Provincie OOST‑VLAANDEREN

Gemeente Zelzate

 

BESTEK

 

DATUM: maart 2004

 

LASTENBOEK BETREFFENDE:

 

UITVOEREN VAN ONDERHOUDSWERKEN VAN DE GROENZONES

 

0pgemaakt door: Technische Dienst Gemeentebestuur Zelzate

 

 

 

HOOFDSTUK II: TECHNISCHE BEPALINGEN

 

1. Maaien en onderhouden van grasvelden

 

1.1. Beschriiving

 

Het maaien van de grasvelden omvat chronologisch:

‑ het slechten van molshopen;

‑ het verzamelen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle oppervlakkig liggende stenen met een afmeting van meer dan 20 mm, afval en grove plantaardige resten;

‑ het verzamelen/ruimen binnen de uitgestrektheid van de werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle afgemaaide plantedelen onmiddellijk bij of na het maaien van het gras.

Te allen tijde wordt de maaispecie die zich op roosters, greppels, schelpelementen, stootbanden, verharding of voetpaden bevindt dezelfde dag van de aldaar uitgevoerde werken verwijderd.

Indien deze maaispecie gevaar kan opleveren voor het verkeer of de waterafvoer dient ze onmiddellijk weggeruimd te worden;

‑ bij de laatste maaibeurt van het kalenderjaar dienen alle aanwezige bladeren op de grasvelden verwijderd en afgevoerd te worden. Indien dit niet binnen de voorziene en afgesproken termijn is uitgevoerd, zal dit door de stadsdiensten gebeuren op kosten van de aannemer.

 

1.2. Machines

 

De gebruikte machines dienen aangepast te zijn aan het uit te voeren werk. Op moeilijk bereikbare plaatsen en nabij hindernissen, beplanting, meubilair, enz... wordt enkel klein materieel toegelaten.

 

Het maaien zal gebeuren met maaimachines die geen merkbare sporen van wielen en maaier achterlaten.

 

Bij doordrenkte grond worden alleen lichte machines geduld. Alle schade aangebracht door het gebruik van niet aangepaste machines wordt binnen de 24 uur hersteld door de aannemer of wordt na de 24 uur onmiddellij k hersteld door de stadsdienst op kosten van de aannemer.

 

Bij elke maaibeurt worden de afgemaaide grasdelen onmiddellijk opgevangen door een opvangsysteem. In geen geval mag er afgemaaid gras blijven liggen.

 

Het afhakselen van het gras is verboden. Een mulchingsysteem is enkel toegelaten in uitzonderlijke omstandigheden en bij optimale weersomstandigheden en uitsluitend na een schriftelijke toelating van de leidende ambtenaar.

 

1.3. Maaifrequentie

 

Het aantal maaibeurten per kalenderjaar bedraagt 16.

 

De maaiperiode loopt van 15 maart tot 15 november van het kalenderjaar of tot het einde van de grasgroei en dit in overleg met de leidende ambtenaar.

 

De uitvoerende aannemer dient de uit te voeren werken te plaimen zodat elk terrein minstens éénmaal per 14 kalenderdagen gemaaid wordt.

 

Alle maaibeurten hebben gedurende eenzelfde groeiseizoen een zelfde parcours, met als beginpunt steeds dezelfde plaats.

 

Bij elke aanvang van een maaibeurt zal de aannemer per fax de leidende ambtenaar hiervan op de hoogte brengen.

 

Het niet verwittigen zal een verlies van betaling van een maaibeurt betekenen.

 

1.4. Meetmethode voor hoeveelheden

 

De maaiwerken zijn opgemeten in m2.

 

2. Het onderhoud van perken met beplanting

 

2.1. Spitten en/of wieden van grond tussen bosgoed, heesters en coniferen volgens hoofdstuk Xl 1.1.1.2

 

2.1.1. Beschrijving

 

Het spitten en of wieden van de grond tussen bosgoed, heesters en coniferen dient 5 x per jaar te gebeuren.

 

Elke onderhoudsbeurt dient aan te vatten op volgende datums: 2 april, 15 mei, 25 juni, 6 augustus, 17 september.

 

Het gebruik van pesticiden en chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan, conform het decreet van 21 december 2001 houdende de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaams Gewest.

 

Het spitten van de grond omvat het met een spade of spitmachine losmaken en omkeren van de grond tot op een diepte van 20 cm in de niet gespitte grond, met inbegrip van de onmiddellijke verwijdering binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle aangetroffen stenen met een afmeting van meer dan 50 mm, afval, grove plantaardige resten en zwerfvuil.

