslessen (14 u per week). 

 

 • Welke nieuwe locatie plant het gemeentebestuur voor de diensten van "Kind en Gezin"?

Het is niet aan het gemeentebestuur om voor iedere organisatie onderdak te verzekeren. Hij bevestigde het gerucht  dat de vroegere locatie van het katholieke "Kinderheil" naast De Kring in de Kerkstraat tot de opties behoort.

 

 • Welke alternatieven heeft de gemeente beschikbaar voor de verenigingen die hier voortaan niet meer
  terecht kunnen? Martin Acke wees op de noodzaak tot verwezenlijking van een polyvalente zaal.

Er is volgens de burgemeester ondertussen met alle verenigingen gesproken. Voor elke organisatie zouden oplossingen zijn aangereikt. Toen Martin Acke naar meer concrete oplossingen vroeg bleef de burgemeester vaag inzake realisatie van een polyvalente zaal. Als mogelijke uitwijkplaatsen vernoemde hij het oude politiebureel op de Westkade en de gemeenteschool.

10. Toekomstige werking van de jeugddienst.     (punt door de CVP-fractie op de agenda geplaatst)

De gemeentelijke jeugdconsulente is ontslagnemend. Haar opzegtermijn eindigt zeer binnenkort: op 28 februari 2001.

Vanuit haar bijzondere bekommernis om het jeugdbeleid wil de CVP-fractie duidelijkheid over de plannen van het college 
en in het bijzonder over de continuïteit van de jeugddienst. De jeugdconsulente zal zeer binnenkort worden vervangen door iemand met een startbaan. De CVP pleitte voor een jong iemand voor deze functie. Voor de rest wordt beroep gedaan op gratis ondersteuning van het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consultenten (het zogenaamde project "Stimulus O".

De CVP-fractie formuleerde een aantal verwachtingen inzake het toekomstig jeugdbeleid aan de nieuwe jeugdschepen 
Paul Tollenaere. Voormalig schepen van Jeugd Hubert Stuyvaert was blijkbaar de enige aanwezige die deze verwachtingen begreep als complimenten voor zijn beleid van de voorbije 6 jaar.

11. Onveilige staat van de voetpaden in de Leegstraat (deel tussen R4 en Sint-Stevenstraat).  
      (punt door de CVP-fractie op de agenda geplaatst)

Reeds meerdere malen werd door bewoners en door gemeenteraadslid Martin Acke de onveilige toestand van de 
voetpaden van dit stuk Leegstraat aan het schepencollege gemeld. Herstelling werd afgewezen omdat zogezegd het maximaal te besteden krediet zou zijn opgebruikt. In een schrijven aan Martin Acke beloofde het schepencollege de herstelling te voorzien in de begroting van 2001.

                       

De CVP-fractie vroeg de bevestiging om in de begroting 2001 voldoende budget te voorzien om de beplanting te vernieuwen en om de voetpaden te renoveren. Toen de burgemeester antwoordde dat voor herstelling van voetpaden een ruim algemeen budget zou worden voorzien, vroeg Martin Acke echter specifiek voor dit werk een buitengewone uitgave in te schrijven. Schepen Uyttendaele stelde zich ter plaatse van de slechte toestand te hebben vergewist en beloofde bij de opmaak van de begroting met deze vraag rekening te houden. Het wordt dus afwachten tot we eind februari de begroting kunnen inzien.

12. Slechte toestand van onbebouwd terrein  Assenedesteenweg 176 (de Katte) zorgt voor gevaarlijke toestand 
op wegdek bij vriesweer.  (punt door de ZOW-fractie op de agenda geplaatst)

Op een braakliggend terrein aan de Assenedesteenweg op De Katte staan regelmatig grote vrachtwagens geparkeerd. Wanneer deze de Assenedesteenweg oprijden zorgen deze bij slecht weer voor bevuiling van het wegdek met water en modder. Bij vriesweer zorgt dit voor gevaarlijke toestanden.

