Gemeenteraad 20-12-2000

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Home Up Next                    22-10-2001    

 Deze zitting van de gemeenteraad ging door op
 
20 december 2000 met aanvang om 19.00 uur
in de bovenzaal van het gemeentehuis.

Voor meer informatie over de agendapunten kan u steeds terecht bij de CVP-gemeenteraadsleden:

MARTIN ACKE  Leegstraat 156A  9060 Zelzate  09-345 53 36
RONNIE COLPAERT  Roggestraat 4  9060 Zelzate  09-345 73 48
of stuur een berichtje naar
martin@acke.info

De raadszitting werd aangevangen met een huldiging van volgende op rust gestelde personeelsleden:


   AGENDA

I. OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen

Rhodia Chemie gaat akkoord met de beperking van de verlenging van de dadingsovereenkomst voor een gemeentelijke belasting voor het storten van gips tot één jaar, in afwachting van een definitieve beslissing van de nieuwe gemeenteraad (zie gemeenteraad 28-11-2000). 

Het college stuurde de vraag tot snelheidsbeperking en inhaalverbod voor vrachtwagens op de N49 door aan het kabinet van minister Stevaert(zie gemeenteraad 28-11-2000). 

2. Verkoopprijs drinkwater - aanpassing   

Een Europese richtlijn stelt dat het loodgehalte in drinkwater in de toekomst maximaal 10µg/l mag bedragen, daar waar de huidige norm 50µg/l bedraagt. Om aan deze kwaliteitsvereiste te voldoen voorziet de gemeente Zelzate een investeringsprogramma voor verwijdering en vervanging van loden wateraftakkingen uit de distributienetten. 

Om deze aanzienlijke exploitatiemeerkost te financieren besliste de gemeenteraad van 16 juni 2000  tot verhoging van de verkoopprijs van het leidingwater en hield daarbij rekening met de kosten voor afschrijvingen en provisies van de installaties en met een vergoeding voor het geïnvesteerd kapitaal. 

Het ministerie van Economische Zaken aanvaardt echter enkel de kosten voor afschrijvingen en provisies. Daarom diende een verrminderde prijsstijging worden goedgekeurd. 

De tarieven voor het drinkwater in Zelzate worden voortaan: 

  • abonnementsgeld (incl. meterhuur): 1.000 BEF (vroeger 880 BEF) 
  • sociaal abonnementsgeld:  500 BEF (vroeger 440 BEF) 
  • per gedomicilieerd persoon: 15 m3 gratis 
  • verbruiken tussen 16 en 500 m3:  76 BEF/m3 (vroeger 73 BEF) 
  • residentieel verbruik > 500 m3:  76 BEF/m3 (vroeger 73 BEF) 
  • professioneel verbruik tussen 501 m3 en 100.000 m3:  43,5 BEF/m3 (vroeger 42 BEF) 
  • groot industrieel verbruik:  36,5 BEF/m3 (ongewijzigd) 
3. Goedkeuring statuten fusiemaatschappij Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij - De Goede Werkmanswoning 

De CVP-fractie stemde tegen de statuten omdat zij zich verzet tegen de vooropgestelde overname van de Zelzaatse Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij door de Gentse Goede Werkmanswoning omdat: 

  • de financiële gegevens van overnemende maatschappij De Goede Werkmanswoning duidelijk aantonen dat deze maatschappij financieel niet gezond is. 
  • de Goede Werkmanswoning, evenals de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, zodanig vastgebetonneerd zitten in socialistische handen, dat elke democratische inspraak of controle onmogelijk wordt. De SP beoogt hiermee niet minder dan greep te krijgen op alle sociale huisvestingsinitiatieven in Zelzate teneinde haar politieke macht te versterken.

(zie ook agendapunt 30 van de gemeenteraad van 9 november 2000).