 

Het onkruid of de zaden moeten minstens 15 cm diep ondergewerkt worden. De onkruiden die bovenop blijven liggen dienen door middel van een hark verzameld te worden en verwijderd.

 

Het hakken van de grond in de onmiddellijke omgeving van het bosgoed en de heesters moet omzichtig worden uitgevoerd om beschadiging van de planten te voorkomen.

 

2.1.2. Meetmethode voor hoeveelheden

 

Het hakken van grond tussen bosgoed, heesters en coniferen is opgemeten in m2.

 

3. Het snoeien van heesters en bosgoed ‑ hoofdstuk Xl 7.6.

 

3.1. Beschrijving

 

Het snoeien van heesters en bosgoed omvat:

‑ het inkorten van dode, gebroken en hinderende takken;

‑ het uitvoeren van een vorm‑ en/of onderhoudssnoei volgens de aard van de plantensoort en hun gebruik;

‑ het met een scherp en zuiver snoeimes glad bij snijden van de snoeiwonden wanneer ze niet zuiver en glad zijn;

- het gebruik van een klepelmaaier is verboden;

‑ snoeiwerken mogen niet uitgevoerd worden bij vorst, bij zeer droog of zeer warm weer;

‑ het instrijken van de snoeiwonden met een schimmeldodend afdekmiddel wanneer ze een afmeting van meer dan 30 mm hebben;

‑ het verzamelen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, vervoer en het wegbrengen buiten het openbaar domein van alle snoeisel.

 

3.2. Meetmethodes voor hoeveelheden

Het snoeien van houtachtige gewassen wordt per m2 grondoppervlakte opgemeten.

 

3.3. Controles

Naarmate de werken vorderen worden geregelde controles verricht, teneinde na te gaan of de werken overeenkomstig de beschrijving zijn.

 

4. Het scheren van hagen volgens hoofdstuk Xl 7.5.

 

4. 1. Beschrijving

 

Het scheren van hagen bestaat er in de hagen volgens de richtlijnen van de leidend ambtenaar langs de drie zijden gelijkmatig kort af te snijden zonder ze te beschadigen. Het scheren gebeurt tweemaal per jaar. De eerste beurt wordt uitgevoerd in de maand juni, de tweede beurt in september. Hiervan kan enkel afgeweken worden mits een schriftelijke toestemrning van de leidend ambtenaar. Deze bewerking omvat ook het onmiddellijk verzamelen binnen de uitgestrektheid van de desbetreffende werken, het vervoer en wegbrengen buiten het openbare domein van het snoeisel.

 

4.2. Meetmethode voor hoeveelheden

 

Het scheren van hagen wordt opgemeten per meter haag, 2 x per jaar uit te voeren.

 

5. Lijst van de locaties waar de hierboven beschreven werken dienen uiteevoerd te worden, onderverdeeld per post.

 

5.1. Maaien van gras

 

5.1.1. Zelzate Oost

 

          ‑ Eurohal ‑ Oostkade                                                                       3.587 m2

          ‑ R. v/d Heedestraat                                                                            24 m2

          ‑ J. Stobbaertstraat + speelplein                                                         519 m2

          ‑ Parkplein                                                                                     2.231 m2

          ‑ St. Sebastiaanstraat t.h.v. glascontainer                                             50 m2

          ‑ Aubenaslaan                                                                                    30 m2

          ‑ Verbroederingslaan (zone tussen voetpad en openbare weg)               124 m2

          ‑ Garage VEM                                                                                1.486 m2

          ‑ C. Leynlaan (zone tussen voetpad en openbare weg)                          460 m2

          ‑ Park Groenstraat‑Warande                                                            1.350 m2

          ‑ Warande                                                                                      7.130 m2

          ‑ Kerkstraat (beide zijden grote baan)                                                  192 m2

          - Boerenstraat                                                                                     89 m2

          ‑ Delfzijllaan                                                                                        80 m2

          ‑ Schwarzenbecklaan (pleintje)                                                           231 m2

          ‑ Gemeenteschool Wittouck                                                               134 m2

          ‑ Onteigeningsstraat                                                                          600 m2

          ‑ Forelstraat                                                                                     87,5 m2

          ‑ Karperstraat (speelplein)                                                               1.261 m2

          ‑ Gemeentelijke begraafplaats                                                          8.632 m2

          ‑ Speelplein C. Leynlaan                                                                    900 m2

 

                                                                                              Totaal   29.401,5 m2

 

5.1.1. Zelzate West

 

