Beloftes Meerderheid 2007-2012

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up  

25-03-2007
 

In deze tabel worden de verkiezingsbeloften en andere engagementen van de SP/VLD-VVD-meerderheid opgenomen, met als doel de realisatie hiervan permanent op te volgen.

De basis van deze tabel wordt gevormd door de verkiezingsprogramma's van beide partijen. Ze zal worden aangevuld en vervolledigd in de loop van de legislatuur aan de hand van de opvolging van de resultaten, beraadslagingen van de gemeenteraad, OCMW-raad, verslagen van het schepencollege, persverklaringen, info- en hoorzittingen,...

  • Een punt blijft in het ROOD staan zolang er geen concrete stappen tot realisatie worden genomen.

  • Een maatregel die daadwerkelijk in uitvoering is wordt in  ORANJE gemarkeerd.

  • Pas na volledige realisatie van de beloofde maatregel krijgt betreffende regel een GROEN kleurtje. 

  • Tot slot zijn er ook tal van vage of voor de hand liggende programmapunten, zaken die reeds langer bestaan of punten die niet de bevoegdheid zijn van de gemeente of geen realisatie zijn van het Zelzaatse gemeentebestuur. Die punten werden in het GRIJS aangeduid. 

Wij hopen, door de meerderheid permanent te confronteren met de aan de Zelzatenaar gedane beloften, een stimulans te betekenen tot daadwerkelijke aanpak. Deze confrontatie zal uiteraard ook regelmatig tijdens de zittingen van de gemeenteraad gebeuren.

Martin Acke - fractieleider CD&V

ONDERSTAANDE TABEL WORDT DE KOMENDE WEEK OPGEMAAKT
MOMENTEEL ZIJN ALLE NIET GEREALISEERDE PUNTEN VAN VORIG VERKIEZINGSPROGRAMMA NOG BEHOUDEN

 

 
Nr.Beloofde maatregelBeloofd opDoorCommentaarIn orde op
 

INSPRAAK - OPENBAARHEID

    
1Inspraak verbeteren via de oprichting van een open seniorenraad10-08-00SP-programma  
2Inspraak verbeteren via wijkraden10-08-00SP-programmahet schepencollege kondigt op de gemeenteraad van 22-01-2001 de oprichting van 5 wijkraden aan. In februari 2005  nog geen resultaten 
 

COMMUNICATIE - DIENSTVERLENING

    
1gemeentelijke informatieblad zal driemaandelijks verschijnen10-08-00SP-programmaintentie werd bevestigd door schepencollege op de gemeenteraad van 22-01-2001. In In februari 2005 nog geen resultaten - wel verschijnt 14-dagelijks een gemeentelijke halve pagina in reclamebladen  
3ter beschikking stellen van de inwoners van één of meerdere computers in de dienstencentra10-08-00SP-programma  
4speciale voorlichtingssessies in verband met het gebruik van internet10-08-00SP-programma  
5administratieve dienstverlening in alle nieuwe dienstencentra10-08-00SP-programma  
6internet voor iedereen10-08-00SP-programma  
7een e-mailadres voor iedereen10-08-00VLD-VVD-
programma
  
8toegang tot een gemeentelijke informatie-databank10-08-00VLD-VVD-
programma
  
9een gemeentelijke  Infofoon10-08-00VLD-VVD-
programma
  
10gratis communicatiepakketten met o.m. info over gemeentediensten, containerpark, veiligheidsdiensten, rekendienst, zorg- en hulpverlening, verenigingsleven, onderwijsinstellingen, enz...10-08-00VLD-VVD-
programma
  
11gratis kennismakingspakket voor nieuwe inwoners10-08-00VLD-VVD-
programma
  
12permanente verspreiding van actuele gemeentelijke informatie o.m. over planning en uitvoering van werken, festiviteiten, openingen via teletekst, lokale radio, lokale krant, folders,...10-08-00VLD-VVD-
programma
  