Uit het debat bleek tevens dat de statuten slechts garanties bieden voor één vertegenwoordiger van de Zelzaatse gemeenteraad in de raad van bestuur van de nieuwe maatschappij. In de voorafgaande onderhandelingen ging men steeds uit van twee mandaten, zijnde 1/5de van het voorziene aantal. Uit de tussenkomst van SP-raadslid Paul Tollenaere - kandidaat voor deze functie - bleek dat vooral hij wakker ligt van de onzekerheid over dit tweede (redelijk vergoede) postje.

4. OCMW - begroting 2001 - voorlopige twaalfden

Het OCMW slaagde er niet in om een begroting op te maken die rekening houdt met de afgesproken gemeentelijke toelage. Er zijn structurele maatregelen nodig om het tekort binnen de perken te houden. De OCMW-secretaris kreeg opdracht om de diverse diensten door te lichten. In afwachting mag het OCMW verderwerken gedurende 1 maand met voorlopige twaalfden. Voor eind januari (wellicht op 22 januari) moet de begroting 2001 aldus worden goedgekeurd. 

Om te besparen op personeelskosten werden vorig jaar 6 dienstenbanen (Smetbanen) ingevoerd. Deze blijken uiteindelijk meer te kosten dan verwacht en worden terug afgeschaft. Op de vraag van de oppositie naar wie het werk van deze mensen dan uiteindelijk ging overnemen, antwoordde de burgemeester dat het de bedoeling is hiervoor terug contractuele werknemers aan te werven. 

5. Gemeentepolitie - kaderwijziging politiepersoneel 

De gemeenteraad ging in op het verzoek van de politiecommissaris om de in het personeelskader voorziene functie van "adjunct-commissaris" te vervangen door "inspecteur-officier van gerechtelijke politie". Met de komst van de eenheidspolitie lijkt het immers onwaarschijnlijk dat de eerstgenoemde functie nog zal worden ingevuld. Anderzijds geeft de nieuwe invulling een meerwaarde voor de functionaliteit van het korps, vooral bij interventies op het terrein. 

Het Zelzaatse politiekader omvat 18 personen (1 hoger kader - 5 middenkader - 12 basiskader). 

6. Aankoop perceel grond 

Jaren geleden werd bij de heraanleg van de wegenis en riolering van de Polderstraat door de gemeente in de omgeving van het vroegere Tolkantoor een strook grond van BVBA Zelstoco ingenomen. Dit wordt pas nu geregulariseerd via een aankoop van 104 m2 grond (65.000 BEF). 

7. Personeel - eindejaarspremie 

De eindejaarspremie voor 2000 bestaat uit een forfaitair gedeelte (11.243 BEF), vermeerderd met een veranderlijk gedeelte van 2,5% van de jaarwedde. 

8. School Debbautshoek - bestek herstelling platte daken 

Door de ZOW werd op de gemeenteraad van 9-11-2000 om herziening van het bestek gevraagd omwille van de gevoelige verhoging van de roofing-prijs. Toepassing van alternatief materiaal (geëxtrudeerde kunststoffolie, verbonden met een kunststofvlies met hoge scheurweerstand) i.p.v. roofing gaf uiteindelijk aanleiding tot een verlaging van 20.000 BEF op een oorspronkelijke. 

II. GEHEIME ZITTING 

1. Politiepersoneel - vaste benoeming politieagent 
2. Machtiging rechtszaken   
3. Aanduiding 2 bestuurders voor fusiemaatschappij Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij -  De Goede Werkmanswoning 

De gemeenteraad duidde Paul Tollenaere en Freddy De Vilder (beiden SP) aan bij geheime stemming. 

4. Brandweerpersoneel (aanwervingen / ontslag) 
5. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstelling

 

Na de zitting werd aan de raadsleden een presentje en een koud buffet aangeboden ter afsluiting van de gemeentelijke legislatuur 1995-2000 waarbij een bijzondere hulde werd gebracht aan de uittredende gemeenteraadsleden.

 

Home Up Next    

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014