De burgemeester wees erop dat de eigenaar van het privé-terrein hiervoor verantwoordelijk is. Vrachtwagens mogen niet langdurig parkeren op de openbare weg in de bebouwde kom. Bij een eventuele verplichting vanuit de gemeente om dit domein te laten omheinen creëert men een parkeerprobleem voor de vrachtwagens.

De burgemeester kreeg tegenwind van diverse gemeenteraadsleden toen hij opmerkte dat bij dergelijk optredend veiligheidsprobleem een gemeenteraadslid dan maar klacht moest indienen bij de politie i.p.v. dit te melden op het gemeentehuis.

13. Voorstel tot naamsverandering stuk Kasteelstraat  langs de westzijde van de N49 in Kasteeldreef.
                   (punt door de ZOW-fractie op de agenda geplaatst)

Het voorstel van de ZOW-fractie om het stuk Kasteelstraat ten westen van de N49 (in de directe omgeving van de 
Expresweg en aan het Kasteelken) om te dopen naar Kasteeldreef kon op iedereens begrip rekenen. De procedure 
voor naamswijziging zal worden gestart.

                                 
14. OCMW-begroting - voorzien van een tweede voorlopige twaalfde.
                     (punt door de SP-fractie op de agenda geplaatst)

De gemeenteraad besliste op 20 december om gebruik van één voorlopig twaalfde door het OCMW toe te staan teneinde 
de verplichte uitgaven in januari 2001 te kunnen uitvoeren. Aangezien de OCMW-begroting vermoedelijk niet  tegen einde 
van deze maand zal zijn afgerond, verzoekt de OCMW-raad de toelating van de gemeenteraad om een tweede voorlopig twaalfde aan te mogen wenden.

15. Bespreking en stemming over vaste dag voor de gemeenteraadszitting.
                    (punt door de PVDA-fractie op de agenda geplaatst)

Bij de intentieverklaring aan het begin van de gemeenteraad werd het principe van een vaste vergaderdag voor de gemeenteraad reeds vooropgesteld. Dit punt werd daarom door de PVDA teruggetrokken.

16. Bespreking en stemming over niet-uitvoering van beslag door Orde van Geneesheren op de zitpenningen van gemeenteraadslid.   (punt door de PVDA-fractie op de agenda geplaatst)

PVDA-raadslid Dirk Goemaere hield een uitgebreid pleidooi waarbij hij (de pogingen tot) loonbeslag van  de Orde der Geneesheren op de inkomsten van collega-raadslid Frans Van Acoleyen aanklaagde. Hij vroeg de gemeenteraad het schepencollege op te dragen niet mee te werken aan het opgelegde loonbeslag. De SP-fractie verklaarde begrip te 
kunnen opbrengen voor het standpunt van de PVDA tegen de Orde van Geneesheren (de burgemeester zou zelfs mee 
op de barricaden gaan staan), maar wenst niet in te gaan tegen een gerechtelijke beslissing. 

Ook de CVP-fractie stemde tegen dit voorstel aangezien het in een democratisch bestel onaanvaardbaar is dat de gemeenteraad het schepencollege zou verplichten een onwettige daad te stellen.

VLD-VVD'er Charles Reynhout werd door de meerderheid als snel teruggefloten toen hij voorstelde hierover een brief naar 
de overheid te schrijven.

17. Allerlei

PVDA-raadslid Dirk Goemaere

Lucien Pardo (VLD-VVD-verkozenen) deelt mee dat hij voortaan als volwaardig lid van de SP-fractie zal zetelen. 