13basis infopakket over de gemeente voor de onderwijsinstellingen met informatie over veiligheidsroutes, jeugddienst, jeugdverbroedering, museaum, heemkundige dienst,...10-08-00VLD-VVD-
programma
  
14een degelijk en klantvriendelijk onthaal10-08-00VLD-VVD-
programma
  
15één gemeentelijk contactpunt10-08-00VLD-VVD-
programma
  
16gratis gemeentelijk oproepnummer (call-service met meldings- en klachtendienst)10-08-00VLD-VVD-
programma
  
17elektronische versturing van administratieve documenten10-08-00VLD-VVD-
programma
Gedeeltelijk via E-loket 
18dienstverlening op afspraak (speciale lokettendienst)10-08-00VLD-VVD-
programma
  
19een snelloket (klaar terwijl u wacht)10-08-00VLD-VVD-
programma
  
21grondige reorganisatie technische dienst met 'rapid interventie team' en een 'clean team', gericht op snelle en efficiënte aanpak van probleemsituaties, opknapbeurten en herstellingen10-08-00VLD-VVD-
programma
reorganisatie werd aangekondigd op de gemeenteraad van 3 april 2001 - in In februari 2005 nog weinig van te merken op het veld 
22intergemeentelijke samenwerking tot stand brengen (projectwerking, partnerwerk, netwerking,...)10-08-00VLD-VVD-
programma
gebeurt op vlak van cultuur, gezondheid en drugbestrijding 
 

SOCIAAL BELEID

    
3oprichting oppasdienst voor bejaarden10-08-00SP-programma  
4oprichting boodschappendienst voor bejaarden10-08-00SP-programma  
7oprichting van een nieuw rust- en verzorgingstehuis10-08-00SP- en VLD-VVD-
programma
toelagedossier werd halfweg 2002 geweigerd door Minister Mieke Vogels. Aanvraag moet opnieuw gebeuren. Goedkeuring van minister Inge Vervotte begin februari 2005 - plannen ok - wachten op goedkeuring subsidiëring overheid 
10uitgifte van een seniorengids10-08-00SP-programma  
13gemeentelijke dienst onthaalmoeders en babysitdienst10-08-00SP-programma  
15gratis juridisch advies in samenwerking met de Orde van Advocaten10-08-00SP-programmaintentie werd bevestigd door schepencollege op de gemeenteraad van 22-01-2001. In september 2003 nog geen resultaten 
16iedere wijk zijn dienstencentrum10-08-00SP-programmaKlein Rusland is erbij gekomen 
19installatie van een sociaal loket waar men terecht kan voor inlichtingen en begeleiding voor de administratieve formaliteiten.10-08-00VLD-VVD-
programma
  
 

GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN

    
1alle culturen betrekken -  emancipatie op alle terreinen10-08-00SP-programma  
 

WERKGELEGENHEID

    
1oprichting van een gemeentelijk tewerkstellingsbureau10-08-00SP-programmaintentie werd bevestigd door schepencollege op de gemeenteraad van 22-01-2001. In maart 2004  nog geen concrete resultaten 
2gestructureerde samenwerking tussen RVA - VDAB - vzw PWA - gemeente - sociale dienst OCMW - SIF - interimbureaus - werkgevers- en werknemersorganisaties10-08-00SP-programmaOCMW besliste om nog geen werkwinkel op te richten 
3invoeren van de sociale clausule bij openbare werken van OCMW en gemeente10-08-00SP-programma  
 

PLAATSELIJK BEDRIJFSLEVEN

    
1oprichting van een gemeentelijke Economische Raad10-08-00SP-programmaop 04-09-2002 had de startvergadering plaats. Is echter nog maar één keer samengekomen.04-09-02
 