          ‑ Assenedesteenweg t.h.v. fietsenbergplaats                                     ± 900 m2

          ‑ Assenedesteenweg t.h.v. vluchtheuvels                                               80 m2

          ‑ Hoogbouwplein                                                                           10.000 m2

          ‑ Klein Rusland ‑ D. Peniakofflaan / Koophandelsplein                        1.550 m2

          ‑ Klein Rusland ‑ Strijderslaan / J. De Tillouxlaan                                  130 m2

          ‑ gemeenteschool De Krekel ‑ E. Caluslaan                                         850 m2

          ‑ Tunnellaan t.h.v. Europaprijslaan                                                    2.870 m2

          ‑ Tunnellaan t.h.v. H. Kochlaan                                                           450 m2

‑ 2de Gidsenlaan t.h.v. Veldbrugstraat                                                 400 m2

‑ speelplein Duivenlaan                                                                    1.800 m2

‑ Ooievaarslaan t.h.v. Assenedesteenweg                                              65 m2

‑ Leeuwerikenlaan                                                                             130 m2

‑ Merellaan                                                                                         90 m2

‑ Pelikaanlaan                                                                                   120 m2

‑ Spreeuwenlaan                                                                                 90 m2

 

                                                                                                 Totaal   19.525 m2

 

 

5.2. Onderhoud van parken met beplanting.

 

Rechteroever:

 

          Aubenaslaan                                                                                      25 m2

          Begonialaan                                                                                       50 m2

          C. Leynlaan                                                                                      250 m2

          Eurohal                                                                                            300 m2

          Park Warande deel 1                                                                      4.600 m2

          Park Warande deel 2                                                                      1.962 m2

          Rijkswachtlaan                                                                                  540 m2

          Karperstraat                                                                                   1.491 m2

          Verbroederingslaan                                                                            214 m2

          Suikerkaai thv watertoren                                                                   545 m2

          Polderstraat                                                                                      157 m2

          M. Gillemanstraat                                                                              725 m2

          Suikerkaai thv gamma                                                                       540 m2

          School Wittouck                                                                               240 m2

          Ronde punten Burg. J. Chalmetlaan                                                    400 m2

          Bibliotheek                                                                                     1.000 m2

 

                                                                                                 Totaal   12.139 m2

 

 

Linkeroever

 

          School Debbautshoek (Assenedesteenweg en E. Caluslaan)                700 m2

          D. Peniakofflaan                                                                                  90 m2

          Sparrenstraat                                                                                      80 m2

          Tunnellaan 1 (thv Europaprijslaan)                                                       350 m2

          Tunnellaan 2 (thv Tuinwijkstraat)                                                         125 m2

          Tunnellaan 3 (thv H. Kochlaan)                                                           150 m2

          Duivenlaan                                                                                        430 m2

          Hoogbouwplein                                                                               1.350 m2

          Klein Rusland                                                                                   250 m2

          Groenplein                                                                                        775 m2

          Brandgang Mezenlaan                                                                       100 m2

 

                                                                                                  Totaal   4.400 m2

 

 

5.3. snoeien van heester en bosgoed.

 

          Speelplein Karperstraat                                                                   1.491 m2

          Speelplein Duivenlaan                                                                        430 m2

          Speelplein C. Leynlaan                                                                      250 m2

          Rijkswachtlaan                                                                                  540 m2

          Suikerkaai thv watertoren                                                                   545 m2

          Hoogbouwplein                                                                               1.350 m2

 

                                                                                                  Totaal   4.606 m2

 

 

5.4. Scheren van hagen.

 

          Parking post                                                                                     260 Im

          Park Warande deel                                                                            150 Im

          C. Leynlaan                                                                                        35 Im

          Karperstraat                                                                                      120 Im

          Rusthuislaan                                                                                       45 Im

          Verbroederingslaan                                                                              50 Im

          School Debbautshoek Assenedesteenweg                                            70 Im

          School Debbautshoek E. Caluslaan                                                      55 Im

          Klein Rusland school                                                                         150 Im

          Wijk Vogelzang                                                                                 100 Im

          School Wittouck                                                                                160 Im

          2de Gidsenlaan                                                                                 600 Im

 

                                                                                                    Totaal   1695 Im

 

 

Opgemaakt door de Gemeentelijke Technische Dienst ‑ maart 2004

Nagezien door het Hoofd van de Technische Dienst de heer Simon Bal ‑ maart 2004

 

De gemeentesecretaris,              De burgemeester,

WILLY DE MEYER                    JOHN SCHENKELS