 

II. GEHEIME ZITTING

1. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in:

1. VZW Sociale Dienst Gemeente- en OCMW-personeel:    Erick De Wispelaere (ZOW) 
                                                                                            vervanger Carlo Van Hoecke (ZOW) 
                                                                                      Frank Bruggeman (ZOW-verkozene voorgedragen
                                                                                            door VLD-VVD)
                                                                                      Ronald Colpaert (CVP)
                                                                                      Dirk Goemaere (PVDA)
                                                                                      Margriet Colpaert (SP)

2. VEM

 • Groepscomité:               Voltallige gemeenteraad met de gemeentesecretaris als deskundige

 • Raad van Bestuur:          John Schenkels (SP)
                                       Frederik Uyttendaele (VLD-VVD)
                                       Mario Willems (SP)

 • College van Commissarissen:    Patricia De Meyere (SP)

 • Algemene Vergadering:    Margriet Colpaert (SP)
                                             vervanger Gino D'Haene (SP)

3. Fineg

 • Algemene Vergadering:    Margriet Colpaert (SP)
                                           vervanger Ronny Schatteman (SP)

 • Raad van Bestuur:           John Schenkels (SP)

4. TV-Oost

 • Algemene Vergadering:    Charles Reynhout (VLD-VVD)
                                           vervanger Frederik Uyttendaele (VLD-VVD)

 • Gewestelijk directiecomité:    Gino D'Haene (SP)
                                             Willy Leclercq (VLD-VVD)

 • College van Commissarissen:    Hubert Stuyvaert (VLD-VVD)

5. Veneco

 • Algemene Vergadering:    Frank Bruggeman (ZOW-verkozene voorgedragen door VLD-VVD)
                                          opvolger Willy Leclercq (VLD-VVD)

 • Raad van Bestuur:    Margriet Colpaert (SP)

6. Intercommunale Crematoriumbeheer

 • Algemene Vergadering:    Leclercq Willy (VLD-VVD)

 •                                         vervanger Charles Reynhout (VLD-VVD)

7. Intercommunale Durme-Moervaart

 • Algemene Vergadering:    Margriet Colpaert (SP)
                                          vervanger Kurt Van Weynsberghe (SP)

 • Raad van Bestuur:      Reynhout Charles (VLD-VVD)
                                  John  Schenkels (SP)

8. Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten

 • Algemene Vergadering:    Frank Bruggeman (ZOW-verkozene voorgedragen door VLD-VVD)
                                          opvolger Willy Leclercq (VLD-VVD)

9. Onderwijsvereniging Vlaamse Steden en Gemeenten

 • Algemene Vergadering:    Paul Tollenaere (SP)
                                        Margriet Colpaert (SP)

10. Noord-Vlaamse Landmaatschappij

 • Algemene Vergadering:    Ronny Schatteman (SP)
                                          vervanger Gino D'Haene (SP)

 • Raad van Bestuur:    Freddy De Vilder (SP)
                                 Lucien Pardo (VLD-VVD-verkozenen aansluitend bij SP)
                                 Paul Tollenaere (SP)

 • College van Commissarissen:  (moet bedrijfsrevisor zijn)

11. Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting

 • Algemene Vergadering:    Paul Tollenaere (SP)
                                          vervanger: Ronny Schatteman (SP)

 • Raad van Bestuur:    Freddy De Vilder (SP)
                                 John Schenkels (SP)

 • College van Commissarissen:    Patricia De Meyer (SP)

12. Provinciale Brandweerschool

 • Algemene Vergadering:    Lucien Pardo (VLD-VVD-verkozene aansluitend bij SP)
                                          opvolger: Kurt Van Weynsberghe (SP)

13. CEVI

 • Algemene Vergadering:    Frederik Uyttendaele (VLD-VVD)
                                          opvolger Frank Bruggeman (ZOW-verkozene voorgedragen door VLD-VVD)  

14. Dexia - Gemeentelijke Holding

 • Algemene Vergadering:    Stuyvaert Hubert (VLD-VVD)
                                          opvolger Willy Leclercq (VLD-VVD)

15. Federatie voor Toerisme Oost-Vlaanderen

 • Algemene Vergadering:    Margriet Colpaert (SP)
                                          opvolger Lucien Pardo (VLD-VVD-verkozene aansluitend bij SP)

2. Machtiging rechtszaken

Pro memorie


Back Home Up Next  

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014