BETER WONEN

    
1oprichting van een woonwinkel10-08-00SP-programmaintentie werd bevestigd door schepencollege op de gemeenteraad van 22-01-2001. Nog geen concrete resultaten in maart 2004 
2opmaak van een gemeentelijk structuurplan10-08-00SP-programmaOpmaak structuurplan werd gegund op 8-10-2002 - in februari 2005 is startnota in eindfase 
3verwezenlijking van het woonuitbreidingsgebied De Katte - Denderdreve10-08-00SP-programma  
4omvorming van de vroegere watertoren tot een appartementsgebouw met 13 koopappartementen10-08-00SP-programmadit is geen realisatie van het gemeentebestuur van Zelzate  maar van de Huisvestingsmaatschappij. Begin 2003 werd het project afgeblazen wegens te duur 
5oprichting van 10 koopwoningen en 8 aangepaste huurwoningen voor bejaarden op terreinen van de voormalige gemeenteschool in de Kerkstraat10-08-00SP-programmadit is geen realisatie van het gemeentebestuur van Zelzate maar van de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.; de gemeente verkoopt hierbij enkel haar patrimonium. In februari 2005 trouwens nog geen concrete resultaten 
6oprichting van een polyvalent centrum ten dienste van nieuwe en bestaande initiatieven (vb. Kind en Gezin)10-08-00SP-programma Dienst Kind en Gezin is in Parochiaal Centrum in de Kerkstraat gevestigd 
7oprichting sociale woonwijk met sociale koopwoningen en aangepaste huurwoningen voor bejaarden aan de Groene Briel10-08-00SP-programma  
8instelling van een gemeentelijke premie voor ecologisch verantwoord bouwen/verbouwen10-08-00SP-programma  
 

LEEFBAARHEID - VEILIGHEID

    
1totale renovatie van de wijk Klein Rusland met groenvoorziening, voetpaden, verlichting, bloembakken, zitbanken, speeltuigen, ontspanningsmogelijkheden,...10-08-00SP-programmaDe voetpaden van diverse straten werden al aangepakt.  
2het slibstort van Callemansputte wordt groene zone10-08-00SP-programma  
3aanleggen groenbermen en groenschermen om hinder van industie en verkeer te beperken (vb Molenstukken)10-08-00SP-programma  
4totale renovatie van alle voetpaden te Zelzate10-08-00SP-programmastelselmatig worden stukken voetpaden vernieuwd 
6overname Assenedesteenweg als gemeenteweg 10-08-00SP-programma  
7Herinrichting wijk De Katte door aanleg van voetpaden, fietspaden, snelheidsremmende maatregelen,...10-08-00SP-programma  
8aanleg laterale weg langsheen de N49 als parallelweg voor De Katte10-08-00SP-programmadit zal geen realisatie zijn van het Zelzaatse gemeentebestuur maar van het Vlaamse Gewest - de aanzet hiertoe is trouwens gegeven door een CVP-actie op De Katte met medewerking van de bevolking 
9uitbouw fietspadenplan 10-08-00SP-programmaChalmetlaan en Pierets De Colvenaerplein + Leegstraat-Oost is reeds uitgevoerd + tijdelijk fietspad naar Industriepark Rostijne 
10een permanent aanwezig cleanteam zal instaan voor opkuis en netheid van de straten en pleinen10-08-00SP-programmaHiervan zijn in februari 2005  nog niet veel concrete resultaten te zien 
13verdere uitbouw brandweerkorps tot een van de modernste en meest efficiënte korpsen van de omgeving10-08-00SP-programmadiverse investeringen inzake communicatiemateriaal en uitrusting 
14totale renovatie van de bestaande brandweerkazerne10-08-00SP-programmaiwerken zijn begonnen in het voorjaar van 2003. De nieuwe uitrukhal is afgewerkt in voorjaar 2004 
16wijk- en buurtacties naar veiligheid toe met o.m. wijkagenten, toezichthouders, omgevingsverantwoordelijken,...10-08-00VLD-VVD-
programma
  
17een correct en consequent toezicht op geluidsoverlast, verkeersagressie, vandalisme, sluikstorten,...10-08-00VLD-VVD-
programma
De gemeente schiet over het algemeen sterk tekort op dit vlak 
19nauwgezette opvolging van de op te knappen wegen, lichtarmaturen, brugoppervlak, enz... met tussenkomsten bij de daartoe bevoegde Vlaamse overheidsdiensten10-08-00VLD-VVD-
programma
De gemeente schiet over het algemeen sterk tekort op dit vlak 
 

JONGERENBELEID

    
1organisatie van een open jeugdraad 10-08-00SP-programmaIn februari 2005 nog geen concrete resultaten 
3oprichting van een polyvalente, multifunctionele feest - fuif - theater en cultuurzaal10-08-00SP-programmaIn maart 2004  nog geen concrete resultaten. Schepen Tollenaere liet al weten dat die er niet komt 
4volwaardige uitbouw van de jeugddienst in het gemeentelijk personeelskader met aanwerving van geschoold en gediplomeerd personeel10-08-00SP-programmaSophie Lohier werd op 01-03-2001 aangeworven als administratief medewerker (gesko-statuut), werd opgevolgd door Barbara Lakhal en half 2003 door Sophie Acke. Zij vervult deeltijds taken in het kader van de jeugdwerking. In maart 2004 nog geen concrete structuur 
5organisatie van een actief preventief drugbeleid in samenwerking met scholen, verenigingen, op te richten wijkraden en geïnteresseerden 10-08-00SP- en VLD-VVD-
programma
enkel samenwerking met de scholen 
8inrichting en uitrusting van een jeugdontmoetingsbus met job-info, internet,...10-08-00VLD-VVD-
programma
  
9verdere uitbouw van het jeugdontmoetingscentrum 'Kiepietiezie'10-08-00VLD-VVD-
programma
Kiepietiezie is opgedoekt - de vzw is ontbonden begin 2004 
 

SPORTBELEID

    
2aanleg nieuwe gemeentelijke openlucht sportinfrastructuur (tennis-, basket-, volley- en minivoetbalvelden) in de bufferzone van de Molenstukken. 10-08-00SP-programma  
3aanleg nieuwe gemeentelijke openlucht sportinfrastructuur (tennis-, basket-, volley- en minivoetbalvelden) aan het Hoogbouwplein10-08-00SP-programma  
7streven naar een gemeentelijke voetbalclub met gemeentelijke investering10-08-00VLD-VVD-
programma
  
8aanmoedigen van scholen om hun sportinfrastructuur ter beschikking te stellen van de lokale gemeenschap10-08-00VLD-VVD-
programma
  
 

CULTUURBELEID

    
2regelmatige kennismakingscursussen in gemeentelijke bibliotheek voor internetgebruik10-08-00SP-programma  
4oprichting gemeentelijke kunstacademie in samenspraak met die van Eeklo10-08-00SP-programmahet principe is goedgekeurd door de gemeenteraad. Concrete acties blijven nog uit (toestand februari 2005)  
5betrekken van bestaande initiatieven zoals muziekscholen, teken- en schilderacademie bij de uitbouw van de Gemeentelijke Kunst Academie10-08-00SP-programmahet principe is goedgekeurd door de gemeenteraad. Concrete acties blijven nog uit (toestand februari 2005) 
7aanwerving volwaardige cultuurambtenaar om het gemeentelijk cultuurbeleid te begeleiden10-08-00SP-programma  
10aanmoedigen van de creatieve ontwikkeling van kinderen (tekenen, schilderen, muziek, ballet,...)10-08-00VLD-VVD-
programma
  
11realisatie van een cultureel conferentie- en communicatiecentrum via intergemeentelijke samenwerking10-08-00VLD-VVD-
programma
  
 

EUROPA

    
2verdere ontwikkeling en uitbouw van onze verbroederingsinitiatieven10-08-00VLD-VVD-
programma
Verbroedering werkt zoals voorheen - nog geen concrete vernieuwende resultaten merkbaar 
3het aantrekken van Europese ondersteuningsfondsen10-08-00VLD-VVD-
programma
  
 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

    
1aankoop derdewereldproducten in de gemeentelijke diensten10-08-00SP-programmaGebeurt occasioneel in beperkte mate 
2aankoop derdewereldproducten in de OCMW- diensten10-08-00SP-programmaGebeurt occasioneel in beperkte mate 
3besteden van percentage van de gemeentebegroting aan ontwikkelingssamenwerking10-08-00SP-programmaGeen percentage, doch vast bedrag + logistieke steun 
 

RUIMTELIJKE ORDENING

    
1woonuitbreidingsgebieden gedeeltelijk geschikt maken voor sociale woningbouw10-08-00SP-programma  
2woonuitbreidingsgebieden gedeeltelijk geschikt maken voor privé woningbouw met aanvaardbare grondprijs10-08-00SP-programma  
3woonuitbreidingsgebieden gedeeltelijk aanwenden voor kleine en middelgrote bedrijven, afgeschermd van de woonzones10-08-00SP-programma  
4bebossing van de bufferzones tussen industrie en woonzones, tenzij in gebruik voor landbouw10-08-00SP-programmaintegendeel - de gemeente heeft een deel van deze gronden verkocht aan NV Sidmar zodat het bedrijf over compensatie beschikt voor hun bedrijfsuitbreidingen 
5uitbouwen zones in omgeving van gipsberg en slibput van Callemansputte tot recreatieve zones10-08-00SP-programmaZal geen realisatie van gemeentebestuur zijn maar wel van ROME-project 
 

VERKEER

    
1veilig fiets- en voetgangersverkeer10-08-00SP-programmaintentie werd bevestigd door schepencollege op de gemeenteraad van 22-01-2001 via een jaarlijks buitengewoon krediet voor aanleg fietspaden. De situatie is aan het verbeteren. 
7aanpak gevaarlijke en onveilige verkeerspunten in overleg met de wijkraden10-08-00SP-programmaintentie werd bevestigd door schepencollege op de gemeenteraad van 22-01-2001 via een jaarlijks buitengewoon krediet voor verkeersveiligheid. In februari 2005 nog geen concrete resultaten. 
8totaalaanpak aansluiting Westerschelde Oeververbinding op het Zelzaatse wegennet in samenspraak met de inwoners10-08-00SP-programma  
10gratis openbaar vervoer voor alle jongeren onder de 12 jaar10-08-00SP-programma  
16 opmaak fietslussenplan10-08-00VLD-VVD-
programma
  
 

MILIEU

    
1oprichting van een gemeenschappelijke groendienst voor gemeente en OCMW10-08-00SP- en VLD-VVD-
programma
  
2uitbreiding containerpark met vestiging op westelijke kanaaloever (indien dit nodig blijkt uit de jaarlijkse evaluatie van het bestaande park)10-08-00SP-programmaDe gemeenteraad keurde op 02 september 2003 de plannen voor een herinrichting van het containerpark goed. Er is echter geen sprake van een vestiging in Zelzate-West. 
5voortouw nemen in de oprichting van een intergemeentelijke milieudienst10-08-00SP-programmaZelzate heeft zelf geen eigen milieuconsulente meer en doet beroep op een intergemeentelijke ambtenaar  
7zorgen voor een positief gerichte milieu-uitstraling10-08-00VLD-VVD-
programma
  
8realisatie van het Gemeentelijk Natuur Ontwikkelingsplan10-08-00VLD-VVD-
programma
  
9nauwgezette en grondige behandeling en opvolging van exploitatievergunningen die voorafgaandelijk worden getoetst aan hun milieu-effect10-08-00VLD-VVD-
programma
de organisatie van de openbare hoorzittingen is een stap in de positieve zin 
10degelijke voorlichting en informatieverstrekking over de milieuproblematiek door de overheid10-08-00VLD-VVD-
programma
evolueert in de positieve richting 
12opvoering van de frequentie inzake huisvuilophaling10-08-00VLD-VVD-
programma
  
14realisatie van een groene gordel rond Zelzate10-08-00VLD-VVD-
programma
  
 

FINANCIEEL BELEID

    
1opmaak meerjarenplanning met financieel plan met vastlegging van de prioriteiten  in samenspraak met de bevolking10-08-00SP-programmade volledige gemeenteraad wordt hierbij amper betrokken, laat staan de bevolking 
2de belastingsdruk mag niet stijgen boven het gemiddelde van de ons omringende gemeenten en steden10-08-00SP-programmaSedert  2003 is de belastingsdruk in Zelzate  bij de hoogste in Vlaanderen (verhoging aanvullende personenbelasting van 6 naar 8%,  onroerende voorheffing van 850 naar 1450 opcentiemen, invoering van gezinsbelasting van 150 euro, parkeerbelasting,...). Gezinsbelasting onder druk van oppositie niet meer hernieuwd voor 2004. 
3nemen van initiatieven om de gemeentelijke inkomsten tijdig te kunnen innen10-08-00SP-programmaHierin faalt het gemeentebestuur volledig. 
4afschaffing verhaalbelasting op het vernieuwen van riolering, voetpaden en straten10-08-00SP-programmaIntentie werd eerst bevestigd door het schepencollege op de gemeenteraad van 22-01-2001. Deze belofte werd echter terug  ingeslikt bij de begroting. Komt er dus niet. 
6billijke verdeling van de belastingen tussen de inwoners en de andere gebruikers van onze infrastructuren10-08-00SP-programma  
8vereenvoudiging van de gemeentelijke administratie met als doel een snellere behandeling voor de inwoner10-08-00SP-programma  
9aanmoediging gebruik van de nieuwe informatietechnieken (bijv. elektronische aanvraag documenten)10-08-00SP-programmaGaat in de goede richting 
11besparingen op energie, water en grondstoffen10-08-00SP-programmaIs voorzien in milieujaarplan - echter te weinig concrete initiatieven inzake uitvoering 
16opbouw van een reservefonds10-08-00VLD-VVD-
programma
  
 

OPENBARE WERKEN

    
2heraanleg Havenlaan, Oostkade, Verbindingsstraat, Champetterstraatje, Onteigeningsstraat, Leegstraat, Oudenburgse Sluis,...10-08-00VLD-VVD-
programma
Deels gerealiseerd - deels in uitvoering 
3aansluiting fietspad Poelstraat-Denderdreve op het fietspad op de oude spoorwegbedding Zelzate-Eeklo10-08-00SP-programmade begroting 2001 voorziet een krediet hiervoor, doch dit wordt wellicht gebruikt voor het fietspad van de Chalmetlaan omdat het bedrag onderraamd was. In februari 2005 nog geen concrete resultaten. 
5doortrekking fietspad voormalige spoorwegbedding in de Groenstraat tot aan de Suikerkaai10-08-00SP-programma  
7verkeersvriendelijke herinrichting van de Denderdreve in samenspraak met de bevolking10-08-00SP-programma  
8aanleg van verkeersplateau's o.a. in Klein-Rusland , Denderdreve,...10-08-00VLD-VVD-
programma
In Klein Rusland ok 
9nieuw wegdek voor de niet verharde wegen10-08-00SP-programmaDiverse wegen zijn reeds verhard 
 

ONDERWIJS

    
2grondige opknapbeurt centraal schoolgebouw Debbautshoek met aanpassing aan huidige normen en vereisten10-08-00SP-programmade schoolgebouwen vereisen permanent ernstige investeringen en onkosten 

Klik hier om commentaar toe te voegen in het gastenboek

 

Back Up